pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 342
e-mail: venclovaarup.cas.cz
specializace: doba železná, pravěké sídlištní, industriální a rituální aktivity, prostorová archeologie


Projekty:
GA14-25396S Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice
IAA800020903 Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny
- Keltové v Evropě – Celts in Europe – Les Celtes en Europe
GA404/06/1284 Říčansko jako železářský region
GA404/02/0757 Železo a sídla: region Říčanska
GA404/93/1037 Struktura laténského osídlení ve středních Čechách
AVČR90214 Keltský industriální mikroregion horního toku Loděnice


Publikace v prodeji:
978-80-87365-90-8 Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe
Prehistory of Bohemia. Vols 1-7
978-80-87365-59-5 Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period
978-80-87365-58-8 Prehistory of Bohemia 5. The Early Iron Age and the Hallstatt Period
978-80-86124-90-2 Hutnický region Říčansko
Archeologie pravěkých Čech. Sv. 1-8 (kompletní)
978-80-86124-79-7 Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Venclová, Natalie (ed.) et al.: Doba halštatská
978-80-86124-80-3 Archeologie pravěkých Čech – Svazek 7: Venclová, Natalie (ed.) et al.: Doba laténská
Dříve pracovala: Pravěké oddělení Muzea hlavního města Prahy (1973-74), Československá společnost archeologická (1974-76). Přednáší na ZČU v Plzni. Laureátka evropské ceny „Prix Evelyne Encelot“ pro obor archeologie (2002).

.

Projekty:

Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice, řešitelka, 2013-2015

Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny, řešitelka, 2009-2011

Keltové v Evropě – Celts in Europe – Les Celtes en Europe, spoluřešitel, 2008-2011

Železo a sídla: region Říčanska (2002-2004, GAČR, 404/02/0757). Integrace dat získaných výzkumem pravěkého hutnictví a sídelních aktivit v regionu Říčanska. Zdroje železných rud a jejich využití. Prostorové vztahy a chronologie výrobních a sídelních areálů.

Syntéza českého pravěku (2002-2004, GAČR, 404/02/0785) – účast v projektu. Vedení autorského kolektivu zpracovávajícího kapitoly „Doba halštatská“ a „Doba laténská“.

Sídelní prostor pravěkých Čech (1997-2002, GAČR, 404/97/K024) – účast v projektu. Vyhodnocení výsledků předchozího projektu (Struktura laténského osídlení ve středních Čechách, GAČR) zakončené publikací „Výroba a sídla“ (viz níže).

Struktura laténského osídlení ve středních Čechách (1993-95, GAČR 404/93/1037.)

Keltský industriální mikroregion horního toku Loděnice (1991-92, AVČR 90214.)

.

Výběr z publikační činnosti:
2015: Natalie Venclová – Václav Hulínský – Šárka Jonášová – Jaroslav Frána – Marek Fikrle – Tomáš Vaculovič: Hellenistic mosaic glass vessels in Bohemia and Moravia. Archeologické rozhledy 67, 213-238.

2014: Venclová, N. – Hulínský, V. – Jonášová, Š.: Merovingian glass beads from Holubice in Moravia: chemical and technological view. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. eds: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno (Moravské zemské muzeum), 815-826.

2013: Venclová, N. ed. et al.: The Prehistory of Bohemia 5. The Early Iron Age – the Hallstatt period. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 196 pp.

2013: Venclová, N. ed. et al. 2013: The Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 183 pp.

2012: Venclová, N. – Valentová, J. et al.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses vol. 38. Pragae (Národní muzeum). 227 s.

2011: Venclová, N. – Hulínský, V. – Henderson, J. – Chenery, S. – Šulová, L. – Hložek, J.: Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy 63, 559-585. PDF

2009: Venclová, N. – Hulínský, V. – Frána, J. – Fikrle, M.: Němčice a zpracování skla v laténské Evropě. Archeologické rozhledy 61, 2009, 383-426. text, obr. 3, tabulky 7-13 (PDF)

2008: Venclová, N. (ed.) et al.: Doba halštatská. Archeologie pravěkých Čech 6. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 173 s.

2008: Venclová, N. (ed.) et al.: Doba laténská. Archeologie pravěkých Čech 7. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.). 164 s.

2008: Venclová, N. a kol.: Hutnický region Říčansko. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.) 2008. 318 s.

2007: Communication within archaeology: do we understand each other? European Journal of Archaeology 10, 2007, Nr. 2-3, 207-222.

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter