otevřený dopis náměstkyni ministra kultury ČR

Otevřený dopis náměstkyni ministra kultury ČR od členů Komise pro novelizaci památkového zákona

Vážená paní
PhDr. Anna Matoušková
Náměstkyně ministra kultury
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

V Praze 20. 2. 2012

 

Vážená paní doktorko,

16. 2. 2012 uveřejnilo Ministerstvo kultury ČR na svých stránkách stanovisko k dopisu zástupců archeologických ústavů a šesti zástupců oboru archeologie vysokých škol. Ve věci novely zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Ministerstvo kultury ve své reakci uvádí, že stanoviska „odborné veřejnosti“ zastoupená ve Vašem poradním týmu byla značně rozporuplná a nejednotná. Je možné, že tento dojem mohly vyvolat některé diskuse, jejichž cílem bylo však hledat vhodné a obecně přijatelné řešení. Nicméně námitky k  výsledné podobě paragrafového znění, jsme jednoznačně formulovali na posledním jednání komise, které proběhlo 17. 10. 2011. V zápisu z jednání byly zaznamenány takto:

 1. udělení oprávnění a zavedení publikační činnosti – omezení časové ne starší než 5 let, opakovaná kontrola OO a znovuudílení oprávnění
 2. chybí kritérium vybavení OO pro udělení oprávnění – řešit vyhláškou s uvedením náležitostí vybavení
 3. nedestruktivní archeologický výzkum a jeho úprava v zákoně je nadbytečná
 4. placení ZAV je zhoršení oproti stávajícímu stavu, vedlo by ke ztrátám informací z městských jader, kde je množství drobných výzkumů
 5. náhrada za majetkovou újmu, měl by se týkat pouze badatelských výzkumů nikoliv ZAV
 6. Regionální archeologické komise mají vágní kompetence, není zavedena povinná účast OO
 7. definice archeologického nálezu – slovo významný je neurčité
 8. destruktivní archeologické výzkumy a jeho provádění po více let – požadavek aby existovala nálezová zpráva za každý rok

 

Tyto připomínky se mimo bodu 4 neobjevily na jednání komise poprvé. Obsahoval již materiál, který vzešel ze společného pracovního setkání členů komise (archeologů) v Jihlavě 4. 5. 2011 a jeho součástí byla i navrhovaná řešení. Tento text byl zaslán panu řediteli Vajčnerovi jako podklad pro jednání komise 6. 5. 2011. Považujeme proto za poněkud nekorektní vyjádření o nejednotnosti a rozporuplnosti stanovisek archeologické obce.

Na posledním jednání komise připomněl pan ředitel Vajčner, že předložená podoba novely zákona je výsledkem naší společné práce, a tudíž, že i my za ni neseme odpovědnost. Musíme proto s politováním konstatovat, že naše výhrady, mimo bodu 4, proti kterému se negativně vyjádřila většina připomínkových míst, se ve výsledné podobě novely zákony nepromítly. Jsme přesvědčeni, že předložená novela zákona je největším pokrokem při řešení problematiky provádění archeologických výzkumů od roku 1990 a přístupu Ministerstva kultury si v tomto ohledu velmi ceníme. Považujeme proto za nešťastné, že pro jednání komise nebyly, oproti předchozím slibům, využity letní měsíce (předposlední jednání se uskutečnilo 3. 6. 2011) a že diskuse byla ukončena předčasně. Absence regulačních a kontrolních mechanismů popsaná ve výše uvedených bodech celkový výsledek naší společné práce znehodnocuje a bude mít v důsledku velmi negativní vliv na péči o archeologické kulturní dědictví i na podmínky vědecké práce v oboru archeologie.

S ohledem na skutečnost, že vyjádření Ministerstva kultury bylo publikováno veřejně, včetně našich jmen, je tento dopis otevřený a jeho text bude zpřístupněn na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

S pozdravem

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

PhDr. Jiří Doležel

Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

Prof. Mgr, Jiří Macháček, Ph.D.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

originál dopisu s podpisy (PDF)
zápis z jednání  komise 17. 10. 2011 (PDF)

 

 

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter