Vedoucí oddělení: Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.

Charakteristika oddělení:

Oddělení se zabývá studiem biologické variability člověka, jeho prostředí v minulosti a procesem vytváření kulturní krajiny jako rámce života společnosti. Sdružuje odborníky specializované na antropologii, archeogenetiku, environmentální archeologii (archeozoologii, archeobotaniku) a archeologii krajiny s využitím nedestruktivních terénních metod (včetně geofyziky a leteckého průzkumu) a GIS. Společným znakem oddělení je cílená mezioborová spolupráce a výzkum převážně mimo rámce tradičních chronologických period. Kromě vlastního výzkumu se OKA zabývá koordinací spolupráce mezi archeologií a přírodovědnými obory a školením studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v rámci akreditovaných oborů archeologie, paleoekologie a antropologie a genetiky člověka. Podílí se na provozu České radiokarbonové laboratoře spravuje Českou archeobotanickou databázi – CZAD.

Hlavní témata činnosti:

 • vývoj kulturní krajiny, pravěké zemědělství a další výrobní činnost jako krajinotvorné prvky;
 • prediktivní modelování a aplikace GIS v archeologii;
 • prostorová struktura sídelních areálů;
 • dynamika vegetace v průběhu postglaciálu a využití rostlin (kulturních i divoce rostoucích) člověkem;
 • role a využití domácích a divokých zvířat v pravěkých a středověkých komunitách; rekonstrukce vzhledu zvířat; rituální a symbolický význam zvířat; paleoekologické aspekty; determinace kostěných artefaktů;
 • biologická variabilita, paleodemografie a zdravotní stav pravěkých a raně středověkých populací;
 • plikace a rozvoj molekulárně genetických metod pro studium vývoje člověka, společnosti a kultury (analýza DNA člověka, zvířat, rostlin, mikrobů aj.); fylogeografie;
 • vliv životního stylu (demografie) na genetickou strukturu (pastevci versus zemědělci).

Obory:

 • antropologie a paleopatologie
 • archeobotanika a paleoekologie
 • archeogenetika
 • archeologie krajiny
 • archeozoologie
 • geofyzika
 • letecká archeologie

.

struktura Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie (OKA)

Vedoucí oddělení:  Mgr. Frank Danielisová Alžběta, PhD.

Zástupci: doc. Černý Viktor, Ph.D.
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.

..

Pracovníci:

doc. Černý Viktor, Ph.D.
Mgr. Martina Čížková – Laboratoř archeogenetiky
Mgr. Frank Danielisová Alžběta, PhD.
Mgr. Petr Kočár
Kornová Alena
Mgr. Radka Kozáková Ph.D.
PhDr. Kuna Martin, DSc.
Mgr. Kyselý René, PhD.
Megisová Natália – Česká radiouhlíková laboratoř
prof. PhDr. Neustupný Evžen, CSc.
Mgr. Nováková Jana – Laboratoř archeogenetiky
Mgr. Podgorná Eliška
Mgr. Pokorná Adéla
Mgr. Priehodová Edita – Laboratoř archeogenetiky
RNDr. Stránská Petra
Trojánková Olga
PhDr. Venclová Natalie DrSc.
RNDr. Vysloužilová Barbora, PhD.
.

.

Evaluace Archeologického ústav AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2015

Prezentace Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie: PDF