pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: antropoložka
telefon: 257 014 312
e-mail: stranskaarup.cas.cz
specializace: antropologická charakteristika pravěké a středověké populace v Čechách se zvláštním ohledem na zdravotní stav chrupu a projevy stresových faktorů na kostře, paleodemografie minulých populací


Projekty:
14-36938G Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech
KJB800020701 Počátky kostelních pohřebišť ve venkovském prostředí Českých zemí
GA404/07/1408 Lidská komunita starší doby bronzové. Komplexní analýza pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové v Praze 9 – Miškovicích
GA206/07/0699 Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny
GA404/05/0232 Proměny elit v době vzniku přemyslovského státu. Vztah vybraných pohřebišť k soudobým hradům
GA206/03/0725 Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu
PK01P04OPP005 Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum
GA206/99/1358 Projevy fyziologické a fyzické zátěže na kostrách velkomoravských populací
Výběr z publikační činnosti:

Frolík J., Stránská P., Votrubová J., Emmerová  B., Vaněk D. 2017: People „on the margin“: a medieval cemetery in Český Brod - Malechov (Central Bohemia). IANSA 1/2017, online version PDF

Frolík, J., Mácalová J., Stránská P. 2016: Kostel sv. Václava v Jezbořicích (okr.Pardubice) a počátky pohřbívání u něho – St. Wenceslas Church of Jezbořice (district Pardubice) and Origin of Burials, Východočeský sborník historický 30, s .5-97 PDF

Stránská P. 2016: Kostrové pozůstatky z pohřebiště vně jižního opevnění, z okolí baziliky sv.Jiří, ze severního předpolí a další nálezy z Pražského hradu. Castrum Pragense 15, 201-219 PDF

Štefan I., Stránská P., Vondrová H. 2016: The archaeology of early medieval violence: the mass grave at Budeč, Czech Republic. Antiquity 90, 759-776. PDF

Stránská P, Velemínský P, Poláček L. 2015: The prevalence and distribution of dental caries in four early medieval non-adult populations of different socioeconomic status from Central Europe. Archives of Oral Biology 60, 1, 62-76.PDF

Stránská P. 2014: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl. Archaeologia historica 39, 331-345. PDF

Stránská P. 2013: Možnosti hodnocení dentální patologie na archeologickém kostrovém materiálu: prevalence zubního kazu od pravěku po novověk. Časopis lékařů českých 152, 196-205. PDF

Stránská P., Dobisíková M., Likovský J., Velemínský P 2013: Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Lahovic. In: J.Klápště, M.Šmolíková (eds.): Z.Krumphanzlová a kol. Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích. Muzeum hlavního města Prahy, 34-54, 68-75. ISBN 978-80-87828-02-1. PDF

Stránská P. 2012: Pohřebiště na Levém Hradci a jeho předpolí z pohledu antropologie. In: K.Tomková a kol.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. I.díl. Archeologický ústav Praha, 354-380. ISBN 978-80-87365-48-9. PDF

Stránská P. 2012: Antropologie populace lidu s kulturou lineární keramiky. Analýza lidských pozůstatků z kostrových a žárových hrobů na birituálním pohřebišti v Kralicích na Hané, okr. Prostějov.  In: Šmíd M. : Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané, střední Morava. Pravěk, Suppl. 25, 123-131. ÚAPP Brno.

Nechvátal B., Stránská P., Světlík I. 2012: Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic. AH 37/12, 2; 497-507. PDF

Stránská P., Světlík I., Varadzin P. 2012:  Nález raněstředověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K rotundě) – antropologické určení a radiouhlíkové datování. Královská kolegiální kapitula sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 383-388.

Stránská P. 2010: Pohřebiště Klecany I a II z pohledu antropologie. In: Profantová N. a kol. : Klecany. Raně středověké pohřebiště. II. díl. Archeologický ústav Praha, 9-17. ISBN 978-80-87365-40-3PDF

Tomková K., Stránská P. 2010: K nestandardním projevům pohřebních aktivit na předpolí Pražského hradu. Archeologie ve středních Čechách 15/1, 553-561. PDF

Černý V., Stránská P. 2010: Populační specifika pohlavního dimorfismu antropometrických znaků a určení pohlaví u koster z kláštera minoritů v Mostě. AR 62/3, 469-479.

Stránská P., Řídký J. 2010: Mutilace zubů ve starší době bronzové? AR 62/2, 299-310. PDF

Stránská P. 2010:  Antropologická analýza kostrových pozůstatků lidu kultury zvoncovitých pohárů z druhé etapy výzkumu pohřebiště II v Tuněchodech, okr.Chrudim. Živá archeologie, Supplementum 3, 234-237. PDF

Stránská P., Dobisíková M., Likovský J., Velemínský P. 2010: Raně středověké pořebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny. Archaeologia historica 35/10, 1-2.

Stránská P., Hájek M. 2009: Laténské kostrové pozůstatky z Mlčechvost. Archeologie ve středních Čechách 13/1, 323-325

Stránská P.  2009: Raně středověké pohřebiště v Budči-Na Týnici. Antropologická charakteristika, zdravotní stav chrupu. PA C, 213-240. PDF

Profantová N., Stránská P. 2008: Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie). Acta archaeologica Opaviensia. 3, 129-142.

Stránská P., Velemínský P., Velemínská J. 2008: The Health State of Dentition in the Great Moravian Population – a Comparison of the Mikulčice Centre and its Hinterland.  Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII, 121-140.  PDF

Velímský F., Hošek J., Stránská P. 2007: „Quod me nutrit me destruit“. Malín- výzkum hrobu dvou mladých bojovníků. Funeralia Lednicke. Spotkanie 9., 389-403.

Stránská P. 2007: Antropologická analýza kostrových pozůstatků lidu kultury zvoncovitých pohárů z Tuněchod, okr.Chrudim. Otázky neolitu a eneolitu, Archeologické studie univerzity Hradec Králové, sv.1, 173-177.

Stránská P. 2007: Antropologie pohřebiště u baziliky sv.Vavřince na Vyšehradě. Královský Vyšehrad III, 279-287

Profantová N.,  Stránská P.,  Hájek M. 2007: Dětské hroby na raně středověkých pohřebištích Klecany I, II ve světle poznatků antropologie, antropogenetiky a archeologie. Študijné zvesti 42 AÚ AV SR, Nitra, 141-152.

Stránská P., Likovský J., Velemínská J. 2005: State of dental health and selected pathological conditions in the recent skulls from The Pachner´s collection. Slovenská antropológia 8/2, 127-137

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter