OBECNÁ PROBLEMATIKA – GENERAL PROBLEMS

1. TERÉNNÍ VÝZKUM, PAMÁTKOVÁ PÉČE – FIELD WORK, PROTECTION OF MONUMENTS
2. NEDESTRUKTIVNÍ METODY TERÉNNÍHO VÝZKUMU – NON-DESTRUCTIVE FIELD METHODS
3. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ZPRACOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH DAT – INFORMATION SYSTEMS AND ARCHAEOLOGICAL DATA MANAGEMENT
4. TEORIE A METODA ARCHEOLOGIE – ARCHAEOLOGICAL THEORY AND METHODS
5. KONZERVACE A PŘÍRODOVĚDNÉ ANALÝZY ARTEFAKTŮ – CONSERVATION METHODS AND NATURAL SCIENTIFIC ANALYSES
6. VÝSTAVY A OTÁZKY MUZEJNICTVÍ – EXHIBITIONS AND MUSEOLOGY
7. KONFERENCE, UDÁLOSTI, HISTORIE OBORU – CONFERENCES, SOCIAL EVENTS, HISTORY OF ARCHAEOLOGY
8. OSOBNÍ ZPRÁVY – PERSONAL NEWS
9. BIBLIOGRAFIE – BIBLIOGRAPHY
10. PŘEHLEDY ČINNOSTI – ACTIVITY REPORTS

 

1. TERÉNNÍ VÝZKUM, PAMÁTKOVÁ PÉČE – FIELD WORK, PROTECTION OF MONUMENTS

1004 Culek, Ivan 1992 (1996) Využití jednosnímkové fotogrammetrie na základě neměřických snímků pro dokumentaci archeologických nálezů Přehled výzkumů 112-116.

1005 Dragoun, Zdeněk 1996 O archeologických památkách, rehabilitaci průzkumů a mírné prosperitě Průzkumy památek 3, 2 1-2.

1006 Dragoun, Zdeněk – Tryml, Michal 1997 O šálivé stopě Archeologické rozhledy 49 165-166.

1007 Dragoun, Zdeněk – Tryml, Michal 1997 Konec šálení Archeologické rozhledy 49 546.

1008 Frolík, Jan 1996 Poznámky k pojetí archeologických produktů z hlediska autorského zákona Archeologické rozhledy 48 145-149.

1009 Kašpar, Vojtěch – Smejtek, Lubor 1997 Archeologická památková péče v žijící vesnici – Křepenice 1996 – Archaeological heritage of the present – day village – Křepenice 1996 In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha 445-459.

1010 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Vývoj péče o archeologické památky na Moravě Pravěk, Nová řada 4 347-361.

1011 Pojsl, Miloslav 1997 Hroby, hřbitovy a funerální plastika v problematice památkové péče – Gräber, Friedhöfe und funerales Bildwerk in der Denkmalpflegeproblematik In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno 302-310.

1012 Sommer, Petr 1997 Integrace současné archeologické práce In: Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc 7-13.

1013 Sommer, Petr 1997 Teorie památkové péče. Praha.

1014 Varhaník, Jiří 1996 K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče Archaeologia historica 21 515-520.

1015 Vencl, Slavomil 1997 Kdo se snaží šálit? Archeologické rozhledy 49 361-362.

2. NEDESTRUKTIVNÍ METODY TERÉNNÍHO VÝZKUMU – NON-DESTRUCTIVE FIELD METHODS
1016 Bálek, Miroslav 1992 (1996) Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 1992 Přehled výzkumů 103-105.

1017 Bálek, Miroslav 1996 I. pracovní setkání skupiny pro leteckou archeologii Archeologické rozhledy 48 151-152.

1018 Bálek, Miroslav 1993-1994 (1997) Výsledky leteckého snímkování na Moravě Přehled výzkumů 307-311.

1019 Bálek, Miroslav – Hašek, Vladimír 1996 Přínos letecké a geofyzikální prospekce pro poznání nových výšinných opevněných sídlišť na jižní Moravě – Beitrag der Flug- und geophysikalischen Prospektierung zur Erkenntniss neuerbefestigter Höhensiedlungen in Südmähren Jižní Morava 32 7-26.

1020 Bálek, Miroslav – Šedo, Ondrej 1996 Archeologická prospekce a možnosti využití letecké fotografie pro poznání polních táborů římské armády na Moravě Archeologia technica 10 119-121.

1021 Beneš, Jaromír 1996 Letecký průzkum archeologických památek a sídelních útvarů na Prachaticku – Aerial survey of archaeological sites, historical settlements and trade roads in the Prachatice region Archeologické rozhledy 48 247-249, 285-286.

1022 Gojda, Martin 1996 Letecká archeologie na území bývalého Československa – Introduction to a volume on aerial archaeology on the territory of former Czechoslovakia Archeologické rozhledy 48 173-176.

1023 Gojda, Martin 1996 Kombinovaná metoda leteckého průzkumu a povrchových sběrů a její význam pro studium topografie pravěkého osídlení – The application of a combined method of aerial survey and surface collection in Central Bohemia Archeologické rozhledy 48 220-246.

1024 Gojda, Martin 1996 The combined method of aerial reconnaissance and surface collection Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 13 14-20.

1025 Gojda, Martin 1996 Aerial archaeology in Japan: a personally experienced overview Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 13 36-41.

1026 Gojda, Martin 1996 Vrcholně středověká opevněná sídla ve fondech Archívu leteckých snímků Archeologického ústavu AV ČR – Late medieval Bohemian castles and moated sites in the Library of Aerial Photographs of the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague Castellologica bohemica 5 335-344.

1027 Gojda, Martin 1996 The Contribution of Air Photography to the Settlement Patterns and Field System Changes in Bohemia In: Ruralia I Památky archeologické, Suppl. 5 326-330.

1028 Gojda, Martin 1997 Letecká archeologie v Čechách – Aerial archaeology in Bohemia. Praha.

1029 Gojda, Martin 1997 The principles of aerial archaeology and its cooperation with other non-destructive methods In: Aus der Luft – Bilder unserer Geschichte. Luftbildarchäologie in Zentraleuropa, Dresden 4-9.

1030 Hašek, Vladimír – Kovárník, Jaromír 1996 (1997) Letecká a geofyzikální prospekce při výzkumu pravěkých kruhových příkopů na Moravě – Luftbildarchäologie und geophysikalische Untersuchung der prähistorischen ringförmigen Strukturen in Mähren Sborník prací FF BU, M 1 57-79.

1031 Kovárník, Jaromír 1996 Přínos letecké archeologie k poznání pravěku a rané doby dějinné na Moravě (1983-1995) – Der Beitrag der Luftbildarchäologie zur Erkenntnis der Urzeit und der historischen Frühzeit in Mähren (1983-1995) Archeologické rozhledy 48 177-193, 273-274.

1032 Kovárník, Jaromír 1993-1994 (1997) Deset let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983-1993 Přehled výzkumů 311-331.

1033 Kovárník, Jaromír 1993-1994 (1997) Využití letecké archeologie na jižní Moravě v roce 1994 Přehled výzkumů 332-342.

1034 Kovárník, Jaromír – Minařík, Miroslav 1992 (1996) Systematická letecká archeologická prospekce na jižní Moravě v r. 1992 – Systematische archäologische Luftbildprospektion in Südmähren Přehled výzkumů 105-109.

1035 Majer, Antonín 1993-1994 (1997) Elektroodporová měření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci Přehled výzkumů 301-306.

1036 Prostředník, Jan 1996 Zpráva o letecké prospekci ve středním a horním Pojizeří – Report on aerial reconnaissance in the basin of the middle and upper Jizera Archeologické rozhledy 48 250.

1037 Smrž, Zdeněk 1996 Aplikace metody letecké archeologie v severozápadních Čechách – The application of aerial archaeology in the northwest of Bohemia Archeologické rozhledy 48 213-219, 279-280.

1038 Ulrychová, Eva 1996 Výsledky letecké prospekce na Jičínsku (1993-1995) – Result of an aerial prospection of the Jičín region in 1993-1995 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22 93-97.

1039 Ulrychová, Eva 1997 Letecká prospekce na Jičínsku 1993-1996 (stav k 31. 12. 1996) – Air prospection in the Jičín region, 1993-1996 (as on 31 December 1996) Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23 35-44.

1040 Vencl, Slavomil 1996 Poznámka na okraj nových objevů v letecké archeologii – A note on the new discoveries by aerial reconnaissance Archeologické rozhledy 48 251-252.

3. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ZPRACOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH DAT – INFORMATION SYSTEMS AND ARCHAEOLOGICAL DATA MANAGEMENT
1041 Baštová, Dara – Krušinová, Lenka – Sklenářová, Zuzana – Volfík, Petr 1997 Státní archeologický seznam ČR – informační systém archeologických nalezišť In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 115-123.

1042 Konečný, Milan 1997 Geografické informační systémy In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 127-143.

1043 Koštuřík, Pavel – Macháček, Jiří 1997 “ Komentář ke „“Kódu moravské domácí eneolitické keramiky“"“ In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 47-92.

1044 Kučera, Michal – Macháček, Jiří 1997 Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 145-172.

1045 Kuna, Martin 1996 GIS v archeologickém výzkumu regionu: vývoj pravěké sídelní oblasti středních Čech – GIS in regional archaeological research: development of prehistoric settlement patterns in central Bohemia Archeologické rozhledy 48 580-604, 705-708.

1046 Kuna, Martin 1997 Geografický informační systém a výzkum pravěké sídelní struktury In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 173-194.

1047 Kuna, Martin 1997 Archeologická databáze Čech In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 105-110.

1048 Macháček, Jiří 1997 Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 33-45.

1049 Neruda, Petr 1997 Výpočetní technika a zpracování kamenné štípané industrie In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 93-104.

1050 Neustupný, Evžen 1996 Databáze nalezišť okresu Chrudim – Database of the Chrudim district Archeologické rozhledy 48 126-134.

1051 Pavlů, Ivan 1996 Field recording techniques for excavating Neolithic sites Archeologia e Calcolatori 7 291-300.

1052 Salač, Vladimír 1997 K využití seriace při datování sídlištní keramiky In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 215-235.

1053 Smutný, Jaroslav 1997 Databázové systémy In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 15-32.

1054 Weber, Zdeněk 1997 Statistická analýza archeologických dat In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 197-214.

4. TEORIE A METODA ARCHEOLOGIE – ARCHAEOLOGICAL THEORY AND METHODS
1055 Bárta, Miroslav 1997 Pojetí času ve společnosti a v hmotné kultuře – The concept of time in the society and in material culture Archeologické rozhledy 49 278-293.

1056 Beneš, Jaromír 1997 Fenomén času v archeologii – The phenomenon of time in archaeology Archeologické rozhledy 49 231-242.

1057 Beneš, Jaromír 1997 New ideology versus taphonomy: a case study of czech Corded Ware in an erosional landscape In: Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Esbjerg 23-29.

1058 Beneš, Jaromír – Brůna, Vladimír. – Křivánek, Roman 1996 Změny mostecké krajiny za poslední dvě století In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most 301-305.

1059 Janák, Vratislav 1997 Několik poznámek k regionální archeologické práci, obzvláště ve Slezsku – Einige Bemerkungen zur regionalen archäologischen Arbeit, besonders in Schlesien Archeologické rozhledy 49 327-332.

1060 Klápště, Jan 1997 Časy se mění – Times are changing Archeologické rozhledy 49 243-248.

1061 Kuna, Martin 1997 Archaický čas – Archaic time Archeologické rozhledy 49 209-216.

1062 Macháček, Jiří 1996 (1997) Archeologie a Internet – Archäologie und Internet Sborník prací FF BU, M 1 81-89.

1063 Neustupný, Evžen 1996 O teorii, empirii a elitě Archeologické rozhledy 48 149-151.

1064 Neustupný, Evžen 1996 Téze o pravěku a učebnice pravěku – Theses on prehistory and a text-book on prehistory Archeologické rozhledy 48 311-322.

1065 Neustupný, Evžen 1996 Poznámky k pravěké sídlištní keramice – Notes on prehistoric pottery Archeologické rozhledy 48 490-509.

1066 Neustupný, Evžen 1996 Polygons in Archaeology Památky archeologické 87, 2 112-136.

1067 Neustupný, Evžen 1997 Uvědomování minulosti – The cognizance of the past Archeologické rozhledy 49 217-230.

1068 Neustupný, Evžen 1997 Šňůrová sídliště, kulturní normy a symboly – Settlement sites of the Corded Ware groups, cultural norms and symbols Archeologické rozhledy 49 304-322.

1069 Neustupný, Evžen 1997 Syntéza struktur formalizovanými metodami – vektorová syntéza In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 237-258.

1070 Neustupný, Evžen – Venclová, Natalie 1996 Využití prostoru v laténu: region Loděnice – Gebrauch des Raumes in der Lat nezeit: die Region Loděnice Archeologické rozhledy 48 615-642, 713-724.

1071 Pavlů, Ivan 1997 Neformální rozměr keramického času – The informal dimension of ceramic time Archeologické rozhledy 49 270-273.

1072 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Je archeologie na rozcestí? Pravěk, Nová řada 6 3-6.

1073 Podborský, Vladimír 1997 “ O „“planetizaci“" lidstva. Poznámky ke kontinuitě některých jevů od pravěku po středověk – Über die“"Planetisation“" der Menschheit. Bemerkungen zur Kontinuität einiger Erscheinungen von der Urgeschichte bis zum Mittelalter“ In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno 15-26.

1074 Rulf, Jan 1996 Regionální bádání a archeologie v českých zemích Archeologické rozhledy 48 545-549.

1075 Rulf, Jan 1997 Intruze keramiky. Příspěvek ke kritice pramenů – Intrusion of pottery. A contribution to the critical evaluation of records Archeologické rozhledy 49 439-461.

1076 Sklenář, Karel 1996 Archeologie na rozcestí? Zprávy České archeologické společnosti 49 1-2.

1077 Vašíček, Zdeněk 1997 Historicita času – Historicity of time Archeologické rozhledy 49 203-208.

1078 Vencl, Slavomil 1997 Několik přízemních poznámek k problematice archeologického času – Some unimaginative notes to the problem of archaeological time Archeologické rozhledy 49 249-252.

1079 Vencl, Slavomil 1997 The Source of Human Memory Welcome to the Heart of Europe, 4 22-25.

1080 Zvelebil, Marek 1997 “ Pojetí času a „“zpřítomnění“" mezolitu“ Archeologické rozhledy 49 256-269.

5. KONZERVACE A PŘÍRODOVĚDNÉ ANALÝZY ARTEFAKTŮ – CONSERVATION METHODS AND NATURAL SCIENTIFIC ANALYSES
1081 Havlínová, Alena 1997 Využití plazmochemické redukce ve Středočeském muzeu – podmínky ošetření železných nálezů a následná konzervace Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15 211-212.

1082 Matoušek, Václav – Vraná, K. – Vykouková, J. 1997 Snímání a konzervace vzorků krasových souvrství In: Zajímavosti a novinky z konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce, Brno 16-21.

1083 Ticová, Eva 1997 Smysl a principy konzervace archeologických nálezů (námět na diskusi) – The purpose and principles of conservation of archaeological finds (subject for discussion) Archeologické rozhledy 49 147-149.

6. VÝSTAVY A OTÁZKY MUZEJNICTVÍ – EXHIBITIONS AND MUSEOLOGY
1084 Brichtová, D. 1997 Regionální muzeum v Mikulově Regiom ’96-’97 61-62.

1085 Brodesser, Slavomír 1996 Ohlédnutí za významným archeologickým výročím (70 let od nálezu Věstonické venuše) Vlastivědný věstník moravský 48 55-56.

1086 Brodesser, Slavomír 1996 Býčí skála u Adamova – záhada a legenda moravského pravěku Vlastivědný věstník moravský 48 56-58.

1087 Černá, Eva – Ondráčková, Lenka 1996 Archeologická sbírka Okresního muzea v Chomutově. Teplice.

1088 Dufková, Marie 1996 Davidovo město. (Výstava archeologických nálezů z pravěku a starověku Jeruzaléma) Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104) 45-46.

1089 Dufková, Marie 1997 “ Výstava „“I Greci in Occidente“" v italských Benátkách“ Archeologické rozhledy 49 186-187.

1090 Fridrichová, Marie – Kovařík, Jan 1996 Keltové a Praha. Praha.

1091 Fröhlich, Jiří 1997 Výstava Českokrumlovsko ve světle archeologických nálezů (1250-1700) Muzejní a vlastivědnápráce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105) 45.

1092 Gabriel, František 1997 Archeologická sbírka Okresního muzea v Děčíně. Děčín.

1093 Hůrková, Jindra 1996 Okresní muzeum v Klatovech. Katalog pravěké a středověké sbírky – Das Bezirksmuseum in Klatovy. Katalog der vor- und frühgeschichtlichen Sammlung. Praha (Zprávy ČAS, Suppl. 27).

1094 Janák, Vratislav 1997 Archeologický výzkum v Chotěbuzi-Podboře (zamyšlení nad výstavou) Těšínsko 40, 1 30-32.

1095 Jančo, Milan 1996 Múzeum antického sochárstva a architektúry v Litomyšli Múzeum 39, 1 29.

1096 Klanicová, Evženie 1997 Kapitoly z historie břeclavského muzejnictví Regiom ’96-’97 66-71.

1097 Klápště, Jan 1997 Archeologická expozice v Městském muzeu Čáslav Archeologické rozhledy 49 719-720.

1098 Lička, Milan – Slabina, Miloslav 1996 „Výstava „“Kult, Kraft, Kosmos – Bronze Symbols in Central Europe and Scandinavia“" a symposium „“Central Europe and South Scandinavia in the Bronze Age“"“ Archeologické rozhledy 48 523-524.

1099 Matoušek, Václav 1997 Rozmluvy s minulostí pro budoucnost Archeologické rozhledy 49 184-185.

1100 Matoušek, Václav 1997 Keltové a Praha Archeologické rozhledy 49 185-186.

1101 Matoušek, Václav 1997 Kameny. Hana Rysová Archeologické rozhledy 49 384.

1102 Matoušek, Václav 1997 150 let archivu Národního muzea v Praze Archeologické rozhledy 49 384-385.

1103 Matoušek, Václav 1997 Nové stálé expozice v muzeu Českého krasu v Berouně Archeologické rozhledy 49 385.

1104 Matoušek, Václav 1997 Nové objevy únětické kultury Archeologické rozhledy 49 566.

1105 Matoušek, Václav 1997 Geologie v obrazech – lakové obtisky Archeologické rozhledy 49 720.

1106 Měchurová, Zdeňka 1996 Archeologická výstava v Českém Těšíně Vlastivědný věstník moravský 48 411.

1107 Mikulková, Blanka 1996 Nové přírůstky v archeologických sbírkách Muzejní zpravodaj, 6.

1108 Mikulková, Blanka 1996 Výstava Drahé kameny v pravěku Moravy a Slezska Muzejní zpravodaj, 6.

1109 Militký, Jiří 1996 Keltské mince ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Keltische Münzen in der Sammlung des Museums Südböhmens in České Budějovice Numismatické listy 51 85-90.

1110 Smetánka, Zdeněk 1996 “ Výstava „“Gotika v západních Čechách (1230-1530)“"“ Archeologické rozhledy 48 152-153.

1111 Svobodová, Helena 1997 Země pyramid a faraonů (Starověký Egypt ve sbírkách Náprstkova muzea) Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105) 107-108.

1112 Švachová, J 1997 Devadesáté výročí založení muzea v Kloboukách u Brna Regiom ’96-’97 72-78.

1113 Unger, Josef 1997 “ Výstava „“Archeologia triumfans. O archeologii vážně i nevážně“" v Okresním vlastivědném muzeu Nový Jičín“ Vlastivědný věstník moravský 49 84.

1114 Valentová, Jarmila 1997 Z archivu archeologického oddělení kolínského muzea – Some documents from the Department of archaeology archives in the museum of Kolín region In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha 461-464.

1115 Vích, David – Vokolek, Vít 1997 Nálezy získané do sbírek AO MVČ v letech 1996-97 – Accessions to the archaeological collections of the Museum of East Bohemia (henceforth MEB) in the years 1996 and 1997 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23 3-27.

7. KONFERENCE, UDÁLOSTI, HISTORIE OBORU – CONFERENCES, SOCIAL EVENTS, HISTORY OF ARCHAEOLOGY
1116 Beranová, Magdalena 1996 Šafařík a současná archeologie Slavia 65 99-102.

1117 Blažek, Jan 1996 Dějiny archeologického bádání na Mostecku In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most 15-18.

1118 Boháčová, Ivana 1996 Zasedání k 70. výročí archeologického výzkumu Pražského hradu Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104) 47-48.

1119 Brůžek, Jaroslav 1997 “ Rapport sul le symposium „“Changements biologiques et culturels en Europe de la fin du Paléolithique Moyen au Néolithique“ Anthropologie 35 234.

1120 Droberjar, Eduard 1997 Druhá pracovní porada CRFB-CZ pro Čechy Archeologické rozhledy 49 383.

1121 Dvořák, Miloš 1996-1997 Počátky archeologických výzkumů v Českém Brodě (K dějinám české archeologie) – Die Anfänge der archäologischen Erforschungen in Český Brod (Zur Geschichte der tschechischen Archäologie) Středočeský sborník historický 22/23 92-99.

1122 Frolík, Jan 1997 “ Konference „“70 let archeologického výzkumu Pražského hradu“" – Konferenz zum Thema „“70 Jahre archäologische Erforschung der Prager Burg“"“ Archeologické rozhledy 49 33-35.

1123 Galuška, Luděk 1996 VI. mezinárodní kongres slovanské archeologie Slovácko 38 141-142.

1124 Galuška, Luděk 1996 4. kolokvium o keramice raného středověku Slovácko 38 143.

1125 Galuška, Luděk 1996 (1997) Významná data spolkové a muzejní činnosti na Staroměstsku Pravěk, Nová řada 6 337.

1126 Galuška, Luděk 1997 Mezinárodní konference Thessaloniki – Velká Morava Slovácko 39 104-105.

1127 Gojda, Martin 1997 Mezinárodní konference o dálkovém průzkumu v archeologii Archeologické rozhledy 49 558-560.

1128 Hrala, Jiří 1996 Konference v Krakově Archeologické rozhledy 48 521.

1129 Hrala, Jiří 1997 Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas Archeologické rozhledy 49 383-384.

1130 Janák, Vratislav 1995 (1996) Mezinárodní konference o úloze řek v době bronzové a železné v Gliwicích Pravěk, Nová řada 5 314-316.

1131 Jarošová, Lenka 1996 Paleolitické osídlení Evropy mezi 30-20000 lety Archeologické rozhledy 48 152.

1132 Jiráň, Luboš 1996 “ Mezinárodní kolokvium „“Bronze 96″“ v Neuchatelu (CH) a Dijonu (F)“ Archeologické rozhledy 48 522.

1133 Jiráň, Luboš 1997 “ 2. kolokvium „“Období popelnicových polí a doba halštatská“"“ Archeologické rozhledy 49 558.

1134 Kuna, Martin – Fridrich, Jan 1997 “ Kolokvium „“Archeologie, historie a čas“"“ Archeologické rozhledy 49 201-202.

1135 Loskotová, Irena 1996 Seminář k výzkumu středověkých fortifikací v českých zemích Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81 207-208.

1136 Lutovský, Michal 1997 Na okraj jedné konference Archeologické rozhledy 49 183.

1137 Měchurová, Zdeňka 1996 Vývoj archeologie na Ostravsku – Die Entwicklung der Archäologie im Ostrauer Gebiet Archeologické rozhledy 48 565-579.

1138 Měchurová, Zdeňka 1996 Seminář přírodovědné sekce ČAS ve Šternberku Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81 207.

1139 Měchurová, Zdeňka 1997 XXIV. seminář muzejních archeologů ČR Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82 279.

1140 Měchurová, Zdeňka 1997 Regionální bádání a archeologie v českých zemích Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82 279-280.

1141 Měřínský, Zdeněk 1997 XXVIII. konferencia archeológie stredoveku Vlastivědný věstník moravský 49 194.

1142 Michálek, Jan 1996 “ Kolokvium „“Výzkumy v Čechách 1991″“" Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9 195.

1143 Michálek, Jan 1997 “ Informační kolokvium „“Archeologické výzkumy v Čechách v roce 1995″“" Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10 155.

1144 Michálek, Jan 1997 “ Informační kolokvium „“Archeologické výzkumy v Čechách v roce 1996″“" In: Archeologické výzkumy v jižníchČechách 10 155.

1145 Michálek, Jan 1997 Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen Archeologické rozhledy 49 709-711.

1146 Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka 1996 “ Konference „“Regionální bádání a archeologie v českých zemích“"“ Numismatické listy 51 95.

1147 Pavelčík, Jiří 1996 Patnácté zasedání Sekce pro neolit a eneolit Moravy a Slezska při ČAS Slovácko 38 143-145.

1148 Pavelčík, Jiří 1997 Zpráva o 15. zasedání Sekce pro neolit a eneolit Moravy a Slezska při ČAS Vlastivědný věstník moravský 49 88.

1149 Podborský, Vladimír 1994 (1996) 30. výročí zahájení výzkumů u Těšetic-Kyjovic na Znojemsku Pravěk, Nová řada 4 373-375.

1150 Podborský, Vladimír 1995 (1996) “ Mezinárodní konference „“Býčí skála v celoevropských kontextech“" – Internationale Konferenz „“Býčí skála-Höhle im gesamteuropäischen Kontext“"“ Pravěk, Nová řada 5 5-8.

1151 Profantová, Naďa 1997 Státní archeologický seznam ČR – Informační systém archeologických nalezišť. 1. prezentace a pracovní seminář, Praha 21.5.1997 Archeologické rozhledy 49 558.

1152 Prostředník, Jan 1996 Třetí setkání členů východočeské pobočky ČAS – Third meeting of members of the East Bohemian branch of the Czech Archaeological Society Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22 98.

1153 Přívratský, Vladimír 1996 (1997) 10th Anthropology Days of the Czech Anthropological Society Anthropologie 34 351-352.

1154 Sigl, Jiří 1996 XXVII. celostátní konference archeologů středověku konaná v Hradci Králové – The Twenty-seventh National conference of medieval archaeologists was held at Hradec -Králové Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22 99-103.

1155 Sklenář, Karel 1996 Archeologické lokality plzeňského kraje v tzv. Eichlerově sbírce – Archäologische Lokalitäten des Pilsener Gebietes in der sogenannten Eichler-Sammlung Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13 160-164.

1156 Sklenář, Karel 1996 (1997) Český archeologický sběratel Josef Pachl – Josef Pachl (1800-1853), der böhmische archäologische Sammler Sborník Národního muzea v Praze, A-Historie 50 1-37, 16 obr. příl.

1157 Sklenář, Karel 1997 “ Archeologie v počátcích Společnosti přátel starožitností – Archaeology in the beginnings of the „“Společnost přátel starožitností“"“ Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha 7-12.

1158 Sklenář, Karel 1997 Jan Norbert z Neuberka a počátky archeologie v Národním muzeu – Jan Norbert von Neuberg und die Anfänge der Archäologie im Prager Nationalmuseum Časopis Národního muzea, Řada historická 166 6-19.

1159 Sklenář, Karel 1997 XXIV. seminář archeologů z muzeí a památkové péče ČR Zprávy České archeologické společnosti 50 4-5.

1160 Sklenář, Karel 1997 XXV. seminář archeologů z muzeí a památkové péče ČR Zprávy České archeologické společnosti 51 4.

1161 Skutil, Jan 1996 Badatelé Moravského krasu Vlastivědný věstník moravský 48 72-74.

1162 Smetánka, Zdeněk 1997 Konference Ruralia – II, 1997 Archeologické rozhledy 49 711.

1163 Strouhal, Eugen 1996 (1997) XIth European meeting of the Palaeopathology Association Anthropologie 34 352.

1164 Strouhal, Eugen 1996 (1997) 12th European meeting of the Palaeolopathological Association 1998 in the Czech Republic Anthropologie 34 354.

1165 Stuchlík, Stanislav 1996 (1997) XII. sympozium o starší době bronzové v Českých zemích a na Slovensku Pravěk, Nová řada 6 336.

1166 Stuchlík, Stanislav 1996 (1997) Das Traisental und seine mitteleuropäischen Nachbarn in der Bronzezeit Pravěk, Nová řada 6 336-337.

1167 Stuchlík, Stanislav 1997 XII. sympozium o starší době bronzové v Českých zemích a na Slovensku Archeologické rozhledy 49 183-184.

1168 Stuchlík, Stanislav 1997 XIII. sympozium o starší době bronzové v Českých zemích a na Slovensku Archeologické rozhledy 49 711-712.

1169 Špét, Jiří 1997 “ Společnost přátel starožitností a české muzejnictví na přelomu 19. a 20. století – „“Společnost přátel starožitností“" and the museums of Bohemia at the turn of the 19th and 20th centuries“ In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha 13-18.

1170 Turek, Jan 1997 “ Second annual meeting of the „“Archéologie et gobelets“" association“ Archeologické rozhledy 49 557.

8. OSOBNÍ ZPRÁVY – PERSONAL NEWS
1171 Balcárek, Pavel 1996 100 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. Vlastivědný věstník moravský 48 436-438.

1172 Beranová, Magdalena 1996 Sedmdesát pět let Květy Reichertové Archeologické rozhledy 48 323-324.

1173 Beranová, Magdalena 1996 Jubileum Zdeňka Tempíra Archeologické rozhledy 48 333-334.

1174 Bouzek, Jan 1997 Doc. Dr. Slavomil Vencl, DrSc., šedesátiletý Archeologické rozhledy 49 166-167.

1175 Brachtl, Zdeněk 1997 Adolf Paupie – muzejní a vlastivědný badatel z Javorníku Severní Morava 73 51-53.

1176 Březinová, Helena 1996 Jubileum Marie Kostelníkové Archeologické rozhledy 48 334.

1177 Čižmář, Miloš 1994 (1996) 40 let od úmrtí Mojmíra Mazálka Pravěk, Nová řada 4 396-397.

1178 Dragoun, Zdeněk 1997 Doc. PhDr. Rostislav Nový CSc. Archeologické rozhledy 49 182.

1179 Drda, Petr 1997 Libuše Jansová in memoriam Archeologické rozhledy 49 180.

1180 Durdík, Tomáš 1996 PhDr. Ing. Jan Muk, 8. 5. 1935 – 27. 10. 1994 Castellologica bohemica 5 357-358.

1181 Folprecht, J 1996 Vzpomínky na geologa Dr. Ing. Jana Folprechta Těšínsko 39, 3 25-27.

1182 Fridrich, Jan 1997 Nedožité jubileum PhDr. Olgy Kytlicové Archeologické rozhledy 49 381.

1183 Fridrich, Jan 1997 Významné životní jubileum PhDr. Evy Soudské, CSc Archeologické rozhledy 49 381.

1184 Galuška, Luděk 1996 Za Vilémem Hrubým Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81 206.

1185 Galuška, Luděk 1996 (1997) Antonín Zelnitius, 1876-1957 Pravěk, Nová řada 6 296-297.

1186 Geislerová, Kateřina 1994 (1996) K nedožitým sedmdesátinám Rudolfa Tichého Pravěk, Nová řada 4 396.

1187 Hladilová, Šárka 1996 (1997) Prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. – 70 let Pravěk, Nová řada 6 310-312.

1188 Hrala, Jiří 1997 Sedmdesát pět let Věry Šaldové Archeologické rozhledy 49 372-373.

1189 Hýbl, František 1995 (1996) Antonín Telička (29.4.1866 v Němčicích – 5.1.1925 v Přerově) Pravěk, Nová řada 5 297-299.

1190 Janák, Vratislav 1996 (1997) Na okraj dvojího výročí Karla Jaroslava Mašky Pravěk, Nová řada 6 301-303.

1191 Janák, Vratislav 1996 (1997) Nedožité jubileum Lumíra Jisla Pravěk, Nová řada 6 304-307.

1192 Janák, Vratislav 1996 (1997) Dvacet let od úmrtí Viktora Kargera Pravěk, Nová řada 6 307-308.

1193 Janák, Vratislav 1996 (1997) Sedmdesáté páté narozeniny Jaroslava Krále Pravěk, Nová řada 6 313-314.

1194 Janák, Vratislav 1997 Jubileum PhDr. Jaroslava Krále Archeologické rozhledy 49 372.

1195 Janák, Vratislav 1997 Profesor Vladimír Podborský pětašedesátníkem Archeologické rozhledy 49 709.

1196 Janák, Vratislav 1997 Odešel dr. Jan Rulf Slezský sborník 95 254.

1197 Jiráň, Luboš 1997 PhDr. Jan Rulf, CSc Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105) 184-185.

1198 Jouza, Ladislav 1996 MUDr. František Dvořák (28.11.1896 – 10.6.1943) – Dr. med. František Dvořák (28.11.1896 – 10.6.1943) Archeologické rozhledy 48 550-558.

1199 Klanica, Zdeněk 1994 (1996) Odešel PhDr. Jaroslav Kaván Pravěk, Nová řada 4 386-387.

1200 Klanicová, Evženie 1994 (1996) PhDr. Karel Jüttner – 35 let od úmrtí Pravěk, Nová řada 4 397-399.

1201 Klápště, Jan 1997 Ladislav Hrdlička – 60 let Archeologické rozhledy 49 375-377.

1202 Klápště, Jan 1997 Josef Macek. 8.4.1997 Archeologické rozhledy 49 380.

1203 Klápště, Jan – Kotyza, Oldřich 1997 Jindřich Tomas – 70 let Archeologické rozhledy 49 380.

1204 Klápště, Jan – Urban, Jan 1997 Jan Rulf (3.3.1952 – 2.4.1997) Dějiny a současnost 19 3,56.

1205 Kopecký, Milan 1997 Vlasta Fialová a Kralice nad Oslavou Vlastivědný věstník moravský 49 211-212.

1206 Koštuřík, Pavel 1994 (1996) Sto let od narození Viléma Grosse Pravěk, Nová řada 4 391-392.

1207 Koštuřík, Pavel 1995 (1996) Životní jubileum Čeňka Stani Pravěk, Nová řada 5 293-294.

1208 Kunzfeldová, Jarmila 1996 Profesor J. Havelka Střední Morava 3 84-88.

1209 Lička, Milan 1996 Úmrtí PhDr. Jiřího Břeně Archeologické rozhledy 48 525-526.

1210 Meduna, Jiří 1994 (1996) Ivanu Peškařovi k pětašedesátinám Pravěk, Nová řada 4 383-384.

1211 Měřínský, Zdeněk 1994 (1996) K nedožitým devadesátinám Dobroslavy Menclové Pravěk, Nová řada 4 394-395.

1212 Měřínský, Zdeněk 1994 (1996) Dvacet let od smrti Josefa Pošmourného Pravěk, Nová řada 4 401.

1213 Měřínský, Zdeněk 1995 (1996) Výročí narození Jana Bohumila Kniese Pravěk, Nová řada 5 294-295.

1214 Měřínský, Zdeněk 1996 (1997) 110 let od úmrtí Jana Havelky Pravěk, Nová řada 6 297-298.

1215 Měřínský, Zdeněk 1996 (1997) Sedmdesát let od úmrtí Václava Čapka Pravěk, Nová řada 6 300-301.

1216 Měřínský, Zdeněk 1997 K sedmdesátinám doc. dr. Vladimíra Nekudy, DrSc. Časopis Matice moravské 116 560-564.

1217 Míka, Zdeněk 1997 +Marie Fridrichová Archaeologica Pragensia 13 VII-VIII.

1218 Moucha, Václav 1996 Antonín Knor Slánský obzor 4 65-68.

1219 Nekuda, Vladimír 1996 Jubileum ing. arch. Zdeňka Špičáka (25.7.1926) Vlastivědný věstník moravský 48 322.

1220 Nekuda, Vladimír 1997 PhDr. Vlasta Fialová a Moravské muzeum Vlastivědný věstník moravský 49 210-211.

1221 Nekuda, Vladimír 1997 Zastavení u významného životního jubilea PhDr. Bela Pollu, DrSc. (12. dubna 1917) Archaeologia historica 22 387.

1222 Oliva, Martin 1996 60 let od úmrtí Jana Kniese Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81 205.

1223 Ondráček, Jaromír 1996 (1997) Za Přemyslem Ondráčkem Pravěk, Nová řada 6 309-310.

1224 Pardyová, Marie 1994 (1996) Sedmdesátiny prof. Jiřího Frela Pravěk, Nová řada 4 379-380.

1225 Pavelčík, Jiří 1997 Luděk Galuška Slovácko 39 104.

1226 Petráň, Zdeněk 1996 PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. sedmdesátníkem Numismatické listy 51 123-124.

1227 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Profesoru Josefu Válkovi k pětašedesátinám Pravěk, Nová řada 4 382-383.

1228 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Pětašedesátiny Jiřího Sejbala Pravěk, Nová řada 4 384-386.

1229 Podborský, Vladimír 1994 (1996) K úmrtí prof. Bořivoje Dostála Pravěk, Nová řada 4 388-389.

1230 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Vzpomínka na Jana Havelku Pravěk, Nová řada 4 390-391.

1231 Podborský, Vladimír 1994 (1996) K nedožitým devadesátinám prof. dr. Josefa Skutila Pravěk, Nová řada 4 393-394.

1232 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Nedožité sedmdesátiny Josefa Poláčka Pravěk, Nová řada 4 395-396.

1233 Podborský, Vladimír 1994 (1996) 25. výročí úmrtí Lumíra Jisla Pravěk, Nová řada 4 400.

1234 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Profesor Josef Poulík – živoucí legenda naší archeologie Pravěk, Nová řada 5 280-281.

1235 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Vzpomínka na Moritze Wilhelma Trappa Pravěk, Nová řada 5 284.

1236 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Moravský archeolog Alois Procházka Pravěk, Nová řada 5 284-286.

1237 Podborský, Vladimír 1995 (1996) 35 let od úmrtí Karla Absolona Pravěk, Nová řada 5 286-287.

1238 Podborský, Vladimír 1995 (1996) 30 let od úmrtí Josefa Skutila Pravěk, Nová řada 5 288.

1239 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Dvacáté výročí úmrtí Františka Vildomce Pravěk, Nová řada 5 288-289.

1240 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Pětasedmdesátiny docenta Karla Valocha Pravěk, Nová řada 5 290-292.

1241 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Na paměť Josefa Hladíka Pravěk, Nová řada 5 292-293.

1242 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Na památku profesora Bořivoje Dostála – Zum Andenken an Professor Bořivoj Dostál Sborník prací FF BU, E 40 5-8.

1243 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Dvě jubilea Vítězslava Houdka Pravěk, Nová řada 6 298-299.

1244 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Vzpomínka na Martina Kříže Pravěk, Nová řada 6 299-300.

1245 Podborský, Vladimír 1996 (1997) 75 let od smrti Floriana Koudelky Pravěk, Nová řada 6 303-304.

1246 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Sedmdesátiny Jana Jelínka Pravěk, Nová řada 6 312-313.

1247 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Sedmdesátník Jindra Nekvasil Pravěk, Nová řada 6 313.

1248 Podborský, Vladimír 1997 K životnímu jubileu Vladimíra Nekudy In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno 5-8.

1249 Princová-Justová, Jarmila – Nechvátal, Bořivoj 1997 Miloš Šolle osmdesátníkem Archeologické rozhledy 49 175-177.

1250 Rybníček, Kamil – Rybníčková, Eliška 1995 (1996) Za profesorem RNDr. Františkem Kühnem, CSc. Pravěk, Nová řada 5 283-284.

1251 Salaš, Milan 1994 (1996) Jubileum Jiřího Říhovského Pravěk, Nová řada 4 381-382.

1252 Skružný, Ludvík 1996 PhDr. Vladimír Scheufler, CSc., zemřel Archaeologia historica 21 521-522.

1253 Smetánka, Zdeněk 1997 Vzpomínka na Ivana Borkovského Archeologické rozhledy 49 704-707.

1254 Sommer, Petr 1997 Odešel přítel Archeologické rozhledy 49 552-553.

1255 Spurný, Václav 1997 Odešel Bohuslav Novotný Archeologické rozhledy 49 180-181.

1256 Stuchlík, Stanislav 1994 (1996) Anton Točík zemřel Pravěk, Nová řada 4 387-388.

1257 Stuchlík, Stanislav 1994 (1996) Vzpomínka na Jana Dezorta Pravěk, Nová řada 4 392-393.

1258 Stuchlík, Stanislav 1995 (1996) Vzpomínka na A. Rzehaka Pravěk, Nová řada 5 295-296.

1259 Stuchlík, Stanislav 1996 (1997) Profesor Bohuslav Novotný zemřel Pravěk, Nová řada 6 308-309.

1260 Stuchlík, Stanislav 1996 (1997) Pětašedesátiny Jaromíra Ondráčka Pravěk, Nová řada 6 310.

1261 Stuchlíková, Jana 1994 (1996) Vzpomínka na Antonína Šína Pravěk, Nová řada 4 399-400.

1262 Svoboda, Jiří 1994 (1996) Zemřel Jan Ječmínek Pravěk, Nová řada 4 386.

1263 Svoboda, Jiří 1995 (1996) 70 let Bohuslava Klímy Pravěk, Nová řada 5 281-283.

1264 Šmíd, Miroslav 1994 (1996) Kytička Anně Medunové-Benešové Pravěk, Nová řada 4 382.

1265 Šolle, Miloš 1997 Životní jubileum PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc. Archeologické rozhledy 49 708.

1266 Špaček, Jaroslav 1997 PhDr. Ludvík Skružný šedesátiletý Archeologické rozhledy 49 374-375.

1267 Štrof, Antonín 1995 (1996) MUDr. Karel Snětina Pravěk, Nová řada 5 296-297.

1268 Turek, Jan 1997 Zemřel profesor Ladislav Holý Archeologické rozhledy 49 556.

1269 Turek, Jan 1997 Zemřel profesor Dragutin Srejovič Archeologické rozhledy 49 709.

1270 Valoch, Karel 1995 (1996) Pětasedmdesátiny Viléma Gebauera Pravěk, Nová řada 5 290.

1271 Vencl, Slavomil 1996 Vít Vokolek jubilující Archeologické rozhledy 48 325-327.

1272 Venclová, Natalie 1997 Zemřela Marie Fridrichová Archeologické rozhledy 49 547-548.

1273 Vignatiová, Jana 1994 (1996) Vzpomínka na Jana Nepomuka Woldřicha Pravěk, Nová řada 4 389-390.

1274 Zápotocká, Marie – Zápotocký, Milan 1997 Doc. dr. Viera Němejcová-Pavúková, CSc. Archeologické rozhledy 49 550-551.

1275 Zavřel, Petr 1997 Jan Michálek padesátiletý Zlatá stezka 4 105-111.

9. BIBLIOGRAFIE – BIBLIOGRAPHY
1276 Březinová, Helena 1996 Bibliografie prací PhDr. Marie Kostelníkové Archeologické rozhledy 48 334.

1277 Drašnarová, Milada 1996 Dodatek k bibliografii PhDr. Květy Reichertové, CSc. (AR 33, 1981, s. 330-332) za r. 1980-1995 Archeologické rozhledy 48 324-325.

1278 Drašnarová, Milada 1996 Bibliografie PhDr. Víta Vokolka Archeologické rozhledy 48 327-333.

1279 Drašnarová, Milada 1997 Bibliografie doc. PhDr. Slavomila Vencla Archeologické rozhledy 49 168-175.

1280 Drašnarová, Milada 1997 PhDr. Miloš Šolle, CSc. – seznam prací za léta 1992-1996 Archeologické rozhledy 49 177-178.

1281 Drašnarová, Milada 1997 Doplňky k bibliografii PhDr. Věry Šaldové Archeologické rozhledy 49 373-374.

1282 Drašnarová, Milada 1997 Bibliografie PhDr. Ladislava Hrdličky Archeologické rozhledy 49 377-379.

1283 Drašnarová, Milada 1997 Bibliografie PhDr. Evy Soudské, CSc. Doplňky za r. 1982-1997 Archeologické rozhledy 49 381.

1284 Drašnarová, Milada 1997 Seznam prací PhDr. Olgy Kytlicové, CSc. Doplňky k bibliografii uveřejněné v AR 1987, 223-225 a v AR 1990, 707 Archeologické rozhledy 49 381.

1285 Drašnarová, Milada 1997 Bibliografie PhDr. Marie Fridrichové, CSc. Archeologické rozhledy 49 548-550.

1286 Drašnarová, Milada 1997 Bibliografie PhDr. Jana Rulfa Archeologické rozhledy 49 553-556.

1287 Golec, Martin – Vlčková, Jitka – Zůbek, Antonín 1996 (1997) Bibliografický přehled archeologických prací SPFFBU E 1-40 (1956-1995) – Bibliographische Übersicht der archäologischen Arbeiten in SPFFBU E 1-40 Sborník prací FFBU, M 1 111-139.

1288 Kordiovský, Emil 1996 Bibliografie Jižní Moravy roč. XXI. – XXXI. Jižní Morava 32 363-390.

1289 Lochovský, Z. 1996 Výběrová bibliografie prací PhDr. Jarmily Háskové, CSc. Numismatické listy 51 181-184.

1290 Michálek, Jan 1997 Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Obsah ročníků 1 (1983) – 10 (1997) – Archäologische Forschungen in Südböhmen. Inhalt der Jahrgänge 1 (1983) – 10 (1997) Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10 158-165.

1291 Nekuda, Rostislav 1997 Seznam publikovaných prací Vladimíra Nekudy In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno 9-14.

1292 red 1996 Bibliografie PhDr. Ing. Jana Muka Castellologica bohemica 5 359-362.

1293 red 1996 Bibliography of Bohuslav Klíma 1947-1995 In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno 305-321.

1294 Sedláček, Zbyněk 1997 Drobné archeologické bibliografie. Část 4. Věstník Klubu čsl. turistů, odbor Kolín. Roč. I/1924 až XV/1938 Zprávy České archeologické společnosti, 51 Příl., 2 s.

1295 Sedláček, Zbyněk – Sklenář, Karel 1996 Drobné archeologické bibliografie. Část 3. Pod Lipany Zprávy České archeologické společnosti 49 Příl., 2 s.

1296 Sklenář, Karel 1996 Drobné archeologické bibliografie. Část 2. Minulostí Plzně a Plzeňska – Minulostí Západočeského kraje Zprávy České archeologické společnosti 48 (49) Příl. 2 s.

1297 Sklenář, Karel 1996 Drobné archeologické bibliografie. (Část 2.) Minulostí Plzně a Plzeňska – Minulostí Západočeského kraje – dokončení Zprávy České archeologické společnosti 49 Příl., 2 s.

1298 Sklenář, Karel 1996 Bibliografie německé archeologie v Čechách. I. Publikace Spolku pro dějiny Němců v Čechách (1862-1943). II. Časopis Severočeského výletního klubu (1878-1938), Praha Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 29.

1299 Sklenář, Karel 1997 Bibliografie německé archeologie v Čechách a na Moravě. III. Sudeta (1925-1942). IV. Altböhmen und Altmähren (1941-1942). Praha Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 30.

1300 Sklenář, Karel 1997 Bibliografie německé archeologie v Čechách a na Moravě, V. Mannus (… 1919-1942). VI. Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit (1925-1943), Praha Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 31.

1301 Svatošová, Hana 1996 Výběrový soupis pragensií za léta 1994-1995 (s dodatky za léta 1990-1993) – Die Auswahlbibliographie der Pragensien aus den Jahren 1994-1995 (mit einem Nachtrag für die Jahre 1990-1993) Pražský sborník historický 29 214-272.

1302 Vignatiová, Jana 1995 (1996) Bibliografie prací Bořivoje Dostála (1990-1995) Sborník prací FF BU, E-40 9-11.

10. PŘEHLEDY ČINNOSTI – ACTIVITY REPORTS
1303 Beneš, Jaromír 1996 Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1996 – Forschungen der archäologischen Arbeitsstätte des Prachatitzer Museums im Jahre 1996 Zlatá stezka 3 273-278.

1304 Beneš, Jaromír 1996 Environmentální archeologie na Jihočeské univerzitě Archeologické rozhledy 48 153-154.

1305 Bláha, Josef 1995 (1996) Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1995 In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 4, (23) 143-149.

1306 Bláha, J. – Drobný, Tomáš – Čižmář, Zdeněk – Kohoutek, Jiří 1996(1997) Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 5, (24) 223-232.

1307 Bouzek, Jan 1996 Odborná pracovní skupina pro klasickou a římskoprovinciální archeologii Zprávy České archeologické společnosti 49 3.

1308 Bouzek, Jan 1997 Odborná pracovní skupina pro klasickou a římskoprovinciální archeologii Zprávy České archeologické společnosti 50 3.

1309 Čižmář, Miloš 1994 (1996) Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1994 Pravěk, Nová řada 4 367-368.

1310 Čižmář, Miloš 1995 (1996) Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1995 Pravěk, Nová řada 5 276-277.

1311 Čižmář, Miloš 1996 (1997) Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1996 Pravěk, Nová řada 6 290.

1312 Dobeš, Miroslav – Smrž, Zdeněk 1996 Soudobá dilemata archeologie (koncepce archeologické práce ÚAPPSZČ) In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most 19-23.

1313 Doležel, Jiří 1993-1994 (1997) Z činnosti Archeologického ústavu AV ČR Brno v letech 1993-1994 Přehled výzkumů 347-349.

1314 Dragoun, Zdeněk et all. 1996 Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994 Pražský sborník historický 28 213-258.

1315 Droberjar, Eduard 1997 Instrumentum v České republice Archeologické rozhledy 49 719.

1316 Drobný, Tomáš 1995 (1996) Záchranný výzkum ve Švédské ul. č. 6 In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 4 (23) 149-150.

1317 Drobný, Tomáš 1995 (1996) Další sezóna předstihového archeologického výzkumu na třídě Svobody In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 4 (23) 151-152.

1318 Dufková, Marie 1997 Oddělení klasické archeologie Národního muzea Archeologické rozhledy 49 564-565.

1319 Frýda, František 1996 Odborná pracovní skupina pro dějiny skla Zprávy České archeologické společnosti 49 3.

1320 Frýda, František 1997 Odborná pracovní skupina pro dějiny skla Zprávy České archeologické společnosti 50 3.

1321 Gojda, Martin 1997 Česká archeologie v mezinárodním projektu Evropské unie Archeologické rozhledy 49 561.

1322 Gojda, Martin 1997 K soudobým směrům, organizaci a postavení archeologie v Japonsku – Archaeology in contemporary Japan: an overview Archeologické rozhledy 49 508-525, 577-578.

1323 Hašek, Vladimír 1996 Odborná pracovní skupina pro přírodovědecké metody v archeologii Zprávy České archeologické společnosti 49 3-4.

1324 Hašek, Vladimír 1997 Odborná pracovní skupina pro přírodovědecké metody v archeologii In: Zprávy České archeologické společnosti 50 3-4.

1325 Hazlbauer, Zdeněk 1996 Pobočka pro Prahu a střední Čechy Zprávy České archeologické společnosti 49 2.

1326 Hazlbauer, Zdeněk 1996 Exkurze do Čelákovic Zprávy České archeologické společnosti 49 4.

1327 Hazlbauer, Zdeněk 1997 Pobočka pro Prahu a střední Čechy Zprávy České archeologické společnosti 50 2.

1328 Janák, Vratislav 1996 (1997) Archeologický seminář ÚHM FPF Slezské univerzity v Opavě Pravěk, Nová řada 6 293-294.

1329 Janák, Vratislav 1997 Archeologické pracoviště na Slezské univerzitě Archeologické rozhledy 49 717-718.

1330 Koštuřík, Pavel – Kazdová, Eliška 1992 (1996) Grabungssaison 1992 an der archäologischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo) Přehled výzkumů 45.

1331 Kovárník, Jaromír 1992 (1996) Nové archeologické lokality na Znojemsku a Břeclavsku v r. 1992 – Neue, 1992 festgestellte archäologische Lokalitäten in den Gegenden von Znojmo und Břeclav Přehled výzkumů 94-99.

1332 Matoušek, Václav 1997 Nové objevy únětické kultury Archeologické rozhledy 49 566.

1333 Michna, Pavel 1996 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1995 Vlastivědný věstník moravský 48 302-314.

1334 Mikulková, Blanka 1997 Archeologické výzkumy na Vyškovsku v roce 1996 Muzejní zpravodaj 9.

1335 Musil, Jiří 1997 Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK ve školním roce 1996-97 Archeologické rozhledy 49 561-564.

1336 Nováček, Karel 1997 Pobočka pro západní Čechy Zprávy České archeologické společnosti 50 2.

1337 Nováček, Karel 1997 Zpráva o založení odborné pracovní skupiny pro výzkum středověké a raně novověké keramiky Zprávy České archeologické společnosti 50 4.

1338 Pardyová, Marie 1997 Klasická archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Archeologické rozhledy 49 565.

1339 Pavelčík, Jiří 1996 Pobočka pro severní Moravu a Slezsko Zprávy České archeologické společnosti 49 2.

1340 Pavelčík, Jiří 1996 Nová archeologická instituce na Moravě Archeologické rozhledy 48 153.

1341 Pavelčík, Jiří 1996 Odborná pracovní skupina pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska Zprávy České archeologické společnosti 49 4.

1342 Pavelčík, Jiří 1997 Odborná pracovní skupina pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska Zprávy České archeologické společnosti 50 2-3.

1343 Peška, Jaroslav 1994 (1996) Založení společnosti MENHIR Pravěk, Nová řada 4 370-372.

1344 Pleiner, Radomír 1996 Comité pour la sidérurgie ancienne de UISPP, Communication 57 Archeologické rozhledy 48 335-343.

1345 Pleiner, Radomír 1997 Comité pour la sidérurgie ancienne de UISPP, Communication 58, 59 Archeologické rozhledy 49 157-164, 363-371.

1346 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Vznik Nadace Býčí skála Pravěk, Nová řada 4 368-370.

1347 Podborský, Vladimír 1994 (1996) Z dějin a současnosti katedry archeologie Pravěk, Nová řada 4 365-367.

1348 Podborský, Vladimír 1995 (1996) Činnost MSAKu v roce 1995 Pravěk, Nová řada 5 272-274.

1349 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Činnost MSAKu v roce 1996 Pravěk, Nová řada 6 286-287.

1350 Podborský, Vladimír 1996 (1997) Ústav archeologie a muzeologie FF MU Pravěk, Nová řada 6 291-293.

1351 Podborský, Vladimír 1997 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU v Brně ve školním roce 1996-1997 Archeologické rozhledy 49 714-717.

1352 Podborský, Vladimír 1997 Magisterské práce, obhájené na Katedře archeologie FF MU v letech 1991-1995 Sborník prací FFBU, M 1 91-93.

1353 Popelka, Miroslav 1997 Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ve školním roce 1996-1997 Archeologické rozhledy 49 713-714.

1354 Prostředník, Jan 1996 Archeologické výzkumy Okresního muzea Českého ráje v roce 1995 – Excavations of the Český-ráj District Museum in 1995 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22 11-15.

1355 Prostředník, Jan 1997 Archeologické výzkumy Okresního muzea Českého ráje v Turnově v roce 1996 – Archäologische Forschungen des Kreismuseums des Böhmischen Paradieses im Jahre 1996 Z Českého ráje a Podkrkonoší 10 139-162.

1356 Prostředník, Jan 1997 Pobočka pro východní Čechy Zprávy České archeologické společnosti 50 2.

1357 red 1997 Valné shromáždění a volby nového výboru. Národní muzeum, Praha, 24. 3. 1997 Zprávy České archeologické společnosti 51 1.

1358 red 1997 První schůze nového hlavního výboru ČAS Zprávy České archeologické společnosti 51 4.

1359 Richter, Miroslav – Tryml, Michal 1997 Zpráva o činnosti Pražského archeologického fondu v letech 1993 až 1996 Archaeologica Pragensia 13 219.

1360 Sklenář, Karel 1997 Činnost České archeologické společnosti 1994-96 Zprávy České archeologické společnosti 51 1-4.

1361 Ulrychová, Eva 1996 Archeologické akce na Jičínsku v roce 1995 – Archaeological operations in the Jičín region in 1995 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22 5-10.

1362 Ulrychová, Eva 1997 Archeologické nálezy z okresu Jičín v roce 1996 – The 1996 archaeological finds from the Jičín district Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23 28-34.

1363 Vojtěchovská, Ivana 1997 Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v letech 1995-1996 Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15 161-164.

1364 Výzkumy v Čechách 1993-5 (1997) Archeologický ústav. Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter