Chrudim: Od poloviny srpna letošního roku provádí Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Chrudimi, který je veden jejím východním okrajem. Zobrazit

Dne 19.10.2011 proběhl ve vile Lanna národní ceremoniál k předání ceny Evropské unie, Europa Nostra Award, prof. T. Durdíkovi. Zobrazit

Praha/Mšeno: Archeologický výzkum byl vyvolán stavební akcí „Revitalizace historického jádra ve Mšeně“, pří níž je především nově předlážděno historické jádro středověkého a novověkého městečka. Výzkum je prováděn Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mělníku, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a občanským sdružením Syrakus. Zobrazit

Libice nad Cidlinou: V průběhu srpna letošního roku proběhl pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. revizní archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Výzkum se zaměřil na pozůstatky kostela objevené v roce 1949 Rudolfem Turkem, archeologem Národního muzea. Cílem výzkumu bylo ověřit a doplnit poznatky získané před 62 lety o stavební podobě kostela, způsobu jeho založení a osídlení, které mu předcházelo. Zobrazit

Praha-Vyšehrad: Již více než jedno století trvá archeologický výzkum Vyšehradu, jedné z našich nejvýznamnějších památek. Pozornost archeologů se soustředila především na církevní architekturu, postupně byla prozkoumána rotunda sv. Martina a areál baziliky sv. Vavřince. Od roku 1966 působí na Vyšehradě Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., k jehož největším projektům patří výzkum baziliky sv. Petra a Pavla. Na konci 60. let 20. stol. se zájem archeologů obrátil znovu právě k bazilice sv. Vavřince, stavbě kladené do poslední třetiny 11. stol.  Část archeologicky zkoumaných pozůstatků jejího zdiva je uchována in situ a prezentována veřejnosti již řadu desetiletí. Do areálu ukrývající tuto památku se archeologové vrátili i v letošním roce. Důvodem byl především havarijní stav areálu, který musel být roku 2007 pro návštěvníky uzavřen. Součástí projektu záchrany unikátních archeologických památek byl i revizní výzkum a nové zhodnocení dosavadních výsledků archeologického studia. Zobrazit

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Po dobu jeho trvání byly díky několika významnějším nálezům obohaceny dějiny středověké a raně novověké Prahy. K objevu mimořádného významu došlo letos v dubnu při propojování stavebních jam staveb 9515 a 080 v blízkosti křižovatky ulic Milady Horákové a Svatovítská. Jednalo se o kostrové pohřebiště ze sklonku 9. až 1. poloviny 10. století. Celkově bylo prozkoumáno 77 hrobů s bohatou a rozmanitou výbavou. Sama existence pohřebiště pokládá do budoucna archeologům a historikům mnoho otázek ohledně raně středověkého osídlení severně Pražského hradu. Zobrazit

Mělník/Praha: Již třetím rokem provádí Archeologický ústav v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mělníku a Jihočeskou univerzitou záchranný archeologický výzkum v rámci stavebních prací spojených s revitalizací centra města. Výzkum opakovaně přináší vynikající výsledky. V letošním roce se stavebníci i archeologové soustředili na náměstí Míru. Zatím se objevily nálezy z raného středověku, doby bronzové a doby železné. Výzkum potrvá přinejmenším do konce tohoto roku. Zobrazit

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá již od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. K objevu mimořádného významu došlo v uplynulých týdnech. Při propojování stavebních jam staveb 9515 a 080 začaly při skrývce objevovat první hroby dosud neznámého pohřebiště. Jeho výzkum teprve probíhá, ale již nyní je možno konstatovat, že se jedná o kostrové pohřebiště ze sklonku 9. až 1. poloviny 10. století, tedy z doby počátků utváření českého státu za prvních knížat z rodu Přemyslovců. Zobrazit

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011. V třetí kategorii „Mimořádné úsilí“ byla udělena prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 10. června v sále Concertgebouw v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a předsedy sdružení Europa Nostra. Šest ze sedmadvaceti vítězných projektů obdrží při této příležitosti hlavní cenu za nejvýraznější počiny v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2011. Zobrazit

Praha / Slaný: V měsících únor až duben letošního roku probíhá pod vedením Archeologického Ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v rámci akce „Revitalizace historického jádra města Slaný“ záchranný archeologický výzkum na I. etapě v ulici Vinařického a to hlavně v souvislosti s pracemi na stoce kanalizace. Těžištěm výzkumu se tak stalo exponované místo vstupu do intravilánu města a bylo tak od počátku patrné, že může dojít k zásadním objevům dokumentujícím především vývoj městského opevnění, čemuž nasvědčovaly jak psané, tak i ikonografické prameny. Zobrazit

Praha-Slaný: V posledních dnech vzbudil mediální pozornost výzkum ve Vinařického ulici ve Slaném v místě zaniklé Pražské brány. Výzkum ale probíhá již od února 2011 a učiněné nálezy nebyly pro pracovníky Archeologického ústavu v Praze překvapením. Zobrazit

Praha: Záchranný archeologický výzkum provázející stavbu městského okruhu Blanka neustává ani v současné době. Kromě pokračující části v severním předpolí barokního opevnění u křižovatky „Prašný most“ se od června loňského roku ve větší intenzitě rozběhly průzkumné práce také v nejzápadnějším úseku trasy – na stavbě č. 0065 „Strahovský tunel, stavba 2.B“. Výzkum provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. s technickou pomocí firmy Prospecto v.o.s. Investorem je Magistrát hl. m. Prahy zhotovitelem je Sdružení II.B SSŽ-Energie a Eurovia. Zkoumaná plocha se nachází na úbočí severního svahu údolí potoka Brusnice, v trase Patočkovy ulice od mimoúrovňové křižovatky před vjezdem do Strahovského tunelu až ke stavební jámě Myslbek, odkud probíhá ražba dalšího úseku tunelu. Zobrazit