PŘÍRODNÍ VĚDY V ARCHEOLOGII

1. ANTROPOLOGIE – PHYSICAL ANTHROPOLOGY
2. PALEOBOTANIKA – PALAEOBOTANY
3. PALEOEKOLOGIE – PALAEOECOLOGY
4. GEOLOGIE A FYZIKÁLNÍ METODY – GEOLOGY ANDPHYSICAL METHODS
5. PALEOZOOLOGIE – PALAEOZOOLOGY
6. JINÉ – OTHERS

 

1. ANTROPOLOGIE – PHYSICAL ANTHROPOLOGY

2230. Blajerová, Miroslava 1997: Skelettfunde vom Gräberfeld bei der Reitschule auf der Prager Burg. Anthropologische Charakteristik – Kostrové nálezy z pohřebiště u Jízdárny na Pražském hradě. Antropologická charakteristika. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 25-40.

2231. Brůžek, Jaroslav – Tillier, Anne-Marie 1996 (1997): A reconsideration of the Předmostí pelves (Gravettian, Czech Republic), Anthropologie 34, 231-238.

2232. Černý, Viktor 1996 (1997): Cranial variation of Eneolithic and Bronze Age people in Bohemia, Anthropologie 34, 333-341.

2233. Černý, Viktor 1997: Antropologické nálezy kultury s vypíchanou keramikou z Loděnic – Anthropological material from the stroked-pottery culture settlement in Loděnice. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 101-103.

2234. Černý, Viktor – Sieglová, Zuzana – Brdička, Radim 1997: „Molekulární archeologie“ – aplikace molekulárně biologických metod v archeologii a jejich využití při studiu pravěkých populací – „Molecular Archaeology“ – Application of Molecular Biology methods in Archaeology and their Exploitation to the Study of past Populations, Archeologické rozhledy 49, 526-543.

2235. Dobisíková, Miluše 1997: Anthropologische Bewertung der Skelette aus Pohořelice. In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Brno, 39-43.

2236. Dobisíková, Miluše 1997: Antropologické zhodnocení kosterních nálezů ze Zbraslavi – The physical anthropology of the cemetery in Zbraslav. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 383-386.

2237. Dobisíková, Miluše 1997: Antropologické zhodnocení nálezů z hrobů v Husově ulici ve Zdicích, okr. Beroun – Physical anthropology of the graves from Husova street in Zdice. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 395-398.

2238. Dobisíková, Miluše – Velemínský, Petr 1996: Antropologické zhodnocení koster z Moravské Nové Vsi-Hrušek – Anthropologische Bewertung der Skelette aus Moravská Nová Ves-Hrušky. In: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách, Brno, 164-185.

2239. Dobisíková, Miluše – Velemínský, Petr – Kuželka, Vítězslav 1996: Obyvatelé Malé Strany v raném středověku. Středověké pohřebiště v areálu Vratislavského paláce z pohledu antropologa – Inhabitants of Prague quarter Malá Strana in the early Middle Ages, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34(104), 201-212.

2240. Dočkalová, Marta 1996 (1997): A unique accumulation of human skulls in an archaeological pit of the Middle Bronze Age, Anthropologie 34,343-350.

2241. Drozdová, Eva – Beneš, Jan 1997: Pohansko: South Outer Precincts. Anthropological study: Břeclav, Anthropologie 35, 263-275.

2242. Fridrich, Jan – Fridrichová, Marie – Zikmundová, Eva 1997: Osteologický materiál z knovízských sídlištních jam v Praze-Stodůlkách – Das osteologische Material aus den Knovízer Siedlungsgruben in Prag-Stodůlky, Archaeologica Pragensia 13, 49-73.

2243. Hodačová, Zdena – Skalská, Hana 1997: Das Wachstum des Neurocraniums der minderjährigen Individuen im Zeitabschnitt XIII.-XVIII. Jahrhundert. Anthropologie 35, 277-281.

2244. Horáčková, Ladislava – Benešová, Lenka 1994 (1996): Antropologické hodnocení kosterních nálezů z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně – Anthropologische Auswertung von Knochenfunden aus der St. Peter-und-Paul-Kathedrale in Brno, Pravěk, Nová řada 4, 313-317.

2245. Horáčková, Ladislava – Benešová, Lenka 1993-1994 (1997): Příspěvek ke studiu skeletů ze slavkovského bojiště, Přehled výzkumů, 342-344.

2246. Horáčková, Ladislava – Benešová, Lenka 1997: Findings of war-time injuries from the Battle of Austerlitz, Anthropologie 35, 283-289.

2247. Horáčková, Ladislava – Benešová, Lenka – Strouhal, Eugen – Vyhnánek, Luboš – Němečková, Alena 1997: A case of severe metastatic carcinoma in a Late Medieval calva from Petrov, Brno (Czech Republic), Anthropologie 35, 57-63.

2248. Horáčková, Ladislava – Vargová, Lenka 1997: Nejnovější lékařsko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků z žerotínské hrobky v Bludově – Die neueste ärtztlich-anthropologische Erforschung der Knochenreste aus Zierotin-Gruft in Bludov, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 201-208.

2249. Horáčková, Ladislava – Vargová, Lenka 1997: Zajímavé nálezy válečných poranění z bitvy u Slavkova – Interessante Funde von Kriegsverletzungen aus der Schlacht bei Austerlitz, Vlastivědný věstník moravský 49, 272-279.

2250. Chochol, Jaromír 1997: Lidské pozůstatky z objektů kultury s lineární keramikou a kultury nálevkovitých pohárů z Třebestovic, okr. Nymburk. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 73-75.

2251. Jelínek, Jan 1996 (1997): Australopithecus bahrelghazali west of the East African Rift, Anthropologie 34, 351.

2252. Jelínek, Jan 1997: An unusual find from Slovenia, Anthropologie 35, 97.

2253. Kuželka, Vítězslav 1997: The postcranial skeletal remains of Pleistocene man from Zlatý kůň near Koněprusy (Bohemia), Anthropologie 35, 247-249.

2254. Stloukal, Milan 1996: Anthropologische Funde aus den Gräbern in Velké Pavlovice, Prähistorische Zeitschrift 71, 173-175.

2255. Stránská, Petra 1996: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z barokní krypty na Vyšehradě – Die anthropologische Charakteristik der Skelettüberreste aus der barocken Krypta auf dem Vyšehrad, Archaeologica Pragensia 12, 331-338.

2256. Stránská, Petra 1997: Kostrové pozůstatky z laténského pohřebiště v Tišicích – Anthropological material from the La-T ne period cemeteryy from Tišice. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 267-271.

2257. Stránská, Petra 1997: Kostrové pozůstatky ze hřbitova u Týnského chrámu v Praze – Skelettreste vom Friedhof bei der Teynkirche in Prag, Archaeologica Pragensia 13, 201-217.

2258. Strejc, Přemysl 1997: Stanovení skupinových vlastností u kosterních pozůstatků z výzkumu v Třebestovicích, okr. Nymburk – Group attributes determination of the inhumation remains from the excavations in Třebestovice, distr. of Nymburk. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 77-78.

2259. Strouhal, Eugen 1996 (1997): Report on anthropological and palaeopathological activities in Egypt in 1996, Anthropologie 34, 353-354.

2260. Strouhal, Eugen 1996 (1997): Traces of a smallpox epidemic in the family of Ramesses V of the Egyptian 20th dynasty, Anthropologie 34, 315-319.

2261. Strouhal, Eugen 1997: EES – Leiden expedition Saqqara. Report on work carried out in 1997, Anthropologie 35, 97.

2262. Turek, Jan – Černý, Viktor 1997: DNA kyselina a člověk Cheddarský, Archeologické rozhledy 49, 382.

2263. Vlček, Emanuel 1997: Fyzické osobnosti českých panovníků. Díl 1. Nejstarší Přemyslovci : Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Praha.

2264. Vlček, Emanuel 1997: Nálezy fosilních opic v krasových výplních ČR a SR – The finds of fossil monkeys in the karst infillings of Czech and Slovak Republics. In: Archeologie a jeskyně, Praha, 133-157.

2265. Vlček, Emanuel 1997: Porovnání pozůstatků připisovaných sv. Vojtěchovi z Prahy a sv. Adalbertovi z Cách – Der Vergleich der sterblichen Überreste, zugeschreiben dem heiligen Vojtěch aus Prag und dem heiligen Adalbert aus Aachen. In: Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu, Praha, 168-196.

2. PALEOBOTANIKA – PALAEOBOTANY
2266. Čulíková, Věra 1997: Rostlinné makrozbytky ze středověké České Lípy. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 130-139.

2267. Čulíková, Věra 1997: Určení rostlinných makrozbytků z Jaroměře – The determination of plant macro-remains from the town of Jaroměř, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 113-114.

2268. Jankovská, Vlasta 1996: Pylová analýza uloženin pozdněstředověkého vodovodu z Prachatic – Pollenanalytische Charakteristik der Sedimente aus der spätmittelalterlichen Wasserleitung in Prachatitz, Zlatá stezka 3, 182-188.

2269. Jankovská, Vlasta 1997: Výsledky pylových analýz z lokality Praha 1-Malá Strana, Tržiště 259/III. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 299-308.

2270. Jankovská, Vlasta 1997: Záhada kamenných řad u Kounova a pylová analýza – první výsledky a jak dále? – The mystery of stone rowsat Kounov and pollen analysis – initial results and what next?, Archeologické rozhledy 49, 345-354.

2271. Jankovská, Vlasta 1997: Archeologie a pylová analýza – metodické poznámky – Archaeology and pollen analysis – notes to the method, Archeologické rozhledy 49, 146-147.

2272. Kaplan, Miloš 1997: Výsledky analýzy uhlíků ze zahloubeného objektu (situace H) v Jaroměři – Results of analysis of charcoal pieces from a sunk feature (situation H) from the town of Jaroměř, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 112.

2273. Kyncl, Josef 1996: Bestimmung der Holzkohlen, Památky archeologické 87, 2, 91.

2274. Kyncl, Josef – Kyncl, Tomáš 1996: Dendrochronologické datování domu čp. 15 v Zelenářské ulici ve Znojmě – Dendrochronologie des Hauses Nr. 15 in der Zelenářská-Gasse in Znojmo (Znaim), Průzkumy památek 3, 1, 27-30.

2275. Kyncl, Tomáš – Kyncl, Josef 1997: Dendrochronologie krovu kostela sv. Jiljí v Heřmani – Dendrochronologie des Dachstuhls der hl. Ägidiuskirche in Heřmaň (Bez. Písek), Průzkumy památek 4, 1, 41-42.

2276. Ložek, Vojen 1997: Molluskenfauna aus dem Kreisgraben der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. In: Nemejcová-Pavúková, V., Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová, Bratislava, 177-180.

2277. Macek, Josef 1997: Myrta v českém středověku – Myrtle in mediaeval Bohemia. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 115-118, (2. uprav. vyd.)

2278. Opravil, Emanuel 1996: Archeologické nálezy z historického jádra Opavy z výzkumné sezóny 1993-1994, Časopis Slezského muzea, Vědy přírodní 45, 1-15.

2279. Opravil, Emanuel 1996: Datlovník pravý (Phoenix dactylifera) ze středověké Opavy. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 34-36.

2280. Opravil, Emanuel 1996: Dřevo z motte u Popic – Holz aus der Motte bei Popice (Bezirk Břeclav), Castellologica bohemica 5, 227-228.

2281. Opravil, Emanuel 1996: Přírodní prostředí na Moravě v eneolitu a ve starší době bronzové – Naturumwelt in Mähren im Äneolithikum und in der älteren Bronzezeit. In: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách, Brno, 208-211.

2282. Opravil, Emanuel 1997: Vegetační poměry Sezimova Ústí a jeho okolí ve středověku. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 498-506.

2283. Suchá, Romana – Kočár, Petr 1996: Výsledky archeobotanické makrozbytkové analýzy středověkého vodovodu v Prachaticích – Ergebnisse der archäobotanischen makrorestlichen Analyse der mittelalterlichen Wasserleitung in Prachatitz, Zlatá stezka 3, 189-203.

3. PALEOEKOLOGIE – PALAEOECOLOGY
2284. Brázdil, Rudolf – Kotyza, Oldřich 1997: Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí – Climate fluctuation in the Czech lands during the first part of the last millennium, Archeologické rozhledy 49, 663-699.

2285. Cílek, Václav – Hladil, Jindřich 1997: Tvorba postindustriální krajiny: lomy. Příkladová studie Koněpruské oblasti – The formation of postindustrial landscape: Quarries (Case study of Koněprusy area). In: Archeologie a jeskyně, Praha, 160-174.

2286. Dreslerová, Dagmar 1996: Modelování přírodních podmínek mikroregionu na základě archeologických dat, Archeologické rozhledy 48, 605-614, 709-712.

2287. Munzar, Jan 1997: Počasí, podnebí a životní prostředí v českých zemích v 16. století (podle humanistických popisů a prvních meteorologických pozorování) – Weather and the environment in the Czech Lands in the 16th century (based on the humanistic descriptions and first meteorological observations), Historická geografie 29, 199-209.

2288. Munzar, Jan – Pařez, Jan 1997: Historické povodně a jejich vliv na krajinu a sídla v dolním Poohří – Historical floods on the Ohře river and their impact on the countryside and establishments in the Ohře lower flow area, Historická geografie 29, 211-237.

2289. Smrž, Zdeněk 1996: Komořanské jezero a vývoj klimatu a vegetace na Mostecku. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 31-35.

2290. Smrž, Zdeněk 1996: Vrch Hněvín v pravěku a raném středověku. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředi včera a dnes, Most, 49-50.

2291. Smrž, Zdeněk 1996: Vývoj krajiny a lidských sídel v pravěku až raném středověku. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes, Most, 24-30.

2292. Valoch, Karel 1996: Příspěvek k ekologii pozdního glaciálu v Moravském krasu – Beitrag zur Ökologie des Spätglazials im Mährischen Karst, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 61-71.

4. GEOLOGIE A FYZIKÁLNÍ METODY – GEOLOGY AND PHYSICAL METHODS2293. Andres, Zdeněk 1997: Tavení skla dřevem, Bezděz 6, 127-132.

2294. Bárta, Vilém – Majer, Antonín 1997: Geophysikalische Messungen auf der Fundstätte Rubín – Geofyzikální měření na lokalitě Rubín, Památky archeologické 88, 1, 107-110.

2295. Daříčková, Anita – Popela, Blahoslav 1996: Využití termoluminiscence v archeologickém datování, Archeologické rozhledy 48, 135-138.

2296. Dohnal, Jiří – Brachtl, Zdeněk 1996: Geomagnetické měření v prostoru hrádku v Račím údolí u Javorníku – Geomagnetische Messungen im Raum des Burgwalls im Krebsgrund bei Javorník (Jauering), Castellologica bohemica 5, 353-356.

2297. Dragoun, Zdeněk – Zabloudil, Karel F. 1997: Geofyzikální průzkum pilířů Juditina mostu – Geophysikalische Untersuchung der Pfeiler der Judithbrücke in Prag, Průzkumy památek 4, 1, 127-130.

2298. Dvořák, Jaroslav 1994 (1996) : Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně – Das Baumaterial der ältesten Etappen des Aufbaus der St. Peter-und-Paul-Kirche auf dem Petersberg in Brno, Pravěk, Nová řada 4, 307-311.

2299. Dvořák, Jaroslav 1996: Stavební kamenný materiál středověkých staveb na jižní Moravě, Jižní Morava 32, 302-306.

2300. Dvořák, Jaroslav 1996: Kámen středověkých staveb na Moravě, Archaeologia historica 21, 509-512.

2301. Dvořák, Jaroslav 1996: Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci. In: Památkový ústav v Olomouci – Výroční zpráva 1995.

2302. Dvořák, Jaroslav 1993-1994 (1997): Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience, Přehled výzkumů, 306-307.

2303. Dvořák, Jaroslav 1997: Horninový stavební materiál rotundy sv. Kateřiny na znojemském hradě. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Znojmo, 138-143.

2304. Dvořák, Jaroslav – Unger, Josef 1996: Hrad Bukov ve světle studia horninového stavebního materiálu – Die Burg Bukov im Lichte der Untersuchung der zum Bau verwendeten Steine, Archeologické rozhledy 48, 513-515.

2305. Frána, Jaroslav – Jiráň, Luboš 1996: Die Ergebnisse der Metallanalysen ausgewählter Gegenstände aus dem Depotfund von Sipbachzell. In: Der spätbronzezeitliche Depotfund von Sipbachzell/OÖ, Linz, 98-108.

2306. Frána, Jaroslav – Jiráň, Luboš – Moucha, Václav – Sankot, Pavel 1997: Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition II. Praha. Památky archeologické, Suppl. 8.

2307. Hašek, Vladimír – Kovárník, Jaromír 1996: Geofyzika v moravské středověké archeologii – Geophysik in der mährischen mittelalterlichen Archäologie, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 65-88.

2308. Hašek, Vladimír – Tymonová, Markéta – Unger, Josef 1993-1994 (1997): Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archäologie, Přehled výzkumů, 283-301.

2309. Hašek, Vladimír – Unger, Josef – Záhora, Richard 1997: Georadar v archeologické prospekci na Moravě – Georadar in archäologischen Schüerfarbeiten in Mähren. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 95-107.

2310. Karmazin, Lubomír – Březina, Josef – Jelínková, Dagmar 1996: Metallography and electron probe microanalysis of the material of silver temple rings found in the Slavic cemetery at Mušov, Czech Republic, Archaeologia Austriaca 80, 277-290.

2311. Křivánek, Roman 1996: Příklady aplikace geofyziky při ověřování výsledků leteckého snímkování v Čechách, Archeologické rozhledy 48, 253-263.

2312. Křivánek, Roman 1997: Geophysical survey on archaeological sites on Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi (UAE), Památky archeologické 88, 1, 142-150.

2313. Nováček, Karel 1997: Příklad interpretace historického vývoje mikroreliéfu: Bdeněves u Plzně – An example of the interpretation of historical development of the micro-relief: Bdeněves near Plzeň, Archeologické rozhledy 49, 495-503.

2314. Přichystal, Antonín 1996: Kamenné suroviny štípaných artefaktů z předneolitických stanic Tatenice 1 a Krasíkov (okr. Ústí nadOrlicí) – Lithic raw materials of chipped artifacts from Pre-Neolithic sites Tatenice 1 and Krasíkov 1 (district of Ústí-nad-Orlicí), Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 97-99.

2315. Přichystal, Antonín 1996: Suroviny kamenné industrie z pravěkých pohřebišť z Moravské Nové Vsi-Hrušek – Die Rohstoffe der Steinindustrie aus den Urgeschichtlichen Gräberfeldern in Moravská Nová Ves-Hrušky. In: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách, Brno, 190-193.

2316. Ptáčková, Marie – Ustohal, Vladimír 1996: Materiálová analýza kovových předmětů z Moravské Nové Vsi-Hrušek – Die Materialanalyse der Metallfundgegenstände. In: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách, Brno, 194-207.

2317. Ptáčková, Marie – Ustohal, Vladimír 1996 (1997): Materiálová analýza měděných předmětů z Podolí a Tvarožné – Materialanalyse der Kupfergegenstände aus Podolí und Tvarožná, Pravěk, Nová řada 6, 157-166.

2318. Smolíková, Libuše 1996: Mikromorfologie pozdně glaciálních sedimentů ve vchodu jeskyně Pekárny v Moravském krasu – Mikromorphologie spätglazialer Sedimente im Eingang der Pekárna-Höhle im Mährischen Karst, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 73-77.

2319. Šrein, Vladimír – Šťastný, Martin – Zavřel, Jan 1997: Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice – Kurze Mineralogie der Schlackefragmente und der Gesteine aus der Nerudagasse, Archaeologica Pragensia 13, 117-119.

2320. Zavřel, Jan 1997: Výsledky výzkumu v Nerudově ulici čp. 236/III. K dynamice nejmladších geologických procesů na Malé Straně – Die Ergebnisse der Grabung in der Nerudagasse Nr. 236/III. Zur Dynamik der jüngsten geologischen Prozesse auf der Prager Kleinseite, Archaeologica Pragensia 13, 105-115.

2321. Zavřel, Jan 1997: Geologické poměry archeologického výzkumu v Praze 5-Velké Chuchli – Geological conditions at the locality of archaeological field investigation in Prague 5-Velká Chuchle, Archeologické rozhledy 49, 343-344.

5. PALEOZOOLOGIE – PALAEOZOOLOGY
2322. Hladilová, Šárka 1997: Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky ústavu Anthropos MZM) – Les résultats de l’étude des fossiles Miocenes du Pavlovien de Dolní Věstonice et Předmostí u Přerova (collection de l’institut Anthropos MZM), Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 82, 65-78.

2323. Loskotová, Irena – Páral, Václav – Riedlová, Michaela 1996: Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně – Tierknochen aus dem Hof des Alten Rathaus in Brno, Archaeologia historica 21, 413-419.

2324. Peške, Lubomír 1996 (1997): Určení osteologického materiálu z pece v Tvarožné, Pravěk, Nová řada 6, 187-188.

2325. Peške, Lubomír 1997: The oldest LnK bone evidence from Nové Dvory (Czech Republic), Archeologické rozhledy 49, 546.

2326. Peške, Lubomír 1997: Osteologické nálezy z langobardského sídliště v Podolí (okr. Brno-venkov), Archeologické rozhledy 49, 643-644.

2327. Petříčková, Jitka 1997: Rozbor osteologických nálezů z Loděnic, okr. Beroun – The animals bones from Loděnice, distr. of Beroun. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 105-116.

2328. Petříčková, Jitka 1997: Osteologické nálezy z Poříčan, okr. Nymburk – Animals bones from Poříčany, distr. of Nymburk. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 231-232.

2329. Petříčková, Jitka 1997: Přehled osteologických nálezů z Trubína, okr. Beroun – An overwiev of the osteological material from Trubín, distr. of Beroun. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 309.

2330. Petříčková, Jitka 1997: Přehled osteologických nálezů ze Zbraslavi – An overwiev of the osteological material from Zbraslav. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 387-388.

2331. Petříčková, Jitka 1997: Osteologické nálezy ze Sedlčan, okr. Příbram – The animal bones from Sedlčany, distr. of Příbram. In: Archeologie ve středních Čechách 1, Praha, 407-410.

2332. Petříčková, Jitka 1997: Osteologické nálezy z Češnovic, okr. České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 80-83.

2333. Petříčková, Jitka 1997: Rozbor osteologického materiálu ze Žebráku (okr. Beroun), Podbrdsko 4, 32-35.

6. JINÉ – OTHERS

2334. Frána, Jaroslav 1997: Původ figurky z Vladaře z hlediska použitého materiálu – Die Herkunft des Figürchens vom Vladař mit Berücksichtigung des hierzu verwendeten Materials, Historický sborník Karlovarska 5, 22-31.

2335. Majer, Antonín 1996: Porostní příznaky z hlediska barevného procesu ve vegetaci – Crop marks from the vegetation colour process perspective, Archeologické rozhledy 48, 264-272.

2336. Matoušek, Václav 1997: Mikroklimatické poměry ve vybraných jeskyních Českého krasu s přihlédnutím k možnostem využívání těchto jeskyní v minulosti – The microclimatic conditions of the selected caves of Bohemian Karst and their relations to the prehistoric utilisation. In: Archeologie a jeskyně, Praha, 51-110.

2337. Soudný, Mojmír 1997: Konzervační ošetření pohřebních insignií Přemysla Otakara II. – Conservation treatment of the funerary insignia of King Přemysl Otakar II. (+ 1278). In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 63-68, (2. uprav. vyd.)

2338. Stránský, Karel – Rek, Antonín – Ustohal, Vladimír 1995 (1996): The metallography of the prehistoric ring from the „Bull’s rock“ cave, Pravěk, Nová řada 5, 51-56.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter