Databáze archeologických dokumentačních bodů (ADB) Prahy je datový soubor evidující archeologickou aktivitu na území pražské městské památkové rezervace (katastry Hradčany, Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Josefov a Vyšehrad). V rámci každé archeologické akce zaznamenává jednotlivé zkoumané a dokumentované situace (sondy, řezy, plochy) – tzv. archeologické dokumentační body (ADB) – a umožňuje je přesně lokalizovat, samostatně popsat, odkazovat na zdroje dat a informovat o stavu zpracování.

Data byla shromažďována od 70. let 20. stol. Ladislavem Hrdličkou (ARÚP) ve spolupráci s dalšími pražskými institucemi za velkého podílu územního odborné pracoviště Praha NPÚ. Databáze s mapou se poprvé zveřejnila v rámci projektu „Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do poloviny 12. století“ (GA ČR 404/94/1007). V současné době obsahuje téměř 4700 záznamů. V rámci aktualizací se doplňují i starší, dosud nepodchycené výzkumy.

.

Mapa ADB

Mapa ADB je grafickým zobrazením evidovaných ADB v topografickém podkladu. ADB zaznamenané do r. 2000 jsou vyneseny na astralonových fóliích (s tištěnými Mapami evidence nemovitostí 1:1000) uložených v archivu ARÚ. Část Mapy (katastry Malá Strana a Hradčany) je přílohou publikace Praha – podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území pražské památkové rezervace (Hrdlička 2005). V současné době jsou prostorová data digitalizovaná a lze je prohlížet v GIS aplikaci softwaru Geomedia (zatím pouze po dohodě se správci přímo v ARÚ). Zdrojem geodat pro topografii je Digitální mapa Prahy (poskytl Útvar rozvoje hl.m. Prahy, odbor prostorových informací).

.

Jak poskytnout údaje

Od r. 2010 se data centrálně evidují společně s údaji do Archeologické databáze Čech (ADČ). Pro ukládání nových záznamů a další manipulaci s daty slouží databázová aplikace ARCHIV verze 3.0 a její doplněk – modul ADČ verze 3.1 – Databáze ADB. Návod k zápisu a práci s daty je popsán v uživatelských příručkách (Archiv 3.0, Databaze ADB příručka).

 .

Stejně jako všechna data směřující do ADČ se údaje o ADB poskytují:

  • - pomocí formuláře „Zpráva o archeologické akci“ (v elektronické a tištěné podobě) ve verzi připravené pro území Pražské památkové rezervace (PDF, DOC), kde je pro zápis každého ADB vymezena samostatná tabulka;
  • - přímým zápisem do databázového souboru systému ARCHIV, kde jsou údaje soustředěny v samostatné tabulce/kartě „ADB“.

Informace k databázi ADČ a zápisu dat lze získat na adrese: krivankova@arup.cas.cz

.

jak získat údaje

Údaje lze získat po dohodě se správci Databáze a Mapy ADB (marikarup.cas.cz, herichovaarup.cas.cz) pouze k odborným účelům. Recipročně by data měla být přístupná skupině uživatelů z pražských archeologických institucí, které vstupní data poskytují. Výstupem databáze do r. 2000 je publikace „Praha – podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území pražské památkové rezervace“ (Hrdlička 2005), na níž navazuje první aktualizace „Praha. Databáze podrobné mapy archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace (Aktualizace k 31.12.2005)“ (Hrdlička 2009). Výhledově se budou publikovat periodické aktualizace Databáze prezentované včetně Mapy ADB.

.