(peer review)

 

Redakce časopisu prosí recenzenty příspěvků, aby jako první stranu svého posudku použili tento předtištěný formulář (Word, PDF) a aby se při jeho vypracovávání řídili následujícími pokyny.

Písemný recenzní posudek musí obsahovat:

A. Hlavičku se jménem a pracovištěm posuzovatele, datem vypracování posudku, názvem a jménem/jmény autora/autorů posuzovaného článku

B. Základní charakteristiku hodnoceného příspěvku – vyplňte, prosím, zaškrtnutím odpovědí ano/ne na otázky v bodech 1–7 formuláře.

C. Konečné hodnocení článku (bod 8 formuláře) ve stupnici:

1. doporučuji k otištění bez připomínek (s drobnými úpravami),
2. doporučuji k otištění s výhradami
(závažnější připomínky vyžadují doplnění ve vztahu k tématu a úpravy nebo doplnění obrazových příloh),
3. doporučuji k otištění po přepracování
(zajímavé a důležité téma je zpracováno pro otištění nevhodným či nedostatečným způsobem),
4. nedoporučuji k otištění
(téma – zaměření příspěvku, jeho obsahové i formální zpracování nebo jeho rozsah nedávají naději, že i po rozsáhlém přepracování bude vhodný k otištění).

D. Zdůvodnění Vašeho hodnocení článku, které by mělo obsahovat:

1. zhodnocení (nejlépe v bodech) největších přínosů práce,
2. zhodnocení (nejlépe v bodech) největších nedostatků práce,
3. výčet (v bodech) nutných úprav a doplňků ve smyslu bodů 8.1–8.3 formuláře

Jako přílohu posudku vítá redakce i poznámky a vpisky přímo v textu posuzovaného článku (ve formátech .txt nebo .rtf).

 

Redakce prosí recenzenty, aby svůj posudek doručili redakci nejpozději do 1 měsíce od obdržení příspěvku k recenzování. Recenzní posudek doručte, prosím, v písemné podobě na adresu redakce, nebo v elektronické podobě na adresu pamatky@arup.cas.cz

Jména recenzentů redakce autorům nesděluje. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

Za spolupráci Vám děkuje redakce Památek archeologických