Dne 25. 2.  se proběhlo v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.  školení zaměřené na metody nedestruktivní archeologie. Jednodenní kurz byl určen amatérským zájemcům o archeologii, kteří chtějí spolupracovat s profesionálními archeology. Cílem bylo představit základní metody práce a dokumentační postupy používané v nedestruktivní archeologii. Získané znalosti by měly usnadnit komunikaci mezi amatéry a profesionálními archeology, pod jejichž vedením se může zapojit do poznávání a ochrany archeologického kulturního dědictví. Každý z 32 účastníků školení obdržel potvrzení o účasti, které však není dokladem opravňujícím provádět samostatně archeologické výzkumy.

Program školení:
Památkový zákon – možnosti práce amatérského spolupracovníka (J. Mařík; ARU)
Evidence terénních reliktů (M. Tomášek; NPÚ)
Pravidla evidence archeologických výzkumů a jejich výsledků – evidence, archiv, hlášení (M. Kuna; ARU)
Povrchové sběry  (J. Mařík, M. Kuna; ARÚ)
Novověké nálezy vojenské povahy (M. Burian; VHÚ)

 

Materiály ke stažení:

Úvod a program školení (PDF)
Zákonné podmínky archeologického výzkumu (PDF)
Metodika dokumentace vybraných druhů památek (PDF)
Povrchové sběry (PDF)
Libice nad Cidlinou – příklad nedestruktivního výzkumu raně středověkého hradiště (PDF)
Lokalizace archeologických nálezů a GPS (PDF)
Evidence a archivace archeologických nálezů (PDF)