*

Památková ochrana archeologických pramenů

Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., zákonem č. 183/2006 (stavební zákon, § 176) a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143), která definuje principy péče o společné kulturní dědictví, skryté v zemi. Úmyslné ničení a neodborné zásahy do archeologických nemovitých a movitých nálezů, včetně rabování památek detektory, může a bývá stíháno nejen v rámci postihů zákona č. 20/1987Sb., v platném znění, ale také soudně dle trestního práva. Obecnou prioritou mezinárodní konvence je ochrana archeologického fondu v jeho přirozeném prostředí. Územím s archeologickými nálezy je přitom celé území naší republiky kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně znehodnocených.

*

Organizace archeologické památkové péče v ČR

Výkonnou mocí v rámci ochrany archeologického fondu jsou pověřeny příslušné státní orgány, mající ve své působnosti výkon státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo kultury ČR ). Odbornými složkami jsou, kromě archeologických ústavů AV ČR a Národního památkového ústavu), oprávněné organizace dle znění §21, odst.2 cit. zákona  )ústavy archeologické památkové péče, muzea, obecně prospěšné společnosti a občanská sdružení). Působnost oprávněných organizací je územně omezena na základě povolení Ministerstva kultury a dohody s Akademií věd. Rozsah činnosti je stanoven s ohledem na potřeby výkonu archeologické památkové péče, odborné zaměření a možnosti oprávněné organizace.