úmrtí M. Zvelebila

S lítostí oznamujeme, že nás nečekaně opustil významný český a světový archeolog, spolupracovník Archeologického ústavu AV ČR v Praze a přítel mnoha z nás,

profesor Marek Zvelebil (9. 1. 1952 – 7. 7. 2011).

Profesor Marek Zvelebil se narodil v Praze v r. 1952. Po odchodu z Československa v r. 1969 žil krátce s rodinou v Holandsku, později studoval archeologii na universitě v Sheffieldu (promoval v r. 1974), doktorát získal v r. 1981 v Cambridge. Vyučoval na universitě v Sheffieldu, kde se stal v r. 1999 profesorem, přechodně též na universitě v Jižní Karolíně (1980-81) a Berkeley (1997). K jeho hlavním odborným zájmům patřil výzkum lovecko-sběračských populací, a to jak minulých, tak současných. Dále se zabýval počátky zemědělství, krajinnou archeologií, genetikou pravěkých populací a vztahy mezi lidskou kulturou, jazykem a etnicitou. Prováděl terénní výzkum ve Finsku, Irsku, Skotsku a České republice.

Do ČR Marek Zvelebil opět přijel hned v r. 1990. Z jeho podnětu vznikl společný česko-britský projekt Ancient Landscape Reconstruction in Bohemia, na kterém se sheffieldskou universitou spolupracoval Archeologický ústav AV ČR v Praze. Od té doby dodnes udržoval Marek Zvelebil neustálé vztahy s českým odborným prostředím, inicioval řadu dalších společných projektů (např. analýzu antropologického materiálu z neolitického pohřebiště ve Vedrovicích, výzkum mezolitické stanice Švarcenberk), pomáhal mnoha českým studentům v Británii, organizoval společné terénní akce (např. účast českých archeologů při výzkumu Vnějších Hebrid) a příležitostně přednášel na několika českých univerzitách. V r. 2009 získal čestný doktorát Filosofické fakulty ZČU.

Během svého života publikoval Marek Zvelebil přes stovku vědeckých prací, včetně jedné monografie (From Forager to Farmer in the Boreal Zone, 1981) a osmi sborníků, u nichž působil jako editor nebo spolueditor (např. Hunters in Transition, 1986; Harvesting the Sea, Farming the Forest, 1998; Ethnoarchaeology of Hunter-Gatherers, 2001; LBK Dialogues. Studies in the formation of Linear Pottery Culture, 2004; Ceramics Before Farming, 2010).

*

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter