Projekt
Řešitel
Agentura
Doba řešení
 
100346365 Úřad pro archeologickou památkovou péči, Sasko, Drážďany (hlavní řešitel); MUDr. Mgr. Kryštof Derner (garant za ARÚP) program INTERREG V A Czech Republic-Saxony 2014-2020 2018–2020
Ore Mountains, High Middle Ages, Early Modern Age, Mining, Archive
 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728 prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (hlavní řešitel, ÚJF AVČR), doc. Ing. Mojmír Němec PhD. (FJFI ČVUT), PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (za ARUP) OP VVV MŠMT 2018-2023
AMS laboratoř – stanovení 14C – archeologie, paleoekologie, aktinidy, kosmogenní radionuklidy
 
18-20096S Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D. (ARUP) GA ČR 2018-2020
slitiny mědi; drahé kovy; sklo; mobilita; recyklace; geochemie; archeometrie
 
DG18P02OVV058 prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. (garant za ARÚP) Ministerstvo kultury ČR (NAKI II) 2018 - 2022
letecká archeologie – dálkový průzkum – kulturní dědictví – databáze – archeologické mapy – nedestruktivní výzkum – popularizace vědy
 
18-10747S PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (garant za ARÚP) GAČR -
doba bronzová; sídliště; rituál; depoziční analýza; formační procesy; environmentální archeologie
 
18-26503S Dr Jakub Sawicki GAČR 2018-2020
hmotná kultura;oděvní doplňky;středověk;město;archeologie vztahů; Actor-Network Theory
 
18-16362S Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. GAČR 2018-2020
Vyšehrad, raný středověk, politická centra, vznik státu
 
- PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc AV ČR, program Strategie AV21 – Paměť v digitálním věku 2018
hradiště; archeologické památky; digital humanities; plány; letecké snímky
 
DG16P02B039 Mgr. David Novák (garant za ARÚP) MK ČR, NAKI II 2016-2020
mezioborová spolupráce, digitální nástroje, informační technologie, humanitní vědy
 
- Mgr. David Novák Strategie AV21 (AV ČR) – Paměť v digitálním věku 2017
kastelologie, plánová dokumentace, zveřejňování dat
 
LM2015080 PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (garant za ARÚP) Velké výzkumné infrastruktury (MŠMT ČR) 2015-2019 (2022)
výzkumná infrastruktura; databáze archeologických výzkumů a nálezů; agendový systém; digitální repozitář; terénní dokumentace
 
28/2018/OVV Mgr. Gabriela Blažková, PhD. (garant za ARÚP) Ministerstvo kultury, ČR, NAKI II 2018-2022
konzervace keramiky, restaurování keramiky; stárnutí keramiky; degradace glazur; historické technologie keramiky; FT-IR a FT-RAMAN spektroskopie; nedestruktivní metody; archeologie; Praha
 
CE947 Mgr. Jan Mařík, PhD. Interreg Central Europe 2017-2020
prezentace a popularizace historického dědictví – 3D dokumentace – 3D vizualizace – virtuální a rozšířená realita
 
18-00477 S PhDr. Profantová Naďa CSc. GA ČR 2018-2020
Čechy;  raný středověk; dálkové kontakty,  nejstarší hradiště;  povrchová prospekce; kovové artefakty
 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439 PhDr. Martin Kuna, CSc. DSc. MŠMT (OP VVV) 2017-2021
výzkumná infrastruktura; databáze archeologických výzkumů a nálezů; agendový systém; digitální repozitář; terénní dokumentace
 
CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/0002686 doc. PhDr. Jiráň Luboš (garant za ARÚP) MŠMT ČR 2017-2022
-
 
17-17909S PhDr. Dagmar Dreslerová Ph.D. GA ČR 2017-2019
pravěk; hory; lidská činnost; palynologie; vegetace; horské hospodaření
 
R300021703 PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. AV ČR, podpora místní a regionální spolupráce 2017
Časný eneolit – jordanovská kultura – příkopové ohrazení – přírodovědné datování
 
17-20106S Doc. PhDr. Vladimír Salač, Ph.D. GA ČR 2017-2019
latén - raný středověk - oppida - hradiště - prostorová analýza
 
16-22207S Mgr. Martin Ježek, Ph.D. GA ČR 2016-2018
pravěk - elita - drahý kov - pohřeb - rituál - symbol
 
DG16P02H012 Ing. Jan Válek, PhD. (ÚTaAM AV ČR) MK ČR, projekt NAKI II 2016-2020
tradiční vápenné technologie; vápenné malty; návrh opravných malt; kompatibilita; autenticita; archeologie architektury; studium původu materiálů
 
16-14855S Mgr. Michal Ernée, Ph.D. GA ČR 2016-2018
raná doba bronzová - jantarová stezka - mobilita - společenský status - dálkové kontakty - analýzy izotopů - C14 analýzy - centrum a periferie
 
- Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. Nadační fond Neuron 2015-2017
Mladý neolit – kultura s vypíchanou keramikou – centralita – rondel – distribuční systém
 
15-16963S Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. GA ČR 2015–2017
Mladý neolit – kultura s vypíchanou keramikou – sídelní areály – stavební struktury – dílny – artefakty – prostorová distribuce
 
14-36938G PhDr. Frolík Jan CSc. Centrum excelence GAČR -
pohřebiště - bioarcheologie - genetika - středověk
 
GA14-07062S Mgr. Petr Květina, Ph.D. GA ČR 2014-2016
neolit - keramika - sociální identita - technologie
 
GA14-25396S PhDr. Natalie Venclová, DrSc. GA CŘ 2014-2016
sklo - pravěk - středověk - chemické analýzy - mezinárodní databáze
 
GA14-06451S PhDr. Helena Březinová, Ph.D. GA ČR 2014-2016
archeometrie - textil - výroba - vlákna - středověk - přírodní organická barviva - LC-MS - XRF
 
R300021421 RNDr. Roman Křivánek, Ph.D. AV ČR, Podpora regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR 2014-2016
Geofyzikální měření – nedestruktivní archeologie – hradiště – příkopové ohrazení – montánní lokalita – pohřebiště – Ústecký kraj
 
GA13-19041S Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. GA ČR 2013-2015
Dálkový průzkum v archeologii - letecká fotografie - archeologické dazabaze - rektifikace - mapování
 
GA13-24707S PhDr. Jiří Militký, Ph.D. GA ČR 2013-2016
numismatika - místa s centrální funkcí - 3.-2. st. př. n. l. - oppida - průzkum - databáze
 
GA13-37998S doc. Mgr. Viktor Černý, Dr. GA ČR 2013-2016
Genetika - diversita - zemědělství - pastevectví
 
GA13-24252P PhDr. Petr Limburský Ph.D. GA ČR 2013-2015
starší doba bronzová, únětická kultura, pohřební areály, stratifikace společnosti
 
GA13-34374P Mgr. Gabriela Blažková, PhD. GA ČR 2013-2015
postmedievální archeologie - Pražský Hrad - každodennost
 
DF13P01OVV014 PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. MK ČR, program NAKI 2013-2017
památka UNESCO - kulturní dědictví - archeologie - města - GIS - prostorová analýza - predikce
 
Grant Agr. No. 313193 PhDr. Kuna Martin CSc., DSc. (za ČR) EU, 7.RP – INFRASTRUCTURES-2012-1 2013-2017
archeologické databáze, výzkumné infrastruktury, zpřístupnění dat, letecká archeologie
 
- PhDr. Jan Frolík, CSc. (za ČR) EU - Lifelong Learning Programme 2012-2014
archeologická komunita - sociologie - profesní nároky
 
Grant Agr. No. 2012-1399/001 PhDr. Kuna Martin CSc., DSc. (za ČR) EU, Culture 2007-2013 2012-2014
archeologické archivy - standardy dokumentace
 
DF12P01OVV032 Mgr. Květina Petr Ph.D. MK ČR, projekt NAKI 2012-2015
zachování a rozvoj národních specifik - 3D skenování - virtuální muzeum - GIS - Bylany u Kutné Hory - neolit
 
GAP405/12/2195 PhDr. Jan Frolík, CSc. GA ČR 2012-2014
archeologie – středověk – Pražský hrad – pohřebiště - šperk
 
GAP405/12/0926 Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. GA ČR 2012-2014
sociální modelování - pravěk - doba železná - Keltové
 
DF12P01OVV003 PhDr. Kuna Martin CSc., DSc. MK ČR, program NAKI 2012-2015
registrace terénních akcí, on-line sběr dat, databáze archeologických výzkumů a nálezů, prostorová identifikace archeologických dat, GIS, oborová bibliografie
 
P405/12/2289 Ing. Hošek Jiří Ph.D. GA ČR 2012 - 2014
meče, středověk, archeometalurgie
 
DF11P01OVV010 Ing. Jan Válek, PhD. (ÚTaAM AV ČR) MK ČR, projekt NAKI 2011-2015
tradiční technologie - výroba vápna - vápenné pece - historické lomy - konzervace
 
GAP405/11/1590 Mgr. Petr Květina, Ph.D. GA ČR 2011 - 2013
neolitické rondely - formativní procesy - mikromorfologie
 
GAP405/11/0603 Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. GA ČR 2011 - 2013
Čechy - střední Evropa - Keltové - Germáni - Římané - historie - archeologie
 
GAP405/10/1499 PhDr. Milan Zápotocký, CSc. GA ČR 2010 - 2011
Čechy - starší eneolit - kultura nálevkovitých pohárů - sídelní struktura - chronologie
 
GAP405/10/1588 PhDr. Jiří Militký GA ČR 2010 - 2013
oppidum - doba laténská - Bójové - Čechy - peněžní oběh - mincovnictví - mincovní výroba
 
GAP405/10/2289 PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. GA ČR 2010 - 2012
environmentální archeologie - raný středověk - obživa - sídlištní aglomerace - tafonomie naleziště
 
GAP405/10/2334 PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. GA ČR 2010 - 2013
pravěk – raně středověké hradiště – středověk – knížecí residence
 
- Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. (za ČR) EU - Culture 2007-2015 2010-2015
archeologické kulturní dědictví - středověk - Pražský hrad - Libice
 
- PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. ARÚ 2010-2011
architektura - raný středověk - revizní výzkum - památková péče - kulturní dědictví in situ a jeho prezentace
 
ME 917 Mgr. Viktor Černý, Dr. MŠMT 2009 - 2011
paleolitické expanze - archeogenetika - migrace - antropologie
 
GA404/09/1831 Mgr. Petr Čech GA ČR 2009 - 2011
středověk – Žatec – dvorce - aglomerace
 
IAA800020902 PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. GA AV ČR 2009 - 2011
středověk – pohřbívání – Praha
 
KJB800020901 PhDr. Helena Březinová, Ph.D. GA AV ČR 2009 - 2011
raný středověk - textilní fragmenty - textilní technologická analýza - textilní výroba - kovové archeologické nálezy
 
IAA800020904 PhDr. Miroslav Dobeš GA AV ČR 2009 - 2011
eneolit – Čechy – pohřebiště – sídliště – nálevkovité poháry – řivnáčská kultura – šňůrová keramika
 
GA404/09/1135 PhDr. Naďa Profantová, CSc. GA ČR 2009 - 2011
raný středověk - pohřbívání - střední Čechy
 
IAA800020903 PhDr. Natalie Venclová, DrSc. GA AV ČR 2009 - 2011
sklo – pravěk – středověk – chemická analýza – technologie skla
 
GA404/09/1661 Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. GA ČR 2009
románský sloh - architektura - Pražský hrad - liturgie
 
GA404/09/0623 Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA ČR 2009 - 2010
neolit - prostorová analýza - keramika
 
- PhDr. Natalie Venclová, DrSc. - 2008 - 2011
doba laténská, Evropa, technologie, chronologie
 
IAA800020804 doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. GA AVČR 2008 - 2010
starověk - Blízký Východ - sociální hierarchie
 
KJB800020803 Mgr. Jan Mařík, Ph.D GA AV ČR 2008 - 2010
středověk - zázemí - hradiště - Libice
 
GA404/08/1696 Mgr. Jan Mařík, Ph.D. GA ČR 2008 - 2010
středověk - zázemí - hradiště - Libice
 
GA206/08/1587 Mgr. Viktor Černý, Dr. GA ČR 2008 - 2010
migrace - ekonomická orientace - archeogenetika - antropologie
 
IAAX00050801 RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.) GA AV ČR 2008 - 2012
Vegetační kontinuita - dynamika krajiny - ohniska diverzity v regionu - kolísavá kolonizace
 
IAA800020806 Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. GA AV ČR 2008 - 2012
klášter – benediktýni – architektura – kult - každodennost - středověk
 
GD404/08/H026 Univerzita Karlova v Praze GA ČR 2008 - 2011
archeologie - metodologie - historie střední Evropy
 
GA404/08/1176 PhDr. Milan Zápotocký, CSc. GA ČR 2008 - 2009
eneolit - jordanovská skupina - relativní chronologie - sídelní areály
 
KJB800020701 Mgr. Ladislav Varadzin GA AV ČR 2007 - 2009
raný středověk - kosterní pohřbívání - venkov - pohřební zvyklosti
 
IAA800020706 Mgr. Petr Čech GA AV ČR 2007 - 2009
raný středověk - aglomerace Žatec - enviromentální analýzy - přírodní prostředí - ekonomika
 
GA404/07/1408 Mgr. Michal Ernée, Ph.D. GA ČR 2007 - 2009
starší doba bronzová, únětická kultura, pohřebiště, antropologie, paleopatologie, DNA, 14C - analýza izotopů stroncia a kyslíku - analýzy kovů - analýzy jantar
 
IAAX00020701 Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. GA AV ČR 2007 - 2011
paleoekologie - pylová analýza - interdisciplinární přístup
 
GA206/07/0699 RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (Národní muzeum) GA ČR 2007 - 2009
biologická variabilita - mikroevoluce - zdravotní stav - interdisciplinární přístup
 
IAA800020701 Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA AV ČR 2007 - 2009
neolit - artefakty - etnoarcheologie - interpretace
 
ICE800020702 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA AV ČR 2007
neolit - databáze
 
ICE800020701 PhDr. Petr Drda GA AV ČR 2007
pozdně halštatské období - laténské období - hradiště - rituály - akropole - architektura - importy
 
GA404/07/1632 Doc.PhDr. Vladimír Salač, CSc. GA ČR 2007 - 2009
halštatské období - římské období - kulturní a etnické změny - analýza 87Sr/86Sr
 
GA404/07/1513 PhDr. Lumír Poláček, CSc. (ARU AV ČR, Brno, v.v.i.) GA ČR 2007 - 2010
chrámová architektura - Velká Morava - archeologie
 
GA404/07/1085 PhDr. Marie Zápotocká, CSc. GA ČR 2007 - 2008
neolit - kultura s lineární keramikou - kultura s vypíchanou keramikou - sídelní struktura
 
GA404/07/0989 PhDr. Zdeněk Smrž, CSc. (UAPP SZ Čech, Most) GA ČR 2007 - 2009
prehistorie - středověk - povrchové sběry - nedestruktivní průzkum
 
GA103/07/1467 PhDr. Jan Frolík, CSc. GA ČR 2007 - 2009
materiálové vlastnosti malt a omítek - konzervace a oprava historických staveb
 
- PhDr. Jan Frolík, CSc. EU - program Leonardo da Vinci 2006-2008
archeologická komunita - sociologie - profesní nároky
 
DB06P01OPP004 prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. MK ČR 2006 - 2011
hrad, Čechy, středověk - kastellologie - středověká archeologie - architektura - hmotná kultura
 
GA404/06/0513 Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, FF) GA ČR 2006 - 2008
Egypt - oázy – Bahréja – archeologie
 
IAA800020603 Ing. Jiří Hošek, Ph.D. GA AV ČR 2006 - 2008
nožířství - raný středověk - archeometalurgie železa
 
ICE800020601 PhDr. Kateřina Tomková GA AV ČR 2006
pohřbívání - antropologie - archeologie - středověk - post-medievál
 
GA404/06/1284 PhDr. Natálie Venclová, DrSc. GA ČR 2006 - 2007
střední Čechy - doba železná - produkce železa - osídlení
 
GA404/06/1262 Doc.PhDr. Luboš Jiráň, CSc. GA ČR 2006 - 2007
prehistorie - Čechy - kompendium - stav výzkumu - monografie
 
GA404/06/1138 PhDr. Ivana Pleinerová, CSc. GA ČR 2006 - 2007
sídelní struktura - datace - objekty
 
DB06P01OPP006 PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. MK ČR 2006-2008
střední Čechy - starý acheuléen - štípaná industrie
 
GA404/05/2099 Doc. PhDr. Petr Sommer, CSc. GA ČR 2005 - 2007
středověk - kláštery - Čechy
 
GA404/05/2047 PhDr. Milan Zápotocký, CSc. GA ČR 2005 - 2007
pravěk - eneolit - Čechy
 
GA404/05/2671 PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. GA ČR 2005 - 2007
středověk raný - hradiště - Čechy - Morava
 
GA404/05/0232 PhDr. Naďa Profantová, CSc. GA ČR 2005 - 2007
středověk raný - pohřebiště - přemyslovský stát
 
GA404/05/0042 PhDr. Jan Fridrich, DrSc. GA ČR 2005 - 2007
středopaleolitické osídlení
 
IAA800020503 PhDr. Radka Šumberová GA AV ČR 2005 - 2007
neolit - sídelní areál - Čechy
 
GA404/05/2039 PhDr. Václav Moucha, CSc. GA ČR 2005 - 2007
pravěk - sídliště výšinná - Čechy
 
ICE800020506 PhDr. Ivana Sýkorová, Ph.D. GA AV ČR 2005
střední paleolit - acheuléen - osídlení
 
GA404/05/2063 prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. GA ČR 2005 - 2006
metalografie - prehistorie - kovářství
 
1ET200020405 PhDr. Martin Kuna, CSc. GA AV ČR 2004 - 2008
metody - digitalizace - archivace dat - Čechy
 
GA404/04/1174 PhDr. Ivana Pleinerová, CSc. GA ČR 2004 - 2005
raná doba dějinná - sídliště - Čechy
 
GP404/04/P137 PhDr. Ivana Sýkorová, Ph.D. GA ČR 2004 - 2006
pravěk - suroviny - Čechy - paleolit
 
GA404/04/0013 PhDr. Lumír Poláček, CSc. (ARÚ AV ČR Brno, v.v.i.) GA ČR 2004 - 2006
sídliště - Velká Morava - zázemí - ekonomika - raný středověk
 
GA404/04/0628 doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc. GA ČR 2004 - 2005
pravěk - sídliště - jižní Čechy - paleolit - mezolit
 
GA404/04/0269 PhDr. Andrea Bartošková GA ČR 2004
středověk raný - hradiště - Čechy
 
GA404/04/0265 PhDr. Marie Zápotocká, CSc. GA ČR 2004 - 2006
pravěk - neolit - Polabí
 
IAA8021401 Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. GA AV ČR 2004 - 2006
prehistorie - Přední východ - štípaná industrie
 
GA206/03/0725 RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (Národní muzeum) GA ČR 2003 - 2005
přírodní vědy - antropologie - Velká Morava
 
GA404/03/0361 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA ČR 2003 - 2005
pravěk - areál sídelní - mikroprostorová analýza - neolit
 
GA404/03/0318 Mgr. Viktor Černý, Ph.D. GA ČR 2003 - 2005
přírodní vědy - antropologie - Čadská pánev
 
A8002301 RNDr. Roman Křivánek GA AV ČR 2003 - 2007
přírodní vědy - geofyzika - oppidum - Čechy
 
GA404/03/0372 PhDr. Václav Moucha, CSc. GA ČR 2003 - 2004
pravěk - hmotná kultura
 
- Mgr. Viktor Černý Ph.D. GA ČR 2003
přírodní vědy - antropologie - Evropa
 
IAA8002304 PhDr. Jan Frolík, CSc. GA AV ČR 2003 - 2004
novověk - hmotná kultura - sklo z odpadních jímek
 
GA404/03/0365 PhDr. Ivana Boháčová GA ČR 2003
středověk raný - hradiště - Čechy
 
GA404/03/0371 PhDr. Ladislav Hrdlička GA ČR 2003 - 2004
středověk - město - transformace pražského podhradí
 
IAA8002303 PhDr. Martin Kuna, CSc. GA AV ČR 2003 - 2005
pravěk - areál sídelní - funkční a behaviorální anlýza
 
GD404/03/H046 Univerzita Karlova v Praze GA ČR 2003 - 2007
archeologie - metodologie - historie střední Evropy
 
GA404/03/0157 PhDr. Karel Valoch, DrSc. (Moravské zemské muzeum) GA ČR 2003 - 2005
paleolit - mezolit - Česká republika - monografie
 
GAUK358/2005 Mgr. Ladislav Varadzin GA UK 2002 - 2005
raný středověk - datace - přemyslovská doména
 
GA404/02/1527 PhDr. Miloslav Chytráček GA ČR 2002 - 2003
pravěk - sídliště výšinná - Čechy
 
- doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. EU 2002
středověk - hrad - Lotyšsko
 
IAA8002205 PhDr. Petr Drda GA AV ČR 2002 - 2004
pravěk - hradiště - Keltové
 
GA404/02/0756 Doc.PhDr. Petr Sommer, CSc. GA ČR 2002 - 2004
středověk - architektura - Čechy
 
IAA8002202 PhDr. Vladimír Salač, CSc. GA AV ČR 2002 - 2006
hmotná kultura - pravěk - anylýza keramika
 
IAA8002201 PhDr. Petr Meduna GA AV ČR 2002 - 2004
středověk raný - areál sídelní - dynamika sídelní struktury
 
IAA8002204 PhDr. Miloslav Chytráček GA AV ČR 2002 - 2006
pravěk - areál sídelní - d. železná a bronzová
 
GA404/02/0785 PhDr. Luboš Jiráň, CSc. GA ČR 2002 - 2004
pravěk - syntéza - Čechy
 
GP404/02/P033 Ing. Jiří Hošek, Ph.D. GA ČR 2002 - 2003
technologie - středověk - kovářská výroba - Čechy
 
GA404/02/0481 PhDr. Milan Zápotocký, CSc. GA ČR 2002 - 2004
pravěk - sídliště výšinná - Čechy - eneolit
 
GA404/02/0757 PhDr. Natálie Venclová, DrSc. GA ČR 2002 - 2004
pravěk - sídliště - technologie - Čechy
 
GA404/02/0751 prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. GA ČR 2002 - 2004
technologie - Evropa - železářství
 
ICE8002207 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA AV ČR 2002
prehistorie - neolit - Bylany - střední Čechy - centrum terénní archeologie
 
GA404/02/0978 PhDr. Jiří Hrala, CSc. GA ČR 2002
lužická kultura - mladší d. bronzová - geneze - chronologie
 
GA404/01/1407 PhDr. Pavel Vařeka (ZČU Plzeň) GA ČR 2001 - 2002
pravěk - areál sídlištní - knovízká kultura - Čechy
 
GA404/01/0853 PhDr. Kateřina Tomková GA ČR 2001 - 2003
středověk až novověk - pohřebiště - elita
 
PK01P04OPP011 Mgr. Rastislav Korený (Hornické muzeum Příbram) MK ČR 2001 - 2004
památková ochrana - hradiště - detektor - Čechy
 
IAA8002104 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA AV ČR 2001 - 2004
středověk raný - areál sídelní - dynamika sídelní struktury
 
PK01P04OPP005 PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. MK ČR 2001 - 2003
středověk raný - architektura - Čechy - Praha
 
GA404/01/0852 PhDr. Ivana Pleinerová, CSc. GA ČR 2001 - 2002
pravěk - sídliště - Germáni - Čechy
 
- PhDr. Dagmar Dreslerová EU 2001 - 2003
pravěk - krajina kulturní - Čechy
 
PK01P04OPP007 PhDr. Jan Fridrich, DrSc. MK ČR 2001 - 2003
pravěk - areál sídelní - Čechy - paleolit
 
IAB8002103 Mgr. Jana Maříková-Kubková GA AV ČR 2001 - 2004
Pražský hrad - architektura - dokumentace
 
GA404/01/0490 PhDr. Jiří Doležel - ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i. GA ČR 2001 - 2003
středověk - město - Čechy - Morava
 
IAE8002107 Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. GA AV ČR 2001
raný středověk - sídelní aglomerace - Pražský hrad - opevnění - archeobotanika
 
IAE8002106 PhDr. Kateřina Tomková GA AV ČR 2001
raný středověk - hradiště - opevnění - kostel Sv. Klimenta
 
KSK8002119 PhDr. Luboš Jiráň, CSc. GA AV ČR 2001 - 2004
národní kulturní dědictví - archeologie - historie vědy - architektura - bibliografie
 
GA404/00/1576 doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. GA ČR 2000 - 2002
kláštery - středověk - dějiny cisterciáckého řádu - Čechy
 
GA404/00/0547 doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc. GA ČR 2000 - 2002
pravěk - kamenná industrie - jižní Čechy - paleolit - mezolit
 
IAB9002001 Mgr. Viktor Černý, Dr. GA AV ČR 2000 - 2002
přírodní vědy - pohřebiště - Čechy
 
IPP1043020 RNDr. Roman Křivánek GA AV ČR 2000 - 2002
přírodní vědy - geofyzika - nedestruktivní archeologie
 
PK00P04OPP013 PhDr. Ivana Sýkorová, Ph.D. MK ČR 2000 - 2002
pravěk - areál sídelní - Čechy - paleolit
 
PK00P04OPP010 PhDr. Drahomíra Frolíková MK ČR 2000 - 2002
středověk raný - hradiště - Morava - povodně
 
PK00P04OPP001 Doc. PhDr Tomáš Durdík, DrSc MK ČR 2000 - 2005
středověk - hrady - Čechy
 
IAE9002007 Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. GA AV ČR 2000
metalurgie - kovárenské dílny - analýzy - středověké město
 
IAE9002005 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA AV ČR 2000
neolit - Bylany - osídlení - artefakty - situační analýza
 
IPP1043020 ústavy Akademie věd ČR GA AV ČR 2000 - 2001
rozvoj - metodologie - detekční metody - diagnostické metody
 
IBS8002001 PhDr. Martin Kuna GA AV ČR 2000 - 2003
archeologický záznam - predikativní modelování - geografický informační systém - prehistorie - středověk - osídlení
 
GA404/00/0548 prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. GA ČR 2000
metalurgie - výroba železa - kovářství - prehistorie
 
IAA9002903 PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. GA AV ČR 1999 - 2004
středověk - hrad - Čechy
 
PK99P04OPP007 RNDr. Roman Křivánek MK ČR 1999 - 2000
přírodní vědy - geofyzika - hradiště - Čechy
 
GA404/99/D023 Mgr. Viktor Černý, Ph.D. GA ČR 1999 - 2002
přírodní vědy - antropologie - Kamerun
 
RK99P03OMG007 Ing. Blanka Kreibichová (NM) MK ČR 1999 - 2001
teplota - relativní vlhkost - světlo - radiace - úroveň znečištění atmosféry
 
GA404/99/1060 PhDr. Ivana Boháčová GA ČR 1999 - 2001
hradiště - raný středověk - přemyslovský stát
 
GA404/99/1059 RNDr. Věra Čulíková, CSc. GA ČR 1999 - 2001
archeobotanika - archeologie - středověk - krajina - pylové analýzy - makrozbytky - rekonstrukce přírodního prostředí
 
GA404/99/0935 PhDr. Milan Zápotocký, CSc. GA ČR 1999 - 2001
střední a mladší eneolit - hradiště - řivnáčská kultura - Kutná Hora - Dänemark
 
GA404/99/0429 PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (ARU AV ČR, Brno, v. v. i.) GA ČR 1999 - 2001
Velká Morava - pohřebiště - chronologie - společenský vývoj - hierarchizace
 
GA404/99/M033 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA ČR 1999
metodologie - datování - chronologie - paleoekologie
 
GA206/99/1358 RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (Národní muzeum) GA ČR 1999 - 2001
Velká Morava - pohřbívání - antropologie - fyziologická zátěž - metabolické poruchy - Mikulčice - raný středověk
 
GA404/98/1562 Dr. Miroslav Chytráček GA ČR 1998 - 2000
pravěk - sídliště výšinná - Čechy
 
IAE9002801 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA AV ČR 1998
neolit - eneolit - taxonomie - artefakty - ekofakty
 
IAA9002809 PhDr. Vladimír Salač, CSc. GA AV ČR 1998 - 2000
pravěká krajina - rekonstrukce přírodního prostředí - laténská d. - kontakty
 
IAA9002807 PhDr. Petr Meduna GA AV ČR 1998 - 2000
ikonografie - středověk - raný novověk - sídla - elita - krajina
 
IAA9002805 PhDr. Václav Matoušek, CSc. GA AV ČR 1998 - 1999
d. halštatská - kult - Bacín
 
IAA9002803 PhDr. Jiří Hrala, CSc. GA AV ČR 1998 - 2000
k. popelnicových polí - Povltaví - k. knovízská - Obory
 
IPP2012801 RNDr. Aleš Špičák, CSc. GA AV ČR 1998 - 2000
digitalizace - zpřístupnění dat - dovybavení
 
GA404/98/1565 PhDr. Vladimír Salač GA ČR 1998 - 2000
d. laténská - d. římská - Lovosice - společenský vývoj - metodologie
 
GA404/98/1564 prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. GA ČR 1998 - 1999
metalurgie železa - Evropa - ekonomika
 
GA404/98/0968 doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. GA ČR 1998 - 2000
vrcholný středověk - město - zázemí - osídlení - hierarchizace společnosti
 
GA404/98/1563 PhDr. Dagmar Dreslerová GA ČR 1998
osídlení - dynamika vývoje - niva - Labe - klima - holocén
 
GA404/97/1086 Doc.dr. Slavomil Vencl, DrSc. GA ČR 1998 - 2000
-
 
GV404/97/K024 doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. GA ČR 1997 - 2002
pravěk - krajina kulturní - nedestruktivní metody
 
IAE9002703 PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. AV ČR 1997
cisterciácký řád, monasticismus, středověk, archeologie, historie, kláštery, ekonomika
 
IAE9002702 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. AV ČR 1997
neolit - sídlení - Močovice u Čáslavě - muzeum
 
IAE9002701 PhDr. Josef Bubeník, CSc. AV ČR 1997
starší a střední doba hradištní - osídlení - Čechy
 
IAA9002705 PhDr. Luboš Jiráň, CSc. AV ČR 1997 - 2000
střední d. bronzová, pozdní d. bronzová, hromadné nálezy, metalurgie, ekonomika
 
IAA9002704 Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. AV ČR 1997 - 2003
středověká archeologie - město - předměstí - obchod - hmotná kultura
 
IAA9002702 PhDr. Naďa Profantová AV ČR 1997 - 2000
Roztoky u Prahy, Březno u Loun, časně slovanské období, hmotná kultura
 
KZ97P02OPP006 PhDr. Ivana Boháčová MK ČR 1997 - 1998
Pražský Hrad, raný středověk, ochrana archeologického kulturního dědictví
 
KZ97P02OPP005 Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. MK ČR 1997 - 1999
urbánní archeologie, záchranné výzkumy, město, archeozoologie, archeobotanika, Most
 
KZ97P02OPP003 Bc. Petr Čech MK ČR 1997 - 1998
raný středověk, Žatec, etážovité pohřebiště
 
KZ97P02OPP002 PhDr. Ladislav Hrdlička MK ČR 1997
archeologie, dokumentační body, mapa, Pražská památková rezervace, památková péče
 
KZ97P01OMG106 Mgr. Milan Jančo MK ČR 1997 - 2000
mladší d. římská, mincovnictví
 
IPP1075701 Doc. RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIaA AV ČR) AV ČR 1997 - 1999
-
 
GA404/97/1084 PhDr. Václav Moucha GA ČR 1997 - 1999
starší d. bronzová, hromadné nálezy, ekonomika
 
GA404/97/1058 Doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. GA ČR 1997 - 1999
středověk, cisterciácký řád, historie, monasticismus, archeologie, kláštery
 
GA404/97/1056 PhDr. Jan Frolík, CSc. GA ČR 1997 - 1999
Pražský hrad, církevní architektura, středověk, kostel P.Marie, bazilika sv.Jiří a rotunda sv.Víta
 
GA404/97/0723 Ladislav Hrdlička GA ČR 1997 - 1999
Praha, středověk, město, Týn
 
GA404/97/0722 PhDr. Luboš Jiráň, CSc. GA ČR 1997
zpracování mědi - metodologie - jaderná analytická metodika
 
IAA9002603 PhDr. Martin Kuna GA AV ČR 1996 - 1997
pravěké osídlení - struktura - proměny - metodologie - dynamika - GIS - predikce
 
IAA9002602 PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. GA AV ČR 1996 - 1998
středověk - hrady - poslední Přemyslovci - společenská hierarchie - elita - královský majetek - kasteologie
 
IAA9002601 PhDr. Ivan Pavlů, CSc. GA AV ČR 1996 - 1998
neolit - klasifikace - osídlení - strategie získávání potravy
 
PK96P02OPP003 PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. MK ČR 1996 - 1999
středověk - společenská hierarchizace - elita - osídlení - hrady
 
GA404/96/1448 PhDr. Milan Zápotocký, CSc. GA ČR 1996 - 1998
eneolit - chronologie - struktura osídlení - Čáslavsko - dálkové kontakty
 
GA404/96/1447 PhDr. Petr Drda GA ČR 1996 - 1998
d. laténská - oppida - struktura osídlení - sociální hierarchie - velmožské dvorce
 
GA404/95/0524 PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. GA ČR 1995 - 1997
mladší d. kamenná - k. s lineární keramikou - integrace - struktura osídlení
 
GA404/95/0523 PhDr. Evžen Neustupný, CSc. GA ČR 1995 - 1997
GIS v archeologii - metodologie - predikce - matematické metody
 
GA404/95/0522 Marie Zápotocká GA ČR 1995 - 1997
neolit - k. s lineární keramikou - k. s vypíchanou keramikou - sídelní struktura - sídelní areály - pohřební ritus
 
GA404/94/1006 Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. GA ČR 1994 - 1996
nedestruktivní archeologie - metodologie - letecká archeologie - ochrana historické krajiny
 
IAA902404 Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. GA AV ČR 1994 - 1996
raný středověk - pohřbívání - Pražský hrad - Lumbeho zahrada
 
IAA902401 PhDr. Josef Bubeník, CSc. GA AV ČR 1994 - 1996
raný středověk - Čechy - formování státu - hradiště - Přemyslovci
 
GA404/94/1013 PhDr. Luboš Jiráň, CSc. GA ČR 1994 - 1996
metalurgie - přírodovědné analýzy - metodologie
 
GA404/94/1012 Kateřina Charvátová GA ČR 1994 - 1996
středověk - cisterciácký řád - dějiny - řádové fundace
 
GA404/94/1008 PhDr. Slavomil Vencl, CSc. GA ČR 1994 - 1995
Hostim - magdalénien - mladý paleolit
 
GA404/94/1007 Ladislav Hrdlička GA ČR 1994 - 1996
chronologie - Praha - vývoj osídlení - aglomerace - urbanismus
 
GA404/94/0865 Dr. Jiří Hrala GA ČR 1994 - 1996
doba bronzová - fortifikace - Velim - chronologie - struktura osídlení - kultovní ceremonie
 
GA404/94/0864 Jan Fridrich GA ČR 1994 - 1996
starý paleolit - Čechy - osídlení - Přezletice
 
GA404/94/0606 doc. PhDr. Vladimír Salač CSc. GA ČR 1994 - 1996
laténská d. - římská d. - keramika - archeologický pramen
 
GA404/94/0604 PhDr. Dagmar Dreslerová GA ČR 1994 - 1996
holocén - struktura osídlení - kulturní krajina - niva - rekonstrukce klimatu - Polabí - pylové analýzy
 
GA404/94/0601 PhDr. Miroslav Richter GA ČR 1994 - 1996
středověké poddanské město - husitské období - pozdní středověk - hmotná kultura - archeologie
 
GA404/93/1037 PhDr. Natalie Venclová, Csc. GA ČR 1993 - 1995
laténská d. - struktura osídlení - střední Čechy - industriální zóny
 
IAA902101 PhDr. Petr Drda GA AV ČR 1993 - 1995
laténská d. - Keltové - oppidum - struktura osídlení - protourbanizace
 
PV349 Doc. Zdeněk Smetánka MŠMT 1993 - 1994
metodologie - dokumentační techniky - archeologický odkryv
 
GA404/93/1036 PhDr. Jan Klápště GA ČR 1993 - 1995
Most - archeologie - středověk - královské město
 
IA90253 PhDr. Tomáš Durdík, CSc. GA AV ČR 1992-1994
feudální sídla - elita - Čechy - Křivoklát - Týřov
 
IAA90252 PhDr. Martin Kuna GA AV ČR 1992 - 1995
prehistorie - středověk - novověk - kulturní krajina - osídlení - střední Čechy
 
AVČR90214 PhDr. Natalie Venclová, DrSc. GA ČR 1991 - 1992
laténská d. - industriální výroba - mikroregion - Mšecké Žehrovice