peer-reviewed journal (since 1946), and fully open accessed (since 2015).

Uzávěrka pro Památky archeologické číslo CXII (112) 2021 je 30. září 2020.

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) společnosti Thomson Reuters. Časopis Památky archeologické je dále uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich´s Periodicals Directory.

.
.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO PAMÁTEK ARCHEOLOGICKÝCH CIX (109), 2018

 

OBSAH

Obsah Památek archeologických CX (110), 2019

.

ČLÁNKY

Eneolitická měděná industrie na Moravě. Nové a staronové nálezy ve světle stávajících poznatků o vývoji středoevropské metalurgie / Die äneolithische Kupferindustrie in Mähren. Neue und alt-neue Funde im Licht der bestehenden Erkenntnisse über die Entwicklung der mitteleuropäischen Metallurgie
Miroslav Dobeš – Marek Fikrle – Aleš Drechsler – Karel Faltýnek – Pavel Fojtík – Jakub Halama – Zuzana Jarůšková – Marek Kalábek – Jana Langová – Zdeněk Schenk – Samuel Španihel – Jaroslav Peška
Památky archeologické CX (110), 2019: 5-58

Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné / An Interdisciplinary Study of the Princely Hallstatt Period Barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of Social Identity and Symbolism of the Artistic Expression of Early Iron Age Elite
Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – Jaroslav Cícha – Jindřich Hladil – Peter Koník – Radka Kozáková – Roman Křivánek – René Kyselý – Antonín Majer – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Michaela Rašková Zelinková – Petra Stránská – Ivo Světlík – Tereza Šálková
Památky archeologické CX (110), 2019: 59-172

Velkomoravské meče z Pohanska u Břeclavi a okolí – nová revize / Great Moravian swords from Pohansko near Břeclav and the surrounding area – a new revision
Jiří Košta – Jiří Hošek – Petr Dresler – Jiří Macháček – Renáta Přichystalová
Památky archeologické CX (110), 2019: 172-235

Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi / Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Břeclav
Petr Dresler – Vít Beran
Památky archeologické CX (110), 2019: 237-306

Funkční klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve středověkých a raně novověkých Čechách / The Functional Classification and Development of Elite Seats in Medieval and Early Modern Bohemia
David Novák
Památky archeologické CX (110), 2019: 307-382

.

RECENZE

Ulrike Wels-Weyrauch, Die Dolche in Bayern. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung VI, Band 15 (rec. Lubor Smejtek), 383–386

Thorsten Rabsilber – Holger Wendling – Karin Wiltschke-Schrotta, Der Dürrnberg bei Hallein. Die Gräbergruppe im Eislfeld. Teil I–II. Dürrnberg-Forschungen, Band 10 (rec. Miloslav Chytráček), 386–388

Maciej Karwowski – Vladimír Salač – Susanne Sievers /Hrsg./, Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21 (rec. Tomáš Mangel), 389–392

Jürgen Süß – Brigitte Gräf, Lopodunum VI. Die 3D-Rekonstruktion des römischen Forums von Ladenburg. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 6 (rec. Josef Souček), 393

Karl Peschel, Das elbgermanische Gräberfeld Großromstedt in Thüringen. Eine Bestandsaufnahme. Römisch-Germanische Forschungen, Band 74 (rec. Eduard Droberjar), 394–395

Adéla Balcárková – Petr Dresler – Jiří Macháček, Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 476 (rec. Ivana Boháčová), 395–398

Mario Schwarz /Hrsg./, Die Wiener Hofburg im Mittelalter. Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz. Veröffentlichungen zur Bau und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg, Band 1 (rec. Rudolf Procházka), 398–400