STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE – MEDIEVAL ARCHAEOLOGY

1. OBECNÁ ČÁST – GENERAL QUESTIONS
2. OSÍDLENÍ – SETTLEMENT
2.1. Regionální studie – Regional studies
2.2. Výzkum vesnic a neopevněných sídlišť – Investigations of villages and open sites
2.3. Hradiště a jejich zázemí, včetně mladšího vývoje – Hillforts and their catchment areas, including subsequent developments
2.4. Hrady, tvrze a různá mladší středověká a novověká opevnění – Castles, fortified manors and various medieval and post-medieval fortifications
2.5. Města – Towns and cities
3. DUCHOVNÍ SVĚT – THE SPIRITUAL WORLD
3.1. Pohřebiště – Cemeteries
3.2. Sakrální stavby – Sacral buildings
3.3. Kláštery – Monasteries
3.4. Varia – Varia
4. ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA – AGRICULTURE AND NUTRITION
5. NEZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VČETNĚ STUDIA VÝROBKŮ – NON-AGRICULTURAL PRODUCTION (INCLUDING ARTIFACTS STUDIES)
5.1. Keramika – Pottery
5.2. Sklo – Glass
5.3. Textil – Textile
5.4. Kovy – Metals
5.5. Varia – Varia
6. SMĚNA (POHYB KOMODIT, CESTY) – EXCHANGE (COMMODITY TRANSFERS, ROUTES)

 

1. OBECNÁ ČÁST – GENERAL QUESTIONS

1705. Bláha, Josef 1996: Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury – Klerikale und laikale Gesellschaft in Olmütz in einigen Äusserungen der mittelalterlichen materiellen Kultur, Archaeologia historica 21, 169-181.

1706. Bubeník, Josef 1997: Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století (Katalog nalezišť). Praha.

1707. Bubeník, Josef 1997: Zur Problematik der befestigten Siedlungen des älteren frühmittelalters (7./8. – 9. Jahrhundert) in Böhmen – K problematice opevněných sídlišť raného středověku v Čechách. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 93-100.

1708. Klápště, Jan 1996: Urbanizace střední Evropy jako archeologický problém. In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej, Wroclaw, 23-30.

1709. Klápště, Jan – Smetánka, Zdeněk 1996: The Archaeology of Medieval Villages in Bohemia and Moravia (Czech Republic). In: Ruralia I, Památky archeologické, Suppl. 5, 331-338.

1710. Nováček, Karel – Vařeka, Pavel et al. 1996: Archaeological Research of Present-day Villages of a Medieval Origin in Bohemia. In: Ruralia I, Památky archeologické, Suppl. 5, 314-325.

1711. Nováček, Karel – Vařeka, Pavel 1997: Archeologický výzkum žijících vesnic středověkého původu v Čechách – Archaeological research of present-day villages of a medieval origin in Bohemia. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 429-444.

1712. Poláček, Lumír 1996: Die slawische Besiedlung nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen. In: Hunnen + Awaren. Reitervölker aus dem Osten, Eisenstadt, 328.

1713. Profantová, Naďa 1997: On the archaeological evidence for Bohemian elites of the 8th-9th century. In: Central Europe in 8th-10th Centuries, Bratislava, 105-114.

1714. Profantová, Naďa 1997: Blatnicko-mikulčický horizont v Čechách – současný stav a problémy. In: Slask i Czechy a kultura wielkomoravska, Wroclaw, 85-94.

1715. Sláma, Jiří 1997: Příspěvek ke kulturním dějinám raněstředověkých Čech – A contribution to the cultural history of medieval Bohemia. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 37-42.

1716. Sláma, Jiří 1997: Působení biskupa Vojtěcha na pozadí soudobých politických dějin. In: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha, 31-41.

1717. Sláma, Jiří 1997: Svatý Vojtěch a slavníkovská Libice – Der hl. Adalbert und das slawnikidische Libice. In: Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu, Praha, 16-41.

1718. Smetánka, Zdeněk – Staňa, Čeněk 1996: Velká Morava a Praha. In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej, Wroclaw, 137-142.

1719. Tomková, Kateřina 1997: Quo vadis česká historie raného středověku?, Archeologické rozhledy 49, 702-704.

2. OSÍDLENÍ – SETTLEMENT
2.1. Regionální studie – Regional studies
1720. Ernée, Michal – Vařeka, Pavel – Zavřel, Petr 1997: Nové doklady osídlení 13. století na Českokrumlovsku – New Archaeological Evidence of the 13th Century Settlement in the Český Krumlov Region, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 41-57.

1721. Gabriel, František – Panáček, Jaroslav 1997: Prameny k dějinám středověkého osídlení vojenského prostoru Ralsko – Quellen zur Geschichte der mittelalterlichen Besiedlung des Militärraums Ralsko, Bezděz 5, 47-72.

1722. Kohoutek, Jiří 1996: Počátky a rozvoj regionálního bádání na Zlínsku – Die Anfänge und Weiterentwicklung der Regionalforschung im Gebiet von Zlín, Archeologické rozhledy 48, 559-564.

1723. Kouřil, Pavel 1996: Těšínsko a Velká Morava, Těšínsko 39, 2,1-4.

1724. Kouřil, Pavel 1997: Severní předpolí Moravské brány a zásah velkomoravský. In: Slask i Czechy i kultura wielkomorawska, 65-75.

1725. Meduna, Petr 1996: Archäologische Forschung im Raum des Klosterbesitzes von Ossegg. In: Cisterciáci ve středověkém českém státě, Citeaux, 193-204.

1726. Richterová, Julie 1996: Středověké osídlení v povodí středního toku Rokytky – Die mittelalterliche Besiedlung im Einzugsgebiet des mittleren Laufes des Baches Rokytka, Archaeologica Pragensia 12, 273-307.

1727. Valentová, Jarmila – Rišlink, Vladimír – Jouza, Ladislav 1997: Kolínsko v raném středověku. Společnost a kultura v letech 950-1250. Kolín.

1728. Velímský, Tomáš 1996: Die Entstehung des Besitzes in Mašťov (Nordwestböhmen) und die Umstände seiner Schenkung an die Zisterzienserabtei Waldsassen. In: Cisterciáci ve středověkém českém státě, Citeaux, 205-215.

2.2. Výzkum vesnic a neopevněných sídlišť – Investigations of villages and open sites
1729. Bálek, Miroslav – Unger, Josef 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě – Umfriedigte mittelalterliche Dörfer in Südmähren, Archaeologia historica 21, 429-442.

1730.Bálek, Miroslav – Unger, Josef 1996: Umgrenzte mittelalterliche Dörfer in Südmähren. In: Ruralia I, Památky archeologické, Suppl. 5, Prague, 296-300.

1731. Belcredi, Ludvík 1997: Zaniklá ves Bystřec – usedlost číslo X – Die Wüstung Bystřec Bauernhof Nr. X. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 108-122.

1732. Belcredi, Ludvík 1997: ZSO Bystřec, usedlost V, příspěvek k poznání členění stavebního půdorysu a podoby středověké usedlosti. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 14-24.

1733. Březinová, Helena 1996: Zaniklé vesnice na arcibiskupském panství řečickém. Část 2., Vlastivědný sborník Pelhřimovska 7, 37-46.

1734. Bubeník, Josef 1997: Veletín-Beletín, Sázavsko. Historie, tradice, současnost 4, 55-58.

1735. Cendelín, Dušan 1997: Zaniklé plužiny v Pooslaví na Třebíčsku, Vlastivědný věstník moravský 49, 77-79.

1736. Culek, Jaroslav – Unger, Josef 1996: Přibyslavice (zaniklá ves),

Sborník muzea Blansko 96, 21-23.

1737. Culek, Jaroslav – Unger, Josef 1997: Zaniklá ves Přibyslavice u Osik

(okr. Blansko), Vlastivědný věstník moravský 49, 180-183.

1738. Černý, Ervín 1996: Wüste mittelalterliche Dörfer und Fluren in Drahaner Hochland (Ergebnisse der historisch-geographischen Forschung in Jahren 1953-1993) – Thesen. In: Ruralia I, Památky archeologické, Suppl. 5, Prague, 301-305.

1739. Černý, Ervín 1997: Změny půdorysu středověké vesnice Podomí po trvalém zániku západní a dočasném zániku jeho východní poloviny – Die Veränderungen des Grundrisses des mittelalterlichen Dorfes Podomí nach dem Daueruntergang der westlichen und dem einstweiligen Untergang der östlichen Hälfte. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 123-128.

1740. Černý, Ervín 1997: Postup při identifikaci a lokalizaci některých zaniklých středověkých osad na bývalém holštejnském panství. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 117-119.

1741. Dohnal, Martin – Vařeka, Pavel 1997: Výzkum novověké vesnické usedlosti v Srlíně (okr. Písek) – svědectví archeologických a písemných pramenů – Research of the postmedieval Farm in Srlín (distr. of Písek) – Archaeological and Documentary Evidence, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 84-106.

1742. Doležel, Jiří 1992 (1996): Lokalizace a povrchový průzkum zaniklé středověké vsi Vznětín, k. ú. Hluboké u Kunštátu (okr. Blansko) – Suchgrabung auf der mittelalterlichen Ortswüstung Vznětín, Katastralgelände Hluboké bei Kunštát (Bez. Blansko), Přehled výzkumů, 81-83.

1743. Doležel, Jiří 1992 (1996): Záchranné výzkumy ve středověkém jádře Doubravníku (okr. Žďár nad Sázavou) – Rettungsgrabungen im mittelalterlichen Kern von Doubravník (Bez. Žďár nad Sázavou), Přehled výzkumů, 68-72.

1744. Doležel, Jiří 1992 (1996): Záchranná akce na „Hradisku“ v Černvíru (okr. Žďár nad Sázavou) – Rettungsgrabung auf dem „Hradisko“ in Černvír (Bez. Žďár nad Sázavou), Přehled výzkumů, 77-79.

1745. Doležel, Jiří 1992 (1996): Středověké osídlení výšiny „Kozí brada“, k. ú. Předklášteří (okr. Brno-venkov) – Mittelalterliche Besiedlung der Anhöhe „Kozí Brada“, Katastralgebiet Předklášteří (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 79.

1746. Fröhlich, Jiří 1996: Dvě zaniklé středověké vesnice ve středním Povltaví (Lhota a Lhotka) – Zwei untergegangenen Dörfer im Bezirk Písek, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 96-103.

1747. Holec, František 1996: Zaniklé vesnice na území hlavního města Prahy – Eingegangene Dörfer auf dem Gebiete der Hauptstadt Prag, Pražský sborník historický 29, 117-150.

1748. Charvát, Petr 1997: A village in Bohemia: Močovice, c. 800-1364. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 263-269.

1749. Charvátová, Kateřina 1997: Central-place village layouts once again – Ještě jednou o vesnicích návesního půdorysu. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 270-279.

1750. Ježek, Martin 1996: O poloze vsi „Pordobic“, Východočeský sborník historický 5, 15-28.

1751. Kudrnáč, Jaroslav 1996: Strunkovice nad Blanicí ve světle archeologického výzkumu v roce 1995, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 3, 165-170.

1752. Kudrnáč, Jaroslav 1997: Archeologický výzkum ve Strunkovicích nad Blanicí v roce 1996, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 89-94.

1753. Malík, Petr – Peška, Marek 1992 (1996): Beitrag zur Lokalisation einer mittelalterlichen Ortswüstung bei der Gemeinde Jevišovka (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 84.

1754. Meduna, Petr 1996: Die frühmittelalterliche Siedlung (6.-13. Jh.) auf dem Katastralgebiet Hrdlovka, Bez. Teplice, Nordwestböhmen. In: Ruralia I, Památky archeologické, Suppl. 5, 311-313.

1755. Meduna, Petr 1997: Curia Radunice. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 31-33.

1756. Měchurová, Zdeňka 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Brno

1757. Michálek, Jan 1997: Mittelalterliche Siedlung des 13. Jahrhunderts bei Vodňany, Kreis Strakonice (Südböhmen). In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 133-139.

1758. Militký, Jiří 1996: Záchranný archeologický výzkum v Češnovicích v r. 1995, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 81-85.

1759. Militký, Jiří – Vařeka, Pavel 1997: Nové archeologické výzkumy středověké a novověké vesnice v jižních Čechách (úvod k příspěvkům na str. 41-106) – Recent Archaeological Research of the Medieval and Postmedieval Villages in the South of Bohemia. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 39-40.

1760. Militký, Jiří – Vařeka, Pavel 1997: Češnovice: Archeologický výzkum středověké a novověké vesnice na Českobudějovicku I. Pozdně středověký dům v usedlosti čp. 13 – Češnovice: Archaeological research of the Present-Day Village of the Medieval Origin I. The Late Medieval House within the Farm No. 13, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 58-79.

1761. Nekuda, Rostislav 1996: Wüstung Mstěnice. Ein Beitrag der archäologischen Forschung zur Entwicklung der ländlichen Siedlungen in Mähren. In: Ruralia I, Památky archeologické, Suppl. 5, 306-310.

1762. Nekuda, Rostislav – Nekuda, Vladimír1997: Mstěnice 2. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.

1763. Nekuda, Vladimír 1997: Beitrag zur Gestalt des mittelalterlichen Dorfes aufgrund der archäologischen und schriftlichen Quellen. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 482-487.

1764. Rous, Pavel 1996: Středověké sídliště na k. ú. Termesivy, o. Havlíčkův Brod – A medieval settlement on cadastral territory of the community of Termesivy, district of Havlíčkův-Brod, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 78-85.

1765. Šmilauerová, Eva 1996-1997: K lokalizaci zaniklé vsi Vidim na zbraslavském panství – Zur Lokalisierung des untergegangenen Dorfs „Vidim“ in der Herrschaft Zbraslav (Königsaal), Středočeský sborník historický 22/23, 22-26.

1766. Unger, Josef 1995 (1996): Mladohradištní sídliště Smolín-Studýnková (okr. Břeclav) – Jungburgwallzeitliche Siedlung Smolín-Studýnková (Bez. Břeclav), Sborník prací FFBU, E-40, 119-134.

1767. Unger, Josef 1997: Archeologické a písemné prameny k topografii a datování Lelekovic (okr. Brno-venkov) – Archäologische und schriftliche Quellen zur Topographie und Chronologie des Dorfes Lelekovice. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 129-132.

1768. Vařeka, Pavel 1997: Čas kontinuální proměny a čas diskontinuity. Proměny tradičního obydlí ve středověké Evropě – Time of continuous change and time of discontinuity, Archeologické rozhledy 49, 294-303.

1769. Vokolek, Vít 1996: Středověké nálezy z Vraclavi – Medieval finds from Vraclav, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 71-77.

1770. Zatloukal, Richard 1992 (1996): Záchranný výzkum v Ostrovačicích (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 84.

2.3. Hradiště a jejich zázemí, včetně mladšího vývoje – Hillforts and their catchment areas, including subsequent developments
1771. Bartošková, Andrea 1996: K současnému stavu zhodnocení archeologického výzkumu budečské akropole – Zum der zeitigen Stand der Bewertung der archäologischen Ausgrabung der Akropolis auf Budeč, Archeologické rozhledy, 48, 300-310.

1772. Bartošková, Andrea 1996: Kostěná ozdobná destička s motivem páva z budečského předhradí – Das beinerne Zierplättchen mit dem Pfauenmotiv aus der Vorburg von Budeč, Sborník prací FF BU, E-40, 101-110.

1773. Bartošková, Andrea 1996: Archäologische Ausgrabungen in Budeč und ihre Auswertung. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 173-187.

1774. Bartošková, Andrea 1997: Rekapitulace archeologického výzkumu Budče – Rekapitulation der archäologischen Untersuchung von Budeč, Archeologické rozhledy, 49, 41-55.

1775. Bartošková, Andrea 1997: Keramický soubor z počátků raněstředověkého osídlení budečského předhradí – Ein keramischer Komplex aus den Anfängen der frühmittelalterlichen Besiedlung der Vorburg von Budeč, Památky archeologické 88, 1, 111-141.

1776. Beneš, Jaromír 1996: Netolice v počátcích Českého státu. Přemyslovci, Slavníkovci (?) a český jihozápad, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 8-13.

1777. Boháčová, Ivana 1996: Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu – Die älteste stratigraphierte Keramik und das Studium der frühmittelalterlichen Befestigung der Prager Burg, Archaeologia historica 21, 483-492.

1778. Boháčová, Ivana 1996: Nejstarší horizonty Severního traktu Pražského hradu a jejich keramický inventář. In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej, Wroclaw, 215-235.

1779. Boháčová, Ivana 1996: 70 let výzkumu Pražského hradu, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 46-47.

1780. Boháčová, Ivana 1997: Keramika přelomu raného a vrcholného středověku z prostoru čp. 39 a 40 ve Vikářské ulici na Pražském hradě – Keramik von der Wende des Früh- und Hochmittelalters im Raum der Vikariusgasse Nr. 39 und 40 auf der Prager Burg, Archeologické rozhledy 49, 86-102.

1781. Boháčová, Ivana 1997: Deset let archeologického výzkumu ve Staré Boleslavi. Možnosti, meze, strategie a metody současného záchranného výzkumu – Ten years of the archaeological investigation in Stará Boleslav. Possibilities, limits, strategy and methods of the present research. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 333-340.

1782. Boháčová, Ivana 1997: Sonda do života a vývoje přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi – Eine Sonde in das Leben und die entwicklung des přemyslidischen Burgwalls in Stará Boleslav (Altbunzlau). In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 41-52.

1783. Boháčová, Ivana 1997: Stratifikovaný nález hradištní sekery na Pražském hradě – A stratified find of a Slavic-period axe from the Prague Castle. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 43-46.

1784. Boháčová, Ivana 1997: Archeologické podzemí Pražského hradu. Minulost a současnost areálu pod deskou III. nádvoří, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 116-117.

1785. Boháčová, Ivana – Špaček, Jaroslav 1997: Stará Boleslav – obraz dějin v archeologických a historických pramenech. Soubor průvodních textů expozice. Čelákovice.

1786. Bubeník, Josef 1996: Hradiště Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách v raném středověku. In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej, Wroclaw, 197-206.

1787. Bubeník, Josef 1997: Die Besiedlung des südöstlichen Vorfeldes des Berges Rubín in der Burgwallzeit und ihre Chronologie (Ausgrabung in den Jahren 1984-1991), Památky archeologické 88, 1, 56-106.

1788. Čiháková, Jarmila 1966: Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské besedy – Die archäologische Dokumentation im Raum des Objektes Malostranská beseda, Archaeologica Pragensia 12, 153-161.

1789. Čiháková, Jarmila 1997: Sdělení o archeologickém a palynologickém výzkumu v Praze-Malé Straně (čp. 259/III). In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 120-129.

1790. Čiháková, Jarmila – Dragoun, Zdeněk 1997: Nástin vývoje podhradí Pražského hradu do poloviny 13. století – Abriss der Entwicklung des Suburbium der Prager Burg bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Archeologické rozhledy 49, 56-64.

1791. Čiháková, Jarmila – Zavřel, Jan 1996: Das Itinerar Ibrahim ibn Jakubs und die neuen archäologischen Entdeckungen auf der Kleinseite. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, C. 800-1300 A. D., Praha, 65-71.

1792. Čiháková, Jarmila – Zavřel, Jan 1997: Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany – Ibrahims Text und die archäologische Erforschung der Prager Kleinseite, Archaeologica Pragensia 13, 93-103.

1793. Donat, Peter 1995 (1996): Břeclav-Pohansko und die Erforschung des frühmittelalterlichen Grubenhauses in Mähren, Sborník prací FF BU, E-40, 75-89.

1794. Dostál, Bořivoj – Vignatiová, Jana 1992 (1996): Břeclav-Pohansko 1992 (okr. Břeclav) – Grabung Břeclav – Pohansko 1992, Přehled výzkumů, 61-62.

1795. Dragoun, Zdeněk 1996: Pravěké a raně středověké osídlení Starého Města. In: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha, 11-16.

1796. Frolík, Jan 1996: Počátky Pražského hradu, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34(104), 242-244.

1797. Frolík, Jan 1996: Prague Castle – 70 Years of Archaeological Excavations. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 159-166.

1798. Frolík, Jan 1997: Archeologický výzkum v tzv. Severním výběžku na Pražském hradě. Příspěvek k počátkům osídlení západního předhradí Pražského hradu – Die Ausgrabung im sog. Norsausläufer der Prager Burg. Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung des westlichen Vorfelds der Prager Burg, Archaeologica Pragensia, 13, 75-92.

1799. Frolík, Jan – Chotěbor, Petr 1996: Archaeological Survey. In: Josip Plečnik – An architect of Prague Castle, Prague, 317-320.

1800. Frolík, Jan – Tomková, Kateřina 1997: Západní předpolí Pražského hradu – Hradčany a jejich archeologický výzkum v nejnovějším období – Das westliche Vorfeld der Prager Burg – die Stadt Hradschin – und seine archäologische Erforschung in jüngster Zeit, Archeologické rozhledy 49, 65-71.

1801. Galuška, Luděk 1996: The Question of Evaluating and the Present Level of Knowledge about the Great Moravian Agglomeration of Staré Město – Uherské Hradiště. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 189-197.

1802. Galuška, Luděk 1997: K problematice předvelkomoravského opevnění Starého Města – Zur Problematik der vorgrossmährischen Befestigung in Staré Město. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 73-83.

1803. Havrda, Jan 1996: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.-10. století – Ein Beitrag zur Besiedlung des südwestlichen Vorfeldes der Prager Burg im 9.-10. Jahrhundert, Archaeologica Pragensia 12, 141-152.

1804. Herichová, Iva 1996: Rekonstrukce původního reliéfu jižního svahu v centrální části Pražského hradu – The reconstructed relief of the southern slope in the central part of Prague Castle, Archaeologica Pragensia 12, 339-345.

1805. Hrdlička, Ladislav 1997: K výpovědi stratigrafického vývoje Pražského hradu – Zur Aussagekraft der stratigraphischen Entwicklung der Prager Burg, Archeologické rozhledy 49, 649-662.

1806. Hrdlička, Ladislav – Nechvátal, Bořivoj 1996: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 1 – Physikalische nichtdestruktive Erforschung der fürstlichen und königlichen Akropolis in Vyšehrad I, Archaeologia historica 21, 315-328.

1807. Kouřil, Pavel 1996: Slovanské hradisko a středověký hrad – The Slavic stronghold and the medieval castle. In: Landek – Svědek dávné minulosti, Ostrava, 46-55.

1808. Lutovský, Michal 1997: Slovanské osídlení – doba hradišť – Slawische Besiedlung – die Periode der Burgstätten. In: Mladoboleslavsko v proměnách času, Praha, 44-47.

1809. Měřínský, Zdeněk 1995 (1996): K lokalizaci hradu Businc u Dětmara Merseburského – Zur Lokalisierung der Burg Businc Thietmars von Merseburg im Jahre 1015, Sborník prací FF BU, E-40, 135-143.

1810. Měřínský, Zdeněk 1997: Hrad Spytihněv v souvislostech moravského vývoje 11. až 12. století a otázka existence údělu Břetislavova syna Spytihněva na Moravě – Die Burg Spytihněv im Zusammenhang der mährischen Entwicklung im 11. und 12. Jahrhundert und die Frage der Existenz des Anteils Spytihněvs, des Sohnes Břetislavs, in Mähren, Časopis Matice moravské 116, 19-37.

1811. Poláček, Lumír 1992 (1996): Mikulčice-Valy 1992 (okr. Hodonín) – Mikulčice-Valy 1992 (Bez. Hodonín), Přehled výzkumů, 62-66.

1812. Poláček, Lumír 1996: Mikulčice im 8. Jahrhundert. In: Hunnen + Awaren. Reitervölker aus dem Osten, Eisenstadt, 329-337.

1813. Poláček, Lumír 1996: Perspektiven der Mikulčicer Forschung. In: Frühmittelalterliche Machtzentren im Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 13-21.

1814. Poláček, Lumír 1996: Zum Stand der siedlungsarchäologischen Forschung in Mikulčice. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 213-260.

1815. Poláček, Lumír 1996: Zum Stand der Erforschung frühmittelalterlicher Burganlagen in Südwestmähren. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 283-307.

1816. Poláček, Lumír 1997: Naturräumliche Bedingungen urzeitlicher Besiedlung. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 29-43.

1817. Profantová, Naďa 1996: Slovanské osídlení hradiště Bohnice-Zámka a jeho zázemí. Na základě výzkumů N. Maška – Die slawische Besiedlung des Burgwalls Bohnice-Zámka und seines Hinterlandes, Archaeologica Pragensia 12, 65-140.

1818. Profantová, Naďa 1997: Příspěvek k poznání předhradí Tetína, okr.Beroun – Contribution to the study of the Tetín hillfort bailey. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 323-332.

1819. Profantová, Naďa 1997: K novějším nálezům z hradiště Libětice, okr. Strakonice – Neueste archäologische Funde vom Burgwall Hradiště bei Libětice, Kreis Strakonice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 26-38.

1820. Procházka, Rudolf – Havlíček, Pavel 1996: Die slawische Besiedlung von Uherské Hradiště und ihr natürliches Milieu. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 199-212.

1821. Richterová, Julie 1997: Povrchový průzkum raně středověkých hradišť v Praze-Vinoři a Královicích. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 525-534.

1822. Staňa, Čeněk 1996: Widerhall der Entdeckungen auf dem Burgwall in Mikulčice in Wissenschaft und Öffentlichkeit – Ohlas objevů na hradišti v Mikulčicích ve vědě a veřejnosti. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 23-46.

1823. Staňa, Čeněk 1996: Archäologische Erforschung mährischer Höhenburgwälle. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 267-281.

1824. Staňa, Čeněk 1996: Frühmittelalterliche Zentren bleiben ein grosses archäologisches Problem. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 309-311.

1825. Staňa, Čeněk 1997: Mikulčice a Pražský hrad – Mikulčice and the Prague Castle, Archeologické rozhledy 49, 72-85.

1826. Škojec, Jaroslav 1997: Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice I (Katastralgebiete Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves). In: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 343-397.

1827. Tomková, Kateřina 1996: Levý Hradec im Lichte der Archäologie. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 167-172.

1828. Tomková, Kateřina 1997: Pražský hrad v kontextu výzkumů vybraných středočeských hradišť – Prague Castle in the Context of Surveys of Selected Central Bohemian Hillforts, Archeologické rozhledy 49, 36-40.

1829. Tomková, Kateřina 1997: Noch einmal zu den Anfängen der Prager Burg – Ještě jednou k počátkům Pražského hradu. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 630-638.

1830. Vignatiová, Jana 1995 (1996): Marginálie k pohřebnímu ritu na jižním předhradí Pohanska – Marginalien zum Beerdigungsritus in der Vorburg von Pohansko. In: Sborník prací FF BU, E-40, 111-118.

1831. Vignatiová, Jana 1996: Beitrag zur gegenwärtigen Konzeption der slawischen Siedlungsforschung von Pohansko. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Bratislava, 281-286.

1832. Vignatiová, Jana 1996: Výsledky výzkumu jižního předhradí Břeclavi Pohanska v r. 1994, Jižní Morava 32, 297-299.

1833. Vignatiová, Jana 1996: Zum Stand der Erforschung des Burgwalls Břeclav-Pohansko. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno, 261-266.

2.4. Hrady, tvrze a různá mladší středověká a novověká opevnění – Castles, fortified manors and various medieval and post-medieval fortifications
1834. Beneš, Jaromír 1996: Dělostřelecká baterie z raného novověku u Těšovic na Prachaticku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 53-54.

1835. Brachtl, Zdeněk 1992 (1996): Záchranný výzkum na hradě Kaltenštejn (o. Černá Voda, okr. Šumperk) – Rettungsgrabung an der Burg Kaltenštejn (Bez. Šumperk), Přehled výzkumů, 80-81.

1836. Brachtl, Zdeněk 1992 (1996): Další etapa zjišťovacího výzkumu v Javorníku-Vsi (okr. Šumperk) – Fortsetzung der Versuchsgrabung in Javorník-Ves (Bez. Šumperk), Přehled výzkumů, 81.

1837. Brachtl, Zdeněk 1995 (1996): Hrad Pleče u Jindřichova na Moravě, Ročenka vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku, 23.

1838. Brestovanský, Petr – Stará, Marcela 1996: Hrad Návarov – výsledky archeologické sondáže v roce 1994 – Die Burg Návarov – Ergebnisse archäologischer Sonden im Jahre 1994, Castellologica bohemica 5, 93-100.

1839. Břicháček, Pavel 1996: Pomezí (okr. Jindřichův Hradec) – výsledky I. etapy záchranného archeologického výzkumu – Pomezí (Bezirk Jindřichův Hradec) – Ergebnisse der I. Etappe der archäologischen Rettungsforschung, Castellologica bohemica 5, 41-46.

1840. Černík, Miroslav – Koudela, Miroslav 1996 (1997): K historii hradu Hlubokého, Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 5 (24), 187-194.

1841. Doležel, Jiří 1992 (1996): Vrcholně středověká fortifikace nad údolím Křtinského potoka, k. ú. Babice nad Svitavou – Hochmittelalterliche Fortifikation über dem Tal des Křtiny-Baches, Katastralgebiet Babice nad Svitavou (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 76-77.

1842. Durdík, Tomáš 1996: Pozůstatky zástavby s románskými architektonickými prvky v areálu dolního hradu na Křivoklátě, Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 71-78.

1843. Durdík, Tomáš 1996: Burgen des mitteleuropäischen Kastelltyps. In: Forschungen zu Burgen und Schlösser, München, 177-184.

1844. Durdík, Tomáš 1996: Abriss der Entwicklung der böhmischen Artillerieburgfortifikationen des 15. und des Anfangs des 16. Jahrhunderts, Castella Maris Baltici 2, 35-46.

1845. Durdík, Tomáš 1996: Hrady pražského biskupství (arcibiskupství) – Die Burgen des Prager Bistums (Erzbistums), Archaeologia historica 21, 291-306.

1846. Durdík, Tomáš 1996: Die Kommenden und Burgen der Ritterorden in Böhmen, Castrum Bene 5, 39-59.

1847. Durdík, Tomáš 1996: Od hradu k zámku – hlavní vývojové tendence české hradní architektury 14. století, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 121-122.

1848. Durdík, Tomáš 1996: Přestavba Křivoklátu za Václava IV, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 245-246.

1849. Durdík, Tomáš 1996: Nástin vývoje hradů v Čechách a na Moravě. In: Cyklus přednášek k problematice péče o jednotlivé druhy památek, Praha, 205-214. Durdík, Tomáš 1996: System der königlichen Burgen in Böhmen, Chateau Gaillard XVII, 69-78.

1850. Durdík, Tomáš 1996: Kurzer Abriss der Burgenentwicklung in Böhmen, Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, 5, 6-24.

1851. Durdík, Tomáš 1997: Fortifications in the medieval villages of Bohemia, IBI Bulletin 50, 59-64.

1852. Durdík, Tomáš 1997: Castles in the air – King Wenceslas IVs residences in the cities of Prague, IBI Bulletin 50, 133-140.

1853. Durdík, Tomáš 1997: Von der Burg zum Schloss. Die Hauptentwicklungslinien der böhmischen Burgenarchitektur des 14. Jahrhundert, Forschungen zu Burgen und Schlössern 3, 153-170.

1854. Durdík, Tomáš 1997: Evropské souvislosti české hradní architektury. In: K současným problémům péče o památky, Praha, 68-71.

1855. Durdík, Tomáš 1997: České komendy a hrady rytířských řádů, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností, 35 (105), 52-55.

1856. Durdík, Tomáš 1997: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu – Die Burg Křivoklát der Luxemburgenzeit im Lichte der archäologischen Forschung, Archaeologia historica 22, 217-228.

1857. Durdík, Tomáš 1997: Úpravy přirozeného terénního reliéfu na českých hradech – Korrektionen des natürlichen Terrainreliefs an böhmischen Burgen, Archeologické rozhledy 49, 504-507.

1858. Durdík, Tomáš 1997: Die Nutzung und Entwicklung des Zwingers in der böhmischen Burgenarchitektur, Burgenforschung aus Sachsen 10, 110-129.

1859. Durdík, Tomáš 1997: Několik poznámek ke stavební podobě Karlštejna. In: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha, 51-58.

1860. Durdík, Tomáš – Gottfried, L. – Horynová, M. – Úlovec, Jiří 1996: Výběrová bibliografie hradu Karlštejna, Castellologica bohemica 5, 363-370.

1861. Durdík, Tomáš – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Záchranný výzkum na prvním nádvoří hradu Točníka v roce 1993 – Rettungsuntersuchung im ersten Burghof der Burg Točník im J. 1993, Castellologica bohemica 5, 255-278.

1862. Durdík, Tomáš – Hrabáková, Kamila – Kašpar, Vojtěch 1997: Výsledky záchranného archeologického výzkumu a restaurátorského průzkumu na hradě ve Vimperku v roce 1997 – Ergebnisse der archäologischen Rettungsgrabung und der restauratorischen Erforschung der Burg in Winterberg im Jahre 1997, Zlatá stezka 4, 179-193.

1863. Durdík, Tomáš – Chotěbor, Petr 1997: Romanesque vaults of the Prague Castle Royal Palace. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 169-175.

1864. Durdík, Tomáš – Roedl, Bohumír 1996: Žebrák a Točník očima Jana Havránka – Žebrák und Točník mit den Augen des Jan Havránek, Castellologica bohemica 5, 279-281.

1865. Dušek, Radim 1997: Nálezy a výzkum lanšperského hradu. In: Sborník lanšperského hradu, [Ústí nad Orlicí], 19-27.

1866. Ebel, Martin 1996: Tvrz ve Vinoři u Prahy – Die Feste in Vinoř bei Prag, Castellologica bohemica 5, 177-182.

1867. Fišera, Zdeněk 1997: Jeskynní hrad v Rytířské jeskyni (k. ú.

Lažánky, o. Blansko), Sborník muzea Blansko 97, 15-24.

1868. Fröhlich, Jiří 1996: Hraniční horský hrádek na Ostrém na Šumavě – Die

Gebirgsgrenzferte am Berge Osser in der Böhmerwald, Castellologica bohemica 5, 101-106.

1869. Gabriel, František 1996: K nutnosti dokumentace hradů – Zur Dringlichkeit der Burgendokumentation, Castellologica bohemica 5, 7-10.

1870. Glosová, Michaela 1997: Příspěvek k poznání rotundy hradu v Týnci nad Sázavou na základě oprav v interiéru, Památky středních Čech 11, 1, 31-37.

1871. Hanák, Václav 1995/1996: Výzkum hradní studny na Špilberku, Forum brunense, 181-192.

1872. Hašek, Vladimír – Měřínský, Zdeněk – Plaček, Miroslav 1996: Archeogeofyzikální prospekce odstraněného hradu ve Valticích ve vztahu ke stavebně historické analýze zámku – Archäogeophysikalische Prospektion der abgetragenen Burg in Valtice, Castellologica bohemica 5, 119-128.

1873. Huml, Václav 19977: K otázce lokalizace panského sídla a dvora v Čimicích v 16.-pol. 19. století – On the question of the manor and manorial farm at Čimice (Prague 8) in the 16th-first half of the 19. centuries. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 123-126.

1874. Chotěbor, Petr 1996: K problematice velkých a dispozičně složitějších českých tvrzí – Zur Problematik von grossen und kompliziert angeordneten Festen, Zprávy památkové péče 56, 36-41.

1875. Chotěbor, Petr 1996: Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti – Versuch um das Vergleichen der Festungen der weltlichen und der kirchlichen Obrigkeit, Archaeologia historica 21, 307-314.

1876. Chotěbor, Petr 1996: Povrchový průzkum tvrze v Nebovidech u Kolína – Oberflächenuntersuchung der Feste in Nebovidy bei Kolín, Castellologica bohemica 5, 135-140.

1877. Chotěbor, Petr 1997: Tvrz v Dobrši v kontextu českých tvrzí. In: Dobrš ’96. Sdružení pro obnovu Dobrše, Praha, 12-14.

1878. Chotěbor, Petr 1997: Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor) – Ergebnisse der Erforschung der Feste in Hamr (Bez. Tábor), Archaeologia historica 22, 229-233.

1879. Kalferst, Jiří – Prostředník, Jan 1996: Předstihový výzkum hradu Dolní Štěpanice (okr. Semily) – Vorlaufuntersuchung der Burg Dolní Štěpanice (Bezirk Semily), Castellologica bohemica 5, 63-74.

1880. Klápště, Jan 1996: Bedřichův Světec – šlechtické sídlo z 13. století. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 56-59.

1881. Kohoutek, Jiří 1997: Druhá etapa archeologického výzkumu hradu Sovince – Die zweite Etape der archäologischen Forschungen auf der Burg Sovinec, Časopis Slezského zemského muzea, B-Vědy společenské 46, 12-25.

1882. Kohoutek, Jiří 1997: Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně – Erforschung der Burg Helfenštejn, Archaeologia historica 22, 235-247. 1883. Kouřil, Pavel 1997: Die Burg Freudenstein in Schlesien und ihr Hinterland. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 382-393.

1884. Kouřil, Pavel – Prix, Dalibor – Wihoda, Martin 1997: Městské hrady v českém Slezsku – Stadtburgen in Böhmisch-Schlesien, Archaeologia historica 22, 249-272.

1885. Kouřil, Pavel – Wihoda, Martin 1996: Die Burgen Böhmisch – Schlesiens. Ihre Entstehung, Funktion und Stellung in der Siedlungsstruktur. In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech – Zamek, Wroclaw, 67-84.

1886. Kouřil, Pavel – Wihoda, Martin 1997: Přerovec – k počátkům opevněných šlechtických sídel ve Slezsku – Přerovec – zu den Abhängen der befestigten adeligen Sitze in Schlesien. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 204-218.

1887. Kroupa, Pavel 1996: Ke stavebnímu vývoji zámku ve Žlebech – Zur Bauentwicklung des Schlosses in Žleby, Castellologica bohemica 5, 345-352.

1888. Měřínský, Zdeněk 1997: Moravské a slezské hrady v lexikonu půdorysů hradů německého středověku, Vlastivědný věstník moravský 49, 196-209.

1889. Militký, Jiří 1996: Archeologický výzkum a průzkum v okolí Čertovy zdi na hradním návrší v Bechyni, okr. Tábor – Archäologische Forschung und Untersuchung der Umgebung der „Čertova zeď“ der Burganhöhe im Bechyně, Bezirk Tábor, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 173-178.

1890. Musil, František 1997: Doplňky soupisu moravských a slezských hrádků a tvrzí – Ergänzungen des Verzeichnisses der mährischen und schlesischen Hausberge und Festen, Časopis Slezského zemského muzea, B-Vědy společenské 46, 26-39.

1891. Musil, František 1997: Ještě jednou šlechtická sídla na Olomoucku, Střední Morava 5, 54-57.

1892. Nováček, Karel 1996: Nové výsledky archeologického výzkumu na hradě ve Velharticích (1993-1994) – Neue Ergebnisse archäologischer Forschungen auf der Burg Velhartice (1993-1994), Castellologica bohemica 5, 285-288.

1893. Panáček, Jaroslav 1996: Neopevněná panská sídla v České Lípě – Die nicht befestigten Herrensitze in Česká Lípa (Böhmisch Leipa), Castellologica bohemica 5, 205-216.

1894. Pešta, Jan 1996: Šelmberk – povrchový průzkum dolního hradu – Oberflächenuntersuchung der unteren Burg, Castellologica bohemica 5, 47-62.

1895. Plaček, Miroslav 1996: Poznatky o středověkém stavebním vývoji zámku ve Vranově nad Dyjí – Erkenntnisse über die mittelalterliche Bauentwicklung des Schlosses in Vranov nad Dyjí (Frain, Kreis Znaim), Průzkumy památek 3, 2, 51-64.

1896. Plaček, Miroslav 1997: Externí fortifikace drahotušského hradu – The external fortification of the Drahotuše castle. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 95-98.

1897. Plaček, Miroslav 1997: Hrady v hrazených moravských městech – Die Burgen in den befestigten mährischen Städten, Archaeologia historica 22, 199-215.

1898. Plaček, Miroslav 1997: Tvrz v Hostimi a její držitelé do počátku 17. století – Die Festung in Hostim und ihre Besitzer bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, Jižní Morava 33, 37-45.

1899. Procházka, Rudolf 1992 (1996): Povrchový sběr na předhradí hradu Šimberka, k. ú. Olbramkostel (okr. Znojmo) – Lesefunde aus der Vorburg der Burg Šimberk, Katastergebiet Olbramkostel (Bez. Znojmo), Přehled výzkumů, 75-76.

1900. Rychlý, Milan – Brachtl, Zdeněk 1992 (1996): Zjišťovací výzkum zříceniny hradu Pleče (o. Jindřichov, okr. Šumperk) – Versuchsgrabung an der Burgruine Pleče bei Jindřichov (Bez. Šumperk), Přehled výzkumů, 80.

1901. Rykl, Michael 1996: Podrobný průzkum paláce feudálního sídla v Mrači – Detaillierte Untersuchung des Palas im Feudalsitz in Mrač, Castellologica bohemica 5, 141-162.

1902. Sadílek, Jaroslav 1996: Hrady a tvrze okresu Blansko – stručný

přehled, Sborník muzea Blansko 96, 23-29.

1903. Sadílek, Jaroslav 1997: Hradisko u Vlčatína, Naším krajem 8, 38-39.

1904. Šebesta, Pavel 1997: Archäologische Forschung der Kaiserburg zu Eger – Archeologický výzkum chebského hradu. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 197-203.

1905. Šimeček, Pavel 1997: Kresebné rekonstrukce hradů z pohledu architekta – Zeichnerische Rekonstruktionen von Burgen aus der Sicht des Architekten, Vlastivědný věstník moravský 49, 48-53.

1906. Špaček, Jaroslav 1997: Některé nové poznatky ze stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu bývalého hrádku v Čelákovicích – Einige neue Erkenntnisse aus der bauhistorischen Forschung und archäologischen Untersuchung des ehemaligen Burgwalls in Čelákovice, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 193-206.

1907. Tymonová, Markéta 1996: Nález dvou koster na hradě Sovinci (okr.Bruntál), Střední Morava 2, 98-100.

1908. Tymonová, Markéta 1996: Nástin vývoje šlechtických sídel na Olomoucku, Střední Morava 3, 22-44.

1909. Úlovec, Jiří 1996: Herbert Weinelt a jeho výzkum panských sídel – Herbert Weinelt und seine Untersuchungen der Herrensitze, Castellologica bohemica 5, 11-22.

1910. Úlovec, Jiří 1996: Panská sídla v Krutěnicích – Herrensitze in Krutěnice, Castellologica bohemica 5, 163-176.

1911. Úlovec, Jiří 1996: Historie a stavební podoba tvrzí v Dubči (Praha 10) – Geschichte und Bauart der Festung in Dubeč (Praha10), Pražský sborník historický 29, 151-170.

1912. Úlovec, Jiří 1996: Plány jihomoravských měst, hradů a zámků z fondu Reichsstadt Nürnberg – Pläne südmährischer Städte, Burgen und Schlösser aus dem Bestand Reichsstadt Nürnberg, Jižní Morava 32, 267-293.

1913. Úlovec, Jiří 1996: Tvrz v Těšetinech u Klatov – Die Feste Těšetiny bei Klatovy (Klattau), Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 119-132.

1914. Úlovec, Jiří 1996: Zámek v Příčovech – Das Schloss in Příčovy, Podbrdsko 3, 21-45.

1915. Úlovec, Jiří 1996 (1997): Po stopách zapomenutých panských sídel ve Vokově u Chebu. In: Sborník Chebského muzea, 10-17.

1916. Úlovec, Jiří 1997: Zaniklé panské sídlo v Úlehli, Podbrdsko 4, 36-50.

1917. Úlovec, Jiří 1997: Hrad Kumburk – Die Burg Kumburk, Z Českého ráje a Podkrkonoší 10, 9-38.

1918. Úlovec, Jiří 1997: Ještě jednou hrad Zbiroh – Noch einmal die Burg Zbiroh, Z Českého ráje a Podkrkonoší 10, 169-170.

1919. Úlovec, Jiří 1997: Tvrz a zámek v Drslavicích na Klatovsku – Die Feste und das Schloss in Drslavice im Bezirk Klatovy, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 1-16.

1920. Úlovec, Jiří – Rykl, Michael 1996: Příspěvek k dějinám a stavební podobě tvrze a dvora Kouskova Lhotka – Beitrag zur Geschichte und Baugestaltung der Feste und des Meierhofes Kouskova Lhotka, Castellologica bohemica 5, 183-204.

1921. Unger, Josef 1996: Motte u Popic – Die Motte bei Popice, Castellologica bohemica 5, 217-226.

1922. Unger, Josef 1996: Opevněná sídla typu motte na jižní Moravě. In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej II, Miasta, Wroclaw, 173-179.

1923. Unger, Josef 1996 (1997): Stopy mladohradištního osídlení v místech středověkého hradu v Lelekovicích (okr. Brno-venkov) – Spuren der jungburgwallzeitlichen Besiedlung an Stelle der mittelalterlichen Burg in Lelekovice (Bez. Brno-Land), Pravěk, Nová řada 6, 189-193.

1924. Vařeka, Pavel 1996: Záchranný archeologický výzkum na hradě Točníku (okr. Beroun) v roce 1991 – Archäologische Rettungsforschung der Burg Točník (Bezirk Beroun) im Jahre 1991, Castellologica bohemica 5, 299-300.

1925. Vícha, František 1992 (1996): Identifikace tvrze v Lednici na Moravě (okr. Břeclav) na základě plánového a ikonografického průzkumu – Identifizierung der Feste von Lednice (Bez. Břeclav) in Mähren auf Grund einer Untersuchung der Pläne und ikonographischen Quellen, Přehled výzkumů, 110-111.

1926. Zatloukal, Richard 1997: Městský hrad v Jemnici (okr. Třebíč), Naším

krajem 8, 69-76.

2.5. Města – Towns and cities
1927. Beneš, Jaromír 1996: Archeologický a archeobotanický výzkum pozdně středověkého vodovodního díla z Prachatic – Archäologische und archäobotanische Erforschung des spätmittelalterlichen Wasserleitungswerkes in Prachatitz, Zlatá stezka 3, 158-181.

1928. Brachmann, Hansjürgen – Klápště, Jan 1996: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa (Schlu betrachtung), In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl. 6, 166-172.

1929. Bureš, Michal – Kašpar, Vojtěch – Vařeka, Pavel 1997: Sixtův dům, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 181-183.

1930. Burian, Vladislav 1996: Záchranný archeologický výzkum v Jindřichově Hradci, náměstí Míru čp. 164/I, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 48-49.

1931. Doležel, Jiří – Růžička, Václav 1992 (1996): Záchranný výzkum na pravěké a středověké sídlištní ploše v centru Kuřimi – Rettungsgrabung an der vorgeschichtlichen und mittelalterlichen Lokalität im Zentrum von Kuřim (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů, 88-90.

1932. Dragoun, Zdeněk 1996: K otázce výskytu břidlicových domů v Praze – Zur Frage des Vorkommens von Schieferhäusern in Prag, Průzkumy památek 3, 1, 49-54.

1933. Dragoun, Zdeněk – Havrda, Jan 1997: Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském – Romanische Häuser im Raum des Mariaplatzes in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 13, 131-144.

1934. Dragoun, Zdeněk – Škabrada, Jiří – Tryml, Michal 1997: K otázce románského původu zástavby domu čp. 56/I na Malém náměstí na Starém Městě pražském – Zum Frage des romanischen Ursprungs der Bebauung der Parzelle Konskr.- Nr. 456/I auf dem Kleinen Ring in der prager Altstadt, Průzkumy památek 4, 1, 136-138.

1935. Ernée, Michal – Thomová, Zuzana 1997: Raně středověké nálezy na území města Český Krumlov – Frühmittelalterliche Funde aus dem Stadtgebiet von Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 135-139.

1936. Fröhlich, Jiří 1996: Zaniklé podhradní městečko pod Zvíkovem, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 171-178.

1937. Fröhlich, Jiří – Adámek, Jan 1996: Archeologický výzkum parkánu v Písku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 49-50.

1938. Frolík, Jan 1996: Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi – Komenského ulici, Chrudimské vlastivědné listy 5, 4, 7-8.

1939. Frolík, Jan 1996: Archeologický výzkum Českého Brodu v letech 1994-1995, Archeologické rozhledy 48, 737-747.

1940. Frolík, Jan – Sigl, Jiří 1996: Počátky Kateřinského předměstí v Chrudimi z pohledu archeologie, Chrudimský vlastivědný sborník 1, 3-28.

1941. Frolík, Jan – Sigl, Jiří 1997: Archeologický výzkum v Chrudimi v r. 1996 – Archäologische Forschung in der Stadt Chrudim im Jahr 1996, Archaeologia historica 22, 115-119.

1942. Frolík, Jan – Sigl, Jiří 1997: Sídliště u kostela sv. Kříže v Chrudimi a jeho význam pro počátky města, Chrudimský vlastivědný sborník 2, 1-18.

1943. Frolík, Jan – Sigl, Jiří 1997: Předstihový archeologický výzkum v Chrudimi – Filištínské ulici na staveništi nové budovy Okresního archivu v roce 1996 – Precedence archaeological excavations at Chrudim-Filištínská street, at the site of a new District archive building in 1996, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 86-95.

1944. Frolík, Jan – Sigl, Jiří 1997: Archeologický výzkum v Chrudimi – Filištínské ulici na staveništi nové budovy archivu, Chrudimské vlastivědné listy, 6, 2, 5-6.

1945. Frolík, Jan – Sigl, Jiří 1997: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die Anfänge der Stadt. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 176-184.

1946. Frolík, Jan – Tomášek, Martin 1997: Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996; stav a perspektivy – Archäologie in der Stadt Kutná Hora im Jahr 1996. Der Zustand und Perspektiven, Archaeologia historica 22, 121-128.

1947. Gaža, Jan 1996: Archeologové v Kadani, Památky, příroda, život 28, 2, 33-38.

1948. Gojda, Martin 1996: Záchranný výzkum v Novém Městě nad Metují – Rescue excavations at Nové-Město-nad-Metují, Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 22, 88-92.

1949. Goš, Vladimír – Karel, Jiří 1997: Středověké opevnění města Rýmařova – Die mittelalterliche Befestigung der Stadt Rýmařov (Römerstadt), Bezirk Bruntál, Vlastivědný věstník moravský 49, 151-157.

1950. Hanák, Václav – Loskotová, Irena 1995/1996: Švédský zákop před Brnem, Forum brunense, 143-152.

1951. Himmelová, Zdenka 1992 (1996): Rettungsgrabung in Třebíč (Bez. Třebíč), Přehled výzkumů, 73.

1952. Himmelová, Zdenka – Procházka, Rudolf – Zatloukal, Richard 1992 (1996): Rettungsgrabungen in Brno 1992 (Bez. Brno-město), Přehled výzkumů, 67.

1953. Holodňák, Petr – Razím, Vladislav – Roedl, Bohumír 1997: Objev Čeradické brány v Žatci – Zum Fund des Tscheraditzer Tors in Žatec (Bez. Louny), Průzkumy památek 4, 1, 130-135.

1954. Hrdlička, Ladislav 1996: O ksztaltowaniu sie terenu Starego Miasta w Pradze, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 44, 1, 13-18.

1955. Hrdlička, Ladislav 1996: K procesu osídlování staroměstských teras. Výzkum v čp. 432/I – Zur Besiedlung der Altstädter Terrassen. Ausgrabung in NC 432/I, Archaeologica Pragensia 12, 163-183.

1956. Hrdlička, Ladislav 1997: From spontaneous to controlled development of the land relief of the Old Town of Prague. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 246-252.

1957. Huml, Václav 1996: K osídlení Ovocného trhu na Starém Městě pražském – Zur Besiedlung des Obstmarktes in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 12, 247-272.

1958. Huml, Václav 1997: K výzkumu fary u kostela sv. Michala na Starém Městě pražském – Zur Erforschung der Pfarre an der Kirche des hl. Michael in Prager Altstadt. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 293-301.

1959. Huml, Václav 1997: K nálezu studny v areálu kostela sv. Michala na Starém Městě pražském – Zu einem Brunnenfund im Areal der St. Michaelskirche in Prag 1, Archaeologica Pragensia 13, 183-199.

1960. Huml, Václav – Starec, Petr 1997: K osídlení areálu kostela sv. Michala a Malého náměstí na Starém Městě pražském. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 253-262.

1961. Hůrková, Jindra 1996: Záchranný archeologický výzkum čp. 152/I v Klatovech – Die archäologische Erforschung des Hauses, Nr. 152/I in Klatovy, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 111-129.

1962. Ježek, Martin 1996: Česká města na foliích würzburského alba (1. část), Průzkumy památek 3, 2, 35-50.

1963. Ježek, Martin 1997: Česká města na foliích würzburského alba (2.část), Böhmische Städte auf Blättern des würzburger Albums, Průzkumy památek 4, 2, 19-47.

1964. Ježek, Martin 1997: Hospodářský region středověkého města – Die Wirtschaftsregion der mittelalterlichen Stadt. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 309-320.

1965. Ježek, Martin – Slavík, Jiří 1997: Výsledky výzkumu v Jaroměři – Havlíčkově ulici – Results of excavations at Jaroměř-Havlíčkova street, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 96-111.

1966. Kašpar, Pavel – Kučerka, Petr 1997: Soubor předmětů hmotné kultury nalezených ve středověké studni v Tachově. In: Sborník Okresního muzea v Tachově 26, 16-69.

1967. Kašpar, Vojtěch 1996: Sídlištní komplex u kostela sv. Petra na Poříčí ve světle nových archeologických výzkumů, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 119-121.

1968. Klanicová, Evženie – Peška, Jaroslav 1992 (1996): Archeologický výzkum na náměstí T. G. Masaryka v Břeclavi (okr. Břeclav) – Archäologische Grabung auf dem T.-G.-Masaryk-Platz in Břeclav (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů, 74-75.

1969. Klápště, Jan 1997: O počátcích města Turnova. In: Turnovská vyznání. Sborník vydaný u příležitosti 725. výročí města Turnova, Turnov, 11-14.

1970. Klápště, Jan 1997: Das mittelalterliche Most und das Moster Land: die Stadt und ihre Region – Středověký Most a Mostecko: město a jeho zázemí. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 327-341.

1971. Klápště, Jan – Richter, Miroslav – Velímský, Tomáš 1996: Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl. 6, 148-165.

1972. Klápště, Jan – Velímský, Tomáš 1996: Most a jeho archeologický výzkum. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 56-59.

1973. Kohoutek, Jiří 1996: Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu – Neue Erkenntnisse über die Entwicklung der Stadt Uherský Brod im Mittelalter, Archaeologia historica 21, 373-384.

1974. Kotyza, Oldřich – Smetana, Jan – Tomas, Jindřich a kol. 1997: Dějiny města Litoměřic. Litoměřice.

1975. Krajíc, Rudolf 1996: Příspěvek k opevnění a zástavbě středověkého Sezimova Ústí (Archeologický výzkum v Bydlinského ulici v letech 1990-1991 – Ein Beitrag zur Befestigung und Bebauung der mittelalterlichen Stadt Sezimovo Ústí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 73-136.

1976. Měřínský, Zdeněk – Zumpfe, Eva 1997: Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře – Südmährische und niederösterreichische Städte, ihre Position in der Kulturentwicklung und ihre Reflexion in der Sachkultur, Archaeologia historica 22, 145-158.

1977. Motyková, Karla – Sedláčková, Hedvika 1996: Raně novověká zděná kanalizace objevená pod náměstím Přemyslovců v Nymburce, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností, 34 (104), 152-160.

1978. Nováček, Karel 1996: Raně středověké osídlení v areálu Nové Plzně – Frühmittelalterliche Besiedlung im Areal Neu-Pilsen, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 75-78.

1979. Nováček, Karel 1996: Městská archeologie v Tachově: výsledky a perspektivy – Stadtarchäologie in Tachau: Ergebnisse und Perspektiven, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 92-110.

1980. Plánek, Jan 1996: Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v roce 1996 – Bericht über die Erneuerung des historischen Stadtkerns von Prachatitz im Jahre 1996, Zlatá stezka 3, 289-295.

1981. Procházka, Rudolf 1992 (1996): Sledování plynofikace Telče (okr. Jihlava) v r. 1992 – Beaufsichtigung der Arbeiten am Gassleitungsnetz in Telč, Přehled výzkumů, 72-73.

1982. Procházka, Rudolf 1996: Zur Frage der ältesten Bebauung in den südmährischen Städten. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl. 6, 120-141.

1983. Procházka, Rudolf 1996: Die älteste Besiedlung des Petersberges in Brno und die Frage der Stadtentstehung, Kwartalnik historii kultury materialnej 44, 19-30.

1984. Prostředník, Jan 1996: Předstihový výzkum na náměstí Českého ráje v Turnově – Precedence excavations at the Český-ráj square in the town of Turnov, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 50-70.

1985. Rous, Pavel 1997: Výzkum profilu městských hradeb v Havlíčkově Brodě v roce 1982 – Investigations of a section of the municipal fortifications at Havlíčkova street in 1982, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 115-122.

1986. Starec, Petr 1996: Nový románský objekt v areálu ČVUT v Praze, Husova ul., čp. 240/I – Das neue romanische Objekt im Areal der Tschechischen Technischen Hochschule in Prag, Husova ulice, NC 240/I, Archaeologica Pragensia 12, 185-218.

1987. Starec, Petr 1996: Archeologický výzkum při budování kolektoru „Centrum 1.A“ – Die archäologische Ausgrabung beim bau des Kollektors „Centrum 1.A“, Archaeologica Pragensia 12, 309-322.

1988. Starec, Petr 1997: Archeologický výzkum při výstavbě kolektorových šachet v prostoru Havelského města v letech 1994-1995 – Die archäologische Ausgrabung beim Bau des Kollektors im Raum der Gallusstadt 1994-95, Archaeologica Pragensia 13, 157-172.

1989. Šebek, František 1996: Poznámky k nejstarším dějinám Pardubic – Anmerkungen zu der ältesten Geschichte von Pardubice, Východočeský sborník historický 5, 29-56.

1990. Šebesta, Pavel 1996 (1997): Archeologický výzkum chebského městského jádra – Archäologische Erforschung des Egerer Stadtkerns. In: Sborník Chebského muzea, 3-9.

1991. Škabrada, Jiří 1996: K pochopení původní struktury některých typů středověkých domů na široké parcele – Zum Begreifen der ursprünglichen Struktur mancher Typen mittelalterlichen Häuser auf breiten Grundstücken, Průzkumy památek 3, 1, 41-48.

1992. Škabrada, Jiří 1997: K charakteru domů v českých městech na kresbách würzburského alba – Zum Charakter der Häuser in den böhmischen Städten auf Zeichnungen des Würzburger Albums, Průzkumy památek 4, 2, 48-50.

1993. Thoma, Juraj 1996: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 85-90.

1994. Tomášek, Martin 1997: Archeologie posledních let o městě Čáslavi – Čáslav Archaeology in Recent Years. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 423-427.

1995. Tomášek, Martin 1997: To the beginnings of the town of Čáslav: rescue excavations on Žižka Square and their results – K počátkům města Čáslavi: záchranná akce na Žižkově náměstí a její výsledky. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 620-629.

1996. Vařeka, Pavel 1997: Archeologický výzkum v Žebráku (okr.Beroun), Podbrdsko 4, 7-31.

1997. Vařeka, Pavel 1997: Záchranné archeologické výzkumy v Rakovníku v roce 1996 – Rescue excavations in Rakovník in 1996. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 411-422.

1998. Vařeka, Pavel 1997: Záchranný výzkum pozdně středověkého domu v Sedlčanech – předběžná zpráva – Rescue excavations of the late medieval house in Sedlčany – preliminary report. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 399-406.

1999. Vařeka, Pavel – Bureš, Michal 1997: Hmotná kultura sídlištního komplexu u sv. Petra na Poříčí ve vrcholném a pozdním středověku – výzkum v letech 1988-1990 (Nálezy z kosti, kamene, bronzu, skla a keramické plastiky) – Die materielle Kultur des Siedlungskomplexes bei St. Peter auf dem Poritsch (Na Poříčí) im Hoch- und Spätmittelalter anhand der Grabung 1988-90. Knochen-,Stein-, Bronze- und Glasfunde, Keramikfiguren, Archaeologica Pragensia 13, 145-156.

2000. Vařeka, Pavel – Nováček, Karel 1997: Pozůstatky lokačního domu v čp. 289. Méně známá stavební tradice v Čechách vrcholného a pozdního středověku – Excavations of the timber house No. 289 in Plzeň (Pilsen). Little known building tradition in later Medieval Bohemia. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 488-497.

2001. Velímský, Tomáš 1997: Archeologický příspěvek ke studiu duchovní kultury v českých městech vrcholného středověku – Der archäologische Beitrag zur Erforschung der Geisteskultur in den böhmischen Städten des Hochmittelalters. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 650-653.

2002. Vondráčková, Kristina 1996: Nálezy ze středověkých studní pod jezuitským kostelem v Klatovech – Die Funde aus den mittelalterlichen Brunnen unter der Jesuitenkirche in Klatovy, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 134-159.

2003. Zavřel, Jan 1997: Iron making in the centre of Prague basin and possible origin of the name of the town of Praha (Prague). In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 667-671.
3. DUCHOVNÍ SVĚT – THE SPIRITUAL WORLD
3.1. Pohřebiště – Cemeteries
2004. Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří 1996: Písecké náhrobníky z 13.-18. století. Písek.

2005. Benková, Irena – Lutovský, Michal 1997: Středověké hroby ve Zdicích, okr. Beroun – Medieval graves in Zdice, distr. of Beroun. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 389-393.

2006. Bernat, Jiří – Lutovský, Michal – Vařeka, Pavel 1997: Raněstředověké osídlení Zbraslavi: pohřebiště na Zbraslavském náměstí – Zbraslav in the early Middle Ages: cemetery in the Zbraslav square. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 341-382.

2007. Dobisíková, Miluše – Kuželka, Vítězslav – Velemínský, Petr – Starec, Petr 1997: Archeologická dokumentace v areálu bývalého hřbitova u kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském – Die archäologische Dokumentation im Areal des ehemaligen Friedhofs bei St. Heinrich in der Prager Neustadt, Archaeologica Pragensia 13, 173-181.

2008. Fridrichová, Marie – Profantová, Naďa 1997: Časně slovanské žárové hroby z Prahy-Bohnic – Frühslawische Brandgräber aus Prag-Bohnice, Archaeologica Pragensia 13, 49-73.

2009. Galuška, Luděk 1996: To the possibility of moving the dating of the material culture on the basis of the study of the graves from Staré Město and Uherské Hradiště-Sady. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Bratislava, 267-279.

2010. Hlinomaz, Milan 1996: Les monuments funéraires dans les monasteres de Boheme et de Moravie. Évaluation d’un essai d’étude interdisciplinaire. In: Cisterciáci ve středověkém českém státě, Citeaux, 145-154.

2011. Krumphanzlová, Zdenka 1997: Kultovní místo na pohřebišti v Lahovicích – Eine Kultstätte auf dem Gräberfeld in Lahovice. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 394-401.

2012. Lutovský, Michal 1994 (1996): Kolínský knížecí hrob: ad fontes – Fürstengrab von Kolín: ad fontes, Sborník Národního muzea vPraze, A-Historie 48, 3/4, 37-76.

2013. Lutovský, Michal 1996: Kumulativní mohyla. K problematice raněstředověkého pohřbívání – Ein kumulatives Hügelgrab. Zur Problematik der frühmittelalterlichen Bestattungsart, Archeologické rozhledy 48, 113-125.

2014. Lutovský, Michal 1996: Láhev z raně středověkého pohřebiště v Dřevčicích, okr. Praha-východ, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 170.

2015. Lutovský, Michal 1996: K chronologii raně středověkých mohyl – Zur Chronologie der frühmittelalterlichen Hügelgräber, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 41-47.

2016. Lutovský, Michal 1997: Brandbestattungsritus im frühmittelalterlichen Böhmen: drei Überlegungen. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 433-438.

2017. Lutovský, Michal 1997: Několik poznámek k mohylovému pohřebišti u Ledenic, okr. České Budějovice – Einige Bemerkungen zum Hügelgräberfeld von Ledenice, Bez. České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 24-25.

2018. Lutovský, Michal 1997: Hroby knížat. Kapitoly z českých dějin a hrobové archeologie. Praha.

2019. Lutovský, Michal – Michálek, Jan 1997: Záchranný archeologický výzkum raně středověkých mohyl u Skočic, okr. Strakonice, v roce 1996 – Die Rettungsgrabung der frühmittelalterlichen Hügelgräber bei Skočice, Kreis Strakonice, im Jahre 1996, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 7-23.

2020. Měřínský, Zdeněk 1997: K problematice nekropolí druhé poloviny 10. až počátku 13. století na Moravě – Zur problematik der Gräberfelder der Zweiten Hälfte des 10. bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts in Mähren. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 87-94.

2021. Nechvátal, Bořivoj 1996: Další záchranná akce v Radomyšli, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 225-227.

2022. Nechvátal, Bořivoj 1997: K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic – Zur Problematik der Fundsituation des Gräberfeldes in Radomyšl bei Strakonice, Archaeologia historica 22, 61-96.

2023. Nechvátal, Bořivoj 1997: Třicet let od objevení slovanského mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 253-257.

2024. Pleinerová, Ivana 1996: Otázka dvou slovanských hrobů z Března. In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej, Wroclaw, 243-250.

2025. Profantová, Naďa – Lutovský, Michal 1996: K nálezům z raněstředověkého pohřebiště u Libčan, okr. Hradec Králové, Archeologické rozhledy 48, 141-143.

2026. Smetánka, Zdeněk 1997: Stopa magického jednání na pohřebišti za Jízdárnou Pražského hradu. Předběžná zpráva – A trace of a magical procedure on the Early Mediaeval cemetery behind the Riding school of the Prague Castle. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 27-31.

2027. Thomová, Zuzana 1996: Slovanské mohyly v prostoru Ledenice-Borovany, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 45.

2028. Thomová, Zuzana – Thoma, Juraj 1996: Slovanské mohyly v prostoru Ledenice-Borovany – Slawische Hügelgräber im Raum von Ledenice-Borovany, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 49-68.

2029. Tymonová, Markéta 1996: Atypický pohřeb z Týna nad Bečvou ve světle nálezů středověkých objektů s antropologickým obsahem, Střední Morava 2, 26-35.

2030. Unger, Josef 1997: Po stopách jednoho pohřebního zvyku z 16. století, Regiom ’96-’97, 38-43.

2031. Unger, Josef 1997: Hroby z 15. a 16. stol. s nádobami dnem vzhůru na jižní Moravě. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 639-649.

2032. Vorel, Petr 1997: Brakteát Přemysla Otakara II. jako „obolus mrtvých“ na pohřebišti v Pardubičkách, Muzejní a vlastivědnápráce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 168-169.

3.2. Sakrální stavby – Sacral buildings
2033. Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří 1996: Krypty kostela Povýšení svatého Kříže v Písku – Die Krypten der Kirche der Erhebung des Heiligen Kreuzes in Písek. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 167-180.

2034. Anderle, Jan 1996: Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni – Erforschung eines Sakralbaus an der nördlichen Seite der Sächsischer Brücke in Plzeň (Pilsen), Archaeologia historica 21, 81-85.

2035. Anderle, Jan – Procházka, Zdeněk 1996: Stavební vývoj kostela Narození Panny Marie v Domažlicích – Die Bauentwicklung der Mariägeburtskirche in Taus, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 1-5.

2036. Břicháček, Pavel – Muk, Jan 1996: Kostel sv. Jana Křtitele na Pomezí – výsledky stavebně historického a archeologického výzkumu – Kirche des hl. Johannes d. Täufers in Pomezí (Markel) – Ergebnisse einer bauhistorischen und archäologischen Untersuchung, Průzkumy památek 3, 1, 55-64.

2037. Čurda, Tomáš 1996: Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách – Archaeological excavations at Pardubičky, Archaeologia historica 21, 87-91.

2038. Dohnal, Vít 1997: Kostel sv. Maří Magdalény na olomouckém hradě – St.-Maria-Magdalena-Kirche in der Olmützer Burg, Časopis Slezského zemského muzea, B-Vědy společenské 46, 1-11.

2039. Dragoun, Zdeněk 1996: Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském – Der Fund eines romanischen Baues im Areal St. Ägidius in der Prager Altstadt, Archaeologia historica 21, 31-41.

2040. Dragoun, Zdeněk 1997: Zur Frage der frühmittelalterlichen Kirchen auf dem Gebiet der Prager Altstadt. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 149-159.

2041. Dragoun, Zdeněk – Havrda, Jan 1996: Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském – Neue Erkenntnisse über die Kirche des Hl. Leonhard in der Prager Altstadt. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 79-90.

2042. Fröhlich, Jiří 1997: Archeologický výzkum kaple sv. Alžběty v Heřmani – Archäologische Ausgrabung des Presbyteriums der Kapelle der hl. Elisabeth in Heřmaň (Bez. Písek), Průzkumy památek 4, 1, 39-40.

2043. Fuchs, Gerald – Hašek, Vladimír – Unger, Josef 1993-1994 (1997): Geophysikalische Prospektion und archäologische Grabungen in der Katharinkirche Frohnleiten (Steiermark), Přehled výzkumů, 277-283.

2044. Huml, Václav 1996: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském – Bisherige Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung in der St.-Michaelskirche in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 12, 219-246.

2045. Huml, Václav 1996: Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů – Die Prager Kirchen St. Michael und St. Kastulus in der Altstadt im Lichte der neuen archäologischen Grabungen, Archaeologia historica 21, 17-29.

2046. Ježek, Martin 1996: Pardubické kostely jako svědectví o vývoji města – Die Pardubizer Kirchen als Zeugen über die Stadtentwicklung, Archaeologia historica 21, 43-56.

2047. Ježek, Martin 1996: Příspěvek k poznání průběhu výstavby gotického kostela. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 147-152.

2048. Kašička, František – Nechvátal, Bořivoj 1996: Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady, Archaeologia historica 21, 93-102.

2049. Klíma, Bohuslav 1997: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Znojmo, 12-18.

2050. Konečný, Lubomír 1996: Románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. Brno.

2051. Konečný, Lubomír Jan 1996: Nejstarší krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brně – Die Ältesten Krypten und die Funktion der St.-Peters-Kirche in Brünn, Umění 44, 315-344.

2052. Kouřil, Pavel – Měřínský, Zdeněk 1996: Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů – Sakralarchitektur und Denkmäler der Sachkultur – Widerspiegelung der Äusserungen der geistigen Kultur aus den mährischen und schlesischen archäologischen Ausgrabungen (Arbeitsthese), Archaeologia historica 21, 111-119.

2053. Kovárník, Jaromír 1997: Dějiny zkoumání a památkové ochrany znojemské rotundy. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Znojmo, 4-12.

2054. Kubková, Jana 1996: Baptisterium a architektura českého středověku – Das Baptisterium und die Architektur des tschechischen Mittelalters, Archaeologia historica 21, 131-137.

2055. Obšusta, Petr 1997: Výzkum románského dvorce a kostela sv. Anny

v Přibyslavicích, Naším krajem 8, 40-58.

2056. Odehnal, František – Podborský, Vladimír (ed.) 1996: Sv. Kliment

u Lipůvky. Významná památka z počátku našich dějin. Brno.

2057. Peška, Marek 1994 (1996): Nález středověké mozaikové dlažby v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně – Entdeckung des mittelalterlichen Mosaikpflasters in der St. Peter-und-Paul-Kathedrale in Brno, Pravěk, Nová řada 4, 297-306.

2058. Razím, Vladislav 1996: Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst – Sakralbauten im Verteidigungssystem der mittelalterlichen Städte, Archaeologia historica 21, 151-167.

2059. Sommer, Jan 1997: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově – Gothic churches with defence arrangements in the countryside of Bohemia. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 111-114 (2. uprav. vyd.).

2060. Sommer, Petr 1997: Der Grundstein der Rundkirche von Levý Hradec – Základní kámen levohradecké rotundy. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 586-595.

2061. Sommer, Petr 1997: Raně středověká ecclesia lignea a archeologie – Frühmittelalterliche „ecclesia lignea“ und Archäologie. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 276-278.

2062. Thoma, Juraj 1996: Nález zbytků neznámé architektury u kostela Panny Marie v Kájově na Krumlovsku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 124-127.

2063. Unger, Josef 1994 (1996): Jak vypadal kostel v Brně na Petrově ve 13. století – Wie die Brünner Kirche auf dem Petersberg im 13. Jahrhundert aussah, Pravěk, Nová řada 4, 289-295.

2064. Unger, Josef 1997: Archeologický výzkum v kostele sv. Marka v Mostištích u Velkého Meziříčí, Vlastivědný věstník moravský 49, 288-292.

2065. Unger, Josef – Procházka, Rudolf 1992 (1996): Fortsetzung der archäologischen Grabungen in der Kathedrale St. Peter und Paul in Brno (Bez. Brno-město), Přehled výzkumů, 74.

2066. Vidmanová, Anežka 1997: Poznámky k datačnímu nápisu v kapli sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Znojmo, 50-58.

2067. Vlček, Roman 1994 (1996): Charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně – Charakteristik von Mörteln und Anwürfen in der St. Peter-und-Paul-Kirche in Brno, Pravěk, Nová řada 4, 313-317.

3.3. Kláštery – Monasteries
2068. Burian, Václav 1997: Podpodlažní skrýše v dolanské kartuzii – Verstecke unter dem Fussboden im Kartause von Dolany. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 269-271.

2069. Čižmář, Zdeněk – Kohoutek, Jiří 1997: K nejstaršímu raněstředověkému osídlení bývalého kláštera Hradisko u Olomouce – Zur ältesten frühmittelalterlichen Besiedlung des Klosters Hradisko bei Olmütz. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 279-288.

2070. Čižmář, Zdeněk – Šmíd, Miroslav 1997: Výsledky předstihového a záchranného výzkumu na ploše ambitu bývalého augustiniánského kláštera v Prostějově, Štafeta 28, 53-59.

2071. Charvátová, Kateřina 1996: 800 let cisterciáckého opatství v Oseku, Dějiny a současnost, 18, 6, 44-48.

2072. Charvátová, Kateřina 1996: The Economy of the Cistercians in Bohemia. In: Cisterciáci ve středověkém českém státě, Citeaux, 183-192.

2073. Charvátová, Kateřina 1996: Historie oseckého kláštera od založení do roku 1421. In: 800 let kláštera Osek, Osek, 49-62.

2074. Charvátová, Kateřina 1996: Ekonomika oseckého kláštera ve 13. a 14. století. In: 800 let kláštera Osek, Osek, 287-305.

2075. Charvátová, Kateřina 1997: Několik poznámek k dějinám osídlení na panstvích cisterciáckých klášterů v Čechách a ve Slezsku. In: Krzeszów uswiecony laska, Wroclaw, 78-85.

2076. Kamenická, Eva 1996: Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů – Das Kloster in Plasy, Archaeologia historica 21, 57-80.

2077. Kohoutek, Jiří 1996: Nové objevy v areálu velehradského kláštera – Neue Funde im Klosterareal Velehrad, Slovácko 38, 119-138.

2078. Kroupa, Petr – Kroupa, Jiří – Slavíček, Lubomír – Unger, Josef 1997: Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny – umělecká výzdoba – ikonologie. Znojmo.

2079. Pachner, Jaroslav 1997: Johanitská komenda v Kadani, Památky, příroda, život 29, 33-39.

2080. Procházka, Rudolf – Loskotová, Irena 1996: Die archäologische Erforschung der Bettelordensklöster in Brno. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, 251-259.

2081. Radoměrský, Pavel 1997: K výzkumu zaniklého kláštera v Louňovicích pod Blaníkem a příspěvek k datu jeho založení – Zum Datum der Gründung von Louňovice unter dem Blaníkberg (Bezirk Benešov), Středočeský vlastivědný sborník 15, 97-104.

2082. Reichertová, Květa 1997: Několik poznámek k hodnocení raněstředověké zástavby v bývalém klášteře sv. Prokopa na Sázavě – Einige Bemerkungen zur Auswertung der frühmittelalterlichen Bebauung im ehemaligen St. Prokopius-Kloster in Sázava. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 289-292.

2083. Skálová, Vanda – Tomášek, Martin 1996: Pozůstatky minoritského kláštera v Čáslavi, Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 99-104.

2084. Sommer, Petr 1996: Zum Stand der monastischen Archäologie in Böhmen, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, 169-177.

2085. Sommer, Petr 1996: Benediktinské opatství v Sázavě a jeho laické zázemí. In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym, Wroclaw, 419-424.

2086. Sommer, Petr 1996: Eine Dienstsiedlung des Benediktiner-Klosters in Sázava. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl. 6, 142-147.

2087. Sommer, Petr 1997: Sázavský klášter v novověku, Sázavsko. Historie, tradice, současnost 4, 5-22.

2088. Staňa, Čeněk 1997: Anfänge des Klosters in Rajhrad im Lichte der archäologischen Quellen. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 597-609.

2089. Široký, Radek 1996: K počátkům mendikantských klášterů v českých zemích – Zu den Anfängen der Mendikantenklöster in den Böhmischen Ländern, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 79-91.

2090. Unger, Josef – Kroupa, Petr – Dvořák, Jaroslav – Sejbal, Jiří 1996: Archeologický, uměleckohistorický, petrografický a numismatický výzkum v areálu louckého kláštera roku 1995 – Archäologische, kunsthistorische, petrographische und numismatische Untersuchungen im Areal des Klosters in Louka (Bruck), JižníMorava 32, 27-48.

2091. Vlček, Pavel – Sommer, Petr – Foltýn, Dušan 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

2092. Waldhauser, Jiří 1996: Archeologické vykopávky opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 14, 83-84.

2093. Zatloukal, Richard 1992 (1996): Rettungsgrabung in Dominikanerkloster in Jihlava (Bez. Jihlava), Přehled výzkumů, 73-74.

2094. Zatloukal, Richard 1996 (1997): Nález dvou středověkých pecí typu

hypocaustum v minoritském klášteře v Jihlavě – Der Befund der zwei

mittelalterlichen Öfen des Hypocaustumtypus im Minoritenkloster in

Jihlava (Iglau), Vlastivědný sborník Vysočiny 10, 11-34.

3.4. Varia – Varia
2095. Dragoun, Zdeněk – Havrda, Jan 1996: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském – Plakette mit dem Symbol des Evangelisten Lukas aus der Kirche des hl. Leonhard in Prag, Altstadt, Průzkumy památek 3, 1, 115-118.

2096. Fröhlich, Jiří 1997: Středověká stavební obětina z Písku – Das mittelalterliche Bauopfer in Písek, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 140-143.

2097. Frolík, Jan 1997: Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu – The second archaeological find of a chalice from Prague Castle, Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 53-56, (2. uprav. vyd.).

2098. Hájková, Michaela 1997: Homo ludens Pragensis. Příspěvek k dějinám karetní hry v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách – Homo ludens Pragensis, Archeologické rozhledy 49, 106-123.

2099. Hrubý, Vladimír – Sigl, Jiří 1996: Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové – Wallfahrtsabzeichen mit der Darstellung St. Stanislaus aus der archäologischen Grabung in Hradec Králové, Archaeologia historica 21, 7-15.

2100. Charvát, Petr 1996: Who are Ibrahim’s „Turks“? (a discussion note). In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha, 72-73.

2101. Janák, Vratislav 1997: Kotouč ve středověku. In: Kotouč – Hora Olivetská (katalog výstavy), Nový Jičín, 13-15.

2102. Justová-Princová, Jarmila 1996: Die Christianisierung der Slawnikendomäne. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D., Praha, 37-51.

2103. Kostílková, Marie 1997: Oltářní tumba v kapli sv. Vojtěcha, nález ostatků sv. Vojtěcha roku 1880 a jejich další osudy – Die Altartumba in der St. Adalbertskapelle Fund der Reliquien im Jahre 1880 und ihr weiters Schicksal. In: Svatý Vojtěch. Sborník k mileniu, Praha, 141-167.

2104. Kubková, Jana 1997: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 402-407.

2105. Nechvátal, Bořivoj 1997: Středověká křtitelnice v Radomyšli u Strakonic, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 253-257.

2106. Nechvátal, Bořivoj 1997: Vyšehrad a svatý Vojtěch. In: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha, 42-53.

2107. Princová-Justová, Jarmila 1997: Zastavení Vojtěchova života v Čechách. In: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha, 18-25.

2108. Profantová, Naďa 1996: To central Asia and beyond: Oriental motifs in the applied arts of the late Avar and Great Moravian epochs (8th-9th century). In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Cristianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D., Praha, 26-36.

2109. Prostředník, Jan 1997: Raně středověký objekt kultovního charakteru z Mladé Boleslavi. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 520-524.

2110. Sommer, Petr 1996: Christianizace střední Evropy a archeologické prameny, Slavia Antiqua 37, 137-145.

2111. Staňa, Čeněk 1995 (1996): Příspěvek k poznání horizontu veligradského šperku – Beitrag zur Erkenntnis des Veligrader Schmuck-Horizonts, Sborník prací FF BU, E-40, 37-45.

2112. Šmahel, František 1997: Der blaue Hut aus Sezimovo Ústí. Ein Beitrag zur Rechtsarchäologie. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 610-614.
4. ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA – AGRICULTURE AND NUTRITION
2113. Beranová, Magdalena 1996: K otázce nádob na pití ve 13. a první polovině 14. stol. – Zur Frage der Trinkgefässe im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Archeologické rozhledy 48, 515-519.
5. NEZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VČETNĚ STUDIA VÝROBKŮ) – NON-AGRICULTURAL PRODUCTION (INCLUDING ARTIFACTS STUDIES)
5.1. Keramika – Pottery
2114. Anderle, Jan 1996: Pozdně renesanční kachle z fary v Boru – Spätrenaissance-Kacheln aus dem Pfarrhaus in Bor u Tachova (Haid), Průzkumy památek 3, 1, 113-115.

2115. Bláha, Josef 1997: K projevům kulturních vlivů na keramice raného a vrcholného středověku v horním Podyjí – Die Kultureinflüsse auf die früh- und hochmittelalterliche Keramik im oberen Thaya gebiet. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 225-229.

2116. Brachtl, Zdeněk 1996: Keramická středověká plastika koníčka z Javorníku-Vsi – Mittelalterliche Tonplastik – ein Pferdchen aus Javorník-Ves (Bezirk Jeseník), Vlastivědný věstník moravský 48, 287-290.

2117. Břicháček, Pavel 1996: Drobná pozdně gotická plastika z hradu Landštejna (o. Jindřichův Hradec) – Kleine spätgotische Plastik aus der Burg Landštejn, Bezirk Jindřichův Hradec. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 133-136.

2118. Břicháček, Pavel 1997: Středověká kamenina Falkeho skupiny z hradu Landštejna, okr. Jindřichův Hradec – Mittelalterliches Steinzeug der Falke-Gruppe aus der Burg Landstein, Bez. Jindřichův Hradec. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 88-92.

2119. Břicháček, Pavel 1997: Nález románských dlaždic v Kostelci u Křížků (o. Praha-východ) – Finds of Romanesque floor tiles at the site of Kostelec-u Křížků (district of Praha-východ). In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 47-48, (2. uprav. vyd.)

2120. Břicháček, Pavel – Hereit, Petr 1996: Renesanční kachle s motivy biblických hrdinů ze západních Čech – Die Renaissancekacheln mit den Motiven der biblischer Helden aus Westböhmen, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 130-133.

2121. Doubová, Marie – Nechvátal, Bořivoj 1996: Středověká hrnčířská pec v Plzni – Lochotínské ulici (s nálezy keramiky z mladší doby římské a starší až mladší doby hradištní), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 41-74.

2122. Dragoun, Zdeněk 1997: Specifický typ poháru z pražských nálezů – Der spezifische Typ des Bechers aus den Prager Funden, Archaeologia historica 22, 321-329.

2123. Drobný, Tomáš – Sedláčková, Hedvika 1997: Kachle a sklo z odpadní jímky ze 16. století v Olomouci – Ofenkacheln und Glas aus einem Abfallbehälter von dem 16. Jh. in Olomouc (Olmütz), Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 129-140.

2124. Durdík, Tomáš – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Neobvyklý manýristický kachel s alegorií ohně z hradu Křivoklátu – Ungewöhnliche manieristische Kachel mit der Allegorie des Feuers von der Burg Křivoklát, Castellologica bohemica 5, 247-254.

2125. Ernée, Michal 1996: Nový typ gotické dlaždice z Českého Krumlova – Eine neue Relieffliese aus Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 69-71.

2126. Ernée, Michal – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Nález nádobkového kachle ze 13. století v Českém Krumlově – Ein Fund der Ofenkachel aus dem 13. Jahrhundert in Český Krumlov, Archeologické rozhledy 48, 143-145.

2127. Frolík, Jan – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Chrudimský hrnčíř Jan Medek a jeho výrobky, Chrudimské vlastivědné listy 5, 5, 1-3.

2128. Glosová, Michaela – Hazlbauer, Zdeněk – Volf, Petr 1996:Stavební rekonstrukce dobových kamen v Muzeu Komenského v Přerově – Baurekonstruktion des Kachelofens im Comenius-Museum in Přerov, Vlastivědný věstník moravský 48, 394-402.

2129. Goš, Vladimír 1997: Unikátní kachel z Bludovečku, Severní Morava 73, 54.

2130. Hazlbauer, Zdeněk 1996: Historické kamnové kachle ze sbírek Městského muzea v Počátkách, okr. Pelhřimov – Historische Ofenkacheln aus den Sammlungen des Stadtmuseums in Počátky, Bez. Pelhřimov, Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 28.

2131. Hazlbauer, Zdeněk 1996: Historické kamnové kachle na zámku v Zalužanech – Die historischen Ofenkacheln aus dem Schloss in Zalužany, Podbrdsko 3, 7-20.

2132. Hazlbauer, Zdeněk 1996: Kaflarstwo Wielkopolskie – Przeglad badan, Archeologické rozhledy 48, 522-523.

2133. Hazlbauer, Zdeněk 1996: Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích – Jesus als Kind auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln, Archaeologia historica 21, 453-463.

2134. Hazlbauer, Zdeněk 1996: Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích – Religiöse Motive auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln, Archaeologia historica 21, 465-482.

2135. Hazlbauer, Zdeněk 1996: Neznámý motiv mušketýra na českém kamnovém kachli – Unbekanntes Motiv eines Musketiers auf einer böhmischer Ofenkachel, Zprávy památkové péče 56, 129-131.

2136. Hazlbauer, Zdeněk 1997: Náhodný nález raně novověkých kachlů v areálu hradu v Týnci nad Sázavou – Zufallsfund frühneuzeitlicher Kacheln im Areal der Burg in Týnec nad Sázavou, Památky středních Čech 11, 1, 23-30.

2137. Hazlbauer, Zdeněk 1997: Pestře glazovaná renesanční kamna z Hrubé Skály – Ein Ofen mit bunter Glasur aus Hrubá Skála. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 215-226.

2138. Hazlbauer, Zdeněk 1997: Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích – Darstellung Jesu Christi in seiner erwachsenen Gestalt auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln, Archaeologia historica 22, 345-362.

2139. Hazlbauer, Zdeněk – Hlaváček, Josef 1997: Početný pozdně renesanční kachlový soubor z hradu Rýzmburku, okr. Náchod – An abundant find of late Renaissance stove tiles from the castle of Rýzmburk, district of Náchod, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 123-135.

2140. Hazlbauer, Zdeněk – Pavlík, Čeněk 1996: Renesanční kachle z hradu Děvína, o. Česká Lípa – Renaissance-Kacheln aus der Burg Děvín, Bezirk Česká Lípa, Castellologica bohemica 5, 231-246.

2141. Hazlbauer, Zdeněk – Richter, Miroslav 1997: Kadluby pro výrobu gotických kamnových článků. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 85-88.

2142. Karel, Jiří 1996: Vzácná skupina gotické keramiky v rýmařovských nálezech, Střední Morava 3, 80-83.

2143. Kavánová, Blanka 1996: K relativní chronologii keramiky v Mikulčicích – Zur relativen Chronologie der Keramik in Mikulčice, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 125-154.

2144. Klápště, Jan 1997: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě, Archaeologia Historica Polona 5, 163-174.

2145. Korený, Rastislav 1997: Nález vrcholně středověké až novověké keramiky ve Svatém Poli u Dobříše, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 215-216.

2146. Krajíc, Rudolf 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). Písek.

2147. Loskotová, Irena 1997: Keramika ze švédského zákopu před Brnem – Die Keramikfunde aus einer schwedischen Schanze vor Brno, Archaeologia historica 22, 309-313.

2148. Loskotová, Irena – Procházka, Rudolf 1996 (1997): Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk, Nová řada 6, 199-228.

2149. Macháček, Jiří 1995 (1996): Keramika středodunajské kulturní tradice. Příspěvek k diskusi o terminologii raného středověku – Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition. Beitrag zur Diskussion über die Terminologie des Frühmittelalters, Sborník prací FF BU, E-40, 61-67.

2150. Macháček, Jiří 1997: Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition, Slovenská archeológia 45, 353-408.

2151. Mařík, Jan 1997: Pánve klučovského typu – Die Pfannen des Klučover Typs, Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 32.

2152. Meduna, Petr 1997: Značka na nádobě – nebo naopak?. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 451-452.

2153. Měchurová, Zdeňka 1997: Středověká keramika z Konůvek (kat. Heršpice, okr. Vyškov) – Die mittelalterliche Keramik von Konůvky (Kat. Heršpice, Bez. Vyškov), Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 149-181.

2154. Měchurová, Zdeňka 1997: Kachlová kamna z tvrze v Konůvkách (okr.Vyškov) – Der Kachelofen in der Feste von Konůvky (Bez. Vyškov). In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 191-196.

2155. Měřínský, Zdeněk 1997: Iterum „Ad lupum predicantem“. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 459-466.

2156. Měřínský, Zdeněk 1997: Pohár kutnohorského typu z Jihlavy – A Kutná-Hora type beaker from the town of Jihlava. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 77-80, (2. uprav. vyd.).

2157. Měřínský, Zdeněk – Zumpfe, Eva 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie, Archaeologia historica 21, 499-503.

2158. Metlička, Milan 1996: Starohradištní objekt s pražnicí z Plzně – Lochotínské ulice -Eine altburgwallzeitliche Grube mit keramischer Röstpfanne aus Pilsen, Lochotínská Strasse, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 13, 30-40.

2159. Nováček, Karel 1997: Nádoba z mincovního nálezu v Kolvíně, Podbrdsko 4, 171-172.

2160. Pajer, Jiří 1996: K počátkům habánské keramické výroby na Moravě – Zu Anfängen der habanischen Keramikproduktion in Mähren, Jižní Morava 32, 83-93.

2161. Profantová, Naďa 1996: On some Danubian influences in 8th-9th-century Bohemia: Particular pottery shapes. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Bratislava, 227-243.

2162. Procházka, Rudolf 1994 (1996): Brněnská stolní a kuchyňská keramika 2. poloviny 14. století – počátku 15. století – Die Brünner Tisch- und Küchenkeramik aus der 2. Hälfte des 14. -Anfang des 15. Jahrhunderts, Pravěk, Nová řada 4, 323-344.

2163. Prudká, Alena 1996: Prostějovské renesanční kachle, Štafeta, 27, 62-66.

2164. Richterová, Julie 1997: Nález fragmentu kachle s reliéfem orlice z výzkumu v Praze – Der Fund eines Kachelfragmentes mit einem Adlerrelief aus einer Ausgrabung in Prag, Archeologické rozhledy 49, 150-156.

2165. Tecl, Rudolf 1996: Sláva táborských kamen, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 57-58.

2166. Ulrychová, Eva 1996: Kachel s motivem Meluziny z tvrziště Chloumky (o. Jičín) – A stove tile with motif of the mermaid, or Mélusine, from a deserted manor site at Chloumky, district of Jičín, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 86-87.

2167. Varhaník, Jiří 1997: Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu – Funde der akustischen Gefässe in der Kirche des Minoritenklosters in Cheb (Eger), Archaeologia historica 22, 315-319.

2168. Vokolek, Vít 1997: Nálezy časně slovanské keramiky ve východních Čechách. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 654-658.

5.2. Sklo – Glass
2169. Černá, Eva 1996: Islamisches Glas in mittelalterlichen Böhmen. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha, 103-106.

2170. Černá, Eva 1997: Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu – Glas in der Ausstattung des mittelalterlichen Hauses in der Stadt Most, Archaeologia historica 22, 331-344.

2171. Fröhlich, Jiří 1996: K lokalizaci skláren v Novohradských horách – Zur Lokalisierung von Glashütten im Gratzener Bergland (Novohradské hory), Jihočeský sborník historický 65, 3-9.

2172. Fröhlich, Jiří 1997: Vývoj archeologického výzkumu skláren Prachaticka – Die Entwicklung der archäologischen Erforschung der Glashütten im Prachatitzer Gebiet, Zlatá stezka 4, 175-176.

2173. Fröhlich, Jiří 1997: Exkurze na výzkum sklárny v Reichenau am Freiwalde, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 155.

2174. Frýda, František 1997: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech – Glass goblets of the Bohemian type and their situation in the material culture of mediaeval Bohemia. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 99-106.

2175. Gelnar, Michal 1997: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku – Mittelalterliche Glashütten auf dem Gebiet des Bezirkes Česká Lípa, Bezděz 6, 41-60.

2176. Himmelová, Zdenka 1997: Nálezy dutého skla z archeologického výzkumu hradu Melic na Vyškovsku – Das Hohlglas in den archäologischen Funden von der Burg Melice. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 219-224.

2177. Pertl, Miroslav 1997: Schürerovská sklená huť u vsi Broumy – The Schürer-family glass foudry by the village of Broumy. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 127-132 (2. uprav. vyd.).

2178. Sedláčková, Hedvika a kol. 1997: Renesanční sklo a další archeologické nálezy z Nymburka. Libice nad Cidlinou.

2179. Sychra, Adolf 1997: Vztah bývalé boskovické sklárny „na Suchém kopci“ k zaniklé středověké osadě Bouchenci, Vlastivědný věstník moravský 49, 75-77.

2180. Teryngerová, Hana 1997: Kolekce renesančního skla z opavských archeologických nálezů. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 69-72.

5.3. Textil – Textile
2181. Bažantová, Nina 1996: Romanesque and early Gothic silk textiles from Czech sources. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha, 93-102.

2182. Bažantová, Nina 1996: Svatováclavské textilní relikvie – The Textile Relics of St. Wenceslas, Listy filologické 119, 19-51.

2183. Bravermanová, Milena 1997: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského, českého krále, zv. Kaše. Exkurs do módy začátku 14. století. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 67-84.

2184. Bravermanová, Milena – Čierna, Andrea 1997: Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Leichentextilien aus dem Grab des Rudolf II. aus der Königsgruft im St. Veitsdom in der Prager Burg, Archaeologia historica 22, 363-385.

2185. Bravermanová, Milena – Samohýlová, Alena 1997: Textilie z hrobu Ferdinanda I. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv.Víta na Pražském hradě – Textiles from the Tomb of Ferdinand I of Hapsburg, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 65-91.

2186. Březinová, Helena 1996: Fragment textilie. In: Gotika v západních Čechách (1230-1530) II, Praha, 567.

2187. Březinová, Helena 1996: Die Textilforschung in der Tschechischen Republik, Archaeological Textiles Newsletter 22, 11-14, 26-28.

2188. Březinová, Helena 1997: Doklady textilní výroby v 6.-12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky archeologické 88, 2, 124-179.

2189. Březinová, Helena 1997: An overview of early medieval textileproduction – Drobná sonda do raně středověkého textilnictví. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 85-87.

2190. Gojda, Martin 1996: A few Comments on the archaeologists’ Approach to the Bayeux Iconography, Památky archeologické 87, 2, 174-175.

5.4. Kovy – Metals
2191. Durdík, Tomáš – Pertl, Miroslav 1996: Meč Rudolfa, rakouského a švábského vévody. In: Pohřební výbava českého krále Rudolfa – nejstarší Habsburkové na Pražském hradě, Praha, 66-73.

2192. Durdík, Tomáš – Valentová, Jarmila 1996: Kolečková ostruha z hradu Šemberka – Der Radsporn aus der Burg Šemberk, Castellologica bohemica 5, 229-230.

2193. Frel, Jiří 1995 (1996): Křížky z Mikulčic, dva příspěvky v Pravěku NŘ 3, 1993, 193-225, Pravěk, Nová řada 5, 316-318.

2194. Fröhlich, Jiří 1996: Doplněk k souboru militárií z třicetileté války z Volarských šancí – Ergänzung zum Komplex der Militaria aus dem Dreissigjährigen Krieg aus den Schanzen von Volary, Archeologické rozhledy 48, 519-521.

2195. Goš, Vladimír 1996: Palcát ze 13. století v muzejních sbírkách. Kulturní život Šumperka 38, srpen, 1. a 2. s. obálky.

2196. Charvát, Petr 1997: Čáslavský zlatý prsten a jeho výzdoba – The golden ring of Čáslav and its decoration. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 23-25, (2. uprav. vyd.)

2197. Krajíc, Rudolf – Kukla, Zdeněk – Nekuda, Rostislav 1997: Středověký meč ze Mstěnic – Das mittelalterliche Schwert von der Wüstung Mstěnice. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70.narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 250-258.

2198. Michna, Pavel 1997: Tesák z Janoslavic na Šumpersku. Příspěvek k poznání jednoho druhu archeologických nálezů – Eine Hauswehr aus Janoslavice in der Umgegend von Šumperk. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 259-268.

2199. Profantová, Naďa 1997: Ein Hortfund von Eisengegenständen aus Plužná, Kreis Mladá Boleslav – Soubor železných předmětů z Plužné, okr. Mladá Boleslav. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 514-519.

2200. Rataj, Jan – Sommer, Petr 1997: Nález křížku typu Caravaca v Praze 4-Michli – Find of a Caravaca-type cross at Praha 4-Michle. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, 2. uprav. vyd., Praha, 137- 142.

2201. Richterová, Julie 1996: Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze – Ringförmige Schnallen aus der Forschung auf dem Jungmannsplatz in Prag, Archaeologia historica 21, 493-498.

2202. Sadílek, Jaroslav 1996: Průzkum hornických stařin z 13. století v lokalitě „Havírna“, k. ú. Štěpánov nad Svratkou (okr. Žďár nad Sázavou), Archeologia technica 10, 93-97.

2203. Smutný, Bohumír 1997: Železářská výroba na jevišovickém panství v poslední třetině 17. století – Eisenproduktion auf dem Herrengut Jevišovice im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts, Jižní Morava 33, 47-57.

2204. Stránská, Radmila – Blažíková, Jarmila – Rek, Antonín – Stránský, Karel 1996: Nálezy z lokality tzv. „Kratzerova hamru“ ve Žďáře nad Sázavou, Archeologia technica 10, 51-60.

2205. Stránský, Karel 1996: Historie železářského hutnictví na Českomoravské vysočině, Archeologia technica 10, 34-44.

2206. Stránský, Karel – Merta, Jiří – Rek, Antonín 1996: Pracoval v osadě Dlouhý u Trhové Kamenice železářský hamr s kusovou pecí nebo dřevouhelná vysoká pec?, Archeologia technica 10, 78-81.

2207. Stránský, Karel – Souchopová, Věra – Rek, Antonín – Hoch, Václav 1996: Nejstarší železářské nálezy na Kunštátsku a jejich analýza, Archeologia technica 10, 45-50.

2208. Ustohal, Vladimír – Ptáčková, Marie 1996: Velkomoravská náušnice pod mikroskopem, Archeologia technica 10, 16-19.

2209. Vařeka, Pavel 1997: Železářský výrobní areál ze 12. století ve Slivenci – Ein Eisenverarbeitungsareal aus dem 12. Jahrhundert in Slivenec, Archaeologica Pragensia 13, 121-129.

2210. Večeřa, Josef 1996: Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách, Archeologia technica 10, 98-102.

2211. Vojtěchovská, Ivana 1996: Kolekce křížků byzantského typu ze sbírky Miloše Maliny – Kollektion von Kreuzen, sog. byzantinischen, aus der Sammlung des Miloš Malina, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 14, 37-46.

2212. Vurm, Karel 1997: Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami, Podbrdsko 4, 176-181.

5.5. Varia – Varia
2213. Bravermanová, Milena – Březinová, Helena – Hlaváček, P. 1997: Renesanční obuv ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě, Kožařství 7, 26-29.

2214. Durdík, Tomáš 1997: „Hromový klín “ z hradu Křivoklátu. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 107-110 (2. uprav. vyd.).

2215. Fröhlich, Jiří 1996: Poznámky k výrobě dehtu, smoly a kolomazi v jižních Čechách, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 249-253.

2216. Kos, Petr 1996: Pozdně středověká kůlová stavba v souvislosti s místním vápenictvím v Mokré u Brna, Archeologia technica 10, 122-124.

2217. Měchurová, Zdeňka 1996: Výrobky z kosti z hradu Landeka (obec Koblov, okr. Ostrava) – Knochenerzeugnisse aus der Burg Landek (Gem. Koblov, Bez. Ostrava), Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 155-165.

2218. Merta, Jiří 1996: Středověká cihlářská pec z Brna – předběžná zpráva (nádvoří býv. Zemského dvora II, nároží Žerotínova náměstí a ulice Veveří), Archeologia technica 10, 103-109.

2219. Podliska, Jaroslav 1996: Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1-Nového Města – Der Fund einer mittelalterlichen Lederscheide aus Prag 1-Altstadt, Archaeologica Pragensia 12, 323-330.

2220. Teryngerová, Hana 1996: Kostěné artefakty z archeologického výzkumu na Ostrožné ulici v Opavě. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 30-33.

6. SMĚNA (POHYB KOMODIT, CESTY) – EXCHANGE (COMMODITY TRANSFERS, ROUTES)
2221. Cendelín, Dušan 1996: Dvě poznámky k Prachatickému systému Zlaté stezky 77, Zlatá stezka 3, 327-328.

2222. Dohnal, Vít 1997: Raně středověká Olomouc a její dálkové kontakty, Střední Morava 4, 23-44.

2223. Kubů, František – Zavřel, Petr 1996: Blažejovický systém Zlaté stezky – Das Plahetschlager System des Goldenen Steiges, Zlatá stezka 3, 28-53.

2224. Kubů, František – Zavřel, Petr 1996: K dvěma poznámkám k Prachatickému systému Zlaté stezky, Zlatá stezka 3, 328.

2225. Kubů, František – Zavřel, Petr 1997: Radvanovický systém Zlaté stezky – Das Schillerberger System des Goldenes Steiges, Zlatá stezka 4, 17-40.

2226. Květ, Radan 1996: Přírodní predispozice, staré stezky a Velká Morava, Jižní Morava 32, 299-302.

2227. Praxl, Paul 1997: Die „Prachaticih via“, Hinweise auf einen Altweg im Böhmerwald – Upozornění na jednu starou šumavskou cestu, Zlatá stezka 4, 10-15.

2228. Sláma, Jiří 1996: Manilla – nigerijské předmincovní platidlo – Manilla – ein Zahlungsmittel aus Nigeria aus der Zeit vor Einführung des Geldes, Numismatické listy 51, 83-84.

2229. Starý, Václav 1997: Prameny k dějinám Zlaté stezky, Zlatá stezka 4, 91-98.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter