Praha / Zálezlice: Při stavbě protipovodňové hráze v Zálezlicích byly v jedné části narušeny stavební činností archeologické terény pocházející z doby bronzové a v souladu se zněním zákona o archeologické památkové péči, tak bylo přistoupeno k záchrannému výzkumu, který je prováděn od poloviny listopadu Archeologickým Ústavem Akademie Věd ČR, Praha, v.v.i. Zobrazit

Praha-Hradčany: V obdobích od dubna do srpna a října až počátku prosince letošního roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v objektu Loretánská čp. 108, Praha 1 – Hradčany, budoucí Knihovny Václava Havla. Záchranné archeologické práce navázaly na zjišťovací výzkum z roku 2011. Veškeré náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem financuje majitel objektu. Zobrazit

Praha/Kutná Hora: Dne 28. září 2012 byl dokončen záchranný archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dnes sídle Galerie Středočeského kraje. Výzkum, vedený Ústavem archeologické péče Středních Čech ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze trval bez přerušení rok a jeden týden. Byl vyvolán poslední etapou rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí pro potřeby galerie. Zobrazit

Od poslední čtvrti roku 2011 probíhá v oblasti předpolí hnědouhelného lomu „Bílina“ na katastrálním území Libkovice u Mostu dlouhodobý výzkumný záměr ArÚ AV ČR v Praze a Severočeských Dolů ve spolupráci s dalšími organizacemi, kterými jsou Západočeská univerzita v Plzni, Národní muzeum, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě a Obec Mariánské Radčice. Do budoucna je předjednána spolupráce s dalšími partnery z Česka i ze zahraničí – její realizace bude zahájena v roce 2013. Zobrazit

Praha/Střešovice: Výzkum vedený Archeologickým ústavem Praha byl vyvolán stavebním záměrem novostavby polyfunkčního domu Triangle. Jedná se o území dříve využívané jako zahrádkářská kolonie. Výzkum zde probíhal ve dvou etapách, zjišťovací na přelomu března a dubna 2012 a na něj pak navázal předstihový, který trval až do počátku července 2012. Zobrazit

Praha: Archeologický výzkum v rámci výstavby tunelu Blanka probíhá již od roku 2008. Za tu dobu přinesl významné poznatky z dějin Prahy, zejména jejich nejstaršího období – paleolitu, raného středověku a raného novověku. Po celou dobu byl ale výzkum doprovázen neshodami mezi investorem a orgány památkové péče, zejména Archeologickým ústavem v Praze. Investor opakovaně není ochoten dodržovat řádné zajištění záchranného archeologického výzkumu a není ochoten výzkum hradit, ačkoli mu to ukládá zákon. Zobrazit

Praha/Kutná hora: Od konce září 2011 probíhá v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dnes sídle Galerie Středočeského kraje, rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Vyvolán je poslední etapou rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí pro potřeby galerie. Vzhledem k rozsahu probíhá výzkum ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Praha. Zobrazit

Praha/Kutná Hora: V první polovině února roku 2012 provedlo kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. další ze série výzkumů v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Při rekonstrukci odvodnění v dochované barokní části zástavby kláštera došlo k odkrytí starších středověkých situací, které v mnoha ohledech umožňují zcela nový náhled na podobu tohoto v Čechách nejstaršího řádového domu. Zobrazit

K projednávání ve vládě je předkládána novela zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a archeologii, kterou připravilo Ministerstvo kultury České republiky. Uskutečněná jednání o novele můžeme považovat za nejvýraznější od roku 1990. Zobrazit

Praha/Čelákovice: Od srpna loňského roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v i. záchranný archeologický výzkum, který doprovází revitalizaci náměstí 5. května v Čelákovicích. Od počátku byl zájem soustředěn na dva stavební objekty, které se až do pokročilého 19. století nacházely na náměstí, a to zaniklý pivovar a zaniklý most přes potok, který náměstím původně protékal. Zobrazit

Praha–Bubeneč: Pražská čtvrť Bubeneč je od 2. poloviny 19. století známa jako bohaté archeologické naleziště. V době výstavby dnes již zaniklých továrenských areálů a jejich pozdějšího nahrazování obytnou zástavbou zde byly zaznamenány nálezy prakticky všech pravěkých kultur, se kterými se setkáváme v Praze a jejím okolí. Právě minulá intenzivní výstavba vedla současné archeology k představě, že zdejší archeologický potenciál je již vyčerpán a že lze jen stěží očekávat významnější objevy. Zobrazit