Archeologická databáze Čech (ADČ) je datový soubor vytvářený a spravovaný v archivu ARÚP jako centrální evidence archeologických výzkumů a nálezů pro území Čech. Databáze vzniká na základě tzv. Zpráv o archeologické akci (PDF, DOC), které jsou archivu ARÚP poskytovány vedoucími terénních akcí. Databáze obsahuje téměř 75 tisíc položek, jejich počet se ročně rozrůstá o cca 2000 záznamů.

Záznamy starší než druhá polovina 80. let 20. století nebyly, s výjimkou některých regionálních projektů, dosud revidovány. Povaha ADČ je především evidenční, přičemž důraz je kladen na přesnou prostorovou identifikaci nálezů (systém PIAN, mapy ZM 1:10 000).

Co je systém ARCHIV
Systém ARCHIV je databázová aplikace umožňující manipulaci s daty, uloženými v ADČ. Je určena pro ukládání nových zpráv, vytváření dotazů a výstupních sestav, ale i vytváření nových databází pro další odbornou práci.

V současné době je k dispozici verze ARCHIV 3.0, vytvořená v systému MS Access. Tento program je v ARÚP k dispozici zdarma, bližší informace o něm poskytuje ing. Dana Křivánková (email: krivankova@arup.cas.cz).

Popis systému ARCHIV je obsažen v uživatelské příručce: Archiv 3.0 (PDF).

 

Jak získat údaje
Informace o poskytování údajů z ADČ lze získat u pracovníků archivu ARÚP (email: krivankova@arup.cas.cz).

Výstupem databáze je i publikace Výzkumy v Čechách (původně Bulletin Záchranného oddělení, odtud běžně užívaná zkratka BZO).

Jak poskytnout údaje
- pomocí formuláře „Zpráva o archeologické akci” v elektronické podobě (PDF, DOC), který se zašle na adresu archiv@arup.cas.cz
- pomocí tištěného formuláře „Zpráva o archeologické akci” (možno vytisknout elektronické podoby)
- v podobě databázového souboru systému ARCHIV

Geografický informační systém ADČ
Odpovědný pracovník: Ing. Čeněk Čišecký (email: cisecky@arup.cas.cz; tel.: 257014380)

Data z Archeologické databáze Čech lze studovat v prostředí GIS, a to v rámci vnitřní počítačové sítě ARÚP (včetně pracoviště archivu ARÚP). K dispozici jsou aplikace v softwaru ArcGIS a Geomedia. Aplikace ArcGIS umožňuje výběr pomocí prostorových i věcných hledisek a tvorbu mapových sestav.