ARUP přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

* pdf (Portable Document Format),
* PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
* odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
* odp (Open Document Presentation),
* txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
* rtf (Rich Text Format),
* doc (MS Word Document),
* docx (Microsoft Word Open XML Format),
* xls (MS Excel Spreadsheet),
* xlsx (Microsoft Excel Open XML Format)
* ppt (MS PowerPoint Presentation),
* jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
* png (Portable Network Graphics),
* tiff (Tagged Image File Format),
* gif (Graphics Interchange Format),
* mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
* wav (Waveform Audio Format),
* mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

- Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
- Velikost zprávy dodávané pres datovou schránku: 10 MB
- Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
- Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick.

ARÚP nepřijímá:
• komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přístup chráněn heslem.
• datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ARÚP, popřípadě způsobilý poškodit ARÚP zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
• v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu, u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej MÚA o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ARÚP ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ARÚP dokument nezpracovává.
Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.