Adresa:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – pracoviště Žatec
Jakubská 661
438 01 Žatec

Detašované pracoviště ArÚ AV ČR, Praha, v.v.i. v Žatci vzniklo v březnu roku 2005. Zabývá se záchrannými archeologickými výzkumy raně středověké žatecké aglomerace, na jejímž území se dnes rozkládá Městská památková rezervace, Městská památková zóna a městská čtvrť Podměstí. Celkem se jedná o rozlohu více než 90 ha.

V roce 2011 byl realizován plošný výzkum v trase výkopu pro teplovod na náměstí Míru v Bílině, na území Městské památkové zóny. Díky vysoko položené hladině spodní vody obsahovaly odkryté nálezové situace raného středověku mnoho botanických makrozbytků. Byly odkryty zbytky dřevěné nadzemní stavby srubové konstrukce z 11. stol. Před kostelem sv. Petra a Pavla, připomínaného Kosmou k roku 1061, byly nalezeny zlomky opukových architektonických článků ve výplni suterénu raně středověkého nadzemního objektu a ve vrstvě úštěpů opuky. Výzkum rovněž odkryl skromné pozůstatky profánní zděné kamenné architektury. Na jih a na sever od kostela se nacházely raně středověké hroby s esovitými záušnicemi o průměru 15-20 mm.

Od roku 2012 je realizován projekt Strategický průzkum předpolí Lomu Bílina, uzavřený mezi ArÚ Praha a Severočeskými doly, a.s. Projekt si klade za cíl shromáždit údaje o archeologické činnosti na dotčeném území od roku 1900 do současnosti. Dále chceme zjistit v předstihu před těžbou hnědého uhlí plochy s archeologickými nálezy od pravěku po novověk. V letech 2013-2014 byly realizovány terénní odkryvy v rámci podprojektů Archeologie a 2. světová válka na Mostecku a Raně středověké pohřebiště Nesvětice.

Pracovníci:
od 2005: Mgr. Petr Čech, archeolog, e-mail: cech@arup.cas.cz
Mgr. Michal Soukup (2011-2014, od roku 2015 externě)
Mgr. Drahomíra Malyková (2005-2006), archeolog
Mgr. Josef Koštial (2005-2006), archeolog
Dagmar Čechová (od 2005), dokumentátorka

Dvůr u sv. Jakuba