revizní výzkum raně středověkého kostela v Libici nad Cidlinou

Libice nad Cidlinou: V průběhu srpna letošního roku proběhl pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. revizní archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Výzkum se zaměřil na pozůstatky kostela objevené v roce 1949 Rudolfem Turkem, archeologem Národního muzea. Cílem výzkumu bylo ověřit a doplnit poznatky získané před 62 lety o stavební podobě kostela, způsobu jeho založení a osídlení, které mu předcházelo.

V roce 1949 zahájil Rudolf Turek, archeolog Národního muzea v Praze, dlouhodobý archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou unikáním objevem kostela datovaného do poloviny 10. století. Neobvyklá stavební podoba jednolodní stavby s příčnou lodí vedla autora výzkumu k předpokladu, že její původ je třeba hledat v Sasku v prostředí otonského císařského dvora. Za stavitele pak považoval rod Slavníkovců, kteří v té době Libici ovládali.

Sonda položená v severní části transeptu kostela měla ověřit výsledky předchozího výzkumu a především získat informace, které dokumentace v roce 1949 nezachytila. Jedním z velkých překvapení současné revize byl rozsah dochovaného zdiva kostela, jehož výška oproti předchozím zjištěním dosahuje více než 70 cm. V další části sondy se podařilo získat cenné poznatky o způsobu založení stavby a dalších detailech její konstrukce. Odebrané vzorky malt přinesou při dalším laboratorním výzkumu důležité informace o použitých stavebních technologiích.

Revizní archeologický výzkum byl proveden v rámci evropského projektu „Cradles of European Culture“ uděleném v programu Culture 2007-2013. Projektu se účastní instituce z osmi evropských zemí a jeho cílem je přiblížit společné kořeny evropské kultury a formování evropských identit. Krom Pražského hradu a Libice se projekt postupně zaměří i na další významné lokality spojené se vznikem prvních raně středověkých státních útvarů na našem území.
*

Tisková zpráva byla vydána 02.09.2011, 06:15.

*


*

Obr. 1: Odkrývání původního zdiva ve východní části transeptu kostela (foto ARÚ Praha).

Obr. 2: Dochované zdivo ve východní části transeptu kostela z poloviny 10. století (foto ARÚ Praha).

Obr. 3: Sonda revizního výzkumu, pohled od západu (foto ARÚ Praha).

Obr. 4: Revizní výzkum západní části transeptu kostela v Libici nad Cidlinou (foto ARÚ Praha).

Obr. 5: Pohled na východní líc zdiva východní části transeptu kostela. Celkem se dochovalo na 70 cm zdiva (foto ARÚ Praha).

Obr. 6: Pohled na základový vkop s pozůstatkem negativu zdiva v západní části transeptu kostela (foto ARÚ Praha).

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter