SEZNAM EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ

•Acta historica et museologica universitatis Silesianae Opaviensis (Opava)
•Anthropologie (Brno)
•Antiquity (Cambridge)
•Arheološki vestnik (Ljubljana)
•Archaeologia Austriaca (Wien)
•Archaeologia e calcolatori (Roma)
•Archeologia historica (Brno)
•Archaeologia Historica Polona (Torun)
•Archaeologica Pragensia (Praha)
•Archaeological Textiles Newsletter (Leiden)
•Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 5. Treffen. Hrsg. K. Schmotz, M. Zápotocká. Espelkamp.
•Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen. Hrsg. J. Michálek, K. Schmotz, M. Zápotocká. Espelkamp. Archäologische Forschungen zum Kultgesehen in der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas. Regensburg.
•Archeologia technica (Brno)
•Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost. Olomouc.
•Archeologické rozhledy (Praha)
•Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (Nitra)
•Archeologické výzkumy v jižních Čechách (České Budějovice)
•Archeologie a jeskyně. Sborník věnovaný památce archeologa Františka Proška. Ed. V. Cílek. Praha.
•Archeologie ve středních Čechách 1. Sborník. Věnováno památce Jana Rulfa. Red. M. Lutovský, P. Vařeka. Praha.
•Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa. Kraków.
•Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich (Wien)
•Bezděz (Česká Lípa)
•Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt (Halle)
•Burgenforschung aus Sachsen (Wilkau-Hasslau)
•Byzantinoslavica (Praha)
•Castellla Maris Baltici (Stockholm)
•Castellologica bohemica (Praha)
•Castrum Bene (Gdansk)
•Central Europe in 8th-10th Centuries. Bratislava.
•Cisterciáci ve středověkém českém státě. Ed. T. N. Kinder. Citeaux.
•Cota Zero. Revista arquelológia e ciéncia (Vic)
•Časopis Matice moravské (Brno)
•Časopis Moravského muzea, Vědy společenské (Brno)
•Časopis Národního muzea v Praze, Řada historická (Praha)
•Časopis Slezského zemského muzea, Vědy přírodní (Opava)
•Časopis Slezského zemského muzea, Vědy společenské (Opava)
•Český časopis historický (Praha)
•Český kras (Beroun)
•Český lid (Praha)
•Dějiny a současnost (Praha)
•Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha.
•Dobrš ’96. Sdružení pro obnovu Dobrše. Praha.
•Documenta Pragensia (Praha)
•Early Corded ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact? Esbjerg.
•Eiszeitalter und Gegenwart (Hannover)
•Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Hrsg. D. Bialeková, J. Zábojník. Bratislava.
•Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin)
•Etudes Celtiques (Paris)
•Europäische Technik im Mittelalter. Ed. U. Lindgren. Berlin.
•Forschungen zu Burgen und Schlösser. München.
•Forum brunense (Brno)
•Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Hrsg. Č. Staňa, L. Poláček. Brno.
•Germania (Frankfurt a. M.)
•Gotika v západních Čechách II, III. Ed. J. Fajt. Praha.
•Historická geografie (Praha)
•Historická revue (Bratislava)
•Historický sborník Karlovarska (Karlovy Vary)
•Hunnen + Awaren. Reitervölker aus dem Osten. Ed. F. Daim, T. Stadler, K. Tarcsay. Eisenstadt.
•Chrudimské vlastivědné listy (Chrudim)
•Chrudimský vlastivědný sborník (Chrudim)
•IBI Bulletin (Verona)
•Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D. Ed. P. Charvát, J. Prosecký. Praha.
•Jihočeský sborník historický (České Budějovice)
•Jindřichohradecký vlastivědný sborník (Jindřichův Hradec)
•Jižní Morava (Brno)
•Josip Plečnik – An architect of Prague Castle. Praha.
•Journal of European Archaeology (Avebury)
•Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt. Ed. Z. Wozniak. Kraków.
•Kotouč – Hora Olivetská (katalog výstavy). Nový Jičín.
•Kožařství (Zlín)
•Krzeszów uswiecony laska. Ed. H. Dziurla, K. Bobowski. Wroclaw.
•Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych pólnocnej czesci Srodkowej Europy. Ed. J. Kozlowski. Kraków.
•Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech – Zamek. Ed. K. Wachowski. Wroclaw.
•Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (Warszawa)
•Landek – Svědek dávné minulosti. Ed. P. Vokřínek. Ostrava.
•Listy filologické (Praha)
•Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha.
•Minulostí Západočeského kraje (Plzeň)
•Mladoboleslavsko v proměnách času. Ed. L. Beneš, R. Kotlaba, J. Matta. Praha.
•Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností (Praha)
•Muzejní zpravodaj (Vyškov)
•Múzeum (Bratislava)
•Naším krajem. Vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě (Třebíč)
•Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. Hrsg. J. Tejral, H. Friesinger, M. Kazanski. Brno.
•Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group (Cambridge)
•Numismatické listy (Praha)
•Numizmatika (Bratislava)
•Osmset let kláštera Osek. Jubilejní sborník. Ed. N. Krutský. Osek.
•Ostrava (Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravska). Ostrava.
•Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes. Red. L. Pokorná. Most.
•Paleolithic in the Middle Danube region. Anniversary volume to Bohuslav Klíma. Ed. J. Svoboda. Brno.
•Památky archeologické (Praha)
•Památky, příroda, život (Chomutov)
•Památky středních Čech (Praha)
•Pavlov 1 – Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context. Ed. J. Svoboda. Brno.
•Počítačová podpora v archeologii. Ed. J. Macháček. Brno.
•Podbrdsko (Příbram)
•Posel z Budče (Kladno)
•Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní (Kolín)
•Praehistorica 22, Varia Archaeologica 7. Praha.
•Prähistorische Zeitschrift (Berlin)
•Pravěk, Nová řada (Brno)
•Pražský sborník historický (Praha)
•Problemy epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Srodkowej. Ksiega jubileuszowa poswiecona Markowi Gedlowi. Kraków.
•Průzkumy památek (Praha)
•Przeglad Archeologiczny (Wroclaw)
•Přehled výzkumů (Brno)
•Quartär (Saarbrücken)
•Regiom. Kulturně-vlastivědná revue okresu Břeclav (Břeclav)
•Rivista di Archeologia (Roma)
•Ročenka Nadace pro záchranu hradu Zlenice. Zlenice.
•Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. Olomouc.
•Ročenka vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku. Jeseník.
•Rola Odry i Laby w przemianach kulturowych epoki brazu i epoki zelaza. Wroclaw – Gliwice.
•Sázavsko. Historie, tradice, současnost (s. l.)
•Sborník Chebského muzea (Cheb)
•Sborník lanšperského hradu (Ústí nad Orlicí)
•Sborník muzea Blansko (Blansko)
•Sborník Národního muzea v Praze, A-Historie (Praha)
•Sborník Okresního muzea v Tachově (Tachov)
•Sborník Památkového ústavu v Ostravě (Ostrava)
•Sborník prací FF BU, Řada archeologicko-klasická (Brno)
•Sborník Společnosti přátel starožitností 1. 2. uprav. vyd. Praha.
•Sborník Společnosti přátel starožitností 4. PhDr. et JUDr. Dobroslavu Líbalovi k významnému životnímu jubileu. Praha.
•Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie (Plzeň)
•Severní Morava (Šumperk)
•Slánský obzor (Slaný)
•Slask i Czechy i kultura wielkomoravska. Ed. K. Wachowski. Wroclaw.
•Slavia Antiqua (Poznan)
•Slezský sborník (Opava)
•Slovácko (Uherské Hradiště)
•Slovenská archeológia (Bratislava)
•Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej. Ed. Z. Kurnatowska. Wroclaw.
•Der spätbronzezeitliche Depotfund von Sipbachzell/OÖ. Ed. P. Höglinger. Linz.
•Starožitnosti a užité umění (Praha)
•Střední Morava (Olomouc)
•Středočeský sborník historický (Praha)
•Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost (Roztoky u Prahy)
•Studia Hercynia I. Magistro egregio, collegae sapienti, amico carissimo Ioanni Bouzek discipuli collegae amici dedicant. Praha.
•Studien zum Burgwall von Mikulčice II. Hrsg. L. Poláček. Brno.
•Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes. Uspoř. Z. Soušek. Praha.
•Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu. Uspoř. J. V. Polc. Praha.
•Štafeta. Kulturní postřehy za rok … (Prostějov)
•Študijné zvesti (Nitra)
•Těšínsko (Český Těšín)
•Tetín speleologický a historický. Sborník příspěvků k 20. výročí objevu jeskyně Martina a vzniku speleologické skupiny Tetín. Sest. L. Pecka, R. Živor. Praha.
•Umění (Praha)
•Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín (Nový Jičín)
•Vlastivědný sborník Pelhřimovska (Pelhřimov)
•Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských (Jihlava)
•Vlastivědný věstník moravský (Brno)
•Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech (České Budějovice)
•Východočeský sborník historický (Pardubice)
•Z Českého ráje a Podkrkonoší (Semily)
•Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy. Ed. P. Michna, R. Nekuda, J. Unger. Brno.
•Zlatá stezka (Prachatice)
•Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník příspěvků. Red. P. Ciprián. Znojmo.
•Zpravodaj muzea v Hradci Králové (Hradec Králové)
•Zprávy České archeologické společnosti (Praha)
•Zprávy Klubu za starou Prahu (Praha)
•Zprávy památkové péče (Praha)
•Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi. Ed. J. Kubková, J. Klápště, M. Ježek, P. Meduna et al. Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter