.

vedoucí: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D..

charakteristika oddělení:

Hlavní náplní činnosti odd. archeologie středověku je studium archeologických pramenů z období českého raného a vrcholného středověku, začleněné do středoevropského kontextu. Stěžejním tématem tohoto studia je vývoj středověké společnosti a její duchovní a hmotné kultury. Podstatnou položku představují otázky vzniku a organizace raného českého státu, proces christianizace i proměny sídelních forem a sídelní struktury v raném a vrcholném středověku. Dlouhodobě je věnována pozornost časně slovanskému období.

Významnou složku činnosti oddělení představuje mezioborový výzkum, samozřejmým při zpracovávání a vyhodnocování archeologických pramenů je využívání moderních evidenčních a dokumentačních technologií. V rámci ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. se oddělení podílí na zjišťování archeologické památkové péče, člen oddělení je vedoucím redaktorem periodika Archeologické rozhledy. Průběžně se pracovníci oddělení věnují pedagogickým a popularizačním aktivitám.

.


Diskusní fórum Žatec  2013:Český stát 10. století – začátky, společnost, kultura: program (PDF), pokyny pro autory  (PDF)

.

.

.

.

.

.

.

Prezentace oddělení 2011 (PDF)
Prezentace oddělení 2015 (PDF)
Hrady raného středověku (PDF)

.

Oddělení je garantem meziinstitucionálního projektu:

Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy

.

 

Oddělení se zapojilo do expedice Českého egyptologického ústavu Sabaloka v Súdánu

aktuálně: výstava Karolinum, říjen-listopad 2015


.

V rámci oddělení působí:

Intergraph Registered Research Laboratory zaměřená na využívání nových dokumentačních postupů na bázi GIS pro zpracování a vyhodnocení pramenů z dlouhodobě zkoumaných lokalit.

.

Evaluace Archeologického ústav AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2015

Prezentace Oddělení archeologie středověku: PDF

vedoucí: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.

zástupce: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc..

PhDr. Andrea Bartošková
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Mgr. Petr Čech – pracoviště Žatec
Mgr. Josef Hložek, Ph.D.
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. – pracoviště Vyšehrad, emeritní pracovník
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

technický pracovník:

Lucie Raslová

v rámci projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy:

Mgr. Jan Hasil
Ing. arch. Matouš Semerád
PhDr. Miroslava Šmolíková

 

.