.

Archeologický informační systém ČR (AIS CR) je souhrnný název pro výzkumnou infrastrukturu sloužící jako centrální informační zdroj a podpora archeologického výzkumu v ČR. Infrastruktura se skládá z databází, služeb, počítačových aplikací a webových stránek, úložišť a dalších komponent spravovaných Archeologickými ústavy AV ČR pod jednotnou metodikou. Cílem AIS CR je poskytovat odborné informace pro vědeckou práci, péči o archeologické dědictví, správu terénních výzkumů a zájmovou činnost v oboru archeologie. Primárním úkolem projektů AIS CR a AIS-2 je zajistit vzájemnou provázanost jednotlivých informačních zdrojů, jejich obsahovou kompatibilitu a úplnost.

Jádrem infrastruktury AIS je informační systém Archeologická mapa ČR. Na něj navazují některé části Mapy archeologických dokumentačních bodů Prahy (součásti portálu Praha archeologická). Doplňkovou roli zatím hraje webový portál Archeologie Online, který bude v budoucnu sloužit jako důležitý rozcestník, posilující dosah služeb poskytovaných i mimo rámce AIS. K širší veřejnosti míří webové stránky Archeologický atlas Čech, jejich rozsah bude doplněn o další lokality i z území Moravy a Slezska.

AIS CR je od r. 2016 zapsán do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (MŠMT) a na jeho správě se podílejí oba Archeologické ústavy AV ČR (Praha – ARÚ, Brno – ARÚB). Podpora MŠMT infrastruktuře AIS CR přichází prostřednictvím ARÚB; v r. 2017 byla úspěšně obhájena průběžná zpráva.

Pro léta 2017-2021 získal v rámci OP VVV podporu i navazující projekt Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2), který byl zahájen 1. října 2017. AIS-2 se zabývá technickým rozvojem infrastruktury, její dlouhodobou udržitelností, zvyšováním kvality datových souborů a využitelností dat v rámci vědeckého výzkumu. Řešitelem projektu je ARÚ, spoluřešitelem ARÚB.