PRAVĚKÁ ARCHEOLOGIE – PREHISTORIC ARCHAEOLOGY

1. PRAVĚKÁ ARCHEOLOGIE – GENERAL QUESTIONS
2. OSÍDLENÍ – SETTLEMENT
2.1. Archeologie regionů nebo dočasných segmentů – Archaeology of regions or temporal segments
2.2. Archeologie jednotlivých lokalit – Archaeology of individual sites
3. DUCHOVNÍ SVĚT – THE SPIRITUAL WORLD
4. ZEMĚDĚLTSVÍ A VÝŽIVA – AGRICULTURE AND NUTRITION
5. NEZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE – NON-AGRICULTURAL PRODUCTION
6. SMĚNA – EXCHANGE

 

 

1. OBECNÁ ČÁST – GENERAL QUESTIONS

1365. Bauerová, Anna 1996: Keltové v Čechách. Průvodce po památkách keltské kultury. Praha.

1366. Čižmářová, Jana – Ondruš, Vladimír – Salaš, Milan – Tejral, Jaroslav 1996: Pravěk Moravy. Brno.

1367. Filip, Jan 1996: Keltská civilizace a její dědictví. 5. vyd. Praha.

1368. Fröhlich, Jiří 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek.

1369. Michálek, Jan – Zavřel, Petr 1996: Archeologické nemovité památky v okrese Český Krumlov. České Budějovice – Český Krumlov.

1370. Pavlů, Ivan 1997: Pottery origins. Initial Forms, Cultural Behavior, and Decorative Styles. Praha.

1371. Venclová, Natalie 1996: Zpět do keltské Evropy. Doslov. In: Ellis, P. B.: Keltové. První tisíciletí keltských dějin, Praha, 229-236.

1372. Zavřel, Petr 1996: Pravěk jižních Čech. Průvodce expozicemi jihočeských muzeí. Praha.
2. OSÍDLENÍ – SETTLEMENT
2.1. Archeologie regionů nebo období – Archaeology of regions or temporal segments
1373. Bálek, Miroslav – Koštuřík, Pavel 1992 (1996): Rettungsgrabung zwischen den Gemeinden Prosiměřice und Kyjovice (Bez. Znojmo), Přehled výzkumů, 92.

1374. Beneš, Antonín 1997: Die Streuscherben in süd- und westböhmischen Grabhügeln. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 194-200.

1375. Beneš, Jaromír 1996: Bemerkungen zur Entwicklung der süd- und westböhmischen Landschaft während der Bronzezeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 5. Treffen, Espelkamp, 49-51.

1376. Beneš, Jaromír 1997: Siedlungshistorische Zonen im böhmischen Teil des Böhmerwaldes. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 94-97.

1377. Blažek, Jan 1997: Die neuen und unbekannten Funde der spätenrömischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Nordwestböhmen. In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Brno, 11-22.

1378. Bouzek, Jan 1996: Greece and the Aegean Area and its Relationship with Continental Europe, Acta Archaeologica, Suppl. 1, 67, 175-181.

1379. Buchvaldek, Miroslav 1997: Bemerkungen zum A-Horizont in Mitteleuropa. In: Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Esbjerg, 43-51.

1380. Buchvaldek, Miroslav – Moucha, Václav – Popelka, Miroslav – Vojtěchovská, Ivana 1997: Katalogy šňůrové keramiky v Čechách XI-XIV. Kladensko, Slánsko, Kralupsko a Praha-západ – Die Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen XI-XIV. Die Räume von Kladno, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Praha-West. In: Praehistorica 22, Varia Archaeologica 7, Praha, 113-255.

1381. Čech, Petr 1996: Das frühbronzezeitliche Siedlungs- und Bestatungsareal. Heutiger Forschungsstand nach den neuesten Ausgrabungen in Nordwestböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 5. Trefen, Espelkamp, 33-39.

1382. Čech, Petr – Černý, Viktor 1997: K pohřebnímu ritu kultury se šňůrovou keramikou a datování mladoeneolitických pasových zápon – Zum schnurkeramischen Grabritus und Datierung der jungäneolithischen Gürtelplatten. In: Praehistorica 22, Varia Archaeologia 7, Praha, 41-55.

1383. Čiháková, Linda 1997: Archeologické objevování Hebrid, Dějiny a současnost 19, 1, 12-13.

1384. Čižmář, Miloš 1995 (1996): Zu Einflüssen des Karpatenbeckens in Mähren in der späten Hallstattzeit, Pravěk, Nová řada 5, 209-215.

1385. Čižmář, Miloš 1996: Die Stellung der Púchov-Kultur auf dem Gebiet der Mährischen Pforte. In: Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków, 173-182.

1386. Čižmářová, Jana 1996: Bronzegefässe aus der Spätlat nezeit in Mähren. In: Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostssegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków, 117-125.

1387. Čtverák, Vladimír 1997: Poříčany, okr. Nymburk. Struktura pravěkého až raně středověkého osídlení – Poříčany, distr. of Nymburk. Prehistoric and early medieval settlement structure. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 7-33.

1388. Čtverák, Vladimír – Lutovský, Michal 1997: Halštatské a raně středověké objekty z Poříčan, okr. Nymburk – The Hallstattperiod and early medieval features from Poříčany, distr. of Nymburk – rescue excavations in 1995. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 219-230.

1389. Čujanová-Jílková, Eva 1996: Die westböhmische Hügelgräberkultur – Zum heutigen Kenntnisstand. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 5, Espelkamp, 13-17.

1390. Drda, Petr – Rybová, Alena 1997: Keltská oppida v centru Boiohaema – Die keltischen Oppida im Zentrum Boiohaemums, Památky archeologické 88, 2, 65-123.

1391. Droberjar, Eduard 1997: Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, 277-309.

1392. Ernée, Michal 1997: Bemerkungen zu germanischen Siedlungsstrukturen in Nordwestböhmen am Beispiel der Mikroregion des Lomský-Baches. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 39-47.

1393. Fridrich, Jan 1997: Staropaleolitické osídlení Čech – Lower Palaeolithic settlement of Bohemia. Praha.

1394. Fröhlich, Jiří 1996: Horní Pootaví v pozdním paleolitu a mezolitu – Das obere Otavatal während des Spätpaläolithikum und Mesolithikum, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 139-142.

1395. Hrala, Jiří 1996: Die Funktion einiger Goldartefakte der Hügelgräber- und Lausitzer Kultur in Böhmen In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 5, Espelkamp, 148-152.

1396. Hrala, Jiří 1996: Poznámky k počátkům doby popelnicových polí v českém středním Polabí – Bemerkungen zu den Anfängen der Urnenfelderzeit im böhmischen Mittelelbegebiet, Archeologické rozhledy 48, 685-692.

1397. Hrala, Jiří 1996: Die goldenen Stirnbänder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen. In: Problemy epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Srodkowej, Kraków, 213-225.

1398. Hrala, Jiří 1997: Gold der mittleren Bronzezeit und Urnenfelderzeit. Böhmen. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, 169-189.

1399. Hrala, Jiří 1997: Überlegungen zum Gold in der mittleren unds päten Bronzezeit in Böhmen und Mähren. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, 192-194.

1400. Chlachula, Jiří 1997: Geoarchaeology of the Pleistocene occupation of Western Canada, Anthropologie 35, 163-196.

1401. Chytráček, Miloslav 1996: Übersicht zur bronzezeitlichen Besiedlung im Flu gebiet der oberen Radbuza, Kr. Domažlice In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmens. Treffen 5. Espelkamp, 68-81.

1402. Chytráček, Miloslav 1997: Das hallstattzeitliche Siedlungsareal im Flu gebiet der oberen Radbuza, Kr. Domažlice. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 6. Espelkamp, 82-93.

1403. Janák, Vratislav 1995 (1996): Nordmähren während der Späthallstattzeit (Bisherige Erkenntnisse), Pravěk, Nová řada 5, 255-270.

1404. Janák, Vratislav 1997: Stav výzkumu doby bronzové a halštatské v horním Poodří – Der Forschungsstand über die Bronze- und Hallstattzeit im oberen Odergebiet. In: Rola Odry i Laby w przemianach kulturowych epoki brazu i epoki zelaza, Wroclaw – Gliwice, 41-49.

1405. Jiráň, Luboš 1996: Osídlení Kutnohorska a Čáslavska v období kultur popelnicových polí – Die Besiedlung der Regionen von Kutná Hora und Čáslav in der Zeit der Urnenfelderkultur, Archeologické rozhledy 48, 674-684, 727-728.

1406. Jiráň, Luboš 1997: Zur Frage der Siedlungsdichte in der Urnenfelderzeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 6, Espelkamp, 63-71.

1407. Jiráň, Luboš 1997: Konstitutionsprozess der Urnenfelderkulturen Böhmens – die ungenutzte Indizien in den archäologischen Quellen. In: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, 183-191.

1408. Juřina, Petr 1997: „České Mykény“ (k otázce možné inspirace hradišť konce doby bronzové ve středomořské oblasti) – Bohemian Mycenae (Notes on possible Mediterranean inspiration of Late Bronze Age forts). In: Studia Hercynia I, Praha, 27-31.

1409. Kazdová, Eliška 1994 (1996): Osídlení Brněnska ve středním a mladším neolitu. Kultury s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou – Besiedlung der Brünner Gegend im Mittel- und Jungneolithikum. Kulturen mit Stichband- und Mährischer bemalter Keramik, Pravěk, Nová řada 4, 43-57.

1410. Kazdová, Eliška 1997: Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě – Bemerkungen zum postlinearen Neolithikum in Südwestmähren. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 36-41.

1411. Kos, Petr 1993-1994 (1997): Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu, Přehled výzkumů, 27-44.

1412. Koštuřík, Pavel 1994 (1996): Nálezy jordanovské kultury na Brněnsku – Funde der Jordanów-Keramik in der Brünner Gegend, Pravěk, Nová řada 4, 65-77.

1413. Koštuřík, Pavel 1996: Vlivy malické skupiny v českém Slezsku a na Moravě. In: Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych pólnocnej czesci Srodkowej Europy, Kraków, 111-117.

1414. Koštuřík, Pavel 1997: Návrh třídění kultury nálevkovitých pohárů pro jižní Moravu – Vorschlag zur Klassifikation der Trichterbecherkultur für Südmähren. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 42-56.

1415. Kovárník, Jaromír 1997: Gräber der Völkerwanderungszeit im Gebiet von Znojmo. In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Brno, 45-55.

1416. Michálek, Jan 1997: Bemerkungen zur vor- und frühgeschichtlichen Besiedlung jenseits und diesseits des Böhmerwaldes. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 130-153.

1417. Militký, Jiří 1996: Siedlungen der mittelbronzezeitlichen Hügelgräberkultur in Westböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 5. Treffen, Espelkamp, 60-64.

1418. Motyková, Karla 1997: Doba římská – Germáni – Die Römerzeit – die Germanen. In: Mladoboleslavsko v proměnách času, Praha, 37-47.

1419. Nerudová, Zdeňka 1996: Szeletienská kolekce z Jezeřan I a její vztah k micoquienu – La collection széletienne de Jezeřany I et sa relation avec le Micoquien, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 13-36.

1420. Neustupný, Evžen 1996: On prehistoric warfare, Journal of European Archaeology 4, 367-373.

1421. Oliva, Martin 1996: Prehistoric exploitation and utilization of the Krumlovský les hornstone. In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno, 49-66.

1422. Oliva, Martin 1996 (1997): Gravettienské osídlení střední Moravy: periodizace versus regionalita – Le peuplement Gravettien de la Moravie Centrale: la périodisation versus la régionalité, Pravěk, Nová řada 6, 7-50.

1423. Oliva, Martin 1996: Spodní paleolitická vrstva z Býčí skály. K poznání mýtotvorných procesů v naší speleoarcheologii – Die untere paläolithische Schicht in der Býčí skála-Höhle. Zur Erkenntniss von mythusschöpfenden Prozessen in unserer Speläoarchäologie, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 37-59.

1424. Oliva, Martin 1997: O lidech a mamutech. K paletnologii moravského gravettienu – Sur les hommes, les mammouths et les adaptations culturelles du Gravettien morave, Archeologické rozhledy 49, 407-438.

1425. Oliva, Martin 1997: Pavlovienská sídliště u Předmostí. K otázce lovu mamutů v mladém paleolitu – Les sites Pavloviens pr s de Předmostí. A propos de la chasse au mammouth au Paléolithique supérieur, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 3-64.

1426. Pavlů, Ivan – Rulf, Jan 1996: Nejstarší zemědělci na Kutnohorsku a Čáslavsku – Frühe Bauern in der Region von Kutná Hora und Čáslav, Archeologické rozhledy 48, 643-673, 725.

1427. Pavlů, Ivan – Rulf, Jan 1996: Nejstarší zemědělské osídlení na Kolínsku, Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní 6, 121-169.

1428. Peša, Vladimír 1997: Jeskyně Českého krasu v mladší době bronzové až halštatské – Caves of the Bohemian Karst during Late Bronze and Early Iron Age. In: Archeologie a jeskyně, Praha, 111-132.

1429. Peška, Jaroslav 1993-1994 (1997): Nové poznatky o hradiscích z doby popelnicových polí na Pavlovských vrších – Neue Erkenntnisse über die urnenfelderzeitlichen Burgwälle auf den Pollauer Bergen, Přehled výzkumů, 87-93.

1430. Plesl, Evžen 1996: K problematice výskytu zvířecích pohřbů v období popelnicových polí – Zum Auftreten der Tierbestattungen in der Urnenfelderperiode. In: Problemy epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Srodkowej, Kraków, 423-435.

1431. Prostředník, Jan 1996: Příspěvek k poznání chamské kultury – Ein Beitrag zum Kennen der Cham-Kultur, Študijné zvesti 32, 97-113.

1432. Romsauer, Peter 1995 (1996): Zu den vorgeschichtlichen Höhlensiedlungen im nordkarpatischen Raum und ihren kultischen Benutzung in der Urnenfelderzeit, Pravěk, Nová řada 5, 127-146.

1433. Rudolf, Vratislav – Prostředník, Jan – Waldhauser, Jiří 1997: Eneolitická zoomorfní plastika z Chlumu-Švédských šancí u Mladé Boleslavi – An eneolithic zoomorphic figurine from the fortified settlement of Švédské šance (cadaster Chloumek), Archeologické rozhledy 49, 609-613.

1434. Rulf, Jan 1996: Problematika pohřbů na sídlištích v českomoravském pravěku, Študijné zvesti 32, 115-124.

1435. Rulf, Jan 1997: Die Elbe-Provinz der Linearbandkeramik. Praha.

1436. Salač, Vladimír 1997: Labe a kontakty mezi Čechami a Saskem v době laténské – Die Elbe und Kontakte zwischen Böhmen und Sachsen in der Lat nezeit. In: Rola Odry i Laby w przemianach kulturowych epoki brazu

i epoki zelaza, Wroclaw – Gliwice, 115-142.

1437. Salaš, Milan 1994 (1996): Osídlení Brněnské kotliny v době popelnicových polí – Urnenfelderzeitliche Besiedlung des Brünner Beckens, Pravěk, Nová řada 4, 165-203.

1438. Salaš, Milan 1997: Zu einigen Deutungsaspekten der urnenfelderzeitlichen Hortfunde in Mähren. In: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, 153-165.

1439. Stuchlík, Stanislav 1994 (1996): Vývoj osídlení Brněnské kotliny ve starší a střední době bronzové – Entwicklung der Besiedlung des Brünner Beckens in der älteren und mittleren Bronzezeit, Pravěk, Nová řada 4, 127-153.

1440. Stuchlík, Stanislav 1997: Nové výzkumy pohřebišť z počátku doby bronzové na jižní Moravě – Neue Erforschungen der Begräbnisstätten vom Anfang der Bronzezeit in Südmähren, Jižní Morava 33, 7-20.

1441. Stuchlíková, Jana 1996 (1997): Die Bauten des Megaron Typus in Mähren, Sborník prací FFBU, M 1, 47-56.

1442. Svoboda, Jiří 1992 (1996): Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area, Přehled výzkumů, 9-19.

1443. Svoboda, Jiří 1996: The Pavlovian: Typology and behaviour. In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno, 283-301.

1444. Svoboda, Jiří – Opravil, Emanuel – Škrdla, Petr – Cílek, Václav- Ložek, Vojen 1996: Mezolit z perspektivy regionu: Nové výzkumy v Polomených horách – Mesolithic from the regional perspective: New excavations in the Polomené Mts., Archeologické rozhledy 48, 3-15.

1445. Šaldová, Věra 1996: Die Urnenfelderzeit in Südwestböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 5, Espelkamp, 112-118.

1446. Šebela, Lubomír 1997: Zur Problematik und chronologischen Stellung des A-Horizontes der mährischen Schnurkeramikkultur. In: Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction of fact?, Esbjerg, 185-198.

1447. Škrdla, Petr – Mateiciucová, Inna – Přichystal, Antonín 1997: Mesolithikum (gespaltene Steinindustrie). In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 45-91.

1448. Šťastný, Dražen – Vávra, Miloš 1997: Nové halštatské nálezy na Kolínsku – Recent Hallstatt period finds in Kolín-region. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 213-218.

1449. Šumberová, Radka 1996: Bylanská kultura na Kutnohorsku a Čáslavsku – Die Bylaner Kultur in den Regionen von Kutná Hora und Čáslav, Archeologické rozhledy 48, 693-704, 726.

1450. Šumberová, Radka 1997: Archeologické výzkumy na Kutnohorsku v letech 1995-1996 – Archäologische Forschungen im Gebiet von Kutná Hora, Středočeský vlastivědný sborník, 179-185.

1451. Tejral, Jaroslav 1997: Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum. In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Brno, 321-392.

1452. Turek, Jan 1996: Osídlení Pražské kotliny v závěru eneolitu. Nástin problematiky období zvoncovitých pohárů – The Prague region in the Late Eneolithic period, Archaeologica Pragensia 12, 5-58.

1453. Turek, Jan 1997: Objev pravěkých mostů na jihu Anglie, Archeologické rozhledy 49, 383.

1454. Turek, Jan 1997: The first evidence of Bohemian Corded Ware Settlements and the question of their economy. In: Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Esbjerg, 233-242.

1455. Turek, Jan – Daněček, Vladimír 1997: Nově objevená eneolitická naleziště na Kladensku a Slánsku. Poznámky ke studiu kamenné broušené industrie českého eneolitu – Some recently discovered Eneolithic sites in the Kladno – Slaný region. Thoughtsnon Stone axe production in the Bohemian Eneolithic Period, In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 127-141.

1456. Valentová, Jarmila 1996: Osídlení Kutnohorska a Čáslavska v době laténské – Die Besiedlung der Regionen von Kutná Hora und Čáslav in der Lat nezeit, Archeologické rozhledy 48, 729-736.

1457. Valoch, Karel 1996: Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen, Eiszeitalter und Gegenwart 46, 54-64.

1458. Venclová, Natalie 1997: On enclosures, pots and trees in the forest, Journal of European Archaeology 5.1, 131-150.

1459. Waldhauser, Jiří – Košnar, Lubomír 1997: Archeologie Germánů v Pojizeří a v Českém ráji. Praha.

1460. Zavřel, Petr 1996: Neue Entdeckungen zur Bronzezeit im Raum České Budějovice und Český Krumlov. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 5. Treffen, Espelkamp, 52-59.

1461. Zavřel, Petr 1997: Die Besiedlung des Budweiser Beckens vom Mesolithikum bis zur Völkerwanderungszeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 15-24.

2.2. Archeologie jednotlivých nalezišť – Archaeology of individual sites
1462. Bálek, Miroslav – Unger, Josef – Šedo, Ondrej 1992 (1996): Výzkum na polykulturní lokalitě v poloze Pod vinohrady v Přibicích (okr. Břeclav) – Grabung in der Siedlung mehrere Kulturen in Přibice (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 91-92.

1463. Bareš, Ladislav 1996: Šachtová hrobka hodnostáře Iufaa v Abúsíru, Dějiny a současnost 18, 6, 6-10.

1464. Bárta, Miroslav 1996: Class-Type Interpretation of the Pottery – Pottery Finds from the Pyramid Temple of the King Raneferef and their Significance – Abusir, Egypt, Památky archeologické 87, 2, 137-160.

1465. Bekvalac, Jelena – Leach, Stephany 1997: Preliminary Report on the Human Skeletal Remains excavated from the La-T ne site at Tišice during 1996 – Předběžná zpráva o kostrových pozůstatcích objevených v roce 1996 na laténském pohřebišti v Tišicích. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 263-266.

1466. Beneš, Antonín – Sankot, Pavel 1997: Die durchbrochenen frühlat nezeitlichen Gürtelhaken aus Westböhmen – Újezd nad Mží, Bezirk Plzeň-Nord und Kšice, Bezirk Tachov – Časně laténské prolamované zápony ze západních Čech – Újezd nad Mží, okr. Plzeň-sever a Kšice, okr. Tachov, Archeologické rozhledy 49, 614-624, 646-648.

1467. Beneš, Antonín – Vencl, Slavomil 1996: Stopa středopaleolitického osídlení v Plzni, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 175-176.

1468. Beneš, Jaromír – Lutovský, Michal 1996: Záchranný výzkum na mohylovém pohřebišti u Vitějovic na Prachaticku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 50-52.

1469. Benková, Irena 1997: Chata ze starší doby římské v Trubíně, okr.Beroun – Sunken house from the early Romano-Germanic period in Trubín, distr. of Beroun. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 303-308.

1470. Benková, Irena 1997: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Loděnicích – Archäologische Rettungsforschung in Loděnice, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 187-192.

1471. Benková, Irena – Čtverák, Vladimír 1997: Loděnice, okr. Beroun, 1995-1996. Neolitické sídliště – Loděnice, distr. of Beroun, 1995-1996. Neolithic Settlement. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 83-100.

1472. Benková, Irena – Čtverák, Vladimír – Lutovský, Michal 1997: Několik poznámek k hradišti „Kozel“ u Hostimi, okr. Beroun – Comments on the hillfort „Kozel“ near by Hostim, distr. of Beroun. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 311-321.

1473. Benková, Irena – Prostředník, Jan – Stolz, Daniel 1997: Neolitické a raně eneolitické nálezy z Žebráku, okr. Beroun – Neolithic and early Eneolithic finds from Žebrák, distr. of Beroun. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 117-126.

1474. Blažek, Jan 1996: Poklad bronzových seker ze Saběnic. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 41-42.

1475. Blažek, Jan – Hansen, Svend 1997: Die Hortfunde von Saběnice in Nordwestböhmen – Ein Vorbericht. In: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort-und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, 193-214.

1476. Brachtl, Zdeněk 1992 (1996): Terénní výzkum u Dubicka (okr. Šumperk), Přehled výzkumů, 50-51.

1477. Braun, Peter – Sokol, Petr 1996: K neolitickému osídlení na katastru Litic, okr. Plzeň-město – Zur neolithischen Besiedlung im Kataster Litice, Bezirk Pilsen-Stadt, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 5-15.

1478. Budinský, Peter 1997: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970-1977 I. Archeologické prameny. Teplice.

1479. Čech, Petr – Černý, Viktor 1996: Nové možnosti studia pohřebního ritu na příkladu únětických hrobů z Konobrží, okr. Most – Neue Möglichkeiten zum Studium des Bestattungsritus am Beispiel der Aunjetitzer Gräber aus Konobrže, Bez. Most (NW-Böhmen), Archeologické rozhledy 48, 35-59.

1480. Čižmář, Miloš 1994 (1996): Laténské osídlení Hradiska u Obřan (okr. Brno-město) – Die lat nezeitliche Besiedlung von Hradisko bei Obřany, Pravěk, Nová řada 4, 253-270.

1481. Čižmář, Miloš 1996: Archeologické lokality na katastru obce Smolín – Archäologische Lokalitäten im Kataster der Gemeinde Smolín, Jižní Morava 32, 259-266.

1482. Čižmář, Miloš 1996 (1997): Žárové pohřebiště ze starší doby římské z Pohořelic (okr. Břeclav) – Brandgräberfeld aus der älteren Römerzeit in Pohořelice (Bez. Břeclav), Pravěk, Nová řada 6, 167-174.

1483. Čižmář, Miloš 1997: Langobardský sídlištní objekt z Podolí, okr. Brno-venkov. K problematice langobardských sídlišť na Moravě – Das langobardische Siedlungsobjekt von Podolí – Landkreis Brno-venkov (Zur Problematik der langobardischen Siedlungen in Mähren), Archeologické rozhledy 49, 634-642.

1484. Čižmář, Miloš 1997: Das Gräberfeld der Völkerwanderungszeit in Pohořelice (Bez. Břeclav). In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spättantike im mittleren Donauraum, Brno, 23-38.

1485. Čižmář, Miloš – Horálková, Pavla 1992 (1996): Grabungsergebnisse des J. 1992 im keltischen Oppidum Staré Hradisko (Gemeinde Malé Hradisko, Bez. Prostějov), Přehled výzkumů, 56-57.

1486. Čižmář, Zdeněk 1995 (1996): Das hallstattzeitliche Gehöft in Kuřim, Pravěk, Nová řada 5, 217-254.

1487. Čižmář, Zdeněk – Geislerová, Kateřina 1996 (1997): Sídliště kultury s lineární keramikou ve Slavíkovicích, okr. Vyškov – Siedlung der Kultur mit Linearbandkeramik in Slavíkovice, Bez. Vyškov, Pravěk, Nová řada 6, 51-74.

1488. Čižmář, Zdeněk – Šmíd, Miroslav 1996: Hroby kultury se šňůrovou keramikou z Určic, okr. Prostějov – Die schnurkeramischen Gräber aus Určice bei Prostějov, Archeologické rozhledy 48, 289-299.

1489. Čižmář, Zdeněk – Šmíd, Miroslav 1997: Sídliště kultury s lineární a vypíchanou keramikou v Určicích – Eine Siedlung der Kultur mit Linearbandkeramik und Stichbandkeramik in Určice (Bez. Prostějov), Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 123-148.

1490. Čižmářová, Jana 1994 (1996): Sídliště ze starší doby hradištní v Brně-Starém Lískovci – Die altburgwallzeitliche Siedlung in Brno-Starý Lískovec, Pravěk, Nová řada 4, 271-288.

1491. Čižmářová, Jana 1996: Bernstein auf dem keltischen Oppidum Staré Hradisko in Mähren, Arheološki vestnik 47, 173-182.

1492. Čižmářová, Jana- Kundera, Lubomír 1992 (1996): Zjišťovací výzkum na hradisku Leskoun u Olbramovic (okr. Znojmo) – Suchgrabung auf dem Burgwall Leskoun bei Olbramovice (Bez. Znojmo), Přehled výzkumů, 85-87.

1493. Čtverák, Vladimír 1997: Poříčany, okr. Nymburk. Struktura pravěkého až raně středověkého osídlení – Poříčany, distr. of Nymburk. Prehistoric and early medieval settlement structure. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 7-33.

1494. Čtverák, Vladimír 1997: Svrkyně, okr. Praha-západ. Únětické pohřebiště a halštatské sídliště – Svrkyně, distr. of Praha-západ. The Únětice culture burials and the Hallstattperiod settlement. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 143-172.

1495. Čujanová, Eva 1997: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 6. Espelkamp, 103-107.

1496. Diviš, Jan – Fryč, Daniel 1997: Paleolitická industrie ze Stachovic, okr. Nový Jičín, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51, 96-99.

1497. Dobeš, Miroslav 1996: Vývoj pravěkého a středověkého osídlení okolí Libkovic. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 43-48.

1498. Dočkalová, Marta – Koštuřík, Pavel 1996 (1997): Seskupení hrobů nositelů kultury s lineární keramikou na neolitickém sídlišti v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo – Eine Gräbergruppe der Träger der Linearbandkeramikkultur auf dem neolithischen Siedlungsplatz in Těšetice-Kyjovice, (Bez. Znojmo), Sborník prací FFBU, M 1, 5-30.

1499. Droberjar, Eduard – Turek, Jan 1997: Zur Problematik der völkerwanderungszeitlichen Siedlungen in Böhmen. Erforschung bei Jenštejn (Kr. Praha-východ). In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im Mittleren Donauraum, Brno, 99-120.

1500. Enderová, Pavla 1994 (1996): Časně laténská sídliště v Brně-Horních Heršpicích, okr. Brno-město a Slavíkovicích, okr. Vyškov – Frühlat nezeitliche Siedlungen in Brno-Horní Heršpice (Bez. Brno-město) und Slavíkovice (Bez. Vyškov), Pravěk, Nová řada 4, 233-251.

1501. Ernée, Michal – Militký, Jiří 1996: Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově – Urzeitliche Besiedlung der Burganhöhe in Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 179-188.

1502. Florian, Gabriel 1997: Archeologické nálezy z okolí Staré Říše, Naším krajem 8, 59-66.

1503. Folprecht, Jan 1996: O prvních archeologických výzkumech na Landeku,Těšínsko 39, 3, 23-25.

1504. Fridrich, Jan – Smrž, Zdeněk 1996: Písečný vrch u Bečova – nejstarší naleziště v Čechách. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 37-40.

1505. Fridrichová, Marie – Koutecký, Drahomír – Slabina, Miloslav 1996: Die Gräberfelder der Bylaner Kultur in Praha, Památky archeologické 87, 1, 104-178.

1506. Fröhlich, Jiří 1997: Dva archeologické nálezy v Trojmezenské hornatině – Zwei archäologische Funde am Plöckensteiner Grenzrücken, Zlatá stezka 4, 170-173.

1507. Geisler, Martin 1992 (1996): Rettungsgrabung an der Transitgasleitungstrasse zwischen Mutěnice und Velké Němčice (Bez. Hodonín u. Břeclav), Přehled výzkumů, 90-91.

1508. Geisler, Martin 1992 (1996): Povrchový průzkum plánovaného úseku trasy dálnice D 35 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (okr. Olomouc, Přerov) – Geländeaufnahme in Raum des geplanten Autobahnabschnitts zwischen Přáslavice und Lipník nad Bečvou (Bez. Olomouc u. Přerov), Přehled výzkumů, 99-100.

1509. Geisler, Martin 1997: Archeologické lokality na katastru města Pohořelice – Archäologische Lokalitäten im Kataster der Stadt Pohořelice (Pöhrlitz), Jižní Morava 33, 149-158.

1510. Geislerová, Kateřina 1994 (1996): Neolitické osídlení s příkopem v Brně – Novém Lískovci – Neolithische Besiedlung mit Graben in Brno-Nový Lískovec, Pravěk, Nová řada 4, 17-41.

1511. Grepl, Emanuel 1997: Kotouč v pravěku. In: Kotouč – Hora Olivetská (katalog výstavy), Nový Jičín, 10-12.

1512. Hašek, Vladimír – Rössler-Köhler, Ursula 1996 (1997): Archaeological and geophysical research of an ancient town near Al-Ma’Abda in Middle Egypt, Przeglad Archeologiczny 44, 59-73.

1513. Hlava, Miloš 1997: Dva starší keltské nálezy z Boskovicka, Sborník muzea Blansko 97, 46-50.

1514. Holodňák, Petr 1997: Zpráva o jednání komise k posouzení nálezů z Chudeřína v SZ Čechách, Archeologické rozhledy 49, 712.

1515. Horáková, Jana – Kalábek, Marek – Peška, Jaroslav 1997: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourovci. Olomouc.

1516. Hrala, Jiří 1996: Zlatý poklad z doby bronzové z Kolína, Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní 6, 199-206.

1517. Hrala, Jiří – Vávra, Miloš 1996: Velimská Skalka ve střední době bronzové, Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní 6, 171-198.

1518. Hůrková, Jindra 1996: Bronze Age in Region Klatovy – Summary of the knowledge and the perspectives. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, Espelkamp, 82-89.

1519. Hůrková, Jindra – Smitka, Josef 1996: Příspěvek k osídlení Březového potoka. (Výsledky povrchových sběrů 1982-1995) – Ein Beitrag zur Besiedlung des Baches Březový, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 16-27.

1520. Janák, Vratislav 1996: Landek před příchodem Slovanů – Landek before the arrival of Slavs. In: Landek – Svědek dávné minulosti, Ostrava, 42-45.

1521. Janák, Vratislav – Müller, Karel 1992 (1996): Sídliště kultury s lineární keramikou v Postřelmově – „U Františka“ (okr. Šumperk) – Siedlung der Kultur mit Linearbandkermik in Postřelmov – „Bei Franz“ (Bez. Šumperk), Přehled výzkumů, 46.

1522. Janál, Jiří 1992 (1996): Nové archeologické nálezy z okolí Břeclavi (okr. Břeclav) – Neue archäologische Funde aus der Umgebung von Břeclav (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 100-102.

1523. Jarošová, Lenka 1997: Paleolitické sídliště na Landeku ve světle nových výzkumů. In: Ostrava (Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravska) 18, 384-393.

1524. Jarošová, Lenka – Cílek, Václav – Oches, Eric – Snieszko, Zbygniew 1996: Petřkovice, excavations 1994-1995. In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno, 191-206.

1525. Kalferst, Jiří 1996: Záchranný výzkum v areálu pískovny I – „Na požárce“ k. ú. Obědovice (okr. Hradec Králové) – Rescue excavations in the area of a sand-mining pit I „Na požárce“, cadastral territory of Obědovice, district of Hradec Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 22-33.

1526. Kalferst, Jiří 1996: Zpráva o záchranném výzkumu na rekonstrukci transformační stanice 5/04 kV č. 5 na Velkém náměstí v Hradci Králové – Rescue excavations during reconstruction work on a transformation plant 5/04 kV No. 5, Velké-náměstí, Hradec-Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 41-49.

1527. Kalferst, Jiří 1997: Záchranný výzkum v Obědovicích – pískovna I – „Na požárce“, sezona 1996 – Salvage excavations at Obědovice, sand-mining pit I – „Na Požárce (The burn spot), 1996 campaign, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 45-51.

1528. Kazdová, Eliška 1996 (1997): Dům a stavební komplex kultury s vypíchanou keramikou z Pavlova, okr. Břeclav – Haus und Baukomplex der Kultur mit Stichbandkeramik aus Pavlov, Bez. Břeclav, Pravěk, Nová řada 5, 75-96.

1529. Kazdová, Eliška 1996 (1997): Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1. skupiny – Die Stichbandkeramik aus Těšetice-Kyjovice. Befunde der 1. Gruppe, Sborník prací FFBU, M 1, 31-45.

1530. Kazdová, Eliška – Přichystal, Antonín 1994 (1996): Nová lokalita s moravskou malovanou keramikou v Brně-Kníničkách – Eine neue Fundstätte mit Mährischer Bemalter Keramik in Brno-Kníničky, Pravěk, Nová řada 4, 59-64.

1531. Kazdová, Eliška – Šebela, Lubomír – Přichystal, Antonín 1993-1994 (1997): Besiedlung des Gebietes von Blučina (Kr. Brno-venkov) durch Träger der Stichbandkeramik, Přehled výzkumů, 45-75.

1532. Klanicová, Evženie 1996: Archeologické lokality na katastru obce Lednice (okres Břeclav) – Archäologische Lokalitäten im Kataster der Gemeinde Lednice (Kreis Břeclav), Jižní Morava 32, 243-258.

1533. Klanicová, Evženie 1997: Archeologické lokality na katastru města Podivín (okr. Břeclav) – Archäologische Lokalitäten im Kataster der Stadt Podivín (Bezirk Břeclav), Jižní Morava 33, 135-148.

1534. Klanicová, Evženie – Peška, Jaroslav 1992 (1996): Ein römerzeitliches Objekt bei Velké Němčice (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 59.

1535. Klíma, Bohuslav 1997: Grabungsgeschichte, Stratigraphie und Fundumstände. In: Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context, Brno, 13-51.

1536. Kostka, Michal 1996: Pozdně římský kostrový hrob z Dolních Chaber – Das Skelettgrab aus der späten Römerzeit in Dolní Chabry, Archaeologica Pragensia 12, 59-63.

1537. Kostka, Michal – Šmolíková, Miroslava 1997: Časně eneolitické sídliště s pohřby v Praze-Nebušicích – Eine frühäneolithische Siedlung mit Gräbern in Prag-Nebušice, Archaeologica Pragensia 13, 3-27.

1538. Koutecký, Drahomír 1997: Laténské a římské sídliště v Jenišově Újezdě, okr. Teplice – Die lat nezeitliche und römisch-kaiserzeitliche Siedlung in Jenišův Újezd, Kr. Teplice, Archeologické rozhledy 49, 625-633.

1539. Krajíc, Rudolf 1996: Příspěvek k pravěkému osídlení táborské ostrožny (Archeologický výzkum v Táboře – Pražské ulici v roce 1992) – Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Besiedlung der Táborer Landzunge, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9,143-153.

1540. Kuchařík, Milan 1997: Revize mohylového pohřebiště ve Stračovské Lhotě, okr. Hradec Králové – Revision of a barrow cemetery at Stračovská Lhota, district of Hradec Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 65-76.

1541. Lutovský, Michal 1997: Objekt kultury s lineární keramikou z Průhonic, okr. Praha-západ – The Linear-pottery culture feature in Průhonice. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 79-82.

1542. Macháček, Jiří – Klanicová, Evženie 1997: Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav-Líbivá. In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Brno, 57-65.

1543. Marešová, Daniela 1997: Příspěvek ke germánskému osídlení Litomyšle, okr. Svitavy – Beitrag zur germanischen Besiedlung von Litomyšl, Bez. Svitavy, Archeologické rozhledy 49, 544-545.

1544. Matějíčková, Andrea 1997: Archeologické lokality na katastru obce Uherčice (okr. Břeclav) – Archäologische Lokalitäten im Kataster der Gemeinde Uherčice, Jižní Morava 33, 159-163.

1545. Matoušek, Václav 1997: Bacín. Archeologický výzkum pravěké svatyně. Praha.

1546. Matoušek, Václav – Sýkorová, Ivana – Štaud, Karel – Wallisová, Michaela 1996: Tmaň, okres Beroun – metoda výzkumu a její výsledky – Tmaň, Bezirk Beroun. Ausgrabungsmethode und ihre Ergebnisse, Archeologické rozhledy 48, 384-403.

1547. Meduna, Jiří 1997: Lat nezeit. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 249-275.

1548. Medunová-Benešová, Anna 1997: Neolithikum und Äneolithikum. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 93-146.

1549. Michálek, Jan 1996: Neue früh-, mittel- und jungbrozezeitliche Funde und Befunde bei Vodňany, Kr. Strakonice, im Jahre 1994. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 5. Treffen, Espelkamp, 40-48.

1550. Michálek, Jan 1996: Systematický povrchový průzkum a výzkumy v dolním úseku toku Březového potoka v okrese Strakonice (předběžná informace), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 28-29.

1551. Michálek, Jan – Parkman, Marek 1996: Archeologický průzkum území středního toku Blanice v letech 1986-1993 – Die systematische archäologische Geländeerforschung des Gebietes am Mittellauf der Blanice in den Jahren 1986-1993 (Ergebnisse), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 7-40.

1552. Mikulková, Blanka – Stuchlík, Stanislav – Vitula, Petr 1996 (1997): Pohřby na únětických sídlištích v Podolí a Tvarožné – Gräber auf Aunjetitzer Siedlungen in Podolí und Tvarožná, Pravěk, Nová řada 6, 139-156.

1553. Militký, Jiří 1997: Zur bronzezeitlichen Besiedlung in der Umgebung von Bechyně, Kr. Tábor. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 32-38.

1554. Motyková, Karla 1997: Pravěké hradiště na vrchu Vladaři u Žlutic – Die Wallanlage auf dem Berg Vladař bei Žlutice, Historický sborník Karlovarska 5, 5-21.

1555. Neruda, Petr 1997: Paleolitická stanice na „Dubečku“ v Ostravě-Hošťálkovicích – La station paléolithique „Dubeček“ Ostrava-Hošťálkovice, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 87-116.

1556. Oliva, Martin 1996: Das Paläolithikum aus der Býčí skála-Höhle, Pravěk, Nová řada 5, 25-38.

1557. Oliva, Martin 1996: Mladopaleolitický hrob Brno II jako příspěvek k počátkům šamanismu – Upper Paleolithic Grave Brno II as a contribution to the origins of shamanism, Archeologické rozhledy 48, 353-383, 537-542.

1558. Parkman, Marek 1996: Časně laténský sídlištní objekt u Starých Prachatic – trať Zadní – Ein frühlat nezeitliches Siedlungsobjekt bei Alt-Prachatitz (Staré Prachatice) – Lage „Zadní“, Kreis Prachatitz, Zlatá stezka 3, 279-285.

1559. Parkman, Marek 1997: Příspěvek k lokalizaci staršího nálezu knovízské nádoby z Prachatic – Beitrag zur Lokalisation eines älteren Gefässfundes der Knovízer Kultur aus Prachatitz, Zlatá stezka 4, 167-169.

1560. Pavelčík, Jiří 1997: Zapomenutý nález z Derfle (Sadů) – Der vergessene Fund aus den Derfle-Parkanlagen, Slovácko 39, 97-100.

1561. Pavlů, Ivan – Vokolek, Vít 1996: The Neolithic Settlement at Holohlavy (Hradec Králové), Památky archeologické 87, 1, 5-60.

1562. Peška, Jaroslav – Klanicová, Evženie 1992 (1996): Věteřovské sídliště v Mikulově (okr. Břeclav) – Eine Siedlung der Věteřov-Gruppe in Mikulov (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 49.

1563. Peška, Jaroslav – Klanicová, Evženie 1992 (1996): Další archeologické nálezy z areálu ŠZP v Lednici (okr. Břeclav) – Weitere archäologische Funde aus dem Areal der Landwirtschaftlichen Schulbetriebes in Lednice (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 92-93.

1564. Peška, Jaroslav – Klanicová, Evženie 1992 (1996): Nové zjištění na Malých Domaninách u Šitbořic (okr. Břeclav) – Neue Feststellungen auf Malé Domaniny bei Šitbořice (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 93-94.

1565. Podborský, Vladimír 1994 (1996): Postavení obřanského Hradiska v době popelnicových polí ve středoevropském regionu – Die Stellung des Burgwalles Brno-Obřany in der Urnenfelderzeit in der mitteldanubischen Region, Pravěk, Nová řada 4, 205-232.

1566. Poláček, Lumír – Marek, Otto 1997: Quellen zur urzeitlichen Besiedlung. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 13-27.

1567. Procházková, P. 1997: Co objevil plynovod v Seloutkách, Štafeta, 28, 49-51.

1568. Přichystal, Antonín 1995 (1996): Geschichte des Fundes aus der Býčí skála-Höhle und die neueste Erkenntnisse, Pravěk, Nová řada 5, 11-24.

1569. Rulf, Jan – Čtverák, Vladimír 1997: Osídlení kultury s lineární keramikou a sídlištní pohřby v Třebestovicích, okr. Nymburk – Linear-pottery culture complex settlement a graves from Třebestovice, distr. of Nymburk. In: Archeologické výzkumy ve středních Čechách 1, Praha, 35-71.

1570. Salaš, Milan 1992 (1996): Zjišťovací sondáž u Němčic (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 50.

1571. Salaš, Milan 1997: Der urnenfelderzeitliche Hortfund von Polešovice und die Frage der Stellung des Depotfundhorizonts Drslavice in Mähren. Brno.

1572. Salaš, Milan 1997: Zlomkový poklad z Prosiměřic-Bohunic. Příspěvek k otázce depotů v době popelnicových polí na jihozápadní Moravě – Brucherzhort von Prosiměřice-Bohunice. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 57-64.

1573. Salaš, Milan 1997: Bronze- und Urnenfelderzeit. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 147-247.

1574. Smejtek, Lubor – Vojtěchovská, Ivana 1997: Velké Přílepy 1994-1995: Předběžné výsledky a strategie výzkumu zanikající lokality – Velké Přílepy 1994-1995. Vorläufige Ergebnisse und Forschungsstrategien einer untergehenden Lokalität, Archeologické rozhledy 49, 9-18.

1575. Smejtek, Lubor – Vojtěchovská, Ivana 1997: Archeologický výzkum ve Velkých Přílepech – Archäologische Untersuchung in Velké Přílepy, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 169-178.

1576. Smrž, Zdeněk 1996: Das frühlat nezeitliche Gehöft bei Droužkovice (Kr. Chomutov, NW-Böhmen), Památky archeologické 87, 2, 59-94.

1577. Stabrava, Pavel 1997: Záchranný archeologický výzkum ve Vávrovicích (okres Opava). In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 73-75.

1578. Stuchlík, Stanislav – Stuchlíková, Jana 1992 (1996): Fortsetzung der Grabungen in Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 87-88.

1579. Stuchlík, Stanislav – Stuchlíková, Jana 1996: Aunjetitzer Gräberfeld in Velké Pavlovice, Südmähren, Prähistorische Zeitschrift 71, 123-169.

1580. Stuchlík, Stanislav – Stuchlíková, Jana 1996: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách. Brno.

1581. Stuchlíková, Jana 1994 (1996): Příspěvek k osídlení centra města Brna v době bronzové – Ein Beitrag zur Besiedlung des zentrums der Stadt Brno in der Bronzezeit, Pravěk, Nová řada 4, 155-164.

1582. Svoboda, Jiří 1992 (1996): Archaický artefakt z Modletic (k. o. Marketa, okr. Jindřichův Hradec) – An archaic artifact from Modletice (Marketa, district of Jinfřichův Hradec), Přehled výzkumů, 40-41.

1583. Svoboda, Jiří 1992 (1996): Křemenná industrie z Kašence (k. o. Miroslav, okr. Znojmo) – Quartz industry from Kašenec (Miroslav, district of Znojmo), Přehled výzkumů, 41.

1584. Svoboda, Jiří 1992 (1996): Nález paleolitu ze zkamenělého zámku (Březina, k. o. Střemeníčko, okr. Olomouc) – Paleolithic find from the Zkamenělý zámek rock (Střemeníčko, district of Olomouc), Přehled výzkumů, 41.

1585. Svoboda, Jiří 1996: Tábořiště pravěkých lovců – Settlement of prehistoric hunters. In: Landek – svědek dávné minulosti, Ostrava, 30-42.

1586. Svoboda, Jiří 1997: Note on a Palaeolithic industry from Wadi Buzna, Fezzan, Anthropologie 35, 11-15.

1587. Svoboda, Jiří – Přichystal, Antonín – Ložek, Vojen – Svobodová, Helena – Toul, Jan 1995 (1996): Kolíbky, a Magdalenian Site in the Moravian Karst, Quartär 45/46, 135-159.

1588. Svoboda, Jiří – Škrdla, Petr 1992 (1996): Excavations at Předmostí II in 1992 (district of Přerov), Přehled výzkumů, 39-40.

1589. Svoboda, Jiří – Škrdla, Petr – Ložek, Vojen – Svobodová, Helena- Frechen, Manfred 1996: Předmostí II, excavations 1989-1992. In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno, 147-171.

1590. Svoboda, Jiří – Šmíd, Miroslav 1994 (1996): Dílenský objekt kultury nálevkovitých pohárů na Stránské skále – Ein Werkstattobjekt der Trichterbecherkultur auf Stránská skála, Pravěk, Nová řada 4, 79-125.

1591. Sýkorová, Ivana – Matoušek, Václav 1996: Předběžná zpráva o předstihovém záchranném archeologickém výzkumu ve Tmani, okr. Beroun, Český kras 22, 7-14.

1592. Šaldová, Věra 1997: Sídliště bylanské kultury v Hradeníně – Die Siedlung der Bylaner Kultur in Hradenín, Archeologické rozhledy 49, 19-27.

1593. Šaldová, Věra 1997: Die Funde von der befestigten Höhensiedlung Podražnice, Kr. Domažlice. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 6., Espelkamp, 108-116.

1594. Šebela, Lubomír – Dočkalová, Marta 1992 (1996): Das Ur-und frühgeschichtliche Gräberfeld in Otnice (Bez. Vyškov) und einige Probleme des Spätneolithikums in Mähren, Přehled výzkumů, 21-35.

1595. Šedo, Ondřej 192 (1996): Narušené objekty na sídlišti ve Vážanech nad Litavou – Teilweise zerstörte Objekte der Siedlung in Vážany nad Litavou (Bez. Vyškov), Přehled výzkumů, 59

1596. Šimová, Veronika 1997: Rekonstrukce vnější fortifikace z nejmladší fáze hradiště Velim-Skalka – The Reconstruction of the Outer Fortification from the Latest Period of the Settlement Velim-Skalka. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 173-181.

1597. Škrdla, Petr 1992 (1996): Pekárna (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 42.

1598. Škrdla, Petr – Cílek, Václav – Přichystal, Antonín 1996: Dolní Věstonice III, excavations 1993-1995. In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno, 173-190.

1599. Škrdla, Petr – Plch, Milan 1992 (1996): Nález mladopaleolitického artefaktu u osady Na Mušlově (k. o. Mikulov, okr. Břeclav) – Find of an Upper Paleolithic Artifact at the Mušlov Hill (Mikulov, district of Břeclav), Přehled výzkumů, 43.

1600. Šmíd, Miroslav 1992 (1996): Grabungsergebnisse auf der Siedlung der Trichterbecherkultur bei Laškov (Bez. Prostějov), Přehled výzkumů, 47-48.

1601. Šmíd, Miroslav 1996 (1997): Sídliště kultury s nálevkovitými poháry u Laškova, okr. Prostějov – Ansiedlung der Trichterbecherkultur bei Laškov (Bez. Prostějov), Pravěk, Nová řada 5, 97-138.

1602. Štrof, Antonín 1995 (1996): Das hallstattzeitliche Gräberfeld in Vojkovice (Bez. Brno-venkov), Pravěk, Nová řada 5, 203-207.

1603. Šumberová, Radka 1996: Pohřebiště bylanské kultury v Kutné Hoře-Karlově, Archeologické rozhledy 48, 460-489.

1604. Tecl, Rudolf 1996: Příspěvek historie k problematice prehistorického osídlení táborské ostrožny, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 1-8.

1605. Tichý, Radomír 1997: Nové sídliště lidu popelnicových polí na Moravskotřebovsku – A new settlement site of the Urnfield people in the Moravská-Třebová (Mährisch-Trübau) region, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 82-85.

1606. Turek, Jan 1997: Laténské pohřebiště v Tišicích, okr. Mělník. Předběžná zpráva o výzkumu v roce 1996 – The La-T ne period Cemetery at Tišice. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 237-262.

1607. Turek, Jan 1997: Nález misky typu „Lublaňských blat“ z Prahy-Šárky. Úvahy o výzkumu eneolitických opevněných výšinných sídlišť – The bowl of the „Laibacher Moor“ type from Prague-Šárka. Thoughts on the social significance of Eneolithic Fortifications, Archaeologica Pragensia 13, 29-37.

1608. Valentová, Jarmila – Mazač, Zdeněk 1997: Nový objev tzv. knížecího hrobu ze starší doby železné v Kolíně – Die neue Entdeckung des sog. Fürstengrabes aus der älteren Steinzeit in Kolín, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 165-168.

1609. Valoch, Karel 1996: Staropaleolitické artefakty z pískovny v Brně-Černovicích – Altpaläolithische Artefakte aus der Kiesgrubein Brno-Černovice, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 3-11.

1610. Valoch, Karel 1996: Nejstarší kamenné nástroje v Evropě, Archeologické rozhledy 48, 152.

1611. Valoch, Karel – Smolíková, Libuše 1997: Stratifikovaný paleolitický artefakt z Pravlova – Ein stratifiziertes paläolithisches Artefakt von Pravlov, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 117-122.

1612. Vařeka, Pavel 1997: Výzkum sídliště knovízské kultury v Praze 5-Velké Chuchli – Field research of a settlement of Knovíz Culture in Prague 5-Velká Chuchle, Archeologické rozhledy 49, 333-342.

1613. Vencl, Slavomil 1996: Archeologický výzkum jeskyně Martina – Archaeological Excavation of the Martina Cave. In: Tetín historický a speleologický, Praha, 63-67.

1614. Vencl, Slavomil 1996: Předneolitické osídlení okolí Tatenic, okres Ústí nad Orlicí – Pre-Neolithic settlements around Tatenice, district of Ústí-nad Orlicí, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 79-95.

1615. Vencl, Slavomil 1996: Stopa předneolitického osídlení v Praze 1 – A pre-Neolithic core from Praha 1-Staré Město, Archeologické rozhledy 48, 510-511.

1616. Vencl, Slavomil 1997: Bemerkungen zur Steinindustrie, Památky archeologické 88, 1, 32-33.

1617. Vitula, Petr 1992 (1996): Zjišťovací výzkum hradiska v Mokrém Žlebu na katastru Moravského Krumlova (okr. Znojmo) – Suchgrabung auf dem Burgwall in der Waldflur „Mokrý Žleb“ im Katastralgebiet Moravský Krumlov (Bez. Znojmo), Přehled výzkumů, 53-54.

1618. Vitula, Petr 1992 (1996): Zjišťovací výzkum na hradisku u Budkovic (okr. Brno-venkov) – Suchgrabung auf einem Burgwall bei Budkovice (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 55.

1619. Vitula, Petr 1997: Pravěké osídlení a doklady pobytu novověkých vojsk v prostoru Rohlenky mezi Brnem a Slavkovem – Prähistorische Besiedlung und neuzeitliche militärische Denkwürdigkeiten beim Motorest Rohlenka in Kataster Jiříkovice bei Brünn, Vlastivědný věstník moravský 49, 256-271.

1620. Vojtěchovská, Ivana – Pleinerová, Ivana 1997: Polozemnice z období stěhování národů z Libčic n. Vlt.-Chýnova, okr. Praha-západ – Das Grubenhaus aus der Völkerwanderungszeit aus Libčice n. Vlt.-Chýnov, Archeologické rozhledy 49, 28-32.

1621. Vokolek, Vít 1996: Výzkum osady vypíchané keramiky v Jaroměři-Dolních Dolcích v r. 1995 – Excavations at a Stroked-Pottery culture (Neolithic) settlement at Jaroměř-Dolní Dolce in 1995, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 16-21.

1622. Vokolek, Vít 1996: Výzkum pohřebiště lidu popelnicových polí v Koldíně v letech 1994-1995 – Excavations of an Urnfield cemetery site at Koldín in 1994-1995, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 34-40.

1623. Vokolek, Vít 1996: Pohřebiště lužické kultury v Srchu – Das Gräberfeld der Lausitzer Kultur in Srch, Východočeskýsborník historický 5, 1-14.

1624. Vokolek, Vít 1997: Nové lužické hradiště v Habřině – A new Lusatian hillfort at Habřina, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 77-81

1625. Vokolek, Vít – Zápotocká, Marie 1997: Neolithische Gräber und Gräberfelder in Plotiště n. L. und Předměřice n. L., Bezirk Hradec Králové, Památky archeologické 88, 1, 5-55.

1626. Waldhauser, Jiří 1996: Keltové na Jizeře a v Českém ráji aneb Co víte o své keltské kapce krve?. Praha.

1627. Waldhauser, Jiří 1997: Keltové – první civilizace v Pojizeří – Die Kelten – die erste Zivilisation in der Jizeraregion. In: Mladoboleslavsko v proměnách času, Praha, 30-36.

1628. Waldhauser, Jiří 1997: Kokrdov (k. ú. Rakovník) ve středních Čechách. Výzkum čtyřúhelníkových valů. Rakovník.

1629. Waldhauser, Jiří 1997: Na úsvitu dějin – lovci a sběrači – Der Anbruch der Geschichte – Jäger und Sammler. In: Mladoboleslavsko v proměnách času, Praha, 11-13.

1630. Waldhauser, Jiří 1997: Pozdně halštatský objekt z Mladé Boleslavi – The Late Hallstatt period feature from Mladá Boleslav. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 233-236.

1631. Waldhauser, Jiří – Lutovský, Michal 1996: Die endlat nezeitliche Befestigung aus Dehns Gruppe 2 von Semín in Böhmen. In: Europa celtica. Untersuchungen zur Hallstatt- und Lat nekultur, Espelkamp, 189-193.

1632. Zápotocká, Marie 1997: Zur Besiedlung des Pilsener Beckens im Neolithikum. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 6., Espelkamp, 25-31.

1633. Zápotocká, Marie – Motyl, Jiří – Vencl, Slavomil 1997: Nálezy kultury s keramikou vypíchanou z Prahy 5-Stodůlek – Die stichbandkeramischen Funde aus Prag 5-Stodůlky, Archeologické rozhledy 49, 588-608, 645.

1634. Zápotocký, Milan 1996: Raný eneolit v severočeském Polabí – Das frühe Aneolithikum im nordböhmischen Elbegebiet, Archeologické rozhledy 48, 404-459.

1635. Zápotocký, Milan – Dreslerová, Dagmar 1996: Jenštejn. Eine neuentdeckte frühäneolithische Gruppe in Mittelböhmen, Památky archeologické 87, 2, 5-58.

1636. Zatloukal, Richard 1995 (1996): Funde von Hans Freising aus der Býčí skála-Höhle, Pravěk, Nová řada 5, 39-49.

1637. Zavřel, Petr 1996: Současný stav poznání sídlištního zázemí oppida Třísov – Die Besiedlung im Hinterland des Oppidums Třísov. Zum gegenwärtigen Forschungsstand, Archeologické rozhledy 48, 98-112.

1638. Zavřel, Petr 1996: Předstihový archeologický výzkum u Borku a Hosína (okr. České Budějovice) v roce 1993 – Die archäologische Rettungsgrabung bei Borek und Hosín (Bez. České Budějovice) im Jahre 1993, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 155-171.
3. DUCHOVNÍ SVĚT – THE SPIRITUAL WORLD
1639. Dohnal, Vít 1997: Zur Interpretation einiger mittelbronzezeitlichen Kultobjekte in Mähren. In: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, 165-172.

1640. Fridrich, Jan 1997: Vnímání času jako jednoho ze základních elementů myšlení ve fylogenezi člověka – The perception of time as one of the basic elements of thinking in the phylogenesis of man, Archeologické rozhledy 49, 253-255.

1641. Holodňák, Petr 1997: Zajímavý doklad kultovních praktik pozdní doby bronzové z Roztyl (okr. Chomutov), Památky, příroda, život 29, 43-45.

1642. Hrala, Jiří 1997: Die frühurnenfelderzeitlichen goldenen Hortfunde in Ostböhmen. Ein profanes wie auch kultisches Phänomen. In: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, 173-182.

1643. Charvát, Petr 1997: Od nedohledna do nedohledna: Vnímání času v civilizacích starověké Mezopotámie – From infinity to infinity: The aperception of time in the civilizations of ancient Mesopotamia, Archeologické rozhledy 49, 274-277.

1644. Plesl, Evžen 1996: Zur Problematik von Kult und Religion in der Jungbronzezeit Böhmens. In: Archäologische Forschungen zum Kultgesehen in der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas, Regensburg, 361-380.

1645. Svoboda, Jiří 1997: Gravettské umění na Moravě: reflexe světa paleolitických lovců – Gravettian Art in Moravia: Reflections of the World of Paleolithic Hunters, Umění 45, 410-419.

1646. Valoch, Karel 1996: Anfänge ästhetischer Empfindungen im Paläolithikum Mährens und Böhmens. In: Paleolithic in the Middle Danube region, Brno, 273-278.

4. ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA – AGRICULTURE AND NUTRITION
1647. Bouzek, Jan 1997: Žízeň, mužský svaz, družinictví a pití bez obsluhy či s obsluhou – Drinking self and drinking while being served: „Männerbund“ and „Gefolgschaft“ systems, Archeologické rozhledy 49, 323-325.

1648. Dufková, Marie 1997: Ke způsobu hodování vleže, Archeologické rozhledy 49, 325-326.

1649. Prostředník, Jan 1997: Nejstarší zemědělci a první řemeslníci – Älteste Landwirte und erste Handwerker. In: Mladoboleslavsko v proměnách času, Praha, 14-18.

1650. Šumberová, Radka 1996: Neolithic underground storage features – Neolitické podzemní zásobní objekty, Památky archeologické 87, 1, 61-103.

1651. Vencl, Slavomil 1996: Acorns as food: again – A znovu: žaludy jako potravina, Památky archeologické 87, 2, 95-111.

5. NEZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA – NON-AGRICULTURAL PRODUCTION

1652. Adovasio, James M. – Soffer, Olga – Klíma, Bohuslav 1996: Upper Palaeolithic fibre technology: interlaced woven finds from Pavlov I, Czech Republik, c. 26000 years ago, Antiquity 70, 526-534.

1653. Carnap-Bornheim, Claus – Salač, Vladimír 1996: Ein Dolchfragment von Heroya, Sogne (Vest-Agder), Südnorwegen, Archeologické rozhledy 48, 29-34.

1654. Červák, Patrik 1997: Nález zlomku terry sigillaty dílny CERIALIS II (Rheinzabern) z Mušova – Burgstallu. Příspěvek k absolutnímu datování sigillaty typu Rheinzabern – Fragment of TS from the workshop CERIALIS II (Rheinzabern) from Mušov – Burgstall. A contribution to the dating of the Rheinzabern production. In: Studia Hercynia I, Praha, 7-10.

1655. Čižmář, Miloš 1996: Pseudoanthropomorphe Schwerter aus keltischen Gräberfeldern in Mähren, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 111-124.

1656. Doležel, Jiří 1992 (1996): Laténská keramika z Předklášteří (okr. Brno-venkov) – Lat nezeitliche Keramik aus Předklášteří (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 56.

1657. Doležel, Jiří 1992 (1996): Ojedinělý nález neolitického sekeromlatu z Hlíny (okr. Brno-venkov) – Einzelfund einer neolithischen Hammeraxt aus Hlína (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 47.

1658. Drda, Petr – Rybová, Alena 1997: Technische Keramik aus Böhmen und Mähren. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, Bd. 1, 117-125, Bd. 2, 346-349.

1659. Drda, Petr – Rybová, Alena 1997: La distribution spatiale del’artisanat spécialisé sur les oppida celtiques, Etudes Celtiques 33, 55-75.

1660. Droberjar, Eduard 1997: Časně římské spony západní provenience v Čechách – Frührömische Fibeln der Westprovinzen in Böhmen. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 273-301.

1661. Ernée, Michal – Smejtek, Lubor 1997: Kadluby na slévání bronzových předmětů, nalezené ve Zvoleněvsi II: několik poznámek po 112 letech – Die in Zvoleněves gefundene Formen zum Giessender Bronzegegenstände II: einige Bemerkungen nach 112 Jahren. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 183-203.

1662. Frel, Jiří 1996: La céramique et la splendeur des courtisanes, Rivista di Archeologia 20, 38-53.

1663. Janák, Vratislav 1997: Keramická hrnčířská hladítka v lengyelu Horního Slezska – Keramische Töpferglätter in der Lengyel-Kultur Oberschlesiens, Acta historica et museologica Universitatis Silesiane Opaviensis 3, 11-19.

1664. Jarošová, Lenka 1997: Spatial distribution of artifacts. In: Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context, Brno, 169-178.

1665. Jiráň, Luboš 1996: Urnenfelderzeitliche Metallindustrie in Westböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 5., Espelkamp, 153-158.

1666. Klíma, Bohuslav 1997: Die Knochenindustrie, Zier- und Kunstgegenstände. In: Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context, Brno, 227-286.

1667. Klíma, Bohuslav 1997: Zur Frage der Mikroindustrie aus Pavlov. In: Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context, Brno, 289-312.

1668. Kudrnáč, Jaroslav – Michálek, Jan – Martinek, K.-P. – Waldhauser, Jiří 1997: Archäologische Befunde zur Goldgewinnung in Böhmen und Bayern. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, Bd. 1, 65-69.

1669. Lehrberger, G. – Kudrnáč, Jaroslav – Fröhlich, Jiří – Merta, Jiří – Večeřa, Josef 1997: Typen von Bergbauspuren. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, Bd. 1, 42-48.

1670. Lička, Milan 1996: K hromadnému nálezu železných nástrojů z keltského oppida u Stradonic, okr. Beroun, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 174-175.

1671. Mikulková, Blanka 1996 (1997): Hrnčířská pec z doby římské z Tvarožné, okr. Brno-venkov – Ein römerzeitlichen Töpferofen aus Tvarožná, Bez. Brno-Land, Pravěk, Nová řada 6, 175-185.

1672. Mikulková, Blanka 1997: Terra sigillata z germánského sídliště v poloze U propasti v Drnovicích – Terra sigillata from the Germanic settlement U propasti at Drnovice, distr. Vyškov. In: Studia Hercynia I, Praha, 45-47.

1673. Moucha, Václav 1997: Gold der Kupferzeit. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, Bd. 1, 141-148.

1674. Moucha, Václav 1997: Gold der frühen Bronzezeit. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické, Suppl. 7, Bd. 1, 154-164.

1675. Musil, Jiří 1997: Část slavnostního pancíře jezdce X. legie geminy – Part of a parade cavalry lorica squamata of Legio X Gemina. In: Studia Hercynia I, Praha, 48-52.

1676. Musil, Jiří 1997: Römische Ziegel. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 311-339.

1677. Oliva, Martin 1996: Štípaná industrie kultury s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy – Die Spaltindustrie der Stichbandkeramik von Těšetice-Kyjovice. Zur Frage der Rohstoffauswahl im Neolithikum Südmährens, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 101-109.

1678. Oliva, Martin 1996: Štípaná industrie z pohřebiště u Moravské Nové Vsi-Hrušek – Die Spaltindustrie aus den Gräberfeldern in Moravská Nová Ves-Hrušky. In: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách, Brno, 186-189.

1679. Oliva, Martin 1996: Vltavínové artefakty z Mohelna – Moldavit-Artefakte aus Mohelno, Archeologické rozhledy 48, 511-513.

1680. Peša, Vladimír – Slabina, Miloslav 1997: Nové datování keramiky z jeskyní Českého krasu – Neue Datierung von den Keramikkollektionen aus den Höhlen des Böhmischen Karstes. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 205-212.

1681. Přichystal, Antonín – Svoboda, Jiří 1993-1994 (1997): Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích – Chipped lithic industry production at the Moravian Painted Ware settlement Maršovice, Přehled výzkumů, 15-25.

1682. Spurný, Václav 1997: Vaničkovité nádobky v moravských nálezech doby bronzové – Bathtub-shaped vessels in Moravian finds of the Bronze Age. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 19-22.

1683. Stránský, Karel – Ustohal, Vladimír – Rek, Antonín – Meduna, Jiří 1996: Rozbory bronzového kování laténské konvice, Archeologia technica 10, 20-33.

1684. Svoboda, Jiří 1997: Lithic industries of the 1957 area. In: Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context, Brno, 179-209.

1685. Škrdla, Petr 1997: The Pavlovian lithic technologies. In: Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context, 313-372.

1686. Škrdla, Petr – Šebela, Lubomír 1993-1994 (1997): Pozdně eneolitické složené dýky na Moravě – Late Aeneolithic Compound Daggers, Přehled výzkumů, 77-86.

1687. Vokolek, Vít 1997: Kovolitci – lid popelnicových polí – Metallgiesser – das Volk der Urnenfelder. In: Mladoboleslavsko v proměnách času, Praha, 19-29.

6. SMĚNA – EXCHANGE
1688. Bouzek, Jan 1995 (1996): Býčí skála und der Süden, Pravěk, Nová řada 5, 57-66.

1689. Bukowski, Zbigniew 1995 (1996): Der Fund von der Býčí skála-Höhle und die hallstattzeitliche sog. Bernsteinstrasse, Pravěk, Nová řada 5, 67-80.

1690. Gedl, Marek 1995 (1996): Býčí skála-Höhle und die zeitgleichen Fundkomplexe aus Polen, Pravěk, Nová řada 5, 81-93.

1691. Charvát, Petr 1995 (1996): Seit wann kennt Mitteleuropa chinesische Seide?, Pravěk, Nová řada 5, 181-188.

1692. Jančo, Milan 1996: Konsekračné razby Marka Aurélia pre Lucia Vera a ich význam v rímskej štátnej propagande, Numizmatika 14, 12-16.

1693. Jančo, Milan 1996: Nález mince cisára Františka Jozefa I. v Bratislave-Ružinove, Numizmatika 14, 34.

1694. Jančo, Milan 1997: Rímske sklo na Slovensku. Krehká vzácnosť znakom majetnosti, Historická revue 8, 3, 2-3.

1695. Jančo, Milan 1997: Dva nálezy z doby rímskej z Pražského hradu – Two Finds from the Prague Castle of Roman period, Archeologické rozhledy 49, 358-361.

1696. Kubková, Jana 1997: Dva římské nálezy z Pražského hradu – Two Roman Finds from Prague Castle, Archeologické rozhledy 49, 103-105.

1697. Meduna, Jiří 1996: Das Depot von Ptení (Kr. Prostějov) und die handelsbeziehungen Mährens während der Spätlat nezeit. In: Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der zeit um Christi Geburt, Kraków, 97-115.

1698. Moucha, Václav 1996: Zu den Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen während der älteren Bronzezeit. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Treffen 5., Espelkamp, 26-33.

1699. Nerudová, Zdeňka 1997: K využití cizích surovin v szeletienu na Moravě – A propos de l’utilisation des matieres premieres importees dans le Széletien Morave, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 79-86.

1700. Petráň, Zdeněk 1996: Nález římské mince v Praze na Střeleckém ostrově – Fund einer römischen Münze auf der Schützeninsel („Střelecký ostrov“) in Prag, Numismatické listy 51, 164.

1701. Prostředník, Jan 1997: Ein Beitrag zur Kenntnis der Chamer Kultur in Westböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen, Espelkamp, 171-178.

1702. Salač, Vladimír 1997: Význam Labe pro česko-saské kontakty v době laténské (úvod do problematiky) – Die Elbe und die Kontakte zwischen Böhmen und Sachsen in der Lat nezeit (Einführung in die Problematik), Archeologické rozhledy 49, 462-494.

1703. Stejskalová, Dana 1997: Jeden z příkladů etruských vlivů ve starokeltském prostředí – An example of Etruscan impacts in Early Celtic milieu. In: Studia Hercynia I, Praha, 60-62.

1704. Waldhauser, Jiří 1996: Gold und Bernstein der Hallstatt- und Lat nezeit in Böhmen und ihre Kontakte zur „Bernsteinstrasse“ auf grund der Mobilität. In: Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków, 77-95.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter