Chcete navštívit raně středověká hradiště v krásné krajině Kouřimska? Zajímají Vás nejnovější poznatky o kdysi mocném a významném hradišti v Tismicích? Pro ty, kteří na tyto otázky odpovědí kladně, připravili pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., dvojici aplikací, které Vás těmito archeologickými lokalitami provedou. Virtuální průvodce zpracoval interdisciplinárně složený kolektiv specialistů vedený Naďou Profantovou. [...]

Zobrazit

Od srpna 2018 do května 2019 proběhl jeden z nejrozsáhlejších archeologických výzkumů na území Čech. Třináctikilometrový řez krajinou před výstavbou silnice I/16 Slaný – Velvary odkryl sídlištní i pohřební nálezy z posledních pěti tisíců let působení člověka. „Ačkoli jsme provedli pečlivé vyhodnocení všech starších nálezů z celé oblasti, na které navázaly povrchové sběry a geofyzikální průzkum ještě před [...]

Zobrazit

Pozvánka na tiskovou konferenci věnovanou publikaci Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě

Zobrazit

Ve dnech 14. – 16. 1. 2019 proběhne s využitím moderní potápěčské techniky a archeologických dokumentačních postupů monitoring dna řeky Vltavy v bezprostředním okolí gotického Karlova mostu (2. polovina 14. století) a jeho předchůdce, románského Juditina mostu (3. čtvrtina 12. století). V souvislosti s rozvojem turismu narůstá právě v okolí zmíněné památky v městské památkové rezervaci, zapsané na seznamu UNESCO, intenzita [...]

Zobrazit

Ve dnech 1. až 8. září 2018 podnikli pracovníci pražského Archeologického ústavu AV ČR již třetí cestu do Republiky Arménie, kde na základě spolupráce s Ústavem archeologie a etnografie Národní akademie věd Republiky Arménie pokračovali v tzv. nedestruktivním průzkumu vybraných lokalit. Kromě geofyzikálního měření byla nově prováděna dokumentace nalezišť z dronu a metodou laserového skenování.

Zobrazit

Již podvacáté byla Evropskou asociací archeologů (EAA) udělena prestižní cena European Archaeological Heritage Prize. K naší obrovské radosti ji letos získal náš dlouholetý kolega, který inspiroval několik generací specialistů (nejen) na neolit a zároveň letošní jubilant – prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

Zobrazit

K 6. prosinci 2016, tedy na sklonku roku věnovaného 700. výročí narození císaře Karla IV., zpřístupnil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. netypickou, virtuální výstavu, jež je zaměřena na nejširší veřejnost. K ní se obrací zejména svou formou, a to nejen díky tomu, že je zpřístupněna prostřednictvím internetu, ale zejména proto, že vybrané a dnes [...]

Zobrazit

Ve dnech 22. září 2016 až 7. října 2016 podnikli pracovníci Archeologického ústavu spolu se společností G IMPULS, spol. s r. o. expedici do Republiky Arménie, kde prováděli geofyzikální měření a další dokumentační práce na několika vybraných lokalitách v provincii Armavir. Akce se uskutečnila za podpory guvernéra provincie Armavir a díky velkorysému daru společnosti Chironium.

Zobrazit

Dne 10. září 2016 se na hradě Křivoklátu uskutečnilo II. pracovní setkání věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Na přátelském setkání archeologů středověku, žáků a přátel Tomáše Durdíka zaznělo 12 příspěvků z oblasti české a evropské kastellologie

Zobrazit

Za rozvoj vědy, vzdělání a kultury, posílení přátelských vztahů, a za rozšíření vzájemné spolupráce. Při příležitosti 20. výročí osamostatnění Turkmenistánu uděluje v souladu s vyhláškou č. 6855 dne 2. prosince 2015 prezident Turkmenistánu medaili “nezávislého, suverénního státu Turkmenistán” slečně Ottenwelterové. Prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedow

Zobrazit

Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při budování tunelu Blanka (otevřen bude 19. 9. 2015) v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a v některých úsecích též firmou Archaia, trval od října 2008 do května 2014. Stavba tunelu, jejímž investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský [...]

Zobrazit

Od roku 2012 se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i účastní projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Po schválení věcného záměru vládou ČR spolupracovali zástupci Archeologického ústavu i na jeho paragrafovém znění, které v současnosti prochází vnějším připomínkovým řízením. Připomínky týkající se ochrany archeologického dědictví, které vznesla Akademie věd ČR, byly na jednání [...]

Zobrazit

Od r. 2013 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Pyrotechnickou službou Policie ČR v předpolí Lomu Bílina archeologický výzkum německých protiletadlových postavení z let 1944-45. Vojenská postavení chránila Sudetskou továrnu na pohonné hmoty (Sudetenländische Treibstoffwerke, A. G. – STW). Jedná se o první výzkum svého druhu v Evropě a archeologie se tímto stala [...]

Zobrazit

Archeologický atlas Čech Archeologický atlas Čech vznikl v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze v rámci projektu „Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat“. Projekt je financován v programu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) prostřednictvím Ministerstva kultury ČR v letech 2012–2015.

Zobrazit

Praha 9 – Letňany. V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné [...]

Zobrazit

Oddělení Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. připravilo archeologickou expozici k dějinám Salmovského a Schwarzenberského paláce, Praha 1 – Hradčany.

Zobrazit

V srpnu letošního roku byla spuštěna mobilní verze webových stránek Culture Heritage Route, které jsou hlavním médiem virtuální naučné stezky vytvořené v rámci projektu Cradles of European Culture. Mobilní verze je určena pro chytré telefony a tablety, vstoupit do ní lze buď vyhledáním webové adresy nebo přes QRcode, které budou postupně umisťovány v informačních centrech jednotlivých lokalit.

Zobrazit

Praha/Vyšehrad. V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

Zobrazit

Pracovníci Archeologického ústavu v Praze provádějí předstihový archeologický výzkum v předpolí hnědouhelného dolu Bílina. Cílem je identifikovat středověké zaniklé obce, známé z písemných zpráv. Vedle studia obytných domů a hospodářských budov je zkoumáno i pohřebiště. Unikátním projektem v rámci tohoto výzkumu je spolupráce s Kriminalistickým ústavem na porovnání historické a současné populace.

Zobrazit

Od počátku března tohoto roku vede Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. výzkum v místě staveniště podzemních garáží, které mají doplnit zázemí souběžně rekonstruovaného hotelu Bohemia v Chrudimi, jeho investorem je chrudimský HOMA holding s.r.o. Zkoumaná plocha se nachází na rozhraní dvou chrudimských středověkých předměstí, Jánského a Kateřinského, a nejstarší zpráva o něm pochází ale až z roku 1707. Současná [...]

Zobrazit

Praha/Dolní Břežany: Záchranný archeologický výzkum prováděný na lokalitě Dolní Břežany pod vedením pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., započal v březnu roku 2012 a potrvá nejméně do konce února roku 2013. Výzkum probíhá v souvislosti s realizací projektů investorů ELI: Extreme light infrastructure HiLASE: Nové lasery pro vědu a výzkum.

Zobrazit

Praha / Zálezlice: Při stavbě protipovodňové hráze v Zálezlicích byly v jedné části narušeny stavební činností archeologické terény pocházející z doby bronzové a v souladu se zněním zákona o archeologické památkové péči, tak bylo přistoupeno k záchrannému výzkumu, který je prováděn od poloviny listopadu Archeologickým Ústavem Akademie Věd ČR, Praha, v.v.i.

Zobrazit

Praha-Hradčany: V obdobích od dubna do srpna a října až počátku prosince letošního roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v objektu Loretánská čp. 108, Praha 1 – Hradčany, budoucí Knihovny Václava Havla. Záchranné archeologické práce navázaly na zjišťovací výzkum z roku 2011. Veškeré náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem financuje majitel objektu.

Zobrazit

Od poslední čtvrti roku 2011 probíhá v oblasti předpolí hnědouhelného lomu „Bílina“ na katastrálním území Libkovice u Mostu dlouhodobý výzkumný záměr ArÚ AV ČR v Praze a Severočeských Dolů ve spolupráci s dalšími organizacemi, kterými jsou Západočeská univerzita v Plzni, Národní muzeum, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě a Obec Mariánské Radčice. Do budoucna je předjednána spolupráce s dalšími [...]

Zobrazit

Praha/Střešovice: Výzkum vedený Archeologickým ústavem Praha byl vyvolán stavebním záměrem novostavby polyfunkčního domu Triangle. Jedná se o území dříve využívané jako zahrádkářská kolonie. Výzkum zde probíhal ve dvou etapách, zjišťovací na přelomu března a dubna 2012 a na něj pak navázal předstihový, který trval až do počátku července 2012.

Zobrazit

Praha: Archeologický výzkum v rámci výstavby tunelu Blanka probíhá již od roku 2008. Za tu dobu přinesl významné poznatky z dějin Prahy, zejména jejich nejstaršího období – paleolitu, raného středověku a raného novověku. Po celou dobu byl ale výzkum doprovázen neshodami mezi investorem a orgány památkové péče, zejména Archeologickým ústavem v Praze. Investor opakovaně není ochoten dodržovat řádné [...]

Zobrazit

Praha/Kutná hora: Od konce září 2011 probíhá v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dnes sídle Galerie Středočeského kraje, rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Vyvolán je poslední etapou rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí pro potřeby galerie. Vzhledem k rozsahu probíhá výzkum ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Praha.

Zobrazit

Praha/Kutná Hora: V první polovině února roku 2012 provedlo kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. další ze série výzkumů v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Při rekonstrukci odvodnění v dochované barokní části zástavby kláštera došlo k odkrytí starších středověkých situací, které v mnoha ohledech umožňují zcela nový náhled na podobu tohoto v Čechách nejstaršího řádového domu.

Zobrazit

Praha/Čelákovice: Od srpna loňského roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v i. záchranný archeologický výzkum, který doprovází revitalizaci náměstí 5. května v Čelákovicích. Od počátku byl zájem soustředěn na dva stavební objekty, které se až do pokročilého 19. století nacházely na náměstí, a to zaniklý pivovar a zaniklý most přes potok, který náměstím původně protékal.

Zobrazit

Praha–Bubeneč: Pražská čtvrť Bubeneč je od 2. poloviny 19. století známa jako bohaté archeologické naleziště. V době výstavby dnes již zaniklých továrenských areálů a jejich pozdějšího nahrazování obytnou zástavbou zde byly zaznamenány nálezy prakticky všech pravěkých kultur, se kterými se setkáváme v Praze a jejím okolí. Právě minulá intenzivní výstavba vedla současné archeology k představě, že zdejší archeologický [...]

Zobrazit

Chrudim: Od poloviny srpna letošního roku provádí Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Chrudimi, který je veden jejím východním okrajem.

Zobrazit

Libice nad Cidlinou: V průběhu srpna letošního roku proběhl pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. revizní archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Výzkum se zaměřil na pozůstatky kostela objevené v roce 1949 Rudolfem Turkem, archeologem Národního muzea. Cílem výzkumu bylo ověřit a doplnit poznatky získané před 62 lety o [...]

Zobrazit

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Po dobu [...]

Zobrazit

Mělník/Praha: Již třetím rokem provádí Archeologický ústav v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mělníku a Jihočeskou univerzitou záchranný archeologický výzkum v rámci stavebních prací spojených s revitalizací centra města. Výzkum opakovaně přináší vynikající výsledky. V letošním roce se stavebníci i archeologové soustředili na náměstí Míru. Zatím se objevily nálezy z raného středověku, doby bronzové a doby železné. Výzkum potrvá přinejmenším [...]

Zobrazit

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá již od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. K objevu [...]

Zobrazit

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011. V třetí kategorii „Mimořádné úsilí“ byla udělena prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 10. června v sále Concertgebouw v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a předsedy sdružení Europa Nostra. Šest ze sedmadvaceti vítězných projektů obdrží při této příležitosti hlavní cenu za nejvýraznější počiny v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2011.

Zobrazit

Praha: Záchranný archeologický výzkum provázející stavbu městského okruhu Blanka neustává ani v současné době. Kromě pokračující části v severním předpolí barokního opevnění u křižovatky „Prašný most“ se od června loňského roku ve větší intenzitě rozběhly průzkumné práce také v nejzápadnějším úseku trasy – na stavbě č. 0065 „Strahovský tunel, stavba 2.B“. Výzkum provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, [...]

Zobrazit

Obydlí neandertálce, největší pěstní klín ve střední Evropě a více než 500 kamenných artefaktů, z nichž nejstarší byly vyrobeny před 750 000 lety. To je jen malá ukázka toho, co návštěvníkům nabízí multimediální výstava Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, která je od 5. října 2010 do 3. dubna 2011 k vidění v prostorách Oblastního muzea v Mostě.  Výstavu [...]

Zobrazit

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci k výstavě Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, kterou společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, Česká společnost archeologická, o.p.s., Oblastní muzeum v Mostě, p.o. a Prospecto, v.o.s.

Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – podklady k tiskové konferenci konané dne 14.10.2010

Zobrazit

Česká věda se může pyšnit řadou skvělých světově uznávaných odborníků. Doc. PhDr. Jan Fridrich, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a zakladatel moderní české paleolitické školy, k nim nepochybně patřil. Jeho celoživotní nasazení pro bádání v oblasti starší době kamenné se snaží mapovat multimediální výstava, kterou společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, [...]

Zobrazit
Zobrazit

Praha/Žabonosy: Dnes bude návštěvnou pražského arcibiskupa Dominika Duky OP a požehnáním nového zvonu dokončena rozsáhlá rekonstrukce kostela sv. Václava v Žabonosech, která probíhala v letech 2009 a 2010. Po celou dobu zde Archeologický ústav v Praze prováděl záchranný archeologický výzkum jak interiéru kostela, tak v jeho bezprostředním okolí. Přesto, že by se mohlo zdát, že ve Středních Čechách jsou [...]

Zobrazit

Praha – Pražský hrad: Od května letošního roku je v rámci kompletní rekonstrukce zkoumána Zlatá ulička na Pražském hradě. Jedná se o první archeologický výzkum tohoto hradního areálu. Z historického hlediska se dnešní ulička až do přelomu 15. a 16. století nacházela mimo opevněnou plochu, přesto jsou nálezy bohaté a významně přispívají k poznání dějin této významné lokality. [...]

Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dlouhodobě spolupracuje s Botanickým ústavem AV ČR a Jihočeskou Univerzitou na přírodovědném a archeologicko-historickém výzkumu přírodně i kulturně unikátní oblasti Dokeska. V rámci tohoto projektu byly na dně vypuštěného Břehyňského rybníka objeveny plochy pokryté zdaleka nápadnými kořenovými soustavami a spodními částmi kmenů stromů. Jedná se o pozůstatky pralesa datované do 14. [...]

Zobrazit

Praha/Pražský hrad: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prováděl od ledna záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu. Nejvýznamnějším nálezem je fragment valového opevnění s kamennou plentou z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století.

Zobrazit

V letošním roce Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. slavil své devadesáté narozeniny. V průběhu roku představil veřejnosti největší kompendium nejstarších dějin našeho regionu – osmidílnou publikaci „Archeologie pravěkých Čech“, uspořádal přednáškový cyklus pro veřejnost, veřejnou prezentaci pracoviště a hlavně, spolupracoval na dokumentárním filmu „Současnost minulosti“, který vytvořilo Studio KF a Česká televize za přispění [...]

Zobrazit

Archeologický ústav byl na podzim v r. 1919 založen jako Státní archeologický ústav, spadající pod Ministerstvo školství a národního vzdělávání. Od roku 1953 byl součástí Česloslovenské akademie věd, od r. 1992 pak Akademie věd České republiky.

Zobrazit

Praha/Mělník: Od roku 2008 probíhá rozsáhlá akce „Revitalizace historického jádra Mělníka“, jejímž investorem je město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do roku 2009, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a zádlažba v centru města. Výzkum vede Petr Meduna z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník [...]

Zobrazit

Praha/Kolín: Od dubna 2008 prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. svůj zatím největší záchranný archeologický výzkum při výstavbě obchvatu kolem Kolína. Několikrát bylo referováno o unikátními nálezech, které v této chvíli procházejí zpracováním a postupně budou představeny odborné i široké veřejnosti.

Zobrazit

Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. systematicky a dlouhodobě sleduje oblast Hradčan a Pražského hradu. K nejvýznamnějším výzkumům v této části Prahy patří výzkum ve Schwarzenberském paláci, který probíhal v souvislosti s generální rekonstrukcí celého objektu v letech 2003-2004. Práce se tehdy dotkly jak interiérů, tak nádvoří a jižní terasy paláce nad Nerudovou ulicí. Nejstarší osídlení v této části Hradčan můžeme datovat [...]

Zobrazit

Praha/Hradčany: Archeologický výzkum na Hradčanské náměstí v Praze, vedený pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i., objevil torzo románského domu. Jedná se o druhý nález takové stavby v rámci západního předpolí Pražského hradu, které později dalo vzniknout městu Hradčany. Výzkum, který probíhá od ledna tohoto roku, je prováděn v souvislosti s generální rekonstrukcí Salmovského paláce na další z expozičních objektů Národní [...]

Zobrazit

Praha/Mělník: Od sklonku roku 2008 do roku 2010 probíhá rozsáhlá akce „Revitalizace historického jádra Mělníka“, jejímž investorem je město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do roku 2009, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a zádlažba v centru města. Relativně drobnější akcí téhož investora je výstavba komunikace pod mělnickým návrším v místní části [...]

Zobrazit

Praha/Čelákovice: Rytí do kůry živých stromů, k velké potěše lesníků a zahradníků, přestává být populární. Díla vzniklá pomocí spreje jsou, k malé radosti majitelů domů a dopravních podniků, lépe vidět a dají méně práce. Na otázku, kdy vlastně rytí značek do stromů začalo, či spíše, kdy už zaručeně existovalo, máme odnedávna překvapivou odpověď. Tou je nález asi [...]

Zobrazit

Pardubice/Praha: Archeologové Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích pokračují v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domků v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice jsou známy jako polykulturní lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech.

Zobrazit

Praha: Pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Petr Květina, Sylvie Květinová a Jaroslav Řídký, právě publikovali výsledky svého jednoletého projektu, který se zabýval interpretací kruhových útvarů z období mladšího neolitu, které jsou často spojovány s náboženskou, vojenskou nebo astronomickou funkcí. Nově byly v loňském roce objeveny tři takové rondely záchranným výzkumem vedeným archeology z Archeologického ústavu v Praze při [...]

Zobrazit

Projekt založený na mezinárodní spolupráci (Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Musée Cantonal d´Archéologie et d´Histoire Lausanne, Švýcarsko) je zaměřen na odborné zajištění a konzervaci unikátních dřevěných konstrukcí z 5. stol. př. n. l., které byly na předhradí hradiště Vladař poškozeny vyhloubením novodobé nádrže. Dokumentace dřevěných architektonických prvků a přesné zmapování celkového rozsahu unikátního stavebního [...]

Zobrazit

Praha/Třeboň: Chystalo se pokračování výzkumu, jaký nemá v dějinách české archeologie obdoby. Právě v těchto dnech mělo dojít k zahájení a čekala se účast řady předních odborníků od nás i ze zahraničí. Deštivé počasí však letošní plány nadobro překazilo a posunulo tak celou akci nejméně o další rok. Inkriminované místo leží v beztak podmáčeném terénu u obce Ponědrážka na [...]

Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. pořádá dne 25. 6. 2009 v 10:00 v Letenské 4, Praha 1 tiskovou konferenci na téma: Česká archeologie v ohrožení?

Zobrazit

V současné době se rozběhl drastický pokus o likvidaci Akademie věd ČR. Podobné snahy z počátku v 90. letech minulého století naštěstí ztroskotaly a po přijetí zákona o Akademii věd se zdálo, že se v České republice vytváří pro vědeckou práci zdravě konkurenční prostředí. V posledních letech se ale opět zformovala a důležitá místa v rozhodovacích strukturách obsadila zájmová skupina, která [...]

Zobrazit

Praha/Mělník: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. provádí od roku 1999 archeologický výzkum ve vlíněveské pískovně (okr. Mělník). Prozkoumáno bylo desítky hektarů sídlišť a pohřebišť od počátků eneolitu (tedy od 3. tisíciletí před n.l.) po dobu stěhování národů (do konce 5. století n.l.). V letošním roce dostala veřejnost příležitost výsledky tohoto dlouhodobého a náročného výzkumu [...]

Zobrazit

Stará Boleslav: Probíhající rekonstrukce mostů přes Labe mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem, v trase jedné z nejvýznamnějších tradičních historických cest směřujících z metropole českého státu přes někdejší přemyslovský hrad ve Staré Boleslavi dále k severovýchodu, působí starosti nejen místním obyvatelům. Souběžný archeologický výzkum prováděný společností ARCHEOCENTRUM Institut pro archeologii památkovou péči středních Čech o.p.s. potvrdil, že archeologické [...]

Zobrazit

Praha: Průzkum v souvislosti s opravami Karlova mostu v Praze přináší nové poznatky. Vedle památkářů a archeologů se na něm spolu s potápěči podílí i další odborníci, mezi nimi i archeobotanik Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i.

Zobrazit

Praha. Povodněmi zničené restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. byly, jako poslední po povodni rekonstruovaná část tohoto akademického pracoviště, otevřeny. Prostorové i bezpečnostní důvody přiměly přesunout laboratoř pro konzervování kovových nálezů mimo budovu ústavu na pražské Malé Straně do areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. v Praze 8. Rekonstrukce a nové vybavení [...]

Zobrazit

Praha – Pražský hrad: Ve Vladislavské sále na Pražském hradě probíhá od konce listopadu rekonstrukce podlahy. Až do konce února byly veškeré práce sledovány pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. Kvůli stavebním pracím bylo třeba odstranit části klenebních zásypů. Krom nových poznatků ze stavebních dějin Starého paláce přinesl výzkum i překvapivé množství artefaktů svědčících o [...]

Zobrazit

Pardubice/Praha: Archeologové Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního muzea v Chrudimi a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. pokračovali v roce 2008 v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domů v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice byly známy jako polykulturní archeologická lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku [...]

Zobrazit

podklady k tiskové konferenci 20. 2. 2009

Zobrazit

Rozhlasové pořady věnované publikaci Archeologie pravěkých Čech, kterou vytvořili pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., se budou vysílat na šesti stanicích Českého rozhlasu – Regina, Region-střední Čechy, České Budějovice, Sever, Pardubice a Leonardo – vždy od soboty do pondělí, poslední repríza je následující pátek. Přesný rozpis vysílání je na webu pořadu Planetárium.

Zobrazit

Praha – Dejvice. Od října 2008 mají pracovníci Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i ve spolupráci s archeology firmy Archaia jedinečnou možnost nahlédnout do nejstarších dějin Prahy v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka. V těchto měsících se pracuje v oblasti mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Podmínky pro práci [...]

Zobrazit

Je archeologie v České republice schopna naplnit požadavky nového zákona o památkovém fondu.

Zobrazit

Projekt, který bude představen na tiskové konferenci, naznačuje, že dostát požadavkům nového zákona o památkovém fondu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Ve výsledcích projektu se odrážejí i důvody tohoto pesimistického závěru, které nás vedou k ještě větším obavám o naše archelogické kulturní dědictví, než jsme doposud prezentovali.

Zobrazit

Praha/Kolín. Od dubna letošního roku probíhá záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice I/38 kolem Kolína vedený Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i. Vede podél západního a jihozápadního okraje města. Letošní sezona se chýlí k závěru a výzkum přinesl velmi významné objevy.

Zobrazit

Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze – na Černém Mostě.

Zobrazit

Na začátku května MK ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu. Od roku 1989 je to již třetí návrh památkové legislativy a je to poprvé, kdy MK ČR vyzvalo k veřejné diskusi. ARÚ AV ČR, Praha, který se k návrhu vyjadřoval již v době jeho přípravy a své závěrečné připomínky podal prostřednictvím Akademie věd ČR, shledává současnou [...]

Zobrazit

Od roku 1996 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v pískovně v Tišicích u Mělníka, v současné době pod vedením Patricka Fostera a Martina Kuny. Podrobnější informace přinesla tisková zpráva Archeologického ústavu v listopadu loňského roku. V roce 2007-2008 pokračovaly terénní práce na další ploše zasažené pískovnou a pokročilo i zpracování některých nálezových souborů, které pocházejí [...]

Zobrazit

V měsíci květnu letošního roku byl časopis Památky archeologické po ukončení několikaletého evaluačního procesu zařazen jako 51. archeologické periodikum na světě do databáze Web of Science (Arts Humanities Citation Index®) společnosti Thomson Reuters.

Zobrazit

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu a Akademie věd ČR již oficiálně odeslala svoje připomínky. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. nicméně považuje stávající situaci v archeologické památkové péči a možné negativní dopady připravované památkové legislativy na archeologické kulturní dědictví za alarmující.

Zobrazit

Stolová hora Vladař přitahovala pozornost již za dob Václava Hájka z Libočan, v jehož kronice je zmíněna. Později se k Vladaři opakovaně vraceli topografové, učenci a první archeologové. V polovině 19. století již bylo známo, že se jedná o významné pravěké hradiště, na konci 19. století byl poprvé popsán průběh opevnění.

Zobrazit

Dne 12.6. 2008 v 16:00 bude v Arkádách Starého paláce na Pražském hradě zahájena putovní výstava „Zrození evropské archeologie“. Výstava je jedním v výstupu projektu AREA – Evropské archeologické archivy, který byl zpracováván v rámci Culture 2000 na 12 archeologických pracovištích v 9 evropských zemích. Výstava přibližuje historii evropské archeologie, její instituce, její postavení v různých dobách a režimech a její [...]

Zobrazit

Praha/Slaný: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. provádí záchranný archeologický výzkum ve Slaném – Kvíci. Při stavbě rodinných domků objevili stavební dělníci lidské kosti. Následný záchranný archeologický výzkum odkryl vedle dalších šesti kostrových hrobů z přelomu 9. a 10. století také stopy pravěkého osídlení.

Zobrazit

Praha/Brandýs nad Labem: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. právě dokončil záchranný archeologický výzkum v Brandýse nad Labem – Vrábí. Prokopána byla plocha komunikací a přípojek inženýrských sítí budoucí kolonie rodinných domků. Archeologové prozkoumali a zdokumentovali na padesát pravěkých objektů převážně z období neolitu a mladší a pozdní doby bronzové.

Zobrazit

Praha/Pražský hrad: Minulý týden se naplno rozvinul záchranný archeologický výzkum provázející komplexní rekonstrukci Jiřské ulice a Zlaté uličky na Pražském hradě, spojenou s výměnou a rekonstrukcí všech inženýrských sítí a novou výdlažbou. Záchranný archeologický výzkum se dotkne ploch, na nichž dosud neprobíhal vůbec (Zlatá ulička) nebo jen ve velmi omezené míře (Jiřská ulice).

Zobrazit

Praha – Kolín: Stavba silničního obchvatu kolem Kolína prochází starým sídelním územím. V současné době Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. začal s předstihovým archeologickým výzkumem, na který by měla v druhé polovině roku navázat stavba silnice.

Zobrazit

Na základě zavádějící reportáže odvysílané na ČT 1 proběhla, především v západočeských denících, mediální kampaň, která skandalizuje archeologický výzkum a průzkum hradiště Vladař. Jedná se přitom o mimořádně významnou lokalitu, jejíž výzkum v posledních letech, prováděný za pomoci nejmodernějších metod, přináší převratné výsledky.

Zobrazit

Praha: Dvě velmi významné knihy právě vyšly péčí Archeologického ústavu v Praze. První završuje dlouholetý výzkum germánského a slovanského sídliště v Březně u Loun. Druhá, Německo-česká archeologická terminologie, je vynikající, dlouho očekávanou, slovníkovou pomůckou pro odbornou i laickou veřejnost.

Zobrazit

Praha Běchovice – V lednu letošního roku zahájil Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. výzkum na místě pravěkého sídliště a raně středověkého rozsáhlého, příkopem opevněného dvorce. Jedná se o unikátní nález, v Čechách jsou z raného středověku známy tři takové případy, z Prahy ani jeden. Bohužel nesprávným postupem investora byla přibližně polovina archeologických terénů odtěžena ještě před příchodem [...]

Zobrazit

Brandýs nad Labem/Praha. Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý záchranný výzkum na jihozápadním okraji Brandýsa nad Labem. Pod vedením Alžběty Danielisové probíhal od srpna 2007 v místě výstavby nových bytových domů.

Zobrazit

Ve dnech 3. a 4. ledna 2008 přinesl tisk informaci o objevení pozůstalosti s několika tisíci archeologických předmětů, které byly Úřadem pro zastupování státu předány k vyhodnocení Archeologickému ústavu AVČR, Praha, v. v. i. Zveřejněné informace byly nepřesné a zavádějící, skutečná hodnota sbírky je nevyčíslitelná, byť je její hodnota snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti.

Zobrazit

Praha. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na představení nové knihy vydané ve spolupráci s University of Exeter, které se koná ve středu 19.12.2007 ve 14.00 v prostorách knihovny Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (Letenská 4, Praha 1).

Zobrazit

Praha – Hradčany. Na Novém světě pokračuje rozsáhlý archeologický výzkum Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i. v domě U Zlatého žaludu. Nově byly objeveny fragmenty počátků hradčanské zástavby v raném novověku.

Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. vydává novou publikaci autorů A. Hardinga, R. Šumberové, CH. Knüsela a A. Outrama o výzkumu ve středočeské Velimi.

Zobrazit

Od roku 1996 v pískovně v Tišicích, která patří společnosti Pikaso, pracují archeologové. Archeologický výzkum zde provádí Archeologický ústav Praha, AV ČR, v. v. i. v současné době pod vedením Martina Kuny a Patricka Fostera. Během let se výzkum posunul po labské terase v pásu 100-200 metrů od Červeného mlýna až k bývalé kafilérii, tj. v celkové délce bezmála 1 km.

Zobrazit

Archeologický ústav Praha v.v.i. provádí od srpna 2007 rozsáhlý archeologický výzkum v ulici Na Novém světě na Hradčanech. Na ploše 120m2 byly objeveny základy původní zástavby a množství artefaktů ilustrujících život obyvatel Nového světa v 16.-18. století.

Zobrazit

Archeologové v místě budoucího Obytného parku centrum Kbely prozkoumali unikátní polykulturní naleziště. Našli pozůstatky osídlení od doby eneolitu (cca 3. tisíciletí př. Kr.) až do novověku.

Zobrazit