Odpovědný pracovník: doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. (email: gojda@arup.cas.cz; tel.: 257 014 409)

Úsek leteckých snímků obsahuje soubor několika tisíc leteckých snímků (diapozitivů, negativů) vzniklých činností ARÚP od 90. let 20. století. Soubor zahrnuje snímky nově objevených lokalit a dokumentační snímky historických památek a kulturní krajiny.

Snímky a průvodní dokumentaci (mapy, souřadnice, průvodní nálezy atd.) lze studovat v archivu ARÚP, a to pouze se souhlasem ředitele ARÚP nebo jím pověřeného pracovníka. Reprezentativní výběr snímků již byl digitalizován; pro práci s digitálními daty platí stejný režim jako při studiu leteckých negativů, diapozitivů a fotografií.

 

Návštěva archivu možná po dohodě s odpovědným pracovníkem, příp. PhDr.  L. Haišmanovou (257 014 334).