Pleinerová Ivana

Specializuje se na starší dobu bronzovou, experiment v archeologii a archeologii raného středověku – stěhování národů, starší slovanské období.

 

Projekty:
Staroslovanské vesnické osady u Března (1994-1996 A902401, 1997-1998 A9002702).

Rekonstrukce pravěkých a raně středověkých staveb – experimentální pracoviště Archeologického ústavu AV ČR v Březně u Loun (1981-1992);

Archeopark Praha-Troja (začato 1996).

Germánské sídliště 6. stol. v Březně u Loun (žádost o grant u GAČR).

 

Výběr z publikační činnosti:
2005 :Studny z doby stěhování národův Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ. Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky ( Bez. Prag-West), Památky archeologické XCVI 2005, 105 – 126.

2003 (s J. Hoškem a J. Fránou): Bronzová dýka s litou rukojetí z Vliněvsi u Mělníka = Bronzedolch mit gegossenem Griff von Vliněves bei Mělník, něm. resumé, Archeologické rozhledy 55/3, 539 – 547.

2002: Hostivice : animal and human skeletons from an Early Eneolithic settlement = Hostivice : zvířecí a lidské kostry na staroeneolitickém sídlišti, čes. resumé, Památky archeologické 93/1, 5 – 28.

2002: Význam experimentu v archeologii. Příspěvek k archeologickým metodám. In: „ Novi technologiji v archeologiji, Kijiv, 4 – 9.

2002: Dlouhé domy únětické kultury v severozápadních Čechách- něm. resumé. In : Sborník Drahomíru Kouteckému. Most, 163 – 166.

2000: Die altslawischen Dörfer von Březno bei Louny, Praha-Louny 2000, 301 str. ISBN 80-96124-18-5. Slovanské osídlení 6.-9. stol. zachyceno úplně, což umožnilo poznat jeho rozsah a strukturu. V prvním díle práce jsou prezentovány všechny objekty a jejich inventář, časové roztřídění do tří etap, vývoj slovanských staveb. Ve druhém díle je uplatněno hledisko etnoarcheologické; soustřeďuji se na charakteristiku obydlí, dispozici pěti zjištěných slovanských osad a otázky tehdejšího hospodářství.

1995: Ein frühslawischer Getreidesilo in Březno Nordwest Böhmen, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 8, 57-63. Pokus se skladováním obilí v replice staroslovanské obilnice.

1995: Opočno. Ein Brandgräberfeld der jüngeren und späten Kaiserzerzeit in Nordwestböhmen, Kraków 1995. 196 str. ISBN 83-86077-31-X. (Analýza inventáře a pohřebního ritu skupinového žárového hřbitova z 1.pol. 3. až ze 4.stol. Kromě 395 žárových hrobů zjištěn neobvyklý projev ritu – vrstva s pohřebními pozůstatky. Nalezené luxusní předměty mají analogie k bohatým hrobům horizontu Hassleben – Leuna a dokládají, že v té době neleželo Opočno, i když hluboko v germánském zázemí, v nevýznamném regionu).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter