Za rozvoj vědy, vzdělání a kultury, posílení přátelských vztahů, a za rozšíření vzájemné spolupráce. Při příležitosti 20. výročí osamostatnění Turkmenistánu uděluje v souladu s vyhláškou č. 6855 dne 2. prosince 2015 prezident Turkmenistánu medaili “nezávislého, suverénního státu Turkmenistán” slečně Ottenwelterové.

Prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedow Zobrazit

Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při budování tunelu Blanka (otevřen bude 19. 9. 2015) v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a v některých úsecích též firmou Archaia, trval od října 2008 do května 2014. Stavba tunelu, jejímž investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Od počátku byla akce prezentována jako komplexní archeologický výzkum mapující přírodní a kulturní dědictví v časové škále od paleolitu až po 20. století. V jejím průběhu byly díky několika významným nálezům obohaceny dějiny středověké a raně novověké Prahy. Zobrazit

V souvislosti s kompletní rekonstrukcí ulice Husova ve Slaném provádí v měsících červenci a srpnu Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum, který se soustředí především do míst, kde v minulosti stávala tzv. Lounská brána. Terénní výzkum zachytil kromě základového zdiva samotné věže Lounské brány i několik dalších kamenných konstrukcí souvisejících s tímto článkem městské fortifikace (obr. 1). Zobrazit

Od roku 2012 se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i účastní projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Po schválení věcného záměru vládou ČR spolupracovali zástupci Archeologického ústavu i na jeho paragrafovém znění, které v současnosti prochází vnějším připomínkovým řízením. Připomínky týkající se ochrany archeologického dědictví, které vznesla Akademie věd ČR, byly na jednání 11. 6. 2015 bezezbytku vypořádány. Zobrazit

Od r. 2013 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Pyrotechnickou službou Policie ČR v předpolí Lomu Bílina archeologický výzkum německých protiletadlových postavení z let 1944-45. Vojenská postavení chránila Sudetskou továrnu na pohonné hmoty (Sudetenländische Treibstoffwerke, A. G. – STW). Jedná se o první výzkum svého druhu v Evropě a archeologie se tímto stala dalším historickým oborem přispívajícím k poznání událostí 2. světové války v Evropě. Zobrazit

Během slavnostního setkání dne 18. února 2015 převzal z rukou předsedy Akademie věd prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc. oborovou pamětní medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách dlouholetý pracovník a bývalý ředitel (1993-1997) Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. Zobrazit

Praha 9 – Letňany. V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné z 8.-7. stol. př. n. l Zobrazit