prohlášení akademických, vědeckých a odborných pracovníků, kteří se zabývají výzkumnou činností v oboru archeologie

Prohlášení akademických, vědeckých a odborných pracovníků, kteří se zabývají výzkumnou činností v oboru archeologie, je reakcí na novelu památkového zákona v podobě, kterou hodlá předložit vládě Ministerstvo kultury ČR.
Text Prohlášení předložili jeho iniciátoři dne 26. 3. 2012 ministryni kultury paní Mgr. Aleně Hanákové.
Do dnešního dne se s Prohlášením ztotožnilo množství odborníků, kteří pracují v oboru a kteří považují archeologii primárně za vědní disciplínu. Mezi signatáři Prohlášení jsou mimo jiné všichni profesoři archeologie v České republice a svůj podpis připojili i další odborníci pracující na univerzitách, ve vědeckých ústavech, v muzeích i na poli archeologické památkové péče.
Jsme přesvědčeni, že takto masivně vyjádřený nesouhlas významné části odborné veřejnosti s legislativní změnou v navržené podobě by měl vést k další diskusi a k přepracování novely do podoby, která bude odpovídat odborným nárokům archeologie 21. století a současně nárokům moderní péče o archeologické kulturní dědictví. Jinak jistě nutná změna staré zákonné normy zcela postrádá smysl.

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Připojení podpisu pod toto Prohlášení je možné prostřednictvím administrátora na adrese marikova_vlckova@arup.cas.cz nebo arupraha@arup.cas.cz nebo podpisem do podpisových archů, které jsou k dispozici u iniciátorů Prohlášení.

.

Text prohlášení:

Do schvalovacího procesu je předkládána legislativního úprava zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, kterou připravilo MK ČR a která se přednostně dotýká archeologie.

Odborná komunita se shoduje na názoru, že současné znění zákonných ustanovení dotýkajících se archeologie je poplatné době svého vzniku a je potřeba vytvořit normu, která by reflektovala současný stav, ale také potřeby archeologie jako vědního oboru.

Novela zákona v té podobě, ve které je předkládána vládě ČR, ovšem navrhuje náhradu neuspokojivého stavu právní úpravou v mnoha ohledech ještě horší.

Archeologie je vědní obor, jehož hlavním posláním je výzkumný proces založený na analýze dat získaných zejména terénními výzkumy. Novela v žádném případě nezohledňuje skutečnost, že terénní výzkum představuje základní empirickou složku archeologie a jeho hlavním smyslem je získání pramenů pro vědecké poznání, tedy jeho heuristický potenciál. Význam terénních archeologických výzkumů, jakožto důležitého segmentu výzkumného procesu, tedy spočívá převážně v získávání dat k následnému vědeckému využití.
Novela ovšem přistupuje k archeologii jako k aktivitě sloužící hlavně k rozšiřování současného památkového fondu, případně k uvolnění určitého území pro stavebníky. Navíc otevírá obrovskou a nekontrolovatelnou možnost zneužití finančních prostředků určených na archeologický výzkum k vytváření zisku, který nemusí být vracen zpět ve prospěch oboru prostřednictvím podpory badatelských nebo popularizačních aktivit, ale může směřovat k osobnímu finančnímu profitu zainteresovaných.

Pro signatáře tohoto prohlášení je znepokojující zejména skutečnost, že návrh zcela eliminuje závaznost odborných stanovisek v rozhodovacích procesech, rezignuje na účinnou aktuální kontrolu kvality terénních archeologických výzkumů a odborné kvality subjektů, které je provádějí. Paradoxně však naopak nařizuje byrokratickou kontrolu výzkumných aktivit, které s exploatací archeologických pramenů z přirozených kontextů vůbec nesouvisejí.

Právě enormní nárůst byrokracie a zřejmá věcná pochybení v některých ustanoveních navrhované novely jsou dalšími momenty, pro které ji není možno akceptovat.

Signatáři tohoto prohlášení, kteří se zabývají výzkumnou činností v oboru archeologie, odmítají z výše uvedených důvodů současnou podobu předkládané novely zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, jak ji připravilo MK ČR, a žádají, aby byla vypracována taková zákonná úprava, která by

• respektovala vědecké standardy a nároky oboru
• zajistila účinnou průběžnou kontrolu provádění terénních archeologických výzkumů
• definovala subjekty, které mohou provádět archeologické výzkumy, jako výzkumné a neziskové organizace
• omezila nárůst byrokratických a finančních nároků spojených s realizací archeologických výzkumů
• zamezila zneužití provádění terénních archeologických výzkumů za účelem generování zisku
• neobsahovala chybná či nesmyslná ustanovení

Signatáři tohoto prohlášení jsou přesvědčeni, že přijetí legislativních změn v současné podobě by vedlo k vážnému poškození archeologie jakožto vědní disciplíny a vytvořilo ve vztahu k tomuto oboru prostředí, kterým by Česká republika negativně upoutala pozornost zahraničí.

V České republice dne 21. března 2012

Za iniciátory:

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD.
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, PhD.
Mgr. Ondřej Chvojka, PhD.

Další signatáři:

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Prof. Mgr. Jiří Macháček, PhD.
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
Prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc.
Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., DSc.
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.
PhDr. Martin Kuna, DrSc.
PhDr. Karla Motyková DrSc.
PhDr. Milan Salaš, DSc.
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc
Doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Musil, PhD.
Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Mgr. Gabriela Blažková, PhD.
Mgr. Petra Beran Cimburková, PhD.
PhDr. Ivana Boháčová, PhD.
PhDr. Helena Březinová, PhD.
Mgr. Eva Čermáková, PhD.
RNDr. Věra Čulíková, CSc.
Mgr. Alžběta Danielisová, PhD.
PhDr. Dagmar Dreslerová, PhD.
PhDr. Michal Ernée, PhD.
PhDr. Jan Frolík, CSc.
PhDr. Drahomíra Frolíková, PhD.
PhDr. Vladimír Goš, CSc.
PhDr. Josef Hložek, PhD.
PhDr. Miloslav Chytráček, PhD.
PhDr. Dagmar Jelínková, CSc.
Mgr. Martin Ježek, PhD.
PhDr. Blanka Kavánová, CSc.
Mgr. Balász Komoróczy, PhD.
Mgr. Peter Kováčik, PhD.
RNDr. Roman Křivánek, PhD.
Mgr. Petr Květina, PhD.
Mgr. René Kyselý, PhD.
PhDr. Milan Lička, CSc.
PhDr. Petr Limburský, PhD.
Mgr. Jan Mařík, PhD.
Mgr. Jana Maříková-Kubková, PhD.
PhDr. Marian Mazuch, PhD.
PhDr. Petr Meduna, PhD.
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.
PhDr. Petr Menšík, PhD.
PhDr. Václav Moucha, CSc.
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.
Mgr. Martin Novák, PhD.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.
PhDr. Lumír Poláček, CSc.
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Mgr. Jaroslav Řídký, PhD.
PhDr. Milan Slezak, PhD.
PhDr. Daniel Stolz, PhD.
Mgr. Klára Šabatová, PhD.
PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
Mgr. Ondrej Šedo, PhD.
PhDr. Radka Šumberová, PhD.
Mgr. Šimon Ungerman, PhD.
Mgr. Dagmar Vachůtová, PhD.
Mgr. Ladislav Varadzin, PhD.
Mgr. Filip Velímský, PhD.
PhDr. Marie Zápotocká, CSc.
PhDr. Milan Zápotocký, CSc.
Mgr. Tomáš Zeman, PhD.
PhDr. Andrea Bartošková
PhDr. Ludvík Belcredi
PhDr. Eva Černá
PhDr. Jana Čižmářová
PhDr. Miroslav Dobeš
PhDr. Jiří Doležel
PhDr. Martin Geisler
PhDr. Kateřina Geislerová
RNDr. Iva Herichová
PhDr. Alena Humpolová
PhDr. Jiří Juchelka
PhDr. Drahomír Koutecký
RNDr. Miroslav Křemen
PhDr. RNDr. Jana Langová
PhDr. Irena Loskotová
PhDr. Jan Michálek
PhDr. Lenka Ondráčková
PhDr. Zdeněk Smrž
RNDr. Petra Stránská
PhDr. Miroslav Šmíd
PhDr. Kateřina Tomková
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová
PhDr. Vít Vokolek
PhDr. Petr Zavřel
Mgr. Petr Baierl
Mgr. Zdeněk Beneš
Mgr. Jiří Bouda
Mgr. Denisa Brejchová
Mgr. Ladislav Čapek
Mgr. Ivan Čižmář
Mgr. Katarína Čuláková
Mgr. David Daněček
Mgr. Veronika Dudková
Mgr. Pavel Fojtík
Mgr. Marek Hladík
Mgr. Martin Hložek
Mgr. Lukáš Holata
Mgr. Jiří Kala
Mgr. Petr Kausek
Mgr. Soňa Klanicová
Mgr. Jan Kolář
Mgr. Markéta Končelová
Mgr. Rastislav Korený
Mgr. Zdenka Kosarová
Mgr. Iva Košatková
Mgr. Jan Kysela
Mgr. Marek Lečbych
Mgr. Olga Lečbychová
Mgr. Zuzana Loskotová
Mgr. Petr Luňák
Mgr. Michaela Mácalová
Mgr. Markéta Macků
Mgr. Lenka Macháňová
Mgr. Erika Makarová
Mgr. Roman Malach
Mgr. Drahomíra Malyková
Mgr. Andrea Matějíčková
Mgr. Petra Maříková Vlčková
Mgr. Milan Metlička
Mgr. Blanka Mikulková
Mgr. Petr Netolický
Mgr. Alena Novotná
Mgr. Jiří Orna
Mgr. Monika Pecinovská
Mgr. Michal Přichystal
Mgr. Renáta Přichystalová
Mgr. Zdenka Schejbalová
Mgr. Zdeněk Schenk
Mgr. Markéta Sochorová
Mgr. Pavel Stabrava
Mgr. Daniel Stráník
Mgr. Lucia Šulová
Mgr. Zuzana Thomová
Mgr. Bc. Marek Vlach
Mgr. Iva Vondroušová
Mgr. Ivana Vostrovská
Mgr. Antonín Zelenka
Bc. Roman Brejcha
Bc. Nikola Dvořáková
Bc. David Humpola
Bc. Lukáš Kos
Bc. Jana Randová
Bc. Lenka Šmolíková
Bc. Dražen Šťastný
Jiří Bernat
Jiří Frölich
Josef Matiášek
Jana Vepřeková

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter