HRANIČNÍ OBORY A POPULÁRNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁCE

1. HISTORIE – HISTORY
2. NUMIZMATIKA – NUMISMATICS
3. PALEOMETALURGIE – PALAEOMETALLURGY
4. REKONSTRUKCE A EXPERIMENT – RECONSTRUCTION AND EXPERIMENT
5. POPULÁRNÍ – POPULAR WORKS

 

1. HISTORIE – HISTORY

2339. Bláhová, Marie 1997: Je raný středověk historickou fikcí?, Dějiny a současnost 19, 3, 51-52.

2340. Doležel, Jiří 1996: K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku – Zur Problematik der geistlichen Verwaltung auf den Herrschaftsgütern des Drahaner Hochlands, Archaeologia historica 21, 183-191.

2341. Lášek, Jan Blahoslav 1997: Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha.

2342. Líbal, Dobroslav – Muk, Jan 1996: Staré Město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj. Praha.

2343. Macek, Josef 1996: Česká středověká šlechta. Praha.

2344. Maur, Eduard 1996: Obyvatelstvo českých zemí ve středověku. In: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, 35-73.

2345. Petráň, Josef 1997: Dějiny hmotné kultury. II/2: Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha.

2346. Stloukal, Milan 1996: Od pravěku do raného středověku. In: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, 9-34.

2347. Tomas, Jindřich 1997: Řešení vlastnických vztahů k území vznikajících královských měst ve 13. století – Die Lösung der Besitzverhältnisse bei den Gebieten der entstehenden königlichen Städte im 13. Jahrhundert. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 615-619.

2348. Třeštík, Dušan 1996: Příchod prvních Slovanů do českých zemí v letech 510-535 – Die Ankunft der ersten Slawen in den böhmischen Ländern in den Jahren 510-535, Český časopis historický 94, 2, 245-280.

2349. Třeštík, Dušan 1997: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha.

2350. Vašica, Josef 1996: Literární památky epochy velkomoravské 863-885.  2. rozšíř. vyd. Praha.

2351. Vlček, Pavel 1996: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Praha.

2352. Žemlička, Josef 1996: Entstehung und Entfaltung der Marktorganisation in Böhmen und Mähren. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl. 6, Prague, 17-27.

2353. Žemlička, Josef 1997: Čechy v době knížecí (1035-1198). Praha.

2354. Žemlička, Josef 1997: Zu den gegenseitigen Raum- und Rechtsverhältnissen der Urbanisierungsprozesse in den böhmischen Ländern. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 672-675.

 

2. NUMIZMATIKA – NUMISMATICS

2355. Bartošková, Andrea – Sláma, Jiří 1997: Nové mincovní nálezy na Budči – Neue Münzfunde auf Budeč, Numismatické listy, 52, 150-152.

2356. Klíma, Václav 1996: Poznámky k nálezům chebských feniků 12. a 13. století – Einige Bemerkungen zu den Funden von Cheb-Pfennigen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, Numismatické listy 51, 97-99.

2357. Kolář, Ondřej 1997: Zpráva o nálezech mincí ve Vodňanech z roku 1928, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 85.

2358. Koppová, Eva – Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka 1997: Nález mincí na hradu Zvíkově. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 367-370.

2359. Militký, Jiří 1996: Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů na Českobudějovicku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 239-245.

2360. Militký, Jiří 1997: Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů, okr. České Budějovice – Hoard of Coins from the Beginning of 30 years War from Trhové Sviny at České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 107-132, 169-172.

2361. Militký, Jiří 1997: Hromadný nález raně novověkých mincí z Mečichova, okres Strakonice, Zlatá stezka 4, 125-164.

2362. Novák, Vlastimil 1996: Evidence of the Islamic coins in early medieval Middle and North Eastern Europe. In: Ibrahim ibn Yacqubat-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha, 74-77.

2363. Petráň, Zdeněk – Radoměrský, Pavel 1996: Encyklopedie české numizmatiky. Praha.

2364. Šafář, Oldřich 1997: Nález pražských grošů v Novém Městě nad Metují – Ein Fund der Prager Groschen in Nové Město nad Metují, Numismatické listy 5/6, 153.

2365. Šimek, Eduard 1997: Česká numismatika k dějinám středověku a novověku. Přehled bádání a publikace jeho výsledků v letech 1990-1995 – Tschechische Numismatik zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Ein Überblick der Forschung un deine Publikation ihrer Ergebnisse in den Jahren 1990-1995, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 17-29.

2366. Tomková, Kateřina 1996: Bohemian coins in the tenth-to-twelfth-century silver hoards. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha, 78-92.

2367. Vorel, Petr 1997: Nález francouzského žetonu z roku 1610 na tvrzi ve Valech, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 102.
3. PALEOMETALURGIE – PALAEOMETALLURGY

2368. Pleiner, Radomír 1996: Das frühe Eisen: Von den Kleinwaagemengen zu der ältesten Industrie, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 37, 283-291.

2369. Pleiner, Radomír 1996: Vom Rennfeuer zum Hochofen. Die Entwicklung der Eisenverhüttung, 9.-14. Jahrhundert. In: Europäische Technik im Mittelalter, Berlin, 249-252.

2370. Pleiner, Radomír 1997: Les premieres productions de ferro a l’Europe Central i Oriental, Cota Zero. Revista arquelológia e ciencia 13, 71-89.

 

4. REKONSTRUKCE A EXPERIMENT – RECONSTRUCTION AND EXPERIMENT

2371. Souchopová, Věra – Barák, Martin – Merta, Jiří 1996: Experimentální tavby železa v Technickém muzeu v Brně – Experimental Iron smelting in Technical Museum in Brno, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 34 (104), 10-107.

2372. Škrdla, Petr 1994 (1996): Rekonstrukce paleolitických technologií na Stránské skále – Reconstruction of Paleolithic Technologies at Stránská skála, Pravěk, Nová řada 4, 5-15.

 

5. POPULÁRNÍ – POPULAR WORKS

2373. Anderle, Jan 1996: Tvrze kozelského polesí. Plzeň.

2374. Anderle, Jan – Rožmberský, Petr 1997: Tvrze Tlučná a Tlucná na Plzeňsku. Plzeň.

2375. Anderle, Jan – Švábek, Vladimír 1997: Strašické hrady, Plzeň.

2376. Drda, Miloš 1997: Od lovecké chatrče k nejstaršímu městu. Praha.

2377. Durdík, Tomáš 1996: Královský hrad Kamýk nad Vltavou. Kamýk nad Vltavou.

2378. Durdík, Tomáš 1996: Bronzová hlavice palcátu z Plzně, Starožitnosti a užité umění 3, 18, 28.

2379. Durdík, Tomáš 1996: Společnost přátel starožitností, Zprávy Klubu za starou Prahu 2, 48-51.

2380. Durdík, Tomáš 1996: Památky Rabštejna nad Střelou a jeho nejbližšího okolí. In: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou, 35-45.

2381. Durdík, Tomáš 1996: Encyklopedie českých hradů. 2. vyd. Praha.

2382. Durdík, Tomáš 1997: Encyklopedie českých hradů. 3. vyd. Praha.

2383. Durdík, Tomáš 1997: Hrad Křivoklát. Libice nad Cidlinou.

2384. Durdík, Tomáš 1997: K dosavadní činnosti Nadace pro záchranu hradu Zlenice. In: Ročenka Nadace pro záchranu hradu Zlenice, 5.

2385. Durdík, Tomáš – Hořec, Jaromír – Sklenář, Karel 1996: Dějiny Kamýka nad Vltavou. Praha.

2386. Fabiánek, Otakar 1997: Bedřichovský viklan, Bezděz 6, 143-144.

2387. Frolík, Jan – Smetánka, Zdeněk 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

2388. Gabriel, František 1997: Hrad Lipá, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 55-57.

2389. Gabriel, František 1997: Hrad Lipý. Praha.

2390. Galuška, Luděk 1996: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum Říše velkomoravské. Brno

2391. Gaža, Jan 1996: Droužkovické menhiry, Památky, příroda, život 28, 2, 61.

2392. Charvát, Petr 1996: Pouti ke svatým místům ve středověké Evropě, Dějiny a současnost 18, 4, 5-8.

2393. Charvát, Petr – Neustupný, Evžen – Pečírková, J. 1996: Lidé v dějinách. Pravěk, starověk. Pracovní sešit. Praha.

2394. Chmelíř, Václav 1997: Bušovice zámek a tvrz. Plzeň.

2395. Klápště, Jan 1996: Vzduch, prosná kaše a žebravý mnich, Dějiny a současnost 18, 5, 57.

2396. Klápště, Jan 1997: Poklad ze slezské Středy a příběhy skryté v jeho třpytu, Dějiny a současnost 19, 6, 34-38.

2397. Kordiovský, Emil 1997: Nálezy lochů na Kloboucku v záznamech K. J. Bukovanského – Funde der Erdställe in der Umgebung von Klobouky in der Dokumentation K. J. Bukovanský’s. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 272-275.

2398. Krajíc, Rudolf 1997: Na návštěvě u táborského pasíře Prokopa, žijícího na přelomu 15. a 16. století. Praha.

2399. Lutovský, Michal 1996: Hroby předků. Sonda do života a smrti dávných Slovanů. Praha.

2400. Macek, Jaroslav a kol. 1996: Litoměřice. Praha.

2401. Matoušek, Václav 1996: Dva obyčejné květnové dny, Dějiny a současnost, 18, 5, 26-29.

2402. Matoušek, Václav 1997: Chyťte si mamuta!, Archeologické rozhledy 49, 565.

2403. Matoušek, Václav – Cílek, Václav – Turek, Vojtěch 1997: Člověk a jeskyně v Českém krasu. Praha.

2404. Nechvátal, Bořivoj 1996: Vyšehrad a Moric Lüssner, Zprávy Klubu za starou Prahu 2, 34-36.

2405. Nechvátal, Bořivoj 1996: Nadace P. Fra. Jana Medlína v Radomyšli u Strakonic, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 54-57.

2406. Nekuda, Vladimír 1997: Morava ve středověku. Brno.

2407. Novobilský, Milan 1997: Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová u Staňkova. Plzeň.

2408. Novobilský, Milan – Richterová, J. 1996: Hrad Bělá. Plzeň.

2409. Novobilský, Milan – Rožmberský, Petr 1996: Hrad Litice u Plzně. Plzeň.

2410. Novobilský, Milan – Rožmberský, Petr 1997: Hrad Krasíkov neboli Švamberk. Plzeň.

2411. Plaček, Miroslav 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

2412. Profantová, Naďa 1996: Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka rodu. Praha.

2413. Rožmberský, Petr 1996: Štěnovice hrad, tvrz a zámek. Plzeň.

2414. Rožmberský, Petr 1996: Kunčin Hrádek a kostel Všech svatých v Plzni. Plzeň.

2415. Salač, Vladimír 1996: O hospodářství, oppidech a Marobudovi, Archeologické rozhledy 48, 60-97.

2416. Salač, Vladimír 1997: Přibližné výročí: 2000 let od příchodu krále Marobuda do Čech, Dějiny a současnost 19, 1, 7-11.

2417. Sklenář, Karel 1996: Tanec obrů. Není jen Stonehenge. Praha.

2418. Smetánka, Zdeněk 1997: Minulost v omáčce a marketingu, Dějiny a současnost 19, 4, 58-59.

2419. Smetánka, Zdeněk 1997: Archeologie lidské mysli, Dějiny a současnost 19, 3, 2-4.

2420. Sommer, Petr 1996: Sázavský klášter. Praha.

2421. Sýkorová, Ivana – Matoušek, Václav 1997: Hledání nového mýtu. Ještě k české archeologii na sklonku 20. století, Dějiny a současnost 19, 6, 2-6.

2422. Šolle, Miloš 1996: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Praha.

2423. Šolle, Miloš 1996: Význam Budče v průběhu christianizace našich zemí, Posel z Budče, 10, 10-13.

2424. Záruba, Bořivoj 1997: Otisky času. Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter