• Autor:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-91-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
162 s. s obr.,
• Jazyk publikace:
res. německy

Práce se zabývá pravěkým kulturním souvrstvím jako druhem archeologického pramene. V první části shrnuje historii a dosavadní výsledky výzkumu pravěkých a raně středověkých kulturních souvrství zejména na území Čech, sumarizuje a zobecňuje získané poznatky. Ve druhé části obrací pozornost ke vztahu kulturní vrstvy a mikroreliéfu terénu, a to jak na základě analýzy dosavadních publikací, tak na konkrétním příkladu z Prahy 9 – Miškovic.

Třetí část je věnována analýze detailního výzkumu pravěkého kulturního souvrství zejména z mladší a pozdní doby bronzové v Praze 10 – Záběhlicích v roce 2001.
Práce je metodologicky zaměřena. Upozorňuje na paradigmaticky podmíněný přezíravý vztah k tomuto druhu archeologického pramene a z toho vyplývající nedostatky v terénním výzkumu i následná interpretační rizika.

 

Ke stažení: Obsah – Inhalt – Contents (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
415,- Kč