Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Na základě zákona č. 106/1999 Sb. se poskytují pouze informace o činnosti Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. jako veřejné instituce (§ 2 odst. 1 zákona):

1. Název povinného subjektu:
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 20 Praha 1

Další informace o důvodech a způsobu založení ústavu:

zřizovací listina ARÚP (PDF)

Zákon č. 341/2005 Sb. (PDF)

Rejstřík veřejných výzkumných institucí – výpis

Historie a současnost ARÚP

 

3. Organizační struktura:
Informace o organizační struktuře ústavu
zde: organizační struktura ARÚP

4. Kontaktní spojení:
Informace o způsobech kontaktu naleznete
zde: kontakty

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01, Praha 1

4. 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sekretariát ředitele ústavu, 1. patro č. dv. 107

4. 3. Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 13.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 11.00 hod.

4. 4. Telefonní číslo:
telefonní ústředna: +420 257014300
vrátnice: +420 257014311

4. 5. Fax: +420 257532288

4. 6. Adresa internetové stránky: www.arup.cas.cz

4. 7. Adresa e-podatelny:
Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

 

5. Případné platby lze poukázat:
Fakturační údaje pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu:
Banka: Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
č.ú.: 700700702/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ04 0800 0000 0007 0070 0702

Ústav je zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí, který je veden u MŠMT.
6. IČ: 67985912
7. DIČ: CZ 67985912

 

8. Dokumenty:
8. 1. Seznamy hlavních dokumentů naleznete zde:
- výroční a roční zprávy
- rada pracoviště

8. 2 Rozpočet: informace o rozpočtu obsahují výroční zprávy

9. Žádost o informace:
Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v položkách č. 4.1., 4.4. 4.5. a 4.7. Písemnou nebo ústní žádost lze rovněž podat v úředních hodinách uvedených v položce č. 4.3. na kontaktním místě uvedeném v položce č. 4.2.
O žádosti o informace rozhoduje ředitel.
Formulář: (PDF), (DOC)

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v položce č. 9.

11. Opravné prostředky:
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje ředitel ústavu.

12. Formuláře:
Formulář žádosti o informace naleznete zde: (PDF), (DOC)

14. Předpisy:
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy
Při vyřizování žádosti o informace ústav podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Na rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.) a na rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

15. Úhrady za poskytování informací:
Hrazení nákladů na zpracování a poskytnutí informace se řídí ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úhrady za vyhledání a zpracování informací, pořízení kopií, případně technických nosičů dat a za odeslání informací žadateli jsou uvedeny v Sazebníku úhrad (DOC, PDF).
Požadovaná informace bude žadateli poskytnuta až po prokazatelném zaplacení stanovené úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, žádost o informaci bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).

Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací: DOC, PDF.
Náklady na poštovné a poplatky za telefonní hovory se hradí podle platných tarifů České pošty a.s. a Telefoniky O2 a.s.

Bankovní spojení pro úhradu nákladů:
Banka: Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
č.ú.: 700700702/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ04 0800 0000 0007 0070 0702

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy o činnosti ústavu naleznete na našich www stránkách, viz Výroční a roční zprávy.