V oddělení konzervace kovů dokončila v březnu 2003 stáž francouzská studentka Estelle Ottenwelter z Université Paris 1 – Pantheon-Sorbonne, obor Conservation-Restauration des Biens Culturels (Maîtrice de Science et Technique). Její tříměsíční stáž byla v loňském roce přeruąena srpnovými povodněmi a letos v březnu bylo možno v provizorní laboratoři AÚ práci dokončit. Hlavním tématem práce bylo restaurování laténského meče ze záchranného archeologického výzkumu v Mlčechvostech. Meč byl součástí hrobového nálezu (č.290) a po vyzvednutí in situ (obr. 1) předán ke zpracování do laboratoře.

Nález vyzvednutý in situ představuje celek, který umožňuje sledovat řadu informací důležitých jak pro následné zpracování archeologické, tak pro kvalitnější konzervaci. Již první informace bylo možno získat z RTG snímku (obr. 2), který dokládá přítomnost zbytků řetězu k zavěšení meče a prakticky zcela zkorodovaný meč (obr. 3). Písčitá půda, v níž byl hrob nalezen, je velmi propustná a to se projevuje na korozi předmětů a stupni zachování. Zbytky organických materiálů, které bylo možno doložit a částečně druhově určit (zpráva M. Kaplana, H. Březinové a Laboratoře IČ spektroskopie VŠCHT) jsou na obr. 4, obr. 5, obr.6. Meč po konzervaci a jeho nákres je na obr. 7 a obr. 8. Kompletní restaurátorská zpráva obsahující všechny získané informace je odevzdána v ARÚ Praha a na universitu v Paříži bude dána jako součást diplomové práce Estelle Ottenwelter.

*

*

Průzkumy raně středověkých nožů z lokalit Malín, Kanín a Senice, Středočeský kraj

V oddělení konzervace kovů dokončila v r. 2004 stáž francouzská studentka Claire Martin z Université Paris 1 – Pantheon-Sorbonne, obor Conservation-Restauration des Biens Culturels (Maîtrice de Science et Technique). Stáž byla zaměřena na problematiku archeometalurgického průzkumu nožových čepelí a jejich restaurování. Zpracovaný materiál pocházel z lokalit Malín (výzkum – Mgr. F. Velímský, obr. 1-2), Kanín (výkum Mgr. J. Mařík, obr. 3) a Senice (Polabské muzeum v Poděbradech). Kompletní restaurátorská zpráva byla odevzdána do ARÚ Praha a jako součást diplomové práce C. Martin také na universitu v Paříži.