PDF publikace se připravuje.

30.5.2005: The Secretary of the Comité pour la siderurgie ancienne UISPP R. Pleiner retires from his position. With agreement of the President of the Comite Dr. Peter Crew it is being transferred to Dr. Janet Lang, London (e-mail: j.r.s.lang@btinternet.com for bibliographical information). The site of the Comite secretariat ceases to be at the Archaeological Institute, Prague. Further information will be announced.

COMITÉ No. 67 (PDF)

 

COMITÉ POUR LA SIDÉRURGIE ANCIENNE DE L’UISPP (výbor pro archeometalurgii) je mezinárodní konzultační fórum pro obor nejstarších dějin železa. Je součástí Mezinárodní unie prehistorických a protohistorických věd při UNESCO.

Obrovský vývoj železářského průmyslu vedl na konci 19. století k zájmu o historii tohoto výrobního odvětví. Po druhé světové válce došlo k rozvoji archeologie, což znamenalo nárůst nových pramenů, které se začaly vyhodnocovat pomocí moderních metod. Mezi tyto prameny patří také doklady o dávné železářské výrobě, která byla v historii lidstva jedním z klíčových oborů. Těchto dokladů začalo přibývat a někteří badatelé se začali specializovat na problémy nejstarších dějin tohoto výrobního odvětví. Pracovali na univerzitách a ve vědeckých ústavech a využívali některých institucí, např. Geschichtsausschuss des Vereines der Deutschen Eisenhüttenleute v Düsseldorfu nebo Historical Metallurgy Group v Londýně (ta začala vydávat speciální bulletin); ve Francii to bylo Centre de l’histoire de la sidérurgie při Musée du Fer v Nancy-Jarville.

V šedesátých létech 20. stol. vzrostla aktivita jednotlivých badatelů v různých zemích natolik, že vznikla potřeba zaznamenávat veškerou vědeckou produkci a zintenzívnit styk mezi vědci, pracujícími na tomto poli. Z podnětu zesnulého profesora Filipa, který předsedal 7. Mezinárodnímu kongresu Unie prehistorických a protohistorických věd (konal se v létě 1966 v Praze) se využilo příležitosti navrhnout, v souladu se stanovami Unie, ustavení zvláštního výboru – Comité pour la sidérurgie ancienne (CPSA). Projekt byl schválen a CPSA začal sdružovat řadu dopisujících členů, jednotlivců i skupin, pracujících v různých zemích světa. Prezidentem byl zvolen profesor dr. W. U. Guyan, Schffhausen, a dnešní prof.dr. R. Pleiner, Praha, který návrh sestavil, se stal tajemníkem Comité. Sídlo sekretariátu přešlo do Archeologického ústavu tehdejší ČSAV v Praze. Na počátku se ke spolupráci přihlásilo 89 badatelů z různých zemí; vlastní činnost započala v roce 1967.

Aktivita se rozvíjí ve dvou základních směrech. Časopis jmenovaného ústavu, Archeologické rozhledy (Praha) poskytl část svého prostoru k zveřejňování Zpráv CPSA (Communications), a to dvakrát ročně (řídí R. Pleiner). První číslo vyšlo v r. 1967 a číslo 66 v r. 2002. Každé z nich zahrnuje osobní zprávy, zprávy o symposiích, výstavách, vědeckých centrech a jejich činnosti a nových výsledcích. Hlavním cílem je ovšem bibliografie, která se týká základního tématu. Do roku 1971 byly Zprávy publikovány ve francouzštině, poté v jazyce anglickém, a to z praktických důvodů. Do r. 2001 přinesly přes 2500 anotovaných titulů, článků, sborníků a monografií. Staly se přístupnými každému, kdo se zajímá o archeologické výzkumy dolů, hutí, železářských pecí, o výsledky analytického výzkumu (chemické a mineralogické rozbory rud, strusek, botanických určení dřevěného uhlí, metalografii výrobků) a též o hutnické a kovářské experimenty a o jejich vyhodnocení.

Druhým směrem, který zprostředkuje výměnu dosažených poznatků je pořádání archeometalurgických konferencí, symposií, workshopů a kulatých stolů. CPSA nepožaduje žádné poplatky a nemá své finanční zdroje. Proto dosud organizoval jen dvě taková setkání. V r. 1970 prof. Guyan uspořádal mezinárodní symposium v Schaffhausenu, věnované výsledkům pokusů s redukcí železa v replikách objevených metalurgických pecí. Druhé symposium sponzorovala bývalá Československá akademie věd u příležitosti dvacátého výročí zahájení práce CPSA a proběhlo pod názvem ‘Archaeometallurgy of Iron 1967 – 1987′ v Liblicích u Prahy. Nicméně Comité bylo postupně zváno ke spolupráci jinými institucemi, které získaly finance k pořádání vědeckých setkání a dokonce byl žádán o egidu těchto akcí. Asi patnáct konferencí v evropských zemích neslo hlavičku CPSA.

Dopisující členové se nadto účastní na dalších symposiích, organizovaných nezávisle, která jsou věnována dějinám kovů nebo přímo železa nebo na setkáních zasvěcených různým okruhům problematiky o vývoji civilizace. Je třeba poznamenat, že dosud proběhlo přes 70 archeometalurgických konferencí v různých částech světa. Kromě prezentace vědeckých výsledků vždy jde o platformy, na nichž se osobně setkávají badatelé nejen z různých zemí, ale také z různých oborů. Studium nejstarší metalurgie železa vyžaduje spolupráci archeologů, metalurgů, chemiků, mineralogů, botaniků, geologů, montanistů, historiků atd.

Lze konstatovat bez zveličování, že CPSA přispěla k formování okruhu vědců z celého světa, který má atmosféru jakéhosi klubu. Tito badatelé se stýkají takřka pravidelně a přibírají do svých řad nové osobnosti, které postupně gravitují k specializované práci v oboru. Comité pour la sidérurgie ancienne de l’UISPP má v současné době na 180 dopisujících členů a asi třetina z nich je ve vědecké práci velice aktivní. CPSA kooperuje s jinými institucemi, tradičně s Historical Metallurgy Society (Londýn), k dalším patří Geschichtsausschuss des VDEh (Düsseldorf), Eisenbibliothek +GF+ Stiftung (Schaffhausen-Langwiese), Montanuniversität Leoben, a pak

Römisch-Germanische Kommision (Frankfurt/M), Institut Polytechnique (Sévenans), Unité de Recherches propre du CNRS AO 423 (Paléometallurgie et cultures), Muzeum Archeologiczne (Kraków), Institut de Mineralogie (Fribourg), technické univerzity v Brně a Košicích a mnoho dalších.

Sekretář CPSA vede samozřejmě agendu, sestavuje a distribuuje Communications (za pomoci kolegů z Archeologického ústavu AV ČR (zejména paní B. Novotné a nově Dr. J. Hoška). Zprostředkuje a účastní se konzultací s těmi, kdož žádají o informaci o různých otázkách, ať už mají jakoukoliv specializaci.

V r. 1999 potkala CPSA veliká ztráta, neboť v lednu toho roku zemřel prezident profesor Guyan, jehož zásluhou se ustavení komitétu realizovalo. Jeho nástupcem se stává Dr. Peter Crew, Maentwrog, Wales, zkušený a aktivní arheometalurg, jehož vědecká práce je v řadách dopisujících členů CPSA velice uznávána. Po řadu let pomáhal sekretáři, např. při jazykové revizi čísel Communications.

Předmětem diskuse jsou některé návrhy, jak práci CPSA zdokonalit, např. na regionální úrovni nebo ve věci speciálních podskupin apod. Ovšem je třeba zdůraznit, že CPSA není žádným ústavem a nemá žádné řídící a organizační pravomoci. Podle statutu UISPP je dobrovolným seskupením a volným fórem pro všechny, kteří pracují na poli nejstarší historie železa.

Radomír Pleiner

 

     

Obr. 1 – Železářská redukční pec , 9. stol
Obr. 2 – Řez železným nožem z 10. stol. a detail metalografického výbrusu
Obr. 3 – Železářská struska, cca 500 př. n. l. — mineralogický nábrus