úmrtí docenta PhDr. Miroslava Richtera, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 12. 8. 2011, po dlouhé těžké nemoci, zemřel náš kolega a přítel pan docent PhDr. Miroslav Richter, DrSc., (29.05.1932 – 12.08.2011), emeritní ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Ztrácíme v něm zakladatelskou osobnost české archeologie středověku, vynikajícího odborníka, jehož vědecká práce získala velké uznání doma i v zahraničí – např. členstvím v Comité permanent de l´ U.I.S.P.P. nebo statutem dopisujícího člena Německého archeologického ústavu. Jeho profesní orientace je spojena s utvářením koncepce české archeologie středověku a s vytvářením jejích poznávacích nástrojů. Vypracoval promyšlený program výzkumu středověkých měst, který dodnes určuje podobu a orientaci souvisejících oblastí archeologického výzkumu. Základy tohoto programu spočívají na dnes již klasických výzkumech lokalit Hradišťko u Davle, Sezimovo Ústí, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Žďár nad Sázavou atd., jejichž poznávání rozšiřoval v přísné logice systému kladení výzkumných otázek na další prostředí, jak dokazuje příklad kláštera na Ostrově u Davle. Je autorem řady cenných publikací založených na velmi náročné metodě detailního zpracování jednotlivých typů archeologických pramenů, jejichž výpověď je konfrontována s výsledky práce dalších historických disciplín. Cílem je co nejširší komplexní interpretace zkoumané lokality a jejích souvislostí se strukturou soudobé společnosti a kultury. V posledních letech šlo zejména o monografickou řadu věnovanou Sezimovu Ústí. Významná je rovněž jeho role pedagoga vychovávajícího nové archeologické generace v terénu i při výuce na Universitě Karlově. Mimořádné úsilí doc. Richter věnoval ochraně archeologické části našeho kulturního dědictví. Proto byl v roce 2004 za tuto celoživotní snahu vyznamenán cenou Ministerstva kultury ČR za památkovou péči.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter