peer-reviewed journal (since 1946), and fully open accessed (since 2015).

Uzávěrka pro Památky archeologické číslo CX (110) 2019 je 30. září 2018.

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) společnosti Thomson Reuters. Časopis Památky archeologické je dále uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich´s Periodicals Directory.

.
.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO PAMÁTEK ARCHEOLOGICKÝCH CIX (109), 2018

 

OBSAH

Obsah Památek archeologických CVIX (109), 2018

.

ČLÁNKY

Settlement Strategies of Palaeolithic and Mesolithic Societies in north Moravia and Czech Silesia (Czech Republic) / Sídelní strategie paleolitických a mezolitických populací severní Moravy a Českého Slezska (Česká republika)
Petr Neruda
Památky archeologické CIX (109), 2018: 5-36

Zpracování bavorských deskovitých rohovců v neolitu na příkladu dílny ze sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Chotýši u Českého Brodu / The working of Bavarian tabular chert in the Neolithic based on the example of the workshop from the Stroked Pottery culture settlement in Chotýš near the town of Český Brod
Pavel Burgert — Katarína Kapustka —Zdeněk Beneš
Památky archeologické CIX (109), 2018: 37-74

Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné čakany karpatskej proveniencie / Das Bronzedepot aus Belá-Dulice, Bez. Martin und die Doppelarmknäufe karpatenländischen Ursprungs
Mária Novotná — Martin Furman
Památky archeologické CIX (109), 2018: 75-96

Demografie popelnicových polí na Slovensku. Pohled antropologie a archeologie / Demography of Urnfields in Slovakia. View of Anthropology and Archaeology
Jaroslava Pavelková —Václav Furmánek
Památky archeologické CIX (109), 2018: 97-126

Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions / Žehuň ve středních Čechách. Otevřené sídliště z doby laténské s centrální funkcí
Alžběta Danielisová —Jan Kysela —Tomáš Mangel — René Kyselý —Jiří Militký
Památky archeologické CIX (109), 2018: 127-178

Celtic coins from the central site of Žehuň / Keltské mince z areálu centrálního sídliště v Žehuni
Jiří Militký
Památky archeologické CIX (109), 2018: 179-231

A Countryside in Transition: The Galinoporni-Kaleburnu Plain (Cyprus) in the Passage from Late Antiquity to the Early Middle Ages (ca. 600 – ca. 850) / Měnící se krajina: planina Galinoporni-Kaleburnu (SV Kypr) na přechodu mezi pozdní antikou a raným středověkem (ca 600 – ca 850)
Luca Zavagno — Bülent Kızılduman
Památky archeologické CIX (109), 2018: 233-251

.

RECENZE

Eva Lenneis /Hrsg./, Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. Archäologie Niederösterreichs (rec. Ivan Pavlů — Pavel Burgert), 253–255

Dragana Antonović, Kupferzeitliche Äxte und Beile in Serbien. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 27 (rec. Miroslav Dobeš), 256–257

Zoja Benkovsky-Pivovarová — Bohuslav Chropovský, Grabfunde der frühen und der beginnenden Bronzezeit in der Westslowakei. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XXI (rec. Markus Dürr), 258–260

Ludwig Wamser, Mauenheim und Bargen. Zwei Grabhügelfelder der Hallstatt- und Frühlatènezeit aus dem nördlichen Hegau. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 2 (rec. Lucia Benediková), 260–266

Manuel Fernández-Götz — Holger Wendling — Katja Winger /eds./, Path to complexity. Centralisation
and Urbanisation in Iron Age Europe (rec. Miloslav Chytráček), 267–268

Martin Ježek, Archaeology of touchstones. An introduction based on finds from Birka, Sweden (rec. Jan Kypta), 268–271