Odešel jeden z hlavních protagonistů české archeologie středověku – doc. Zdeněk Smetánka, CSc. (21. října 1931 – 4. dubna 2017)

Z archivu J. Klápště.

V prvních dubnových dnech letošního roku nás navždy opustil někdejší pracovník Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a dlouholetý vedoucí oddělení archeologie středověku, které vedl od doby jeho založení v roce 1972 až do roku 1989.  Náleží společně s doc. Miroslavem Richterem a PhDr. L. Hrdličkou k osobnostem, které jsou považovány za zakladatele české moderní archeologie středověku.  Svou činností ať již v oblasti výzkumu zaniklých vesnic,  široce založeného mezioborového studia – od historických až po přírodní vědy – či vedením detašovaného pracoviště na Pražském hradě se výrazně zasloužil o její formování. Opomenout nelze ani jeho podporu mezinárodní spolupráci – v rámci daných možností vždy v evropském měřítku.   Inspirativní, rozvážný,  nadšený odborník i vlídný vedoucí a pedagog – tak na něj bude vzpomínat řada jeho mladších kolegů a žáků.

Čest jeho památce!

Z. Smetánka s pracovníky svého oddělení. Pracoviště Pražský hrad, Jiřská ulice, konec 70. let. Archiv I. Boháčové.

J. Klápště o Z. Smetánkovi,  Lidové noviny, 8. dubna 2017:  PDFpressreader

Rozhovor se Z. Smetánkou: Dějiny a současnost 2014 (I. Štefan)

 

 

vedoucí: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D..

charakteristika oddělení:

Hlavní náplní činnosti odd. archeologie středověku je studium archeologických pramenů z období českého raného a vrcholného středověku, začleněné do středoevropského kontextu. Stěžejním tématem tohoto studia je vývoj středověké společnosti a její duchovní a hmotné kultury. Podstatnou položku představují otázky vzniku a organizace raného českého státu, proces christianizace i proměny sídelních forem a sídelní struktury v raném a vrcholném středověku. Dlouhodobě je věnována pozornost časně slovanskému období.

Významnou složku činnosti oddělení představuje mezioborový výzkum, samozřejmým při zpracovávání a vyhodnocování archeologických pramenů je využívání moderních evidenčních a dokumentačních technologií. V rámci ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. se oddělení podílí na zjišťování archeologické památkové péče, člen oddělení je vedoucím redaktorem periodika Archeologické rozhledy. Průběžně se pracovníci oddělení věnují pedagogickým a popularizačním aktivitám.

.

Prezentace oddělení 2011 (PDF)
Prezentace oddělení 2015 (PDF) – Evaluace Archeologického ústavu
Hrady raného středověku (PDF)

.

Oddělení je garantem meziinstitucionálního projektu:  Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy

.

Aktuálně: V rámci oddělení vznikla koncepce virtuální výstavy Praha doby Karla IV.

Výstava s podtitulem Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů (urbanismus, každodennost a vybrané stavební projekty) je od konce roku 2016 realizována prostřednictvím webového portálu praha-archeologicka.cz.
Výstava je dostupná na adrese http://www.praha-archeologicka.cz/article/

 

 

 

více

 


Diskusní fórum Žatec  2013:Český stát 10. století – začátky, společnost, kultura: program (PDF), pokyny pro autory  (PDF)

.

 

Oddělení se zapojilo do expedice Českého egyptologického ústavu Sabaloka v Súdánu, prezentované mj. výstavou v Karolinu                                                                             (říjen-listopad 2015)

.

V rámci oddělení působí:

Intergraph Registered Research Laboratory zaměřená na využívání nových dokumentačních postupů na bázi GIS pro zpracování a vyhodnocení pramenů z dlouhodobě zkoumaných lokalit.

.

vedoucí: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.

zástupce: Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Mgr. Petr Čech – pracoviště Žatec
Mgr. Jan Hasil, Ph.D.
Mgr. Josef Hložek, Ph.D.
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. – pracoviště Vyšehrad, emeritní pracovník
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
dr Jakub Sawicki
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

technický pracovník:

Lucie Raslová

v rámci projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (2013-2017):

Ing. arch. Matouš Semerád
PhDr. Miroslava Šmolíková

 

.