Výzkum raně středověkého pohřebiště Nesvětice (2013)

V červenci a srpnu roku 2013 proběhla první sezóna výzkumu raně středověkého pohřebiště „Nesvětice“. Před zahájením odkryvu byla plocha podrobena geofyzikálnímu měření. Pod terénní nerovností uprostřed plochy se objevil pravoúhlý půdorys, který je prozatím považován za pozůstatek nadzemní stavby zaniklé vrcholně středověké vsi Nesvětice Zobrazit

Výzkum protiletadlových postavení z 2. světové války v roce 2013

1. Úvod
V roce 2013 byl v předpolí Lomu Bílina realizován archeologický výzkum postavení německého protiletadlového dělostřelectva z období 2. světové války. Z leteckých fotografií z roku 1953 a geofyzikálním průzkumem bylo zjištěno, že na polích mezi bývalou silnicí Braňany – Jenišův Újezd a bývalým letištěm Libkovice se nachází postavení dvě. Jižní bylo označeno jako Flak 1, severní Flak 2. Zobrazit