vedoucí: Mgr. Petr Květina, Ph.D.

zástupce: PhDr. Miroslav Dobeš

.

charakteristika oddělení:

Oddělení archeologie pravěku se zabývá teoretickým a terénním výzkumem lidské kultury od jejích počátků před více než milionem let po dobu stěhování národů (6. stol. n. l.). Jde o tu etapu minulosti, jejíž poznání je téměř zcela závislé na získání a interpretaci archeologických pramenů, neboť písemné zprávy vážící se k našemu území jsou k dispozici v minimální míře.

Počínaje obdobím paleolitu lze na našem území nalézt nejstarší stopy lidské kultury.  Dlouhodobý zájem pracovníků oddělení se zaměřuje na období neolitu (5500-4200 př. Kr.). To je dáno tradicí započatou v 60. letech prof. B. Soudským, který jako první ve střední Evropě úspěšně inicioval rozsáhlý terénní odkryv neolitického sídliště, a to poblíž obce Bylany u Kutné Hory. Právě s touto lokalitou je „neolitický tým“ pravěkého oddělení neodmyslitelně spjatý a jedním z jeho úkolů je správa nálezového souboru a dat z této významné lokality .

Téma sídel, která se svým charakterem vymykají běžnému standardu zemědělského osídlení, tvořilo vždy jednu z domén oddělení archeologie pravěku. Ať už šlo o terénní výzkumy eneolitických hradišť nebo velké odkryvy keltských oppid, vždy přinesly takové akce kvalitativně nové informace o charakteru pravěkých společností. Tímto směrem je orientován i výzkum sídelních struktur mladšího pravěku.

Palčivým otázkám formování archeologického materiálu a zacházení s odpadem je v rámci oddělení věnována velká pozornost. Na tento problém byl zaměřen projekt „Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen“.

Počínaje dobou laténskou a následnou dobou římskou (450 př. Kr. – 400 n. l.) se archeologie musí vyrovnávat nejdříve s nepočetnými, ale postupně frekventovanějšími písemnými zprávami. I když by se mohlo zdát, že historické psané záznamy poznání minulosti usnadňují, jednoduchá kauzalita v tomto případě neexistuje. Na tuto skutečnost upozornil projekt „Střední Evropa na přelomu letopočtu“.

V rámci chronologické etapy protohistorie jsou důležitým pramenem poznání mince. Dokumentace svědectví numismatických pramenů k době laténské a římské ve střední Evropě patří rovněž do koncepce vědeckých témat řešených v rámci pravěkého oddělení.

Specifickou součástí oddělení je detašované pracoviště v Kutné Hoře , jehož smyslem je studovat dlouhodobý sídelní a kulturní vývoj daného regionu. Pracoviště nahradilo nedostatek lokálních pracovníků v památkové péči, a proto provádí systematicky záchranné archeologické akce v regionu, včetně komplexního dozoru nad stavební činností. V důsledku této aktivity disponuje dnes pracoviště podrobnou, průběžně aktualizovanou archeologickou mapou Čáslavska, Kutnohorska a jihovýchodního Kolínska, díky níž je možné sledovat zcela detailně vývoj osídlení v jednotlivých chronologických etapách pravěku a středověku.

Kromě základních teoretických témat spojených s obdobím pravěku zahrnuje činnost oddělení i zpracování a publikaci rozsáhlých terénních odkryvů, provedených v posledních deseti letech jako předstihové záchranné výzkumy na ohrožených lokalitách. Aktuálně jde o dlouholetý výzkum v pískovně ve Vliněvsi a o největší jednorázovou terénní aktivitu ústavu, kterou byl odkryv na stavbě silničního obchvatu města Kolín.

.

pracovníci oddělení pedagogicky působí na:

.

aktuálně řešené projekty:

  • Vladař (komplexní terénní výzkum)
  • Vliněves (vyhodnocení terénního výzkumu)
  • Kutná Hora (dlouhodobý projekt) – http://www.bylany.com
  • depozitář Kvílice

.

Evaluace Archeologického ústav AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2015

Prezentace Oddělení archeologie pravěku: PDF

.

vedoucí: Mgr. Petr Květina, Ph.D.

zástupce: PhDr. Miroslav Dobeš

.

odborní členové odd.

PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Petr Limburský, Ph.D.
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.

.

doktorandi

Mgr. Hana Brzobohatá
Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.

.

grantové projekty
Bc. Nikola Dvořáková
Mgr. Zuzana Kalfusová
Mgr. Kamil Smíšek
Mgr. Jiří Unger

.

emeritní členové

PhDr. Petr Drda
PhDr. Václav Moucha, CSc.
prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc.
Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.
PhDr. Marie Zápotocká, CSc.
PhDr. Milan Zápotocký, CSc.

.

administrativně-techničtí pracovníci oddělení

Praha
Barbora Hrůzová

Kutná Hora
Jan Komberec
Libuše Kombercová
Jana Poupová
Otto Vlasák

Kvílice
Dagmar Gregorová