Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚP) je:

• systematicky shromažďovaným souborem terénní dokumentace z terénních výzkumů ARÚP a výzkumů jiných organizací na území Čech;
• pracoviště ARÚP (součást Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny), které se zabývá shromažďováním a uchováváním terénní dokumentace, jakož i tvorbou a správou navazujících digitálních informačních zdrojů, zejména AMČR.

Dokumenty uložené v Archivu ARÚP jsou zpřístupněny v aplikaci Digitální archiv AMČR (http://digiarchiv.amapa.cz/), příp. prezenčně v ARÚP. Pravidla přístupu veřejnosti k dokumentům vycházejí z Autorského zákona 121/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., dohod uzavřených mezi ARÚP a dalšími archeologickými institucemi a rozumné míry ochrany informací před možným zneužitím. Obecně platí, že veřejně přístupné jsou základní informace o archeologických výzkumech, lokalitách a nálezech a popis dokumentů uložených v Archivu. Samotné původní dokumenty, které mají povahu autorského díla, jsou zpřístupňovány podle rozhodnutí držitele autorských práv (zpravidla zaměstnavatele autora dokumentu). V případě, že uživatel má zájem o studium dokumentu, k němuž majitel autorských práv zatím nedal souhlas (a tím pádem dokument není dostupný v aplikaci Digitální archiv AMČR), je nutno tento souhlas získat a doložit, např. e-mailem zaslaným statutárním zástupcem příslušné organizace na adresu správce AMČR (amcr@arup.cas.cz). Jako formulář pro udělení souhlasu lze použít žádost o zpřístupnění dokumentů z archivů terénní dokumentace ARÚP.

Archiv ARÚP tvoří jej následující složky:

.